Prejsť na článok

Prejsť na obsah

Je možné spoznať Boha?

Je možné spoznať Boha?

„Boh je nepochopiteľný.“ (Filón Alexandrijský, filozof z prvého storočia)

„[Boh] nie je ďaleko od nikoho z nás.“ (Saul z Tarzu, odpoveď apoštola z prvého storočia aténskym filozofom)

S KTORÝM z týchto dvoch výrokov sa stotožňujete? Mnohým ľuďom sa páčia slová Saula z Tarzu, ktorý sa stal známym ako apoštol Pavol, lebo sú pre nich príjemnejšie a prinášajú im útechu. (Skutky 17:26, 27) V Biblii sa nachádza viac uisťujúcich výrokov tohto druhu. Napríklad jedna z Ježišových modlitieb obsahuje uistenie, že jeho nasledovníci môžu spoznať Boha a získať Božiu priazeň. (Ján 17:3)

No filozofi, ku ktorým patril aj Filón, mali iný názor. Učili, že nie je možné spoznať Boha, lebo je absolútne nepochopiteľný. Aká je teda pravda?

Biblia uznáva, že niektoré veci, ktoré súvisia s Bohom, je pre ľudí ťažké pochopiť. Napríklad dĺžku Božej existencie, jeho brilantnú myseľ a jeho činnosť je nemožné zmerať alebo vyčísliť. Jednoducho presahujú ľudské chápanie. Napriek tomu nám nebránia spoznať Boha — práve naopak, keď o nich uvažujeme, môžu nám pomôcť „priblížiť sa k Bohu“. (Jakub 4:8) Pouvažujme o spomínaných príkladoch nepochopiteľných vecí a potom sa pozrime na niektoré črty Božej osobnosti, ktoré môžeme pochopiť.

 Veci, ktoré presahujú ľudské chápanie

VEČNOSŤ BOŽEJ EXISTENCIE: V Biblii sa píše, že Boh existuje „od neurčitého času až na neurčitý čas“. (Žalm 90:2) Inými slovami, Boh nemal začiatok a nebude mať ani koniec. Z ľudského pohľadu „je počet jeho rokov nepreskúmateľný“. (Jób 36:26)

Aký úžitok nám to prináša: Boh tým, ktorí ho dobre poznajú, sľubuje večný život. (Ján 17:3) Verili by ste tomuto sľubu, keby Boh nežil večne? Takýto sľub dokáže splniť len „Kráľ večnosti“. (1. Timotejovi 1:17)

BOŽIA MYSEĽ: Biblia učí, že Božie „porozumenie sa nedá vyskúmať“, pretože jeho myšlienky sú oveľa vyššie ako naše. (Izaiáš 40:28; 55:9) Preto Biblia oprávnene kladie túto rečnícku otázku: „Kto spoznal Jehovovu myseľ, aby ho poučoval?“ (1. Korinťanom 2:16)

Aký úžitok nám to prináša: Boh je schopný naraz počúvať milióny modlitieb. (Žalm 65:2) Jeho pozornosti neunikne ani jediný vrabec, ktorý padne na zem. Mohlo by sa stať, že Božia myseľ bude niekedy taká preťažená, že by vám a vašim modlitbám nemohol venovať pozornosť? Nie, lebo jeho myseľ je neohraničená. Okrem toho nás Boh uisťuje: „Máte väčšiu cenu ako mnoho vrabcov.“ (Matúš 10:29, 31)

BOŽIE DIELA: Biblia nás učí, že „ľudstvo nikdy neodhalí dielo, ktoré pravý Boh vykonal od začiatku do konca.“ (Kazateľ 3:11) To znamená, že nikdy nebudeme o Bohu vedieť všetko. Božiu múdrosť, ktorá sa zračí zo všetkého, čo robí, „je nemožné vystopovať“. (Rimanom 11:33) No Jehova je ochotný odhaliť svoju múdrosť tým, ktorí sa mu chcú páčiť. (Ámos 3:7)

Dĺžku Božej existencie, jeho brilantnú myseľ a jeho činnosť je nemožné zmerať alebo vyčísliť, lebo presahujú ľudské chápanie

Aký úžitok nám to prináša: Keď si budete čítať Bibliu a študovať, čo sa v nej píše, vždy sa budete môcť naučiť niečo nové o Bohu a jeho dielach. To znamená, že si k nášmu nebeskému Otcovi budeme môcť vytvárať blízky vzťah po celú večnosť.

Čo o Bohu môžete vedieť

Hoci určité veci sú pre nás ťažko pochopiteľné, neznamená to, že sa o Bohu nemôžeme dozvedieť vôbec nič. V Biblii je obrovské množstvo informácií, z ktorých môžeme lepšie spoznať Boha. Uveďme si niekoľko príkladov.

