Prejsť na článok

Prejsť na obsah

Jehovovi svedkovia

Výber jazyka slovenčina

Ján 3:1–36

3  Bol istý človek, farizej, menom Nikodém+, predstavený Židov.  Tento prišiel v noci+ k nemu a povedal: „Rabbi+, vieme, že si prišiel ako učiteľ+ od Boha+, lebo nikto nemôže robiť tieto znamenia+, ktoré robíš ty, ak s ním nie je Boh.“+  Ježiš mu odpovedal a riekol:+ „Pravdivo, pravdivo ti hovorím: Ak sa nenarodí niekto znovu,+ nemôže uzrieť Božie kráľovstvo.“+  Nikodém mu povedal: „Ako sa môže človek narodiť, keď je starý? Či môže po druhý raz vojsť do lona svojej matky a narodiť sa?“  Ježiš odpovedal: „Pravdivo, pravdivo ti hovorím: Ak sa nenarodí niekto z vody+ a ducha+, nemôže vojsť do Božieho kráľovstva.  Čo sa narodilo z tela, je telo, a čo sa narodilo z ducha, je duch.+  Nediv sa, že som ti povedal: Musíte sa znovu narodiť+.  Vietor+ veje, kam chce, a počuješ jeho zvuk, ale nevieš, odkiaľ prichádza a kam ide. Taký je každý, kto je zrodený z ducha.“+  Nikodém mu odpovedajúc riekol: „Ako sa to môže stať?“ 10  Ježiš mu odpovedajúc riekol: „Ty si učiteľ v Izraeli, a predsa to nevieš?+ 11  Pravdivo, pravdivo ti hovorím: Čo vieme, to hovoríme, a čo sme videli, o tom svedčíme,+ ale vy neprijímate svedectvo, ktoré vydávame.+ 12  Ak som vám hovoril o pozemských veciach, a predsa neveríte, ako uveríte, ak vám budem hovoriť o nebeských veciach?+ 13  Veď nikto nevystúpil do neba,+ iba ten, kto zostúpil z neba,+ Syn človeka.+ 14  A ako Mojžiš vyvýšil hada+ na pustatine, tak musí byť vyvýšený Syn človeka,+ 15  aby každý, kto verí v neho, mal večný život.+ 16  Lebo tak veľmi Boh miloval svet,+ že dal svojho jednosplodeného Syna,+ aby nikto, kto v neho prejavuje vieru+, nebol zničený+, ale mal večný život.+ 17  Veď Boh neposlal svojho Syna do sveta, aby ho súdil,+ ale aby bol svet zachránený prostredníctvom neho.+ 18  Kto prejavuje vieru v neho, nebude súdený.+ Kto neprejavuje vieru, už je odsúdený, lebo neprejavil vieru v meno jednosplodeného Božieho Syna.+ 19  Toto je podklad pre súd, že svetlo+ prišlo do sveta,+ ale ľudia väčšmi milovali tmu ako svetlo,+ lebo ich skutky boli zlé. 20  Lebo kto robí hanebné veci,+ nenávidí svetlo a neprichádza k svetlu, aby neboli pokarhané jeho skutky.+ 21  Ale kto robí podľa pravdy, prichádza k svetlu,+ aby boli jeho skutky zjavené, lebo boli vykonané v súlade s Bohom.“ 22  Potom išiel Ježiš a jeho učeníci do judskej krajiny a tam pobudol s nimi nejaký čas a krstil.+ 23  Ale aj Ján+ krstil v Enone, blízko Sálima, lebo tam bolo mnoho vody+, a ľudia stále prichádzali a boli krstení;+ 24  lebo Jána ešte neuvrhli do väzenia.+ 25  Preto vznikol spor medzi Jánovými učeníkmi a istým Židom o očisťovaní.+ 26  Prišli k Jánovi a povedali mu: „Rabbi, ten, ktorý bol pri tebe za Jordánom, o ktorom si svedčil,+ hľa, krstí a všetci idú k nemu.“+ 27  Ján odpovedajúc riekol: „Človek nemôže dostať nič, ak mu to nie je dané z neba.+ 28  Vy sami mi dosvedčíte, že som povedal, že nie som Kristus,+ ale som bol vyslaný pred ním.+ 29  Kto má nevestu, je ženích.+ Ale priateľ ženícha, keď stojí pri ňom a počuje ho, má veľkú radosť z hlasu ženícha. Preto sa táto moja radosť naplnila.+ 30  On musí ďalej rásť, ale ja sa musím zmenšovať.“ 31  Kto prichádza zhora, je nad všetkými ostatnými.+ Kto je zo zeme, je zemský a hovorí zemské veci.+ Kto prichádza z neba, je nad všetkými ostatnými.+ 32  Čo videl a čo počul, o tom svedčí,+ ale nikto neprijíma jeho svedectvo.+ 33  Kto prijal jeho svedectvo, potvrdil tým, že Boh je pravdivý.+ 34  Lebo ten, koho vyslal Boh, hovorí Božie slová,+ lebo nedáva ducha podľa miery.+ 35  Otec miluje+ Syna a dal všetko do jeho rúk.+ 36  Kto prejavuje vieru+ v Syna, má večný život;+ kto neposlúcha Syna, neuvidí život,+ ale Boží hnev zostáva na ňom.+

Poznámky pod čiarou