Prejsť na článok

Prejsť na obsah

 8. LEKCIA

Prečo Boh pripúšťa zlo a utrpenie?

Prečo Boh pripúšťa zlo a utrpenie?

1. Ako sa zlo začalo?

Boh pripúšťal vládu ľudí dosť dlho na to, aby sa ukázalo, že sami nedokážu vyriešiť problémy ľudstva

Zlo sa na zemi začalo, keď Satan vyslovil prvú lož. Satan bol pôvodne dokonalým anjelom, ale „nestál pevne v pravde“. (Ján 8:44) Začal túžiť po tom, čo právom patrí len Bohu — chcel byť uctievaný. Satan oklamal prvú ženu, Evu, a nahovoril ju, aby poslúchla jeho, a nie Boha. Adam sa k Eve v neposlušnosti pripojil. Toto jeho rozhodnutie viedlo k utrpeniu a smrti. Prečítajte si 1. Mojžišovu 3:1–6, 19.

Keď Satan podnietil Evu, aby neposlúchla Boha, vyvolal tým vzburu proti Božej zvrchovanosti, teda proti tomu, aby Boh vládol ako Najvyšší. Väčšina ľudí sa pridala na stranu Satana a zavrhla Boha ako svojho Vládcu. Tak sa Satan stal „vládcom sveta“. Prečítajte si Jána 14:30 a 1. Jána 5:19.

2. Urobil Boh pri stvorení chybu?

Všetky Božie diela sú dokonalé. Ľudia i anjeli, ktorých Boh vytvoril, boli schopní dokonale ho poslúchať. (5. Mojžišova 32:4, 5) Boh nás však stvoril so slobodnou vôľou, a tak máme možnosť rozhodnúť sa, či budeme konať dobro, alebo zlo. Táto sloboda nám umožňuje dať najavo lásku k Bohu. Prečítajte si Jakuba 1:13–15 a 1. Jána 5:3.

3. Prečo Boh až doteraz pripúšťa utrpenie?

Jehova dovolil, aby vzbura proti jeho zvrchovanej vláde určitý čas trvala. Prečo? Aby sa ukázalo, že keď si ľudia vládnu sami, bez Boha, nie je to pre nich dobré. (Kazateľ 7:29; 8:9) Dnes, po 6 000 rokoch ľudskej histórie, sú dôkazy jednoznačné. Ľudskí vládcovia  nedokážu odstrániť vojny, zločinnosť, nespravodlivosť ani choroby. Prečítajte si Jeremiáša 10:23 a Rimanom 9:17.

Naproti tomu ak ľudia prijímajú Boha ako svojho Vládcu, je to na ich úžitok. (Izaiáš 48:17, 18) Jehova čoskoro odstráni všetky ľudské vlády. Na zemi budú žiť iba tí ľudia, ktorí už teraz dávajú najavo, že chcú, aby nad nimi vládol Boh. (Izaiáš 11:9) Prečítajte si Daniela 2:44.

Pozrite si video Prečo Boh pripúšťa utrpenie?

4. Akú príležitosť máme vďaka Božej trpezlivosti?

Satan tvrdil, že nikto nebude slúžiť Bohu z nesebeckej lásky. Chceli by ste toto jeho tvrdenie vyvrátiť? Môžete! Vďaka Božej trpezlivosti môže každý z nás ukázať, či je za Božiu vládu, alebo za ľudskú, a dať to najavo svojím spôsobom života. Prečítajte si Jóba 1:8–12 a Príslovia 27:11.

5. Ako si môžeme zvoliť Boha za svojho Vládcu?

Svojimi rozhodnutiami dávame najavo, či chceme Boha za svojho Vládcu

Boha si za svojho Vládcu môžeme zvoliť tak, že sa z jeho Slova, Biblie, snažíme spoznať, ako ho správne uctievať, a že podľa toho aj konáme. (Ján 4:23) To, že odmietame Satana ako vládcu, dávame najavo tým, že sa tak ako Ježiš nezapájame do politiky a vojen. Prečítajte si Jána 17:14.

Satan využíva svoju moc na to, aby propagoval nemravný spôsob konania a škodlivé praktiky. Keď také konanie zavrhneme, niektorí priatelia a príbuzní sa nám možno budú posmievať alebo sa postavia proti nám. (1. Petra 4:3, 4) Preto sa budeme musieť rozhodnúť: Budeme sa napriek tomu stretávať s ľuďmi, ktorí milujú Boha? Budeme poslúchať múdre zákony, ktoré nám Boh z lásky dal? Ak áno, dokážeme, že Satan nemal pravdu, keď tvrdil, že pod tlakom nikto nebude konať tak, ako si Boh praje. Prečítajte si 1. Korinťanom 6:9, 10; 15:33.

Božia láska k ľudstvu je zárukou toho, že zlo a utrpenie sa raz skončí. Tí, ktorí dávajú najavo, že tomu veria, sa budú navždy tešiť zo života na zemi. Prečítajte si Jána 3:16.