AKÉ MÁ BOH MENO: V Biblii čítame, že Boh má meno, ktoré si dal on sám. Boh dal do Biblie zapísať: „Ja som Jehova. To je moje meno.“ Toto meno sa v Biblii spomína viac ako 7 000-krát — viac ako ktorékoľvek iné meno. (Izaiáš 42:8)

Aký úžitok nám to prináša: Ježiš vo vzorovej modlitbe povedal: „Náš Otče v nebesiach, nech sa posvätí tvoje meno.“ (Matúš 6:9) Mohli by ste aj vy začať vo svojich modlitbách používať Božie meno? Jehova zachráni všetkých, ktorí majú k jeho menu skutočnú úctu. (Rimanom 10:13)

KDE BOH BÝVA: Z Biblie sa dozvedáme, že existujú dva „svety“ — hmotný svet, v ktorom sa nachádza naša Zem a celý vesmír, a duchovný svet, v ktorom žijú duchovné bytosti s duchovnými telami. (Ján 8:23; 1. Korinťanom 15:44) Keď sa v Biblii píše o „nebesiach“, často sa tým myslí práve duchovný svet. V tejto knihe čítame, že „nebesia“ sú „ustanoveným miestom bývania“ nášho Stvoriteľa. (1. Kráľov 8:43)

Aký úžitok nám to prináša: Môžete lepšie pochopiť podstatu Boha. Naším Stvoriteľom nie je  akási tajomná sila, ktorá je všade a vo všetkom. Jehova je skutočnou osobou, ktorá býva na konkrétnom mieste. Napriek tomu „niet stvorenia, ktoré by nebolo zjavné jeho zraku“. (Hebrejom 4:13)

AKÉ MÁ BOH VLASTNOSTI: Biblia nás učí, že Boh má príťažlivé vlastnosti. „Boh je láska.“ (1. Jána 4:8) „Nemôže luhať.“ (Títovi 1:2) Je nestranný, milosrdný, milostivý a pomalý do hnevu. (2. Mojžišova 34:6; Skutky 10:34) A na prekvapenie mnohých, náš Stvoriteľ túži mať „dôverný vzťah“ s tými, ktorí si ho ctia. (Žalm 25:14)

Aký úžitok nám to prináša: Môžete sa stať Božím priateľom. (Jakub 2:23) Keď spoznáte, aký Boh je, môžete lepšie rozumieť tomu, čo sa píše v Biblii.

HĽADAJTE BOHA

Biblia nám predkladá jasný obraz Boha Jehovu. Náš Stvoriteľ vôbec nie je nepochopiteľný — práve naopak, chce, aby sme ho poznali. Jeho Slovo, Biblia, obsahuje tento sľub: „Ak ho [Boha] budeš hľadať, dá sa ti nájsť.“ (1. Paralipomenon 28:9) Nestálo by za to prečítať si Bibliu a pouvažovať o tom, čo sa v nej píše? Takýmto spôsobom môžete spoznať Boha a navyše Biblia sľubuje, že „on sa priblíži k vám“. (Jakub 4:8)

Keď si budete čítať Bibliu a študovať, čo sa v nej píše, vždy sa budete môcť naučiť niečo nové o Bohu a jeho dielach

Možno si však kladiete otázku: „Ako sa môžem stať Božím priateľom, ak o ňom nikdy nepochopím všetko?“ To je dobrá otázka, ale zamyslite sa: Musí mať chirurgov najlepší priateľ tiež doktorát z medicíny? Nie, nemusí. Jeho priateľ môže mať úplne iné povolanie. No aj tak môže byť jeho blízkym priateľom. Dôležité je, aby dobre poznal chirurgovu osobnosť a jeho poradie hodnôt. Niečo podobné platí aj v našom vzťahu s Jehovom. Všetko, čo potrebujeme, aby sme spoznali jeho osobnosť a vypestovali si k nemu blízky vzťah, sa môžeme dozvedieť z Biblie.

Vôbec nie je pravda, že Biblia nám vykresľuje Božiu osobnosť len v hrubých obrysoch. Práve naopak, obsahuje presne tie informácie, ktoré potrebujeme, aby sme Boha Jehovu mohli spoznať. Chceli by ste sa o ňom dozvedieť viac? Jehovovi svedkovia ponúkajú bezplatný program individuálneho štúdia Biblie. Pozývame vás, aby ste sa na nich obrátili, či už v mieste vášho bydliska alebo na internetovej stránke www.jw.org/sk.