Prejsť na článok

Prejsť na obsah

 8. KAPITOLA

„Ustanovím nad nimi jedného pastiera“

„Ustanovím nad nimi jedného pastiera“

EZECHIEL 34:23

TÉMA: Štyri proroctvá o Mesiášovi a ich splnenie

1. – 3. Prečo bol Ezechiel skľúčený a aké proroctvá ho Jehova poveril zapísať?

EZECHIEL je už šiesty rok vo vyhnanstve. * Srdce mu krváca, keď premýšľa o zúfalej situácii v Judsku, jeho milovanej domovine vzdialenej stovky kilometrov. Za jeho života sa na judskom tróne vystriedalo už viacero kráľov, ale za panovania súčasného kráľa vládnu v krajine naozaj žalostné pomery.

2 Ezechiel sa narodil uprostred vlády verného kráľa Joziáša. Musel byť nadšený, keď sa dozvedel, čo všetko Joziáš urobil, aby na celom území Judska odstránil modly a obnovil čisté uctievanie. (2. Kron. 34:1–8) Joziášove reformy však neviedli k trvalej náprave, lebo väčšina jeho nástupcov uctievala falošných bohov. Pod takýmto vplyvom sa národ ponáral do stále hlbšieho duchovného a morálneho bahna. Ale ešte nie je všetko stratené.

3 Jehova vedie svojho verného proroka, aby zapísal proroctvo o Mesiášovi. Je to prvé z radu proroctiev o budúcom Vládcovi a Pastierovi, ktorý navždy obnoví čisté uctievanie  a s láskou sa bude starať o Jehovove ovce. Bude užitočné, ak tieto proroctvá dôkladne preskúmame, lebo od ich splnenia závisí naša večná budúcnosť. Pozrime sa teraz na štyri proroctvá o Mesiášovi, ktoré nachádzame v knihe Ezechiel.

„Mladý výhonok“ sa stáva „nádherným cédrom“

4. Aké proroctvo mal Ezechiel odovzdať vyhnancom a čím mal začať?

4 Okolo roku 612 pred n. l. Jehova poveril Ezechiela, aby vyslovil proroctvo, ktoré ukazuje, aký bude rozsah Mesiášovej vlády a prečo je potrebné dôverovať jeho Kráľovstvu. Jehova mu povedal, aby najprv vyhnancom vyrozprával prorockú hádanku. Touto hádankou odhalil nevernosť judských vládcov a zdôraznil, aká potrebná je vláda spravodlivého mesiášskeho Kráľa. (Ezech. 17:1, 2)

5. Akú hádanku Ezechiel vyrozprával?

5 Prečítajte Ezechiela 17:3–10. Hádanka hovorí o „veľkom orlovi“, ktorý odtrhol najvrchnejší výhonok cédra a „zložil ho v meste obchodníkov“. Potom „vzal semeno z tej krajiny a zasadil ho do úrodnej pôdy“, „pri hojných vodách“. Semeno vyklíčilo a vyrástol z neho „rozvetvený vinič“. Vtom priletel „iný veľký orol“. „Vinič k nemu túžobne obrátil korene“, aby ho orol presadil do inej dobre zavlažovanej pôdy. Jehova za to vinič odsúdil a povedal, že jeho korene budú vytrhnuté a vinič úplne vyschne.

Prvý veľký orol predstavoval babylonského kráľa Nabuchodonozora (Pozri 6. odsek)

6. Aký bol význam tejto prorockej hádanky?

6 Aký bol význam tejto hádanky? (Prečítajte Ezechiela 17:11–15.) V roku 617 pred n. l. pritiahol proti Jeruzalemu babylonský kráľ Nabuchodonozor (prvý „veľký orol“) a obľahol ho. „Odtrhol“, čiže zosadil z trónu, judského kráľa Jehojachina („najvrchnejší výhonok“) a priviedol ho do Babylona („mesta obchodníkov“). Nabuchodonozor dosadil v Jeruzaleme na trón Sedekiáša (kráľovské „semeno z tej krajiny“) a prinútil ho, aby mu v mene Jehovu prisahal vernosť ako jeho vazalský kráľ. (2. Kron. 36:13) Ale Sedekiáš „pohrdol prísahou“, vzbúril sa proti babylonskej nadvláde a požiadal o vojenskú pomoc faraóna (druhého „veľkého orla“). Nebolo mu to však nič platné. Jehova odsúdil Sedekiáša za to, že porušil prísahu a konal ako zradca. (Ezech. 17:16–21) Nakoniec bol zbavený moci a zomrel v babylonskom väzení. (Jer. 52:6–11)

