Prejsť na článok

Prejsť na obsah

16. KAPITOLA

„Označ ľudí na čele“

„Označ ľudí na čele“

EZECHIEL 9:4

TÉMA: Ako boli verní Boží služobníci v Ezechielových dňoch označení na prežitie a ako sa to týka nás

1. – 3. a) Prečo bol Ezechiel šokovaný a čo sa dozvedel o zničení Jeruzalema? b) Aké otázky si rozoberieme?

 EZECHIEL je šokovaný! Vo videní práve videl, aké ohavnosti páchajú odpadlícki Židia v jeruzalemskom chráme. * Títo vzbúrenci poškvrnili miesto, ktoré bolo centrom čistého uctievania v Izraeli. Znesvätený však nie je len chrám. Celé Judsko je naplnené násilím a nie je nádej, že by sa situácia zmenila. Jehovu hlboko uráža to, čo robí jeho vyvolený ľud, a preto hovorí Ezechielovi: „Prejavím svoj hnev.“ (Ezech. 8:17, 18)

2 Ezechiela určite trápi, že Jeruzalem a chrám, ktorý bol kedysi svätý, teraz vzbudzujú Jehovov hnev a budú zničené. Možno si kladie otázky: Čo bude s obyvateľmi mesta, ktorí sú Bohu verní? Uniknú zničeniu? A ak áno, ako? Na odpovede nemusí dlho čakať. Ešte mu znie v ušiach zdrvujúci rozsudok nad Jeruzalemom a už počuje silný hlas, ktorý zvoláva tých, čo majú vykonať Boží rozsudok. (Ezech. 9:1) Videnie pokračuje a Ezechiel sa dozvedá, že zničení nebudú všetci a prežitie nebude otázkou náhody. Ezechielovi spadne kameň zo srdca. Tí, ktorí sú verní Bohu, prežijú.

3 Dnes sa blíži zničenie tohto skazeného sveta a aj my sa možno pýtame, kto ho prežije a ako. Preto si rozoberme nasledujúce otázky: (1) Čo videl Ezechiel ďalej? (2) Ako sa jeho videnie splnilo v jeho dňoch? (3) Ako sa toto prorocké videnie splní v našich dňoch?

„Povolajte tých, čo majú potrestať mesto“

4. Opíš, čo Ezechiel videl a počul ďalej.

4 Čo Ezechiel videl a počul ďalej? (Prečítajte Ezechiela 9:1–11.) „Od hornej brány obrátenej na sever“ prichádzalo sedem mužov. Možno šli odtiaľ, kde stála modla, ktorá v Bohu vyvolávala rozhorčenie, alebo kde ženy oplakávali boha Tammúza. (Ezech. 8:3, 14) Tých sedem mužov vošlo na vnútorné nádvorie chrámu a postavilo sa vedľa medeného oltára. Ale neprišli tam obetovať. Čas, keď Jehova prijímal obete v tomto chráme, už vypršal. Šesť mužov tam stálo „s údernou zbraňou v ruke“. Siedmy muž vyzeral inak ako ostatní. Bol oblečený do plátenného odevu a nemal zbraň, ale „pisárske náčinie“, alebo ako sa uvádza v poznámke pod čiarou, „kalamár tajomníka“.

5., 6. Akí ľudia dostali označenie na čelo a čo nám to o nich prezrádza? (Pozri obrázok v úvode kapitoly.)

5 Muž s pisárskym náčiním dostal dôležitú úlohu. „‚Prejdi mestom, prejdi Jeruzalemom,‘ povedal mu Jehova, ‚a označ na čele ľudí, ktorí vzdychajú a plačú nad všetkými ohavnosťami, ktoré sa v ňom dejú.‘“ V tej chvíli si Ezechiel možno spomenul na verných Izraelitov v Egypte. Na Jehovov príkaz pokropili krvou zárubňu dverí, aby ich prvorodené deti unikli zničeniu. (2. Mojž. 12:7, 22, 23) Malo označovanie na čele, ktoré robil muž s pisárskym náčiním, podobný účel – aby označení ľudia unikli zničeniu Jeruzalema?

6 Odpoveď dostaneme, keď preskúmame, na základe čoho boli ľudia označení na čele. Označenie dostali tí, ktorí „vzdychali a plakali“ nad ohavnosťami, ktoré sa diali v meste. Čo nám to o nich prezrádza? Po prvé, boli hlboko zarmútení nielen modlárstvom, ktoré bolo rozšírené v chráme, ale trápilo ich aj všetko to násilie, nemravnosť, úplatkárstvo a úžerníctvo, ktoré zamorilo Jeruzalem. (Ezech. 22:9–12) A po druhé, svoje pocity určite neskrývali. Slovami i skutkami dávali najavo, že im je odporné to, čo sa deje v krajine, a že chcú uctievať Jehovu čistým spôsobom. Preto im chcel Jehova prejaviť milosrdenstvo a ušetriť ich život.

