Prejsť na článok

Prejsť na obsah

 Z TITULNEJ STRANY | EXISTUJE SATAN?

Je Satan len symbol zla?

Je Satan len symbol zla?

Bolo by veľmi jednoduché označiť Satana, nazývaného aj Diabol, len za symbol zla. Ale je to v súlade s tým, čo učí Biblia? Ak je Satan len symbol zla, mohol by sa potom rozprávať s Ježišom Kristom alebo so Všemohúcim Bohom? No v Biblii nachádzame takéto rozhovory. Skúsme si rozobrať dva z nich.

SATANOV ROZHOVOR S JEŽIŠOM

Keď Ježiš začal svoju službu na zemi, Diabol sa snažil troma pokušeniami zlomiť jeho bezúhonnosť. Najskôr chcel Ježiša donútiť, aby sebecky použil zázračnú moc od Boha na uspokojenie svojho hladu. Potom ho navádzal, aby ľahkomyseľne riskoval život a upútal tak na seba pozornosť. Nakoniec ponúkol Ježišovi moc nad všetkými kráľovstvami sveta za zdanlivo nepatrný akt uctievania. Ježiš všetky tieto rafinované pokušenia zamietol a zakaždým pritom citoval Písma. (Matúš 4:1–11; Lukáš 4:1–13)

S kým sa Ježiš rozprával? So zlom, ktoré bolo v ňom? V Biblii sa píše, že Ježiš „bol skúšaný vo všetkom ako my sami, ale bez hriechu“. (Hebrejom 4:15) Uvádza sa v nej aj to, že „sa nedopustil žiadneho hriechu, ani sa nenašiel klam v jeho ústach“. (1. Petra 2:22) Ježiš zostal dokonalý, bezúhonný a verný Bohu. Nikdy nedovolil, aby sa v ňom rozvinula nejaká zlá vlastnosť. Je zrejmé, že Ježiš sa nemohol rozprávať so zlom v sebe samom — hovoril so skutočnou osobou.

Spomínaný rozhovor nám poskytuje ďalšie dôkazy toho, že Satan je skutočná osoba.

  • Satan v tomto rozhovore ponúkol Ježišovi vládu nad svetom výmenou za akt uctievania. (Matúš 4:8, 9) Ak by Satan nebol skutočný, táto časť rozhovoru by nedávala zmysel. Okrem toho Ježiš nespochybňoval, že Satan má takú obrovskú moc.

  • Keď Ježiš pokušenia odmietol, Diabol „od neho odišiel až do iného vhodného času“. (Lukáš 4:13) Javí sa vám z tohto rozhovoru Satan ako nejaké zlo vnútri človeka alebo ako vytrvalý a cieľavedomý odporca?

  • Všimnite si, že keď Ježiša „Diabol opustil... prišli anjeli a slúžili mu“. (Matúš 4:11) Títo anjeli boli skutočné duchovné bytosti, ktoré prišli poskytnúť Ježišovi povzbudenie a pomoc. Prečo by sme teda mali Satana považovať za niečo iné ako za skutočnú duchovnú bytosť?

 SATANOV ROZHOVOR S BOHOM

Iný Satanov rozhovor zaznamenaný v Biblii sa nachádza v správe o bohabojnom mužovi menom Jób. Bol to rozhovor s Bohom a skladal sa z dvoch častí. V oboch prípadoch Boh chválil Jóba za jeho rýdzosť. Satan však trval na tom, že Jób slúži Bohu len zo sebeckých pohnútok, a naznačoval, že Boh si Jóbovu lojálnosť kúpil. Diabol tým v podstate tvrdil, že pozná Jóba lepšie ako Boh. Jehova teda dovolil Satanovi, aby Jóba obral o majetok, o deti a napokon aj o zdravie. * No časom sa ukázalo, že to, čo Jehova povedal o Jóbovi, bola pravda a že Satan je klamár. Boh potom Jóba za jeho rýdzosť požehnal. (Jób 1:6–12; 2:1–7)

Mohol sa Jehova rozprávať so zlom vo svojom vnútri? V Biblii sa píše: „Cesta [pravého Boha] je dokonalá.“ ​(2. Samuelova 22:31) Hovorí sa v nej tiež: „Svätý, svätý, svätý je Boh Jehova, Všemohúci.“ ​(Zjavenie 4:8) Svätý znamená čistý, nepoškvrnený, oddelený od hriechu. Jehova je dokonalý a bezchybný — jednoducho v ňom nemôže byť žiadne zlo!

Satanov rozhovor s Bohom sa reálne odrazil v Jóbovom živote

Niektorí však tvrdia, že ani Jób nebol skutočnou osobou a že celý rozhovor bol len fiktívny. No je tento názor rozumný? Z iných častí Biblie vyplýva, že Jób musel byť skutočný. Napríklad v Jakubovi 5:7–11 je Jób uvedený ako príklad vytrvalosti pre kresťanov, ktorý nám má pripomínať, že Jehova našu vytrvalosť odmení. Ale nakoľko motivujúci by bol taký príklad, ak by bol Jób len fiktívna postava a Satanove útoky neboli skutočné? A v Ezechielovi 14:14, 20 je Jób zaradený medzi spravodlivých mužov spolu s Noachom a Danielom. Tak ako Noach a Daniel, aj Jób bol skutočný muž s veľkou vierou. Preto musel byť rovnako skutočný aj ten, kto mu spôsoboval trápenie — Diabol.

Teda Biblia jednoznačne vykresľuje Satana ako skutočnú duchovnú osobu. A nie je sám. Existujú aj iné duchovné bytosti nazývané démoni, ktoré sa rovnako ako Satan vzbúrili proti Bohu. No možno sa vám natíska v mysli otázka: Predstavuje v dnešnom modernom svete Satan a jeho démoni pre mňa a moju rodinu nejakú hrozbu?

SATAN V DNEŠNEJ DOBE

Predstavte si, že by nejaká zločinecká skupina zrazu ovládla vaše mesto. Zjavne by sa to negatívne odrazilo nielen na morálke, ale aj na osobnej bezpečnosti. A teraz si predstavte, že by na našu zem bol zvrhnutý Satan spolu so svojimi démonmi. Neviedlo by to k tomu, čo vidíme všade okolo nás? Zamyslite sa, čo možno počuť v správach z domova i zo sveta:

  • Napriek snahám zastaviť nezmyselné násilné činy, ich počet vo svete vzrastá.

  • Napriek znepokojeniu mnohých rodičov sa v zábave zvyšuje podiel špiritizmu.

  • Napriek úprimnému úsiliu chrániť životné prostredie, ho ľudia neustále ničia.

  • Nemáte pocit, že so spoločnosťou nie je niečo v poriadku — akoby ju nejaká záhadná sila hnala do záhuby?

Všimnite si, kto podľa Biblie stojí za týmito ťažkosťami: „Bol zvrhnutý veľký drak, ten prahad, ktorý sa nazýva Diabol a Satan, ktorý zvádza celú obývanú zem; bol zvrhnutý na zem a jeho anjeli boli zvrhnutí s ním... Beda zemi a moru, lebo k vám zostúpil Diabol, majúc veľký hnev, vediac, že má krátky čas.“ ​(Zjavenie 12:9, 12) Po zvážení dôkazov prišlo mnoho ľudí k záveru, že Satan je nebezpečná duchovná osoba, ktorá hrá aktívnu úlohu v tom, čo sa deje na svetovej scéne.

No možno uvažujete: Ak je Satan taký nebezpečný, ako sa pred ním môžem chrániť? To je dobrá otázka. V záverečnom článku tejto série nájdete niekoľko praktických rád.

^ 12. ods. Jehova je Božie meno, ktoré nachádzame v Biblii.