Prejsť na článok

Prejsť na obsah

Jehovovi svedkovia

Výber jazyka slovenčina

2. Paralipomenon 20:1–37

20  A potom sa stalo, že proti Jehošafatovi prišli do vojny+ Moábovi+ synovia a Ammónovi+ synovia a s nimi niektorí z Ammóncov+.  Ľudia teda prišli a povedali [to] Jehošafatovi hovoriac: „Prišiel proti tebe veľký zástup z kraja od mora, z Edomu+; a sú tam v Chacacon-tamare, totiž [v] En-gedi.“+  A tak Jehošafat dostal strach+ a zameral svoju tvár hľadať Jehovu.+ Vyhlásil preto pre celé Judsko pôst+.  Nakoniec sa tí z Judska zhromaždili, aby sa dopytovali Jehovu.+ Dokonca zo všetkých judských miest sa prišli radiť s Jehovom.+  Vtedy povstal Jehošafat v zbore Júdu a Jeruzalema, v Jehovovom dome+ pred novým nádvorím+,  a potom povedal:+ „Ó, Jehova, Bože našich predkov,+ či nie si ty Bohom v nebesiach,+ a či nepanuješ nad všetkými kráľovstvami národov,+ a či nie je v tvojej ruke sila a moc, takže proti tebe nikto neobstojí?+  Nezahnal si ty sám, ó, náš Bože,+ obyvateľov tejto krajiny pred svojím ľudom Izraelom+ a nedal+ si ju potom semenu Abraháma, svojho milovaného,+ na neurčitý čas?  A usídlili sa v nej a postavili ti tam svätyňu pre tvoje meno,+ hovoriac:  ‚Keby azda na nás prišlo nešťastie,+ meč, nepriaznivý súd alebo mor+ alebo hlad,+ budeme stáť pred týmto domom+ a pred tebou (lebo tvoje meno+ je v tomto dome), aby sme volali k tebe o pomoc zo svojej tiesne, a kiež počuješ a zachrániš.‘+ 10  A teraz, hľa, synovia Ammóna+ a Moába+ a hornatého kraja Seir+, ku ktorým si nedovolil vpadnúť Izraelu, keď vychádzali z egyptskej krajiny, ale odvrátili sa od nich a nevyhladili ich,+ 11  a oni sa nám odmieňajú+ tým, že prichádzajú, aby nás vyhnali z tvojho vlastníctva, ktoré si nám dal vlastniť.+ 12  Ó, náš Bože, či nevykonáš nad nimi súd?+ V nás totiž niet sily pred týmto veľkým zástupom, ktorý prichádza proti nám;+ a sami nevieme, čo máme robiť,+ ale naše oči sú upriamené na teba.“+ 13  Zatiaľ všetci tí z Judska stáli pred Jehovom,+ aj ich maličkí,+ ich manželky a ich synovia. 14  A čo sa týka Jachaziela, syna Zechariáša, syna Benajahovho, syna Jeielovho, syna Mattanjahovho, Lévitu zo synov Asafa+, spočinul na ňom uprostred zboru Jehovov duch+. 15  Povedal teda: „Venujte pozornosť, celý Júda a obyvatelia Jeruzalema a Kráľ Jehošafat! Tu je to, čo vám povedal Jehova: ‚Nebojte sa,+ ani sa nepredeste kvôli tomuto veľkému zástupu; lebo boj nie je váš, ale Boží.+ 16  Zajtra zídite proti nim. Vystupujú tamto priesmykom Cic; a istotne ich nájdete na konci údolia bystriny pred pustatinou Jeruel. 17  V tomto prípade nebudete musieť bojovať.+ Zaujmite svoje postavenie, stojte+ a viďte Jehovovu záchranu+ pre vás. Ó, Júda a Jeruzalem, nebojte sa, ani sa nedeste.+ Zajtra vyjdite proti nim, a Jehova bude s vami.‘“+ 18  Jehošafat sa ihneď hlboko poklonil tvárou k zemi+ a celý Júda a obyvatelia Jeruzalema padli pred Jehovom, aby vzdali Jehovovi poctu.+ 19  Potom Léviti+ zo synov Kohátovcov+ a zo synov Kórachovcov+ vstali, aby chválili Jehovu, Boha Izraela, mimoriadne silným hlasom.