7. Aké poučenie môžeme vyvodiť z tejto prorockej hádanky?

7 Aké poučenie môžeme vyvodiť z tejto prorockej hádanky? Po prvé, ak chceme uctievať Jehovu čistým spôsobom, musíme vždy dodržať slovo. Ježiš povedal: „Nech vaše ‚áno‘ znamená áno, vaše ‚nie‘ nie.“ (Mat. 5:37) Preto keď sa od nás žiada, aby sme prisahali, že budeme hovoriť pravdu – napríklad keď musíme svedčiť na súde –, určite nebudeme  klamať. Keď sme raz prisahali, berieme to vážne. Po druhé, musíme si dávať pozor, komu dôverujeme. Biblia nás varuje: „Nespoliehajte sa na vládcov ani na žiadneho človeka, lebo vás nemôže zachrániť.“ (Žalm 146:3)

8. – 10. Ako Jehova v proroctve opísal mesiášskeho Kráľa a aké je splnenie tohto proroctva? (Pozri aj rámček „Proroctvo o Mesiášovi – Nádherný céder“.)

8 Existuje však vládca, ktorý si zaslúži, aby sme mu bezvýhradne dôverovali. Je ním mesiášsky Kráľ. Jehova ho opisuje pomocou podobných obrazov ako pri prorockej hádanke o presadenom výhonku.

9 Obsah proroctva. (Prečítajte Ezechiela 17:22–24.) Tentoraz už nie orly, ale sám Jehova odlomí mladý výhonok „z vrcholka vysokého cédra“ a zasadí ho „na veľmi vysokom vrchu“. Vyrastie z neho „nádherný céder“ a pod jeho konármi nájdu domov „najrôznejšie vtáky“. Neskôr „všetky stromy spoznajú“, že to bol Jehova, kto spôsobil, aby vyrástol tento nádherný céder.

10 Splnenie proroctva. Jehova „odlomil“, čiže vybral, svojho Syna, Ježiša Krista, z rodovej línie kráľa Dávida („vysokého cédra“) a „zasadil“ ho na nebeský vrch Sion („veľmi vysoký vrch“). (Žalm 2:6; Jer. 23:5; Zjav. 14:1) Hoci Božieho Syna považovali jeho nepriatelia za „najmenej významného z ľudí“, Jehova ho vyvýšil, keď mu dal „trón jeho otca Dávida“. (Dan. 4:17; Luk. 1:32, 33) Ako sa týči nádherný céder nad inými stromami, tak bude mesiášsky Kráľ, Ježiš Kristus, vládnuť z nebeských výšin nad celou zemou a postará sa o to, aby sa všetkým jeho poddaným dobre darilo. Taký Vládca si rozhodne zaslúži našu dôveru. V ochrannom tieni Ježišovho Kráľovstva bude poslušné ľudstvo na celej zemi „žiť v bezpečí a nebude sa báť nijakého nešťastia“. (Prísl. 1:33)

11. Aké dôležité poučenie si môžeme zobrať z proroctva o „mladom výhonku“, z ktorého vyrástol „nádherný céder“?

11 Poučenie pre nás. Pozoruhodné proroctvo o „mladom výhonku“, z ktorého vyrástol „nádherný céder“, nám pomáha zodpovedať dôležitú otázku: Komu by sme mali dôverovať? Bolo by nerozumné očakávať, že ľudské vlády a ich armády vytvoria bezpečný svet. To môže dosiahnuť iba mesiášsky Kráľ, Ježiš Kristus. Preto je múdre, ak mu úplne dôverujeme. Nebeská vláda v jeho rukách je jedinou nádejou ľudstva. (Zjav. 11:15)

