Prejsť na článok

Prejsť na obsah

 PRIBLÍŽTE SA K BOHU

Jehova „nie je predpojatý“

Jehova „nie je predpojatý“

Stali ste sa už niekedy obeťou diskriminácie? Zažili ste už, že vám pre vašu farbu pleti, etnickú príslušnosť alebo postavenie v spoločnosti zamietli nejakú žiadosť, neposkytli nejakú službu alebo vás nejako inak znevýhodnili? Takéto prejavy pohŕdania zažíva veľa ľudí. Potešujúce však je, že hoci takéto nedôstojné zaobchádzanie je na zemi bežné, v nebi neexistuje. „Boh nie je predpojatý,“ povedal s absolútnym presvedčením kresťanský apoštol Peter. (Prečítajte si Skutky 10:34, 35.)

Tieto slová Peter vyslovil za veľmi nezvyčajných okolností, v dome Nežida Kornélia. V tom čase Židia považovali Nežidov za nečistých, a preto akýkoľvek bližší kontakt s nimi vnímali ako neprijateľný. Prečo bol teda Peter, rodený Žid, u Kornélia? Jednoducho povedané, pretože Boh Jehova zariadil toto stretnutie! Dal Petrovi videnie, v ktorom mu povedal: „Prestaň nazývať poškvrneným to, čo Boh očistil.“ Peter netušil, že deň predtým dostal videnie aj Kornélius, v ktorom mu anjel prikázal, aby poslal po Petra. (Skutky 10:1–15) Keď Peter rozpoznal v tejto záležitosti Jehovovu ruku, nemohol mlčať.

Peter povedal: „S istotou chápem, že Boh nie je predpojatý.“ (Skutky 10:34) Grécke slovo preložené ako „predpojatý“ doslovne znamená „prijímateľ tvárí“. (The Kingdom Interlinear Translation of the Greek Scriptures) Jeden učenec vysvetľuje význam tohto výrazu takto: „Toto vyjadrenie navodzuje predstavu sudcu, ktorý sa pozerá na tvár obžalovaného a vynáša rozsudok podľa toho, nakoľko mu je ten človek sympatický, a nie na základe skutkovej podstaty.“ Boh neuprednostňuje jednu „tvár“ pred druhou podľa rasy, národnosti, postavenia v spoločnosti či iných vonkajších čŕt.

Jehova sa pozerá na to, čo máme v srdci. (1. Samuelova 16:7; Príslovia 21:2) Peter ďalej povedal: „V každom národe je mu prijateľný ten, kto sa ho bojí a koná spravodlivosť.“ (Skutky 10:35) Báť sa Boha znamená ctiť ho a dôverovať mu a nerobiť nič, čo sa mu nepáči. Konať spravodlivosť zase znamená ochotne konať to, čo je v Božích očiach správne. Jehovovi je teda príjemný človek, ktorého srdce napĺňa posvätná bázeň ako motivujúca sila, ktorá ho podnecuje robiť to, čo je správne. (5. Mojžišova 10:12, 13)

Keď sa Jehova pozerá z neba na zem, vidí len jednu rasu — ľudskú rasu

Ak ste sa už stali obeťou diskriminácie alebo predsudkov, Petrove vyjadrenia o Bohu vás môžu potešiť a povzbudiť. Jehova priťahuje k pravému uctievaniu ľudí zo všetkých národov. (Ján 6:44; Skutky 17:26, 27) Vypočúva modlitby všetkých svojich služobníkov bez ohľadu na ich rasu, národnosť alebo sociálne pomery. (1. Kráľov 8:41–43) Môžeme si byť istí, že keď sa Jehova pozerá z neba na zem, vidí len jednu rasu — ľudskú rasu. Netúžite dozvedieť sa o tomto nestrannom Bohu viac?

Navrhované čítanie Biblie na jún

Ján 17–21 Skutky 1–10