+ 20  A potom zavčas rána vstali a vyšli do pustatiny+ Tekoa+. A ako vychádzali, Jehošafat vstal a povedal: „Počujte ma, ó, Júda a obyvatelia Jeruzalema!+ Uverte+ Jehovovi, svojmu Bohu, aby sa dokázalo, že dlho potrváte. Uverte jeho prorokom,+ a majte úspech.“ 21  Poradil sa+ ďalej s ľudom a rozmiestnil spevákov+ Jehovovi a tých, ktorí obetovali chválu+ v svätej ozdobe+, ako vychádzali pred ozbrojencami+ a hovorili: „Vzdajte chválu Jehovovi,+ lebo jeho milujúca láskavosť je na neurčitý čas.“+ 22  A v čase, keď začali s radostným volaním a chválou, Jehova postavil mužov v zálohe+ proti synom Ammóna, Moába a hornatého kraja Seir, ktorí vchádzali do Judska, a začali biť jeden druhého.+ 23  A synovia Ammóna a Moába sa postavili proti obyvateľom hornatého kraja Seir+, aby ich vydali zničeniu a vyhladili ich; a ihneď ako skoncovali s obyvateľmi Seiru, pomohli si navzájom ku skaze.+ 24  Ale Júda, ten prišiel ku strážnej veži pustatiny.+ Keď obrátili tvár k tomuto zástupu, hľa, tam boli ich mŕtvoly popadané na zemi+ a nikto neunikol. 25  Jehošafat a jeho ľud teda prišli drancovať korisť+ a našli medzi nimi hojnosť majetku a oblečenia a žiadúcich vecí; a zobliekali ich pre seba, až kým viac nemohli uniesť.+ A drancovali korisť tri dni, lebo bola hojná. 26  A na štvrtý deň sa zhromaždili v nížine Berácha, lebo tam žehnali Jehovu.+ Preto nazvali+ to miesto Nížina Berácha – až podnes. 27  Potom sa všetci muži z Judska a Jeruzalema vrátili s Jehošafatom v čele, aby sa s plesaním vrátili do Jeruzalema, lebo Jehova im dal, aby plesali nad svojimi nepriateľmi.+ 28  Prišli teda do Jeruzalema so strunovými nástrojmi+ a s harfami+ a s trúbkami+ k Jehovovmu domu.+ 29  A na všetky kráľovstvá krajín prišiel des+ pred Bohom, keď počuli, že Jehova bojoval proti nepriateľom Izraela.+ 30  Tak nebola Jehošafatova kráľovská ríša znepokojovaná, a jeho Boh mu dával odpočinutie všade dookola.+ 31  A Jehošafat+ ďalej panoval nad Júdom. Mal tridsaťpäť rokov, keď začal panovať, a panoval v Jeruzaleme dvadsaťpäť rokov. A jeho matka sa volala Azubah,+ dcéra Šilchiho. 32  A stále chodil cestou svojho otca Asu+ a neodbočoval od nej, takže konal to, čo bolo správne v Jehovových očiach.+ 33  Len výšiny nezmizli+; a ľud ešte nepripravil svoje srdcia pre Boha svojich predkov.+ 34  Čo sa týka ostatných Jehošafatových záležitostí, prvej a poslednej, sú zapísané tam medzi slovami Jehua,+ syna Chananiho+, ktoré boli vsunuté do Knihy+ izraelských kráľov. 35  A potom mal judský kráľ Jehošafat spolok s izraelským kráľom Achaziahom,+ ktorý si počínal skazene.+ 36  Lebo si ho urobil spoločníkom pri výrobe lodí, aby plávali do Taršíša,+ a lode vyrábali v Ecjon-gebere.+ 37  Avšak Eliezer, syn Dodavahua z Mareše, hovoril prorocky proti Jehošafatovi a povedal: „Keďže si mal spolok s Achaziahom,+ Jehova istotne rozbije tvoje diela.“+ Lode teda stroskotali+ a nemali silu plávať do Taršíša+.

Poznámky pod čiarou