Prejsť na článok

Prejsť na obsah

Božie súdy — boli naozaj kruté?

Božie súdy — boli naozaj kruté?

ABY sme si odpovedali na túto otázku, zamyslime sa krátko nad dvoma príkladmi Božích súdov, o ktorých sa píše v Biblii — jedným je celosvetová potopa a druhým vyhladenie Kanaančanov.

CELOSVETOVÁ POTOPA

ČO HOVORIA NIEKTORÍ ĽUDIA: „Bolo to od Boha kruté, keď na zem zoslal potopu, v ktorej zahynulo celé ľudstvo okrem jednej jedinej rodiny.“

ČO HOVORÍ BIBLIA: Boh povedal: „Nemám potešenie v smrti zlého, ale v tom, že sa zlý odvracia od svojej cesty a skutočne zostáva nažive.“ (Ezechiel 33:11) Tieto slová ukazujú, že zničenie zlých v potope Bohu v žiadnom prípade neprinieslo potešenie. Prečo teda spôsobil potopu?

Biblia odpovedá, že keď v minulosti Boh vykonal takéto súdy nad bezbožnými ľuďmi, ukázal tým „príklad, čo čaká bezbožných“. (2. Petra 2:5, 6, Katolícky preklad) Čo sa z tohto „príkladu“ učíme?

Po prvé, Boh dokázal, že hoci mu spôsobuje bolesť, keď musí zničiť ľudí, neprehliada tých, ktorí sú krutí a spôsobujú druhým utrpenie, ale berie ich za to na zodpovednosť. V ustanovenom čase skoncuje so všetkou nespravodlivosťou a utrpením.

Po druhé, to, ako Boh konal v minulosti, ukazuje, že Boh vždy pred vykonaním rozsudku varuje ľudí, lebo ich má rád. Noach (známy aj ako Noe) bol „zvestovateľom spravodlivosti“, ale väčšina ľudí jeho varovanie ignorovala. Biblia hovorí: „Nevšimli si, kým neprišla potopa a všetkých ich nezmietla.“ (Matúš 24:39)

Držal sa Boh spomenutých princípov zakaždým? Áno. Napríklad aj svoj ľud, Izrael, varoval, že ak budú konať také zlé veci ako národy okolo nich, dovolí, aby ich napadli nepriateľské vojská, zničili ich hlavné mesto, Jeruzalem, a odviedli ich do vyhnanstva. Napriek tomuto varovaniu začali Izraeliti konať skazene — dokonca prinášali detské obete. Zakročil Jehova proti nim? Áno, ale najskôr za nimi opakovane posielal prorokov, aby ich znovu a znovu varovali. Prostredníctvom svojich prorokov nabádal Izraelitov, aby sa zmenili, kým nebude neskoro. Dokonca povedal: „Zvrchovaný Pán Jehova neurobí nič, pokiaľ nezjaví svoju dôvernú vec svojim sluhom prorokom.“ (Ámos 3:7)

 AKO SA TO TÝKA KAŽDÉHO Z NÁS: Spôsob, akým Boh vykonával svoje súdy, nám vlieva nádej. A tak môžeme s dôverou očakávať Boží súd nad tými, ktorí bezcitne spôsobujú druhým utrpenie. V Biblii čítame: „Zločinci budú odrezaní... Ale mierni, tí budú vlastniť zem a naozaj nájdu svoje najväčšie potešenie v hojnosti pokoja.“ (Žalm 37:9–11) Čo si myslíte o rozsudku, ktorým Boh oslobodí ľudstvo od utrpenia? Je podľa vás takýto rozsudok krutý alebo je skôr prejavom milosrdenstva?

VYHLADENIE KANAANČANOV

ČO HOVORIA NIEKTORÍ ĽUDIA: „Vyhubenie Kanaančanov bol vojnový zločin, svojou krutosťou porovnateľný s novodobými genocídami.“

ČO HOVORÍ BIBLIA: „Všetky [Božie] cesty sú právom. [Je to] Boh vernosti, u ktorého niet neprávosti.“ (5. Mojžišova 32:4) Vykonanie Božej spravodlivosti nemožno porovnávať s ľudskými vojnami. Prečo? Lebo na rozdiel od nás Boh dokáže čítať v srdci ľudí — vie, akí sú vo svojom vnútri.

Napríklad keď Boh vyniesol rozsudok nad Sodomou a Gomorou a rozhodol sa tieto mestá zničiť, verný Boží služobník Abrahám sa obával, či to bude spravodlivé. Nevedel si predstaviť, že by jeho spravodlivý Boh konal nespravodlivo, a tak sa ho pýtal: „Zmetieš spravodlivých so zlými?“ Boh ho trpezlivo uisťoval, že sa to nestane, a že aj keby bolo v Sodome len desať spravodlivých, kvôli nim toto mesto ušetrí. (1. Mojžišova 18:20–33) Boh zjavne preskúmal srdcia týchto ľudí a videl mieru ich skazenosti. (1. Paralipomenon 28:9)

Podobne Boh preskúmal Kanaančanov a právom ich odsúdil na zničenie. Obyvatelia Kanaanu boli známi svojou krutosťou — svojim bohom dokonca obetovali deti tak, že ich zaživa hádzali do ohňa. * (2. Kráľov 16:3) Kanaančania vedeli, že Jehova prikázal Izraelitom, aby vzali do vlastníctva celú krajinu Kanaan. Tí, ktorí ju odmietli opustiť a rozhodli sa bojovať, sa vedome postavili nielen proti Izraelitom, ale aj proti Jehovovi, ktorý už predtým mocným spôsobom dokázal, že je so svojím ľudom.

Okrem toho Boh Jehova prejavil milosrdenstvo tým Kanaančanom, ktorí zanechali skazené konanie a prijali jeho vysoké mravné normy. Príkladom je kanaanska prostitútka Rachab, ktorá tak zachránila seba aj svoju rodinu. Aj obyvatelia kanaanskeho mesta Gibeon, ktorí prosili o milosť, boli spolu so svojimi deťmi zachovaní nažive. (Jozua 6:25; 9:3, 24–26)

AKO SA TO TÝKA KAŽDÉHO Z NÁS: Z rozsudku nad Kanaančanmi môžeme načerpať dôležité poučenie. Pred nami je predpovedaný „deň súdu a zničenia bezbožných“ a rýchlo sa približuje. (2. Petra 3:7) Ak milujeme Jehovu, budeme mať z tohto dňa úžitok, lebo v ňom Jehova odstráni všetko utrpenie tým, že vyhladí zo zeme ľudí, ktorí odmietajú jeho spravodlivú vládu.

Kanaančania boli známi svojou krutosťou a vedome sa postavili proti Bohu a jeho ľudu

Jehova nám tiež s láskou pripomína, že rozhodnutia rodičov majú vplyv na ich deti. Božie Slovo hovorí: „Vyvolíš si život, aby si zostal nažive ty a tvoje potomstvo, tým, že budeš milovať Jehovu, svojho Boha, tým, že budeš počúvať jeho hlas, a tým, že sa ho budeš pridržiavať.“ (5. Mojžišova 30:19, 20) Sú to slová krutého Boha alebo slová Boha, ktorý miluje ľudí a chce, aby sa rozhodli správne?

^ 15. ods. Archeológovia objavili dôkazy toho, že uctievanie bohov, ktoré praktizovali Kanaančania, zahŕňalo obetovanie bábätiek.