7., 8. Ako malo šesť mužov s údernými zbraňami vykonať svoju úlohu a ako sa videnie končí?

7 Ako malo šesť mužov s údernými zbraňami vykonať svoju úlohu? Ezechiel počul, ako im Jehova dáva pokyny. Keď sa muž s pisárskym náčiním vráti, majú vyjsť a zabiť každého okrem tých, ktorí majú na čele označenie. „Začnite od mojej svätyne,“ znel Jehovov príkaz. (Ezech. 9:6) Títo vykonávatelia rozsudku mali začať priamo v srdci Jeruzalema – v chráme, ktorý už Jehova nepovažoval za svätý. A mali začať „od starších, ktorí boli pred chrámom“, čiže od 70 starších Izraela, ktorí pálili kadidlo falošným bohom. (Ezech. 8:11, 12; 9:6)

8 Ako sa videnie končí? Ezechiel počul, ako muž s pisárskym náčiním hlási Jehovovi: „Vykonal som, čo si mi prikázal.“ (Ezech. 9:11) Možno si kladieme otázky: Čo sa nakoniec stalo s obyvateľmi Jeruzalema? Boli medzi nimi nejakí verní Boží služobníci, ktorí prežili zničenie?

Splnenie v Ezechielových dňoch

9., 10. Napríklad kto prežil zničenie Jeruzalema a k akému záveru môžeme prísť?

9 Prečítajte 2. Kroník 36:17–20. Ezechielovo proroctvo sa splnilo v roku 607 pred n. l., keď babylonské vojsko zničilo Jeruzalem a jeho chrám. Babylončania boli ako „zlatý pohár“ v Jehovovej ruke. Prostredníctvom nich Jehova vylial svoj hnev na neverný Jeruzalem a potrestal ho. (Jer. 51:7) Bol zničený každý? Nie. Z Ezechielovho videnia vyplývalo, že niektorých Babylončania ušetria. (1. Mojž. 18:22–33; 2. Petra 2:9)

10 Kto všetko prežil? Tí, ktorí boli verní Jehovovi, napríklad Rechabovci, Etiópčan Ebed-Melech, prorok Jeremiáš a jeho tajomník Báruch. (Jer. 35:1–19; 39:15–18; 45:1–5) Na základe Ezechielovho videnia môžeme prísť k záveru, že títo jednotlivci „vzdychali a plakali nad všetkými ohavnosťami“, ktoré sa diali v Jeruzaleme. (Ezech. 9:4) Nepochybne ešte pred zničením mesta dávali najavo, že z duše nenávidia skazenosť a že chcú uctievať Jehovu čistým spôsobom. Vďaka tomu mohli byť zachránení.

11. Koho predstavoval muž s pisárskym náčiním a šesť mužov s údernými zbraňami?

11 Boli títo verní Boží služobníci doslovne označení na prežitie? Biblia nehovorí o tom, že by Ezechiel alebo niektorý iný prorok prechádzal Jeruzalemom a dával ľuďom viditeľný znak na čelo. Je zrejmé, že Ezechielovo prorocké videnie nám odhaľuje to, čo sa dialo v nebeskej ríši a čo bolo ľudským očiam neviditeľné. Muž s pisárskym náčiním a šesť mužov s údernými zbraňami predstavovali Jehovových verných anjelov, ktorí sú vždy pripravení plniť Božiu vôľu. (Žalm 103:20, 21) A prostredníctvom anjelov Jehova nepochybne riadil aj vykonanie rozsudku nad neverným Jeruzalemom. Tieto duchovné bytosti akoby označili na čelo ľudí, ktorí mali byť ušetrení, a tým zabezpečili, aby verní Boží služobníci neboli zničení spolu s ostatnými.

Splnenie v našich dňoch

12., 13. a) Prečo Jehova vylial svoj hnev na Jeruzalem a prečo môžeme očakávať, že v našich dňoch bude konať podobne? b) Bol neverný Jeruzalem predobrazom takzvaného kresťanstva? Vysvetli to. (Pozri rámček „Bol Jeruzalem predobrazom takzvaného kresťanstva?“)

12 Čoskoro budeme svedkami vykonania Božieho rozsudku v takom rozsahu, aký nemá v histórii obdobu. Nastane „veľké súženie, aké nebolo od začiatku sveta až doteraz a aké nikdy viac nebude“. (Mat. 24:21) Preto sa vynárajú závažné otázky: Budú aj v tomto prípade niektorí ľudia ušetrení? Budú Jehovovi verní služobníci nejako označení na prežitie? Inými slovami, má Ezechielovo prorocké videnie muža s pisárskym náčiním splnenie aj v našich dňoch? Odpoveď na všetky tri otázky je áno. Aby sme pochopili, prečo sme dospeli k tomuto záveru, vráťme sa k Ezechielovmu videniu.

13 Spomínaš si, prečo Jehova vylial svoj hnev na staroveký Jeruzalem? Pozrime si znovu Ezechiela 9:8, 9. (Prečítajte.) Ezechiel vyjadril obavy, že budú zničení „všetci, ktorí ešte zostali v Izraeli“. Jehova na to zareagoval tak, že uviedol štyri dôvody, prečo je vykonanie rozsudku nevyhnutné. Po prvé, „vina“ národa bola „veľmi, veľmi veľká“. * Po druhé, judská krajina „sa naplnila preliatou krvou“. Po tretie, hlavné mesto judského kráľovstva, Jeruzalem, bolo „plné skazenosti“. A po štvrté, ľudia ospravedlňovali svoje zlé konanie tým, že si nahovárali, že to Jehova „nevidí“. To isté sa dá povedať aj o zvrátenom, násilnom a bezbožnom svete, v ktorom žijeme. A keďže Jehova „sa nemení“, to, čo vyvolalo jeho spravodlivý hnev v Ezechielových dňoch, vyvoláva jeho hnev aj dnes. (Jak. 1:17; Mal. 3:6) Preto môžeme očakávať, že šesť mužov s údernými zbraňami a muž s pisárskym náčiním budú opäť nasadení do akcie.

Šesť mužov s údernými zbraňami bude čoskoro nasadených do akcie (Pozri 12. a 13. odsek)

14., 15. Z akých príkladov vidno, že Jehova varuje ľudí ešte pred zničením?

14 Ako sa Ezechielovo prorocké videnie spĺňa v našich dňoch? Keď preskúmame, ako sa splnilo v minulosti, budeme vedieť, čo môžeme očakávať teraz i v budúcnosti. Všimnime si, čo z tohto proroctva sa už splnilo a čo sa ešte len splní.

15 Jehova ľudí vopred varuje. Ako sme čítali v 11. kapitole tejto knihy, Jehova ustanovil Ezechiela „za strážcu izraelského ľudu“. (Ezech. 3:17–19) Ezechiel začal svoju prorockú službu v roku 613 pred n. l. a odvtedy varoval Izrael, že sa blíži jeho zničenie. Varovanie pred nešťastím, ktoré malo postihnúť Jeruzalem, oznamovali aj ďalší proroci, napríklad Izaiáš a Jeremiáš. (Iz. 39:6, 7; Jer. 25:8, 9, 11) V našich dňoch Jehova prostredníctvom Krista používa malú skupinu pomazaných kresťanov nielen na to, aby sýtil svoje „služobníctvo“, čiže verných kresťanov, ale aj na to, aby vystríhal ľudí pred blížiacim sa veľkým súžením. (Mat. 24:45)

16. Označuje Jehovov ľud tých, ktorí prežijú? Vysvetli to.

16 Jehovov ľud neoznačuje tých, ktorí prežijú. Pripomeňme si, že to nebol Ezechiel, kto mal prejsť Jeruzalemom a označiť ľudí na prežitie. Podobne ani dnes Jehovov ľud nebol poverený označovať druhých na prežitie. Našou úlohou je zvestovať dobrú správu o Božom Kráľovstve a varovať ľudí, že tento skazený svet rýchlo speje k svojmu zániku. Ako „služobníctvo“ v Kristovej duchovnej domácnosti berieme toto poverenie vážne a svoju úlohu si horlivo plníme. (Mat. 24:14; 28:18–20) Tak pomáhame úprimným ľuďom, aby sa pripojili k čistému uctievaniu. (1. Tim. 4:16)

17. Čo musia ľudia robiť už teraz, aby mohli byť v budúcnosti označení na prežitie?

17 Na to, aby človek prežil blížiace sa zničenie, musí už teraz dokazovať, že má vieru. Ako sme už spomenuli, zničenie Jeruzalema v roku 607 pred n. l. prežili len tí, ktorí už predtým dávali najavo, že z duše nenávidia skazenosť a že chcú uctievať Jehovu čistým spôsobom. Podobné je to aj dnes. Ešte pred zničením musia jednotlivci „vzdychať a plakať“ nad tým, aký skazený je tento svet. Svoje pocity nesmú skrývať, ale slovami aj skutkami musia dokazovať, že chcú stáť na strane čistého uctievania. Ako to môžu robiť? Tak, že prijmú dobrú správu, ktorá sa dnes zvestuje, začnú si obliekať novú osobnosť, zasvätia svoj život Jehovovi, dajú sa pokrstiť a verne podporujú Kristových bratov. (Ezech. 9:4; Mat. 25:34–40; Ef. 4:22–24; 1. Petra 3:21) Iba tí, ktorí to robia už dnes a ktorí budú uctievať Jehovu čistým spôsobom už pred začiatkom veľkého súženia, budú označení na prežitie.

18. a) Ako a kedy bude Ježiš Kristus označovať tých, ktorí sú verní Bohu? b) Musia byť verní pomazaní kresťania označení na prežitie? Vysvetli to.

18 Označovanie tých, ktorí sú verní Bohu, bude prebiehať z neba. V Ezechielových dňoch sa na označovaní verných ľudí podieľali anjeli. V novodobom splnení predstavuje muž s pisárskym náčiním Ježiša Krista v čase, keď „príde vo svojej sláve“, aby súdil všetky národy. (Mat. 25:31–33) Ježišov príchod nastane vo veľkom súžení po tom, ako bude zničené falošné náboženstvo. * V tom rozhodujúcom období, tesne pred vypuknutím Armagedonu, Ježiš posúdi ľudí a rozhodne, kto patrí k ovciam a kto k capom. Členovia „veľkého zástupu“ budú posúdení ako ovce, čiže budú označení, aby mohli žiť večne. (Zjav. 7:9–14; Mat. 25:34–40, 46) A čo verní pomazaní kresťania? Oni nepotrebujú takéto označenie, aby mohli prežiť Armagedon. Prečo? Buď pred svojou smrťou, alebo pred začiatkom veľkého súženia budú s konečnou platnosťou označení pečaťou, čiže zapečatení. Potom, niekedy pred začiatkom Armagedonu, budú vzatí do neba. (Zjav. 7:1–3)

19. Kto bude spolu s Ježišom vykonávať rozsudok nad týmto svetom? (Pozri rámček „Kedy a ako sa splní proroctvo o označovaní“.)

19 Rozsudok nad týmto svetom vykoná nebeský Kráľ, Ježiš Kristus, a jeho nebeské vojsko. V Ezechielovom videní si šesť mužov s údernými zbraňami začalo plniť svoju úlohu, až keď muž oblečený do plátenného odevu dokončil označovanie. (Ezech. 9:4–7) Podobne sa nadchádzajúce zničenie začne, až keď Ježiš posúdi ľudí zo všetkých národov a „ovce“ označí na prežitie. Potom, keď vypukne armagedonská vojna, sa postaví na čelo nebeského vojska, ktoré budú tvoriť svätí anjeli a všetkých 144 000 jeho spoluvládcov, a vykoná rozsudok nad týmto zlým svetom. Úplne ho zničí a verných Božích služobníkov vovedie do spravodlivého nového sveta. (Zjav. 16:14–16; 19:11–21)

20. Čo sme sa dozvedeli z Ezechielovho videnia muža s pisárskym náčiním?

20 Určite si veľmi ceníme to, čo sme sa dozvedeli z Ezechielovho videnia muža s pisárskym náčiním. Môžeme si byť úplne istí, že Jehova nezničí spravodlivých so zlými. (Žalm 97:10) Vieme, čo máme robiť už teraz, aby sme v budúcnosti mohli byť označení na prežitie. Sme rozhodnutí horlivo oznamovať dobrú správu ľuďom, ktorí „vzdychajú a plačú“ nad tým, čo sa deje v tomto skazenom Satanovom svete. Chceme tiež všetkých varovať, že sa blíži koniec. Svojou horlivosťou môžeme pomôcť tým, ktorí majú „správny postoj k pravde vedúcej k večnému životu“, aby sa k nám pripojili v uctievaní Jehovu. Vďaka tomu budú môcť byť označení na prežitie a žiť v Božom spravodlivom novom svete. (Sk. 13:48)

^ Ezechielovo videnie ohavností, ktoré Židia páchali v chráme, sa rozoberá v 5. kapitole tejto knihy.

^ Podľa istého odborného diela hebrejské podstatné meno preložené ako „vina“ nesie okrem iného myšlienku „zvrátenosti“. V ďalšom diele sa uvádza, že je to „náboženský výraz, ktorý sa takmer vždy používa na označenie morálnej viny alebo hriechu z pohľadu Boha“.

^ Zdá sa, že pri zničení Veľkého Babylona nezomrú všetci členovia falošného náboženstva. V tom čase možno dokonca aj niektorí duchovní opustia falošné náboženstvo a budú tvrdiť, že k nemu nikdy nepatrili. (Zach. 13:3–6)