Prejsť na článok

Prejsť na obsah

 Naši čitatelia sa pýtajú...

Môžu v radoch Jehovových svedkov slúžiť aj ženy?

Môžu v radoch Jehovových svedkov slúžiť aj ženy?

Áno, medzi Jehovovými svedkami na celom svete slúži niekoľko miliónov žien. Patria k zástupom tých, ktorí zvestujú dobré posolstvo o Božom Kráľovstve. Žalm 68:11 o nich prorocky hovorí: „Sám Jehova dáva výrok; žien rozprávajúcich dobré posolstvo je veľké vojsko.“

No nesmieme si zamieňať službu, ktorú konajú ženy medzi Jehovovými svedkami, so službou, ktorú konajú ženy v postavení duchovných v iných náboženstvách. Medzi prácou týchto žien je obrovský rozdiel. V čom všetkom?

Rozdiel je napríklad v tom, na koho je zameraná ich služba. Ženy v postavení duchovných, zvlášť v takzvanom kresťanstve, majú vo svojich zboroch vedúce postavenie a vyučujú hlavne členov svojich zborov. Ženy, ktoré slúžia medzi Jehovovými svedkami, vyučujú hlavne ľudí mimo zboru, čiže tých, ktorých stretávajú v službe z domu do domu a inde.

Ďalší rozdiel je v tom, akú činnosť vykonávajú v zbore. Ženy, ktoré slúžia v úlohe duchovných v takzvanom kresťanstve a v iných náboženstvách, predsedajú zboru a vyučujú jeho členov náuky svojho náboženstva. Ženy medzi Jehovovými svedkami však nevyučujú v zbore, keď sú prítomní pokrstení muži. V zbore vyučujú iba muži, ktorí sú vymenovaní za učiteľov. (1. Timotejovi 3:2; Jakub 3:1)

Biblia hovorí, že dohľadom nad zborom sú poverení iba muži. Všimnite si, aké pravidlo stanovuje Pavol v liste adresovanom Títovi, ktorý bol v zbore dozorcom tak ako aj on sám: „Na to som ťa nechal na Kréte... aby si z mesta do mesta ustanovil starších.“ Pavol dodal, že každý muž, ktorý bol ustanovený za staršieho, má byť „bez obvinenia, manžel jednej manželky“. (Títovi 1:5, 6) Podobné pokyny dal Pavol v liste Timotejovi: „Ak sa niekto usiluje o úrad dozorcu, želá si znamenitú prácu. Dozorca má preto byť bezúhonný, manžel jednej manželky... spôsobilý vyučovať.“ ​(1. Timotejovi 3:1, 2)

Prečo majú duchovnú autoritu v zbore iba muži? Pavol hovorí: „Nedovoľujem žene, aby vyučovala, ani to, aby mala moc nad mužom, ale aby bola v tichosti. Veď Adam bol vytvorený prvý, potom Eva.“ ​(1. Timotejovi 2:12, 13) Teda poradie stvorenia naznačuje, koho chcel Boh poveriť vyučovaním a autoritou.

Služobníci Jehovu sa riadia príkladom svojho Vodcu, Ježiša Krista. Učeník Lukáš o Ježišovej službe napísal: „Chodil z mesta do mesta a z dediny do dediny, hlásal a zvestoval dobré posolstvo o Božom kráľovstve.“ Neskôr Ježiš vyslal svojich nasledovníkov, aby konali tú istú prácu. Čítame o nich: „Prechádzali územím z dediny do dediny [a] oznamovali dobré posolstvo.“ ​(Lukáš 8:1; 9:2–6)

Dnes sa Jehovovi služobníci — muži i ženy — aktívne zúčastňujú na činnosti, ktorú Ježiš predpovedal slovami: „Toto dobré posolstvo o kráľovstve sa bude zvestovať po celej obývanej zemi na svedectvo všetkým národom; a potom príde koniec.“ ​(Matúš 24:14)