Prejsť na článok

Používanie osobných údajov – Lichtenštajnsko

Používanie osobných údajov – Lichtenštajnsko

Ten, kto sa stane zvestovateľom, berie na vedomie, že celosvetová náboženská organizácia Jehovových svedkov – to znamená miestny zbor, pobočka a spolupracujúce organizácie Jehovových svedkov – je oprávnená používať osobné údaje na legitímne náboženské účely. Zvestovatelia dobrovoľne poskytujú osobné údaje svojmu zboru podľa pokynov v knihe Organizovaní, aby sme konali Jehovovu vôľu, aby sa mohli zapájať do náboženských činností, ktorými uctievajú Boha, a aby im mohla byť poskytovaná duchovná starostlivosť. (1. Petra 5:2)

Zvestovatelia môžu poskytnúť Jehovovým svedkom viac osobných údajov, ak si prajú zapojiť sa do ďalších náboženských činností. Osobné údaje môžu zahŕňať meno, dátum narodenia, pohlavie, dátum krstu, kontaktné informácie, informácie o svojom duchovnom stave, o činnosti vo zvestovateľskej službe alebo o úlohách, ktorými boli v rámci organizácie Jehovových svedkov poverení. Tieto údaje zahŕňajú aj informácie o tom, čomu zvestovateľ v náboženskom ohľade verí, ako aj iné citlivé osobné údaje. Používaním osobných údajov sa rozumie získavanie, zaznamenávanie, usporadúvanie, triedenie, uchovávanie a podobné operácie s údajmi.

Ochranu osobných údajov v tejto krajine upravuje:

Zákon o ochrane osobných údajov (DSG).

V zmysle týchto právnych predpisov o ochrane osobných údajov zvestovatelia súhlasia s tým, že Jehovovi svedkovia budú používať ich osobné údaje na náboženské účely. Myslia sa tým činnosti, ako je napríklad:

  • účasť na zhromaždeniach miestneho zboru Jehovových svedkov a zapojenie sa do iných dobrovoľníckych aktivít a projektov zboru;

  • dobrovoľná účasť na zhromaždeniach a zjazdoch, ktorých program sa nahráva a vysiela s cieľom odovzdať duchovné poučenie Jehovovým svedkom na celom svete;

  • vykonávanie pridelených úloh v zbore, čo môže znamenať, že meno zvestovateľa a úloha, ktorú dostal, budú zverejnené na informačnej tabuli v sále Kráľovstva Jehovových svedkov;

  • vedenie záznamov na karte Správa zborového zvestovateľa;

  • pastierska a duchovná starostlivosť, ktorú vykonávajú starší v zboroch Jehovových svedkov (Skutky 20:28; Jakub 5:14, 15);

  • evidencia kontaktných údajov pre prípad naliehavej situácie.

Osobné údaje sa budú uchovávať tak dlho, kým to bude na účely vymenované vyššie alebo na iné zákonné účely potrebné. Ak sa zvestovateľ rozhodne, že formulár Oznam o ochrane osobných údajov a súhlas s ich používaním nepodpíše, Jehovovi svedkovia nebudú môcť zhodnotiť, či je taký zvestovateľ vhodný na vykonávanie určitých úloh v zbore alebo či sa môže zapájať do určitých náboženských činností.

Osobné údaje sa môžu v prípade potreby a keď je to prípustné, poskytnúť niektorej spolupracujúcej organizácii Jehovových svedkov. Zvestovatelia chápu, že niektoré spolupracujúce organizácie Jehovových svedkov sa môžu nachádzať v krajinách, ktorých zákony zaručujú inú úroveň ochrany údajov ako zákony krajiny, z ktorej boli poskytnuté, a že úroveň ochrany osobných údajov v takých krajinách nemusí byť na takej úrovni ako v krajine, z ktorej boli poskytnuté. No zvestovatelia chápu, že každý, kto bude mať ich osobné údaje k dispozícii, vrátane spolupracujúcich organizácií, ktoré sa nachádzajú vo svetovom ústredí Jehovových svedkov v Spojených štátoch, bude tieto údaje používať iba v súlade s predpismi na ochranu osobných údajov, ktorými sa riadia Jehovovi svedkovia na celom svete.

Zvestovatelia majú právo na prístup k údajom, ktoré o nich uchovávajú Jehovovi svedkovia, majú právo požiadať o vymazanie týchto údajov, o obmedzenie ich spracovania a o opravu nepresností v nich. Zvestovatelia môžu kedykoľvek zrušiť súhlas na budúce použitie svojich osobných údajov. Ak zvestovateľ zruší súhlas s používaním svojich osobných údajov, Jehovovi svedkovia môžu oprávnene používať niektoré osobné údaje aj bez takého súhlasu, ak to vyžaduje zákon o ochrane osobných údajov alebo ak je to potrebné z iných legitímnych náboženských dôvodov, ako je napríklad uchovávanie a spravovanie informácií o celosvetovom členstve v organizácii Jehovových svedkov. Zvestovatelia sú si vedomí, že so sťažnosťami sa môžu obrátiť na inštitúciu, ktorá dohliada na ochranu osobných údajov v krajine, kde žijú.

Jehovovi svedkovia prijali procedurálne a technické opatrenia na ochranu osobných údajov, ktoré sú v súlade so zákonom o ochrane osobných údajov. Zvestovatelia chápu, že k ich osobným údajom bude mať prístup iba obmedzený počet oprávnených osôb a že sa budú používať iba na zmienené účely.

Akékoľvek súvisiace otázky sa môžu odoslať zodpovednej osobe poverenej výkonom dohľadu nad ochranou osobných údajov na e-mailovú adresu, ktorú nájdete na stránke

Kontakty – ochrana osobných údajov.

Zvestovatelia chápu, že totožnosť a kontaktné informácie spracovateľa osobných údajov v krajine, kde žijú (ak v nej spracovateľ existuje), ako aj totožnosť a kontaktné informácie jeho zástupcov a zodpovednej osoby poverenej výkonom dohľadu nad ochranou osobných údajov, si môžu zistiť kliknutím na Kontakty – ochrana osobných údajov na webovej lokalite jw.org.

Naše postupy na ochranu údajov sa v dôsledku zmien v našej náboženskej činnosti, zmien v legislatíve alebo zmien používaných technických prostriedkov môžu časom meniť. Ak by k takým úpravám v používaní osobných údajov prišlo, budeme o nich informovať na tejto stránke. Zvestovatelia tak budú mať vždy aktuálne informácie o tom, aké údaje zhromažďujeme a ako ich používame. Pozrite si príležitostne túto stránku, aby ste zistili, či nedošlo k nejakým zmenám.