„Ten, kto má... zákonné právo“

12. Ako Jehova potvrdil, že nezabudol na svoju zmluvu s Dávidom?

12 Na základe vysvetlenia, ktoré dal Jehova k prorockej hádanke o dvoch orloch, Ezechiel pochopil, že Sedekiáš, neverný kráľ z rodovej línie kráľa Dávida, bude zosadený z trónu a odvedený do zajatia v Babylone. Ezechiel si možno kládol  otázky: A čo zmluva, ktorú Boh uzavrel s Dávidom? Neplatí už sľub, že z Dávidovej rodovej línie príde kráľ, ktorý bude vládnuť navždy? (2. Sam. 7:12, 16) Ak mu takéto otázky vírili v hlave, na odpoveď nemusel dlho čakať. Okolo roku 611 pred n. l., v siedmom roku vyhnanstva, keď v Judsku ešte stále vládol Sedekiáš, Jehova prehovoril k Ezechielovi znovu. (Ezech. 20:2) Odovzdal mu ďalšie proroctvo o Mesiášovi, z ktorého jasne vyplynulo, že na svoju zmluvu s Dávidom nezabudol. Naopak, odhalil mu, že budúci mesiášsky Kráľ bude mať zákonné právo ujať sa vlády ako dedič Dávidovho trónu.

13., 14. O čom hovorí proroctvo z Ezechiela 21:25–27 a ako sa splnilo?

13 Obsah proroctva. (Prečítajte Ezechiela 21:25–27.) Jehova prostredníctvom Ezechiela oslovuje „skazené knieža Izraela“ a otvorene mu hovorí, že nastal čas jeho trestu. Tomuto skazenému kráľovi hovorí, že mu budú odobraté symboly kráľovskej moci – bude musieť zložiť „turban“ a „korunu“ v podobe diadému. Potom budú vlády, ktoré boli „dole“, „povýšené“ a tie, ktoré boli „hore“, budú „ponížené“. Vlády, ktoré  boli „povýšené“, budú vládnuť, až „kým nepríde ten, kto má... zákonné právo“. Jemu potom Jehova odovzdá Kráľovstvo.

14 Splnenie proroctva. Pred zničením Jeruzalema v roku 607 pred n. l. bolo judské kráľovstvo „hore“, vo vyvýšenom postavení. Ale keď Babylončania zničili Jeruzalem, hlavné mesto kráľovstva, a zbavili trónu kráľa Sedekiáša a odviedli ho do vyhnanstva, judské kráľovstvo bolo „ponížené“. Keďže odvtedy už v Jeruzaleme nevládol žiaden panovník z rodovej línie kráľa Dávida, vláda nad zemou bola ponechaná v rukách „národov“ (pohanov). A tak tie vlády, ktoré boli predtým „dole“, boli teraz „povýšené“. No tento stav mal trvať iba určitý čas. „Čas určený národom“ (alebo „časy pohanov“) vypršal v roku 1914, keď Jehova zveril kráľovskú vládu do rúk Ježiša Krista. (Luk. 21:24) Ježiš mal ako potomok kráľa Dávida „zákonné právo“ na mesiášske Kráľovstvo. * (1. Mojž. 49:10) Jehova tak na Ježišovi splnil slávnostný sľub, že jeden  z Dávidových potomkov bude vládnuť navždy a jeho Kráľovstvo pretrvá naveky. (Luk. 1:32, 33)

Ježiš má zákonné právo byť Kráľom Božieho Kráľovstva (Pozri 15. odsek)

15. Prečo môžeme nášmu Kráľovi, Ježišovi Kristovi, bezvýhradne dôverovať?

15 Poučenie pre nás. Kráľovi, Ježišovi Kristovi, môžeme bezvýhradne dôverovať. Prečo? Lebo na rozdiel od politikov, ktorých volia ľudia alebo sa sami zmocňujú vlády, Ježiša vybral Jehova a dal mu Kráľovstvo, na ktoré má zákonné právo. (Dan. 7:13, 14) Kráľ, ktorého dosadil sám Jehova, si rozhodne zaslúži našu dôveru!

„Môj služobník Dávid“ bude „ich pastierom“

16. Aký vzťah má Jehova k svojim ovciam a ako sa k nim správali „izraelskí pastieri“ v Ezechielových dňoch?

16 Jehova, Najvyšší Pastier, chce pre svoje ovce, čiže pre ľudí, ktorí ho uctievajú, len to najlepšie. (Žalm 100:3) Hoci starostlivosť o svoje ovce zveril nižším pastierom – mužom, ktorým bola v zbore zverená určitá právomoc –, dohliada na to, ako sa k nim správajú. Určite si teda vieme predstaviť, čo cítil, keď videl, ako sa správajú „izraelskí pastieri“ v Ezechielových dňoch. Títo nehanební vodcovia vládli „drsne a kruto“, následkom čoho ovce trpeli a mnohí opustili čisté uctievanie. (Ezech. 34:1–6)

17. Čo Jehova urobil, aby pomohol svojim ovciam?

