Prejsť na článok

Prejsť na obsah

 NAŠI ČITATELIA SA PÝTAJÚ...

Prečo mená niektorých postáv nie sú v Biblii uvedené?

Prečo mená niektorých postáv nie sú v Biblii uvedené?

Biblická kniha Rút hovorí o mužovi, ktorý odmietol vykonať určitú povinnosť, ktorú mu ukladal Mojžišov Zákon. Tento muž je jednoducho označený „Tak-a-tak“. (Rút 4:1–12) Mali by sme prísť k záveru, že ak meno niektorej biblickej postavy nepoznáme, znamená to, že vždy ide o jednotlivca, ktorý mal nejaké negatívne črty alebo bol príliš bezvýznamný?

Nie. Zamyslime sa nad iným príkladom. Keď Ježiš povedal svojim učeníkom, aby urobili prípravy na jeho posledný Pesach, poslal ich „do mesta k tomu a tomu [„k istému človekovi,“ Katolícky preklad]“, aby veci na sviatok pripravili v jeho dome. (Matúš 26:18) Máme si myslieť, že muž, ktorý je v tomto verši označený ako „ten a ten“, bol zlý človek alebo že bol príliš bezvýznamný na to, aby sa spomenulo jeho meno? To určite nie; spomínaný „istý človek“ bol nepochybne Ježišov učeník. Jeho meno nie je v tejto správe zapísané, lebo ho nebolo nutné uviesť.

Navyše, biblický záznam obsahuje mená mnohých negatívnych postáv, kým mená mnohých verných Božích služobníkov neuvádza. Napríklad meno prvej ženy, Evy, je dobre známe. No jej sebectvo a neposlušnosť prispeli k tomu, že jej manžel Adam zhrešil — a my všetci za to draho platíme. (Rimanom 5:12) Naproti tomu, meno Noachovej manželky sa v Biblii nenachádza, a predsa by sme jej mali byť veľmi vďační za to, ako nesebecky a poslušne podporovala svojho manžela v jeho životne dôležitom diele. Vynechanie jej mena zjavne nenaznačuje, že by bola bezvýznamná alebo že by nemala Božie schválenie.

V biblickom zázname sú aj ďalší bezmenní jednotlivci, ktorí zohrali dôležitú úlohu v Jehovovom zámere, niektorí dokonca vykonali až hrdinské činy. Spomeňte si na malé izraelské dievčatko, ktoré bolo otrokyňou v dome veliteľa sýrskeho vojska Naamana. Odvážne povedalo svojej panej, Naamanovej manželke, o Jehovovom prorokovi, ktorý bol v Izraeli. Skutok tohto dievčatka viedol k úžasnému zázraku. (2. Kráľov 5:1–14) Vynikajúci príklad viery nám zanechala aj dcéra izraelského sudcu Jeftu. Ochotne sa vzdala možnosti vydať sa a mať deti, aby splnila sľub, ktorý dal jej otec. (Sudcovia 11:30–40) Podobne nepoznáme ani mená skladateľov vyše 40 žalmov a ani mená niektorých prorokov, ktorí verne vykonali dôležité úlohy. (1. Kráľov 20:37–43)

Možno ešte pôsobivejší je príklad verných anjelov. Sú ich stámilióny, no Biblia spomína po mene len dvoch z nich — Gabriela a Michaela. (Daniel 7:10; Lukáš 1:19; Júda 9) Mená ostatných v biblickom zázname nikde nenájdeme. Napríklad Samsonov otec Manoach sa jedného anjela spýtal: „Ako sa voláš, pretože ti určite preukážeme poctu, keď sa tvoje slovo stane pravdivým?“ Ale anjel mu povedal: „Prečo by si sa mal pýtať na moje meno?“ Tento anjel skromne odmietol prijať poctu, ktorá patrila iba Bohu. (Sudcovia 13:17, 18)

Biblia nie vždy podáva vysvetlenie, prečo mená niektorých postáv uvádza a niektorých nie. Ale príklad ľudí a anjelov, ktorí verne slúžili Bohu bez vyhliadky, že by získali slávu alebo významné postavenie, je pre nás veľmi poučný.