Prejsť na článok

Prejsť na obsah

 DODATOK

Čo je súdny deň?

Čo je súdny deň?

AKO si predstavujete súdny deň? Mnohí si myslia, že miliardy ľudí budú jeden po druhom postavené pred Boží trón a nad každým z nich bude vynesený rozsudok. Niektorí budú odmenení nebeskou blaženosťou a iní budú odsúdení na večné muky. Biblia však vykresľuje toto časové obdobie celkom inak. Božie Slovo ho neopisuje ako čas hrôzy, ale ako čas nádeje a obnovy.

Zjavení 20:11, 12 čítame, ako opísal súdny deň apoštol Ján: „Videl som veľký biely trón a toho, ktorý sedel na ňom. Pred ním utiekla zem a nebo a nenašlo sa pre ne miesto. A videl som mŕtvych, veľkých a malých, stojacich pred trónom, a boli otvorené zvitky. Ale bol otvorený aj iný zvitok; je to zvitok života. A mŕtvi boli súdení zo svojich skutkov podľa toho, čo bolo napísané vo zvitkoch.“ Kto je Sudcom, ktorý je tu opísaný?

Najvyšším Sudcom ľudstva je Jehova Boh. No tentoraz poveril súdením niekoho iného. Podľa Skutkov 17:31 apoštol Pavol povedal, že Boh „určil deň, v ktorom chce súdiť obývanú zem v spravodlivosti mužom, ktorého ustanovil“.  Týmto ustanoveným Sudcom je vzkriesený Ježiš Kristus. (Ján 5:22) Ale kedy sa má začať súdny deň? A ako dlho má trvať?

Kniha Zjavenie ukazuje, že súdny deň sa začne po armagedonskej vojne, keď bude tu na zemi zničený Satanov systém. * (Zjavenie 16:14, 16; 19:19–20:3) Po Armagedone budú Satan a jeho démoni na tisíc rokov uväznení v priepasti. Počas tohto obdobia budú Kristovi spoludedičia nebeského Kráľovstva, ktorých je 144 000, sudcami a budú vládnuť „s Kristom ako králi tisíc rokov“. (Zjavenie 14:1–3; 20:1–4; Rimanom 8:17) Súdny deň teda nie je udalosť, ktorá sa odohrá za 24 hodín. Bude trvať tisíc rokov.

Počas tohto tisícročného obdobia bude Ježiš Kristus súdiť „živých a mŕtvych“. (2. Timotejovi 4:1) „Živých“ bude tvoriť „veľký zástup“ ľudí, ktorí prežijú Armagedon. (Zjavenie 7:9–17) Apoštol Ján tiež videl „mŕtvych... stojacich pred [súdnym] trónom“. Ako sľúbil Ježiš, „všetci v pamätných hrobkách budú počuť [Kristov] hlas a vyjdú“, keď budú vzkriesení. (Ján 5:28, 29; Skutky 24:15) Ale na základe čoho budú všetci súdení?

Podľa videnia apoštola Jána „boli otvorené zvitky“ a „mŕtvi boli súdení zo svojich skutkov podľa toho, čo bolo napísané vo zvitkoch“. Sú tieto zvitky záznamami o minulých skutkoch týchto ľudí? Nie, rozsudok nebude vynesený na základe toho, čo urobili ľudia predtým, než zomreli. Ako to vieme? Biblia hovorí: „Kto zomrel, je zbavený hriechu.“ ​(Rimanom 6:7) Teda vzkriesení budú privedení späť k životu takpovediac s čistým štítom. A tak spomenuté zvitky musia predstavovať ďalšie Božie požiadavky. Ak budú chcieť ľudia žiť navždy, či už tí, ktorí prežijú Armagedon, alebo tí, ktorí budú vzkriesení, budú musieť poslúchať Božie prikázania vrátane akýchkoľvek nových požiadaviek, ktoré Jehova môže odhaliť v priebehu tisícročia. Z toho vyplýva, že ľudia budú súdení na základe toho, čo budú robiť počas súdneho dňa.

 Počas súdneho dňa budú mať miliardy ľudí po prvý raz možnosť učiť sa o Božej vôli a ukázať, či chcú žiť v súlade s ňou. To znamená, že bude prebiehať rozsiahle vzdelávacie dielo. Áno, „obyvatelia úrodnej zeme sa istotne budú učiť spravodlivosti“. (Izaiáš 26:9) No nie všetci budú ochotní prispôsobiť sa Božej vôli. Izaiáš 26:10 hovorí: „Aj keby bola zlému prejavená priazeň, jednoducho sa nenaučí spravodlivosti. V krajine priamosti bude si počínať nespravodlivo a neuvidí Jehovovu vznešenosť.“ Nad týmito zlými bude počas súdneho dňa vykonaný rozsudok smrti, a to s konečnou platnosťou. — Izaiáš 65:20.

Na konci súdneho dňa prežijúci v plnom zmysle slova ‚ožijú‘ ako dokonalí ľudia. (Zjavenie 20:5) Súdny deň bude teda časom obnovy, lebo počas neho bude ľudstvo privedené k pôvodnej dokonalosti. (1. Korinťanom 15:24–28) Potom príde záverečná skúška. Satan bude vypustený zo svojho väzenia a bude mu dovolené, aby sa ešte posledný raz pokúsil zviesť ľudstvo. (Zjavenie 20:3, 7–10) Ľudia, ktorí sa ním nedajú zviesť, v plnej miere zažijú splnenie biblického sľubu: „Spravodliví budú vlastniť zem a budú na nej bývať navždy.“ ​(Žalm 37:29) Áno, súdny deň bude požehnaním pre všetkých ľudí, ktorí zostanú verní Bohu!

^ 1. ods. O Armagedone nájdete viac informácií v 1. zväzku encyklopédie Hlbšie pochopenie Písma, strany 576–577, čes., a v 20. kapitole knihy Uctievaj jediného pravého Boha. Obe publikácie vydali Jehovovi svedkovia.