17 Ako sa k tomu Jehova postavil? „Budem ich brať na zodpovednosť,“ povedal o týchto bezcitných izraelských vládcoch a sľúbil: „Vytrhnem im svoje ovce z úst.“ (Ezech. 34:10) Jehova vždy dodrží slovo. (Joz. 21:45) V roku 607 pred n. l. poslal Babylončanov a vytrhol svoje ovce z úst sebeckých pastierov, ktorých zbavil moci. O 70 rokov vyslobodil svojich služobníkov z Babylona a priviedol ich späť do ich domoviny, aby tam obnovili čisté uctievanie. Ale naďalej boli ako bezbranné ovce, pretože mali žiť pod nadvládou rôznych vlád. „Čas určený národom“ mal trvať ešte dlhé stáročia. (Luk. 21:24)

18., 19. Aké proroctvo vyslovil Ezechiel v roku 606 pred n. l.? (Pozri obrázok v úvode kapitoly.)

18 V roku 606 pred n. l., asi rok po zničení Jeruzalema a desiatky rokov pred oslobodením Izraelitov z babylonského vyhnanstva, Jehova podnietil Ezechiela, aby vyslovil ďalšie proroctvo. Hovorí sa v ňom o tom, ako bude mesiášsky Kráľ pásť Jehovove ovce. Z tohto proroctva vidno, ako veľmi Jehovovi, Najvyššiemu Pastierovi, záleží na tom, aby sa jeho ovciam stále dobre darilo.

19 Obsah proroctva. (Prečítajte Ezechiela 34:22–24.) Boh hovorí, že ustanoví „jedného pastiera“, „svojho služobníka Dávida“. To, že hovorí o jednotlivcovi, naznačuje, že na trón zasadne už len jeden Kráľ, Dávidov potomok, a nie rad panovníkov z obnovenej Dávidovej dynastie. Tento Kráľ bude vládnuť navždy. Predpovedaný Pastier a Kráľ bude sýtiť Božie  ovce a stane sa „medzi nimi kniežaťom“. Jehova uzavrie so svojimi ovcami „zmluvu pokoja“. „Požehnania budú [na ne] prúdiť ako lejúci sa dážď“. Každý bude mať dostatok všetkého, budú žiť v blahobyte a cítiť sa bezpečne. Pokoj nebude vládnuť len medzi ľuďmi, ale aj medzi ľuďmi a zvieratami. (Ezech. 34:25–28)

20., 21. a) Ako sa spĺňa proroctvo o Jehovovom „služobníkovi Dávidovi“? b) Ako sa Ezechielove slová o „zmluve pokoja“ týkajú budúcnosti?

20 Splnenie proroctva. Boh nazval sľúbeného Kráľa „svojím služobníkom Dávidom“. Tým prorocky poukázal na Ježiša, ktorý bol Dávidovým potomkom, a mal teda zákonné právo zasadnúť na jeho trón. (Žalm 89:35, 36) Keď bol Ježiš na zemi, prejavil sa ako „dobrý pastier“ a dal „za ovce svoj život“. (Ján 10:14, 15) Teraz je v nebi, ale naďalej je naším Pastierom. (Hebr. 13:20) V roku 1914 ho Boh dosadil za Kráľa a poveril ho, aby pásol a sýtil Božie ovce na zemi. Krátko nato, v roku 1919, tento Kráľ ustanovil „verného a rozvážneho otroka“, aby sýtil „služobníctvo“, čiže Božích verných služobníkov s nebeskou i pozemskou nádejou. (Mat. 24:45–47) Verný otrok vedený Kristom hojne zásobuje Božie ovce duchovným pokrmom. Vďaka tomuto pokrmu prekvitá vo formujúcom sa duchovnom raji pokoj a bezpečie.

