Prejsť na článok

Prejsť na obsah

Naozaj môžeme mať Božiu priazeň?

Naozaj môžeme mať Božiu priazeň?

Stalo sa už aj vám, že ste si čítali o nejakých postavách, o ktorých sa Biblia vyjadruje v superlatívoch, a povedali ste si: „Ja nikdy nebudem ako ony!“? „Ja nie som bezúhonný, spravodlivý a už vôbec nemôžem povedať, že by som vždy robil to, čo je správne.“

Jób „bol bezúhonný a priamy“. (Jób 1:1)

Jób je v Biblii opísaný ako „bezúhonný a priamy“ muž. (Jób 1:1) O Lótovi sa v nej píše ako o „spravodlivom mužovi“. (2. Petra 2:8) A o Dávidovi čítame, že „konal len to, čo bolo správne“ v Božích očiach. (1. Kráľov 14:8) Keď sa však na tieto biblické postavy pozrieme bližšie, uvidíme, že (1) robili chyby, (2) že sa od nich môžeme veľa naučiť a (3) že aj nedokonalí ľudia môžu mať Božiu priazeň.

ROBILI CHYBY

Boh „oslobodil spravodlivého Lóta, ťažko sužovaného voľným správaním ľudí vzdorujúcich zákonu“. (2. Petra 2:7)

Jób v istom období svojho života zažíval jednu osobnú tragédiu za druhou a mal pocit, že je to veľmi nespravodlivé. Dospel k nesprávnemu záveru, že Bohu nezáleží na tom, či mu je verný, alebo nie. (Jób 9:20–22) Jób bol tak veľmi presvedčený o svojej spravodlivosti, že to vyznievalo, akoby sa robil spravodlivejším než je Boh. (Jób 32:1, 2; 35:1, 2)

 Lót otáľal poslúchnuť jednoduchý a jasný pokyn. Žil v Sodome a bol veľmi znechutený nemravnosťou ľudí v tomto meste i v susednej Gomore. V Biblii sa píše, že „trápil svoju spravodlivú dušu pre ich nezákonné skutky“. (2. Petra 2:8) Boh oznámil Lótovi, že sa rozhodol zničiť tieto skazené mestá, a povedal mu, aby spolu s rodinou utiekol. Človek by si myslel, že Lót nebude mať žiaden problém z mesta odísť, no on v rozhodujúcej chvíli váhal. Anjeli, ktorých Boh poslal, aby Lótovu rodinu zachránili, ich museli chytiť za ruku a vyviesť z mesta do bezpečia. (1. Mojžišova 19:15, 16)

Dávid chodil s Bohom „celým svojím srdcom, takže konal len to, čo bolo správne v [Božích] očiach“. (1. Kráľov 14:8)

Dávid pri jednej príležitosti zlyhal v prejavovaní sebaovládania a zviedol vydatú ženu. Aby svoj hriech zakryl, dal jej manžela zabiť! (2. Samuelova 11. kapitola) V Biblii sa píše, že „to, čo urobil Dávid, sa v Jehovových očiach javilo ako zlé“. (2. Samuelova 11:27)

Jób, Lót aj Dávid urobili chyby a niektoré z nich boli veľmi vážne. Ale ako uvidíme, úprimne túžili byť Bohu poslušní. Boli ochotní oľutovať svoje chyby a zmeniť sa. Preto nestratili Božiu priazeň a Biblia sa o nich vyjadruje ako o verných mužoch.

PRÍKLADY PRE NÁS

Keďže sme nedokonalí, chybám sa v živote nevyhneme. (Rimanom 3:23) No keď urobíme chybu, musíme Bohu ukázať, že nám je to ľúto, a potom robiť všetko pre to, aby sme záležitosť napravili.

 Akým spôsobom sa Jób, Lót a Dávid snažili napraviť svoje chyby? Jób bol vo svojom vnútri bohabojný muž. Keď mu Boh poukázal na to, že uvažuje nesprávne, Jób svoje zmýšľanie zmenil a to, čo predtým povedal, odvolal. (Jób 42:6) Lót sa na nemravné správanie ľudí v Sodome a Gomore pozeral rovnako ako Boh. Je pravda, že na krátky čas stratil pocit naliehavosti. No napokon unikol Božiemu rozsudku, lebo z mesta predsa len utiekol, a keď mu anjeli povedali, aby sa na úteku neobzrel späť, za vecami, ktoré opustil, poslúchol. Dávid urobil vážnu chybu a porušil Boží zákon, no z hĺbky srdca sa kajal a prosil Boha o odpustenie. (Žalm 51)

Všetci títo muži si zachovali Jehovovu priazeň, lebo Jehova berie do úvahy, že sme nedokonalí, a vie, že chybám sa nemôžeme vyhnúť. Veď „dobre pozná, ako sme utvorení, pamätá, že sme prach“. (Žalm 103:14) Čo teda Jehova od nás očakáva?

Boh „dobre pozná, ako sme utvorení, pamätá, že sme prach“. (Žalm 103:14)

AJ NEDOKONALÍ ĽUDIA SA MÔŽU PÁČIŤ BOHU

Kľúč k tomu, ako sa páčiť Bohu, nachádzame v rade, ktorú dal Dávid svojmu synovi: „Ty, Šalamún, syn môj, poznaj Boha svojho otca a slúž mu celým srdcom.“ (1. Paralipomenon 28:9) Čo znamená slúžiť Jehovovi celým srdcom? Znamená to milovať Boha, spoznávať jeho vôľu a uplatňovať jeho pokyny. Ak slúžime Jehovovi celým srdcom, túžime ho poslúchať a ochotne prijímame jeho usmerňovanie, aj keď to nedokážeme robiť dokonale. Boh považoval Jóba za bezúhonného, Lóta za spravodlivého a Dávida za muža, ktorý vždy konal to, čo bolo správne, lebo ho milovali a túžili ho poslúchať. Jehova ich preto mal rád, hoci robili chyby.

Slúžiť Bohu celým srdcom znamená milovať Boha, usilovne spoznávať jeho vôľu a ochotne uplatňovať jeho pokyny

Ak nám napriek nášmu úsiliu prídu na myseľ nesprávne myšlienky alebo ak povieme niečo, čo nás neskôr mrzí, prípadne ak urobíme chybu, ktorú si neskôr uvedomíme, môžu nám dodať odvahu príklady mužov, o ktorých sme hovorili v tomto článku. Boh vie, že od nás teraz nemôže očakávať dokonalosť. No na druhej strane od nás očakáva, že ho budeme milovať a že sa budeme usilovať poslúchať ho. Ak máme v tomto ohľade celé srdce, môžeme si byť istí, že budeme mať Božiu priazeň.