Prejsť na článok

Prejsť na obsah

 54. LEKCIA

Úloha „verného a rozvážneho otroka“

Úloha „verného a rozvážneho otroka“

Ježiš je hlavou kresťanského zboru. (Efezanom 5:23) Z neba vedie svojich nasledovníkov na zemi prostredníctvom „verného a rozvážneho otroka“. (Prečítajte si Matúša 24:45.) Tohto „otroka“ ustanovil sám Ježiš a zveril mu určitú autoritu. To znamená, že o niektorých veciach môže rozhodovať, ale stále sa podriaďuje Kristovi a slúži Kristovým bratom. Kto je týmto otrokom a ako sa o nás stará?

1. Kto je „verný a rozvážny otrok“?

Jehova vždy viedol svoj ľud prostredníctvom nejakého muža alebo malej skupiny mužov. (Malachiáš 2:7; Hebrejom 1:1) Po Ježišovej smrti túto úlohu vykonávali apoštoli a starší v Jeruzaleme. (Skutky 15:2) Podobne aj dnes Boží ľud vedie malá skupina starších označovaná ako vedúci zbor Jehovových svedkov. Títo bratia sa starajú o to, aby sme mali duchovný pokrm, a riadia zvestovateľskú činnosť. Sú „verným a rozvážnym otrokom, ktorého [Ježiš] ustanovil“. (Matúš 24:45a) Všetci členovia vedúceho zboru sú pomazaní kresťania, ktorí sa tešia na to, že keď sa ich život na zemi skončí, budú vládnuť s Kristom v jeho nebeskom Kráľovstve.

2. Aký duchovný pokrm nám dáva verný a rozvážny otrok?

Ježiš povedal, že verný a rozvážny otrok bude spolukresťanom „dávať pokrm v pravý čas“. (Matúš 24:45b) Týmto pokrmom sú usmernenia založené na Božom Slove. Tak ako nám doslovné jedlo dáva silu a prispieva k nášmu zdraviu, aj duchovný pokrm nám pomáha, aby sme boli duchovne silní, zostali verní Jehovovi a dokázali spĺňať úlohu, ktorú nám dal Ježiš. (1. Timotejovi 4:6) Tento duchovný pokrm dostávame na našich zhromaždeniach, zjazdoch a prostredníctvom publikácií a videí založených na Biblii. To všetko nám pomáha chápať, čo od nás Boh očakáva, a vytvárať si k nemu stále bližší vzťah.

 ROZOBERME SI TO

Dozvieme sa viac o tom, prečo potrebujeme „verného a rozvážneho otroka“, teda vedúci zbor.

Vedúci zbor poskytuje duchovný pokrm, pokyny a praktickú pomoc Jehovovým svedkom na celom svete

3. Jehovovi služobníci musia byť organizovaní

Vedúci zbor pod Ježišovým dohľadom organizuje činnosť Jehovových svedkov. Podobnú úlohu plnil vedúci zbor aj v prvom storočí. Pozrite si VIDEO.

Prečítajte si 1. Korinťanom 14:33, 40 a porozprávajte sa o otázke:

 • Ako z týchto veršov vyplýva, že Jehova chce, aby jeho svedkovia boli organizovaní?

4. Verný a rozvážny otrok organizuje zvestovanie

Pre raných kresťanov bolo zvestovanie dobrej správy tou najdôležitejšou činnosťou. Prečítajte si Skutky 8:14, 25 a porozprávajte sa o otázkach:

 • Kto riadil zvestovateľskú činnosť raných kresťanov?

 • Ako reagovali apoštoli Peter a Ján na pokyny, ktoré dostali od ostatných apoštolov?

Zvestovanie je stále najdôležitejšou činnosťou, ktorú vedúci zbor organizuje. Pozrite si VIDEO.

 Ježiš jasne povedal, aké dôležité je zvestovať dobrú správu. Prečítajte si Marka 13:10 a porozprávajte sa o otázkach:

 • Prečo je pre vedúci zbor zvestovateľská činnosť takou prioritou?

 • Prečo je potrebné, aby „verný a rozvážny otrok“ túto celosvetovú činnosť organizoval?

5. Verný a rozvážny otrok nám dáva potrebné pokyny

Vedúci zbor dáva potrebné pokyny kresťanom na celom svete. Ako sa rozhoduje, aké pokyny budú najlepšie? Zamyslime sa, ako to robil vedúci zbor v prvom storočí. Prečítajte si Skutky 15:1, 2 a porozprávajte sa o otázkach:

 • Aký spor vznikol v ranom kresťanskom zbore?

 • Za kým išli Pavol, Barnabáš a ďalší, aby tento spor vyriešili?

Prečítajte si Skutky 15:12–18, 23–29 a porozprávajte sa o otázke:

 • Čo vedúci zbor v prvom storočí urobil, aby zistil, ako sa na vec, o ktorej mal rozhodnúť, pozerá Jehova? (12., 15. a 28. verš)

Prečítajte si Skutky 15:30, 31 a 16:4, 5 a porozprávajte sa o otázkach:

 • Ako raní kresťania reagovali na pokyny, ktoré dostali od vedúceho zboru?

 • Ako ich Jehova požehnal za ich poslušnosť?

Prečítajte si 2. Timotejovi 3:16 a Jakuba 1:5 a porozprávajte sa o otázke:

 • Čo robí vedúci zbor v súčasnosti, keď má rozhodnúť v nejakej záležitosti?

NIEKTORÍ ĽUDIA HOVORIA: „Keď poslúchate vedúci zbor, nasledujete ľudí, nie Ježiša.“

 • Čo ťa presviedča o tom, že vedúci zbor vedie Ježiš?

 ZHRNUTIE

Vedúci zbor je „verný a rozvážny otrok“, ktorého ustanovil Kristus. Kresťanom na celom svete poskytuje pokyny a duchovný pokrm.

Zopakujme si

 • Kto ustanovil „verného a rozvážneho otroka“?

 • Ako sa o nás vedúci zbor stará?

 • Veríš, že vedúci zbor plní úlohu „verného a rozvážneho otroka“?

Cieľ

ZISTITE SI VIAC

Z tohto článku sa dozvieš, ako je zorganizovaný vedúci zbor.

„Čo je vedúci zbor Jehovových svedkov?“ (webový článok)

Čo vedúci zbor robí pre to, aby duchovný pokrm obsahoval spoľahlivé informácie?

Naším cieľom sú presné publikácie (17:18)

Ako sa členovia vedúceho zboru pozerajú na prácu, ktorú im Ježiš zveril?

Je to pre nás veľká česť (7:04)

Ako naše zhromaždenia a zjazdy dokazujú, že vedúci zbor vedie Jehova?

Jehova vyučuje svoj ľud (9:39)