21 Ako sa Ezechielove slová o „zmluve pokoja“ týkajú budúcnosti? Splní sa sľub, že „požehnania budú prúdiť ako lejúci sa dážď“? V novom svete, ktorý čoskoro príde, všetci Jehovovi služobníci na zemi v plnej miere zažijú úžasné podmienky, ktoré vyplývajú zo „zmluvy pokoja“. Na rajskej zemi už verných ľudí nikdy nebudú ohrozovať vojny, zločinnosť, hlad, choroby ani divé zvieratá. (Iz. 11:6–9; 35:5, 6; 65:21–23) Nie si nadšený, keď si predstavíš, že ťa čaká večný život v raji na zemi, kde budú Boží služobníci „bývať v bezpečí a nikto ich nevyľaká“? (Ezech. 34:28)

Ježiš, náš Pastier, z neba pozorne sleduje, ako sa zaobchádza s Božími ovcami (Pozri 22. odsek)

22. Aký záujem o ovce prejavuje Ježiš a ako ho môžu nižší pastieri napodobňovať?

22 Poučenie pre nás. Aj Ježiš, tak ako jeho Otec, chce pre ovce len to najlepšie. Dbá o to, aby boli ovce jeho Otca dobre duchovne sýtené a aby v duchovnom raji žili v pokoji a bezpečí. Kto by sa necítil dobre v starostlivých rukách takého Pastiera a Kráľa? Starší, ktorí slúžia v zbore ako nižší pastieri, by mali mať rovnaký postoj k ovciam ako Ježiš. Mali by pásť stádo „dobrovoľne“ a „horlivo“ a mali by dávať ovciam dobrý príklad. (1. Petra 5:2, 3) Starší by nikdy nechceli úmyselne ublížiť žiadnej Jehovovej ovečke! Pamätaj na to, čo Jehova povedal o bezcitných izraelských pastieroch v Ezechielových dňoch: „Budem ich brať na zodpovednosť.“ (Ezech. 34:10) Najvyšší Pastier veľmi pozorne sleduje, ako  sa s jeho ovcami zaobchádza, a rovnaký záujem prejavuje aj jeho Syn.

„Môj služobník Dávid bude navždy ich kniežaťom“

23. Čo Jehova predpovedal o izraelskom národe a ako sa toto proroctvo splnilo?

23 Jehova si praje, aby medzi jeho služobníkmi vládla jednota. V jednom proroctve sľúbil, že znovu zjednotí príslušníkov dvojkmeňového judského kráľovstva a desaťkmeňového izraelského kráľovstva. Chcel z nich urobiť „jeden národ“, akoby dve palice spojil v jednu. (Ezech. 37:15–23) Toto proroctvo sa splnilo, keď v roku 537 pred n. l. Boh znovu zjednotil izraelský národ a priviedol ho do Zasľúbenej krajiny. * Ale táto jednota bola len malou ukážkou oveľa väčšej a trvalejšej jednoty, ktorá mala nastať v budúcnosti. Po prorockom sľube o zjednotení izraelského národa odovzdal Jehova Ezechielovi ďalšie proroctvo. Predpovedal v ňom, ako budúci Kráľ spojí pravých Božích služobníkov na celej zemi putom jednoty, ktoré nikdy nezlyhá.

24. Ako Jehova nazýva Vládcu mesiášskeho Kráľovstva a čím sa bude vyznačovať jeho vláda?

24 Obsah proroctva. (Prečítajte Ezechiela 37:24–28.) Tak ako predtým, aj teraz Jehova hovorí o tomto Vládcovi ako o svojom „služobníkovi Dávidovi“, „jednom pastierovi“ a „kniežati“.  Ale tentoraz ho nazýva aj „kráľom“. (Ezech. 37:22) Čím sa bude vyznačovať vláda tohto mesiášskeho Kráľa? Jeho vláda potrvá navždy. To, že sú v proroctve použité slová „navždy“ a „večný“, naznačuje, že požehnania, ktoré jeho vláda prinesie, sa nikdy neskončia. * Jeho vláda povedie k jednote. Všetci verní poddaní tohto „jedného kráľa“ sa budú riadiť rovnakými „právnymi predpismi“ a spoločne „budú bývať v krajine“. Vláda tohto Kráľa pomôže poddaným ešte viac sa priblížiť k Bohu Jehovovi. Jehova uzavrie s poddanými „zmluvu pokoja“. Bude ich Bohom a oni budú jeho ľudom. A jeho „svätyňa bude navždy v ich strede“.

