Prejsť na článok

Prejsť na obsah

Odpovede na desať otázok o sexe

Odpovede na desať otázok o sexe

 Odpovede na desať otázok o sexe

1. Bol prvotným hriechom, ktorého sa dopustili Adam a Eva v raji, pohlavný styk?

▪ Odpoveď: Mnohí ľudia si myslia, že zakázaným ovocím v rajskej záhrade bol pohlavný styk. Biblia to však neučí.

Zamyslite sa: Zákaz jesť ovocie „zo stromu poznania dobrého a zlého“ dostal Adam od Boha ešte predtým, ako bola vytvorená Eva. (1. Mojžišova 2:15–18) Keďže vtedy bol Adam ešte sám, tento zákaz sa nemohol týkať pohlavného styku. Okrem toho Boh dal Adamovi a Eve jednoznačný príkaz: „Buďte plodní a rozmnožte sa a naplňte zem.“ (1. Mojžišova 1:28) Prikázal by milujúci Boh prvej dvojici, aby ‚naplnila zem‘ — čo si, samozrejme, vyžadovalo, aby mali pohlavný styk —, a potom by ich odsúdil na smrť za to, že ho poslúchