Prejsť na článok

Prejsť na obsah

 Z TITULNEJ STRANY

Čo pre vás Boh urobil

Čo pre vás Boh urobil

„Veď Boh tak miloval svet, že dal svojho jednorodeného Syna, aby nezahynul nik, kto v neho verí, ale aby mal večný život.“ (Ján 3:16, Katolícky preklad)

Toto je jeden z najznámejších a najviac citovaných biblických textov. Podľa jedného zdroja „žiaden iný verš v Biblii tak výstižne nezhŕňa vzťah Boha k ľudstvu a cestu spásy“. Preto sa v mnohých krajinách možno s týmto veršom alebo odkazom naň stretnúť napríklad na verejných podujatiach, na autonálepkách či v grafitoch.

Je pravdepodobné, že ľudia chcú takýmto spôsobom verejne vyjadriť svoje presvedčenie, že Božia láska im zaručuje večnú záchranu. Ako to vnímate vy osobne? Veríte, že Boh vás miluje? Čo Boh urobil, aby dal najavo svoju lásku k vám?

„BOH TAK MILOVAL SVET“

Mnohí ľudia sú ochotní vzdať Bohu česť za stvorenie hmotného vesmíru, prírody i ľudského tela. Živé organizmy sú natoľko zložité a tak úžasne vytvorené, že za ich existenciou musí určite stáť niekto mimoriadne inteligentný. A nemálo ľudí denne ďakuje Bohu za dar života. Uvedomujú si, že sú od Boha úplne závislí, lebo im poskytuje všetky veci potrebné pre život — napríklad vzduch, vodu, jedlo a prírodné cykly —, aby mohli žiť a tešiť sa zo života.

Je vhodné ďakovať Bohu za všetky tieto veci, pretože je skutočne naším Stvoriteľom a Udržiavateľom života. (Žalm 104:10–28; 145:15, 16; Skutky 4:24) Keď sa zamyslíme nad tým, čo všetko Boh pre nás robí, aby sme mohli žiť, pomôže nám to pochopiť, že nás naozaj miluje. Apoštol Pavol to zhrnul slovami: „[Boh] dáva všetkým život a dych a všetko. Lebo od neho máme život, pohybujeme sa a sme.“ (Skutky 17:25, 28)

 To, že nás Boh miluje, však môžeme vidieť nielen z toho, že sa stará o naše telesné potreby, ale aj z toho, ako nás vytvoril. Poctil nás tým, že do nás vložil duchovný rozmer a pomáha nám ho napĺňať. (Matúš 5:3) Tí, ktorí túto pomoc prijímajú a poslúchajú Boha, majú vyhliadku stať sa „Božími deťmi“ a patriť do jeho rodiny. (Rimanom 8:19–21)

Ako sa dozvedáme z Jána 3:16, Boh nám prejavil svoju lásku tak, že poslal na zem svojho Syna, Ježiša, aby nás učil pravdu o svojom Otcovi a zomrel za nás. No mnoho ľudí nie celkom rozumie, prečo musel Ježiš položiť za ľudstvo svoj život a v akom zmysle je jeho smrť prejavom Božej lásky k nám. Pozrime sa, ako Biblia odpovedá na tieto otázky.

„DAL SVOJHO JEDNORODENÉHO SYNA“

Všetci ľudia podliehajú chorobám, starnutiu a napokon smrti. Ale to nebol Boží pôvodný zámer. Boh Jehova vytvoril prvú ľudskú dvojicu, Adama a Evu, s vyhliadkou žiť večne na rajskej zemi. Mal však jednu podmienku: poslušnosť. Varoval ich, že ak ho nebudú poslúchať, zomrú. (1. Mojžišova 2:17) Adam túto podmienku porušil a vzbúril sa proti Bohu, čím nad sebou i nad svojím potomstvom vyniesol rozsudok smrti. „Pre jedného človeka prišiel na svet hriech a pre hriech smrť, a tak sa smrť rozšírila na všetkých ľudí, pretože všetci zhrešili,“ napísal apoštol Pavol. (Rimanom 5:12)

Boh „miluje spravodlivosť“. (Žalm 37:28, Katolícky preklad) A preto nemohol prehliadnuť, že Adam úmyselne porušil jeho príkaz. No nemohol dovoliť, aby pre hriech jedného človeka navždy trpelo a zomieralo celé ľudstvo. A tak v súlade s princípom „život za život“ vyrovnal misky váh spravodlivosti a opäť otvoril poslušným ľuďom cestu k večnému životu. (2. Mojžišova 21:23, Katolícky preklad) No natíska sa otázka: Ako bolo možné vyvážiť Adamov dokonalý život? Niekto musel obetovať život rovnakej hodnoty, ako bol ten Adamov, čiže dokonalý ľudský život.

Ježiš bol ochotný prísť na zem a dať svoj život, aby ľudstvo vykúpil z hriechu a smrti

Je jasné, že takúto obeť nemohol priniesť žiaden nedokonalý potomok Adama. Ale Ježiš ju priniesť mohol. (Žalm 49:6–9) Bol dokonalý tak ako Adam, lebo sa narodil bez toho, aby zdedil hriech. Ježiš sa vzdal svojho života, aby vykúpil ľudstvo z otroctva hriechu, a tak umožnil potomkom prvej ľudskej dvojice, aby sa rovnako ako kedysi Adam a Eva mohli tešiť z dokonalého života. (Rimanom 3:23, 24; 6:23) Musíme aj my niečo urobiť, aby sme mohli mať úžitok z tohto veľkorysého prejavu lásky?

 „NIK, KTO V NEHO VERÍ“

Vráťme sa opäť k textu z Jána 3:16. Čítame tam, že Boh dal svojho Syna, „aby nezahynul nik, kto v neho [v Ježiša] verí, ale aby mal večný život“. Z týchto slov je zrejmé, že dar večného života môžeme získať len pod istou podmienkou. Ak chceme „mať večný život“, musíme veriť v Ježiša a poslúchať ho.

Možno si kladiete otázku: Ako s tým súvisí poslušnosť? Nepovedal Ježiš, že večný život získa ten, „kto v neho verí“? Iste, viera je nevyhnutným predpokladom. Ale je dôležité si uvedomiť, že viera, tak ako je opísaná v Biblii, je viac ako len uznanie toho, že niekto alebo niečo existuje. Podľa diela Vine’s Expository Dictionary of Old and New Testament Words (Vineov výkladový slovník slov Starého a Nového zákona) v pôvodnom jazyku znamená slovo, ktoré tu Ján použil, „spoliehať sa; nielen uznať za pravé alebo skutočné“. Keď chceme mať Božiu priazeň, nestačí len rozumovo uznať, že Ježiš je Spasiteľ. Ten, kto verí v Ježiša, sa musí úprimne snažiť uplatňovať to, čo Ježiš učil. Bez skutkov je akékoľvek vyznanie viery prázdne. Biblia hovorí: „Viera bez skutkov je mŕtva.“ (Jakub 2:26) Inými slovami, ak naozaj veríme v Ježiša, musíme dávať svoju vieru najavo — teda žiť v súlade s tým, čomu veríme.

Pavol o tom napísal: „Nás podnecuje láska, ktorú má Kristus, pretože sme usúdili, že jeden človek [Ježiš] zomrel za všetkých... a zomrel za všetkých, aby tí, ktorí žijú, nežili už viac pre seba, ale pre toho, ktorý za nich zomrel a bol vzkriesený.“ (2. Korinťanom 5:14, 15) Úprimná vďačnosť za Ježišovu výkupnú obeť by nás mala podnietiť k tomu, aby sme zmenili svoj spôsob života — aby sme nežili sebecky pre seba, ale pre Ježiša, ktorý položil svoj život za nás. To v praxi znamená, že na prvé miesto v živote by sme mali dať uplatňovanie toho, čo Ježiš učil. Táto zmena nutne ovplyvní naše hodnoty, rozhodnutia i konanie. Aká odmena čaká tých, ktorí prejavujú vieru v Ježiša?

„ABY MAL VEČNÝ ŽIVOT“

Jánovi 3:16 sa dozvedáme aj to, akú odmenu Boh sľúbil tým, ktorí veria vo výkupné a žijú podľa Božích noriem. Boh si praje, „aby nezahynul nik, kto v neho [v Ježiša] verí, ale aby mal večný život“. Táto úžasná odmena je prejavom Božej lásky a bude mať dve podoby.

Jednej skupine sľúbil Ježiš večný život v nebi. Svojim verným učeníkom povedal, že im v nebi pripraví miesto, aby sa s ním mohli podieľať na jeho slávnej vláde. (Ján 14:2, 3; Filipanom 3:20, 21) Tí, ktorí budú vzkriesení k nebeskému životu, „budú kňazmi Boha a Krista a budú s ním vládnuť ako králi tisíc rokov“. (Zjavenie 20:6)

Túto výsadu získa len obmedzený počet Kristových nasledovníkov. Ježiš povedal: „Neboj sa, malé stádo, lebo Otec schválil dať vám kráľovstvo.“ (Lukáš 12:32) Aké veľké má byť toto „malé stádo“? V Zjavení 14:1, 4 sa píše: „A videl som, a hľa, Baránok [vzkriesený Ježiš Kristus] stál na [nebeskom] vrchu Sion a s ním stoštyridsaťštyritisíc tých, ktorí majú napísané na čelách jeho meno a meno jeho Otca... Tí boli kúpení z ľudstva ako prvé ovocie Bohu a Baránkovi.“ V porovnaní s nespočetnými miliardami ľudí, ktorí kedy žili na zemi, je 144 000 skutočne len „malé stádo“. Keďže členov tejto skupiny opisuje kniha Zjavenie ako kráľov, vzniká otázka: Nad kým budú vládnuť?

Ježiš hovoril aj o druhej skupine svojich nasledovníkov. Táto skupina bude mať úžitok zo spomínanej nebeskej vlády. Môžeme o tom čítať v Jánovi 10:16: „Mám iné ovce, ktoré nie sú z tohto ovčinca; aj tie privediem, a budú počúvať môj hlas, a stanú sa jedným stádom jedného pastiera.“ Tieto „ovce“ sa tešia na večný život na zemi — na rovnakú vyhliadku, z akej sa pôvodne  mohli tešiť Adam s Evou. Ako vieme, že to bude na zemi?

Biblia na mnohých miestach hovorí, že na zemi raz zavládnu rajské podmienky. Môžete sa o tom presvedčiť vo vlastnej Biblii, keď si prečítate nasledujúce texty: Žalm 37:9–11; 46:8, 9; 72:7, 8, 16; Izaiáš 35:5, 6; 65:21–23; Matúš 5:5; Ján 5:28, 29; Zjavenie 21:4. V týchto veršoch je predpovedaný koniec vojen, hladu, chorôb a smrti. Hovorí sa v nich o čase, keď si ľudia budú môcť postaviť vlastný dom, obrábať vlastné pole a vychovávať svoje deti v pokojných podmienkach. * Je pre vás takáto vyhliadka príťažlivá? Máme mnoho dôvodov veriť tomu, že tieto proroctvá sa čoskoro splnia.

BOH PRE VÁS UROBIL VEĽA

Ak sa zastavíte a zamyslíte sa, čo všetko Boh urobil pre vás a pre celé ľudstvo, uvidíte, že je toho naozaj veľa. Dostali sme život, schopnosť premýšľať, určitú mieru zdravia a všetko potrebné pre život. A to nie je všetko. Boh nám dal veľkorysý dar, ktorým je výkupné. Ako sme sa dozvedeli z Jána 3:16, Ježišova smrť pre nás môže znamenať ešte väčšie požehnania.

Večný život v pokojných, príjemných podmienkach, bez obáv z chorôb, vojen, hladu či smrti, bude iste znamenať neskonalé šťastie a radosť. Či sa z týchto rajských podmienok budete môcť tešiť, závisí len od vás. Preto je dobré položiť si otázku: Čo robím ja pre Boha?

^ 24. ods. Viac informácií o týchto proroctvách nájdete v 3. kapitole knihy Čo učí Biblia?, ktorú vydali Jehovovi svedkovia.