25. Ako sa splnilo proroctvo o mesiášskom Kráľovi?

25 Splnenie proroctva. V roku 1919 boli verní pomazaní kresťania zjednotení pod vedením „jedného pastiera“, mesiášskeho Kráľa, Ježiša Krista. Neskôr sa s nimi zjednotil aj „veľký zástup“ ich kresťanských bratov a sestier „zo všetkých národov, kmeňov, rás a jazykov“. (Zjav. 7:9) Vytvorili „jedno stádo s jedným pastierom“. (Ján 10:16) Či už majú nebeskú, alebo pozemskú nádej, všetci sa poslušne riadia Jehovovými právnymi predpismi. Vďaka tomu žijú v duchovnom raji a tvoria zjednotené celosvetové bratstvo. Jehova ich žehná  pokojom a jeho „svätyňa“, ktorá znázorňuje čisté uctievanie, je v ich strede. Jehova je ich Bohom a oni sú hrdí na to, že ho môžu uctievať – a to nielen teraz, ale navždy!

26. Čím môžeš prispieť k jednote v duchovnom raji?

26 Poučenie pre nás. Byť súčasťou zjednoteného celosvetového bratstva, ktoré uctieva Jehovu čistým spôsobom, je pre nás veľkou výsadou. No táto výsada so sebou prináša aj zodpovednosť – každý z nás musí k tejto jednote niečím prispieť. Všetci musíme pracovať na tom, aby sme zostali jednotní v náukových otázkach i v správaní. (1. Kor. 1:10) Preto sa ochotne sýtime rovnakým duchovným pokrmom, držíme sa rovnakých biblických noriem správania a konáme tú istú dôležitú činnosť – zvestujeme o Kráľovstve a pomáhame ľuďom stať sa Kristovými učeníkmi. Ale to, čo nás zjednocuje najviac, je láska. Keď sa snažíme prejavovať lásku rôznymi spôsobmi – napríklad tým, že sme empatickí, súcitní a odpúšťame –, prispievame k jednote. Ako hovorí Biblia, láska „je putom, ktoré dokonale spája ľudí“. (Kol. 3:12–14; 1. Kor. 13:4–7)

Jehova požehnáva svojich služobníkov, ktorí sú vďaka láske zjednotení v celosvetovom bratstve (Pozri 26. odsek)

27. a) Ako na teba pôsobia proroctvá o Mesiášovi z knihy Ezechiel? b) Čím sa budeme zaoberať v nasledujúcich kapitolách?

27 Proroctvá o Mesiášovi zapísané v knihe Ezechiel sú pre nás nesmierne cenné. Keď si ich čítame a premýšľame o nich, uvedomujeme si, že náš milovaný Kráľ, Ježiš Kristus, si zaslúži našu plnú dôveru. Chápeme, že on jediný má zákonné právo na Dávidov trón a je Pastierom, ktorý sa o nás s láskou stará a nikdy nedovolí, aby našu jednotu niečo narušilo. Je to on, prostredníctvom koho Jehova zhromažďuje svoj ľud a obnovuje čisté uctievanie. (Ezech. 20:41) Je úžasné mať takého Kráľa! Nezabúdajme však, že tieto proroctvá o Mesiášovi sú len zlomkom toho, čo je v knihe Ezechiel predpovedané o obnove čistého uctievania. V nasledujúcich kapitolách sa budeme bližšie zaoberať touto vzrušujúcou témou.

^ 1. ods. Prvý rok vyhnanstva sa začal v roku 617 pred n. l., keď boli do Babylona odvedení prví židovskí zajatci. Z toho vyplýva, že šiesty rok vyhnanstva sa začal v roku 612 pred n. l.

^ 14. ods. To, že Ježiš bol skutočne potomkom Dávida, dokazuje jeho podrobný rodokmeň zapísaný v evanjeliách. (Mat. 1:1–16; Luk. 3:23–31)

^ 23. ods. Ezechielovo proroctvo o dvoch paliciach a jeho splnenie sa rozoberá v 12. kapitole tejto knihy.

^ 24. ods. O hebrejskom slove, ktoré je preložené výrazmi „navždy“ a „večný“, sa jedno odborné dielo vyjadruje: „Toto slovo v sebe nesie okrem časového hľadiska aj myšlienku trvácnosti, stálosti, neporušiteľnosti, neodvolateľnosti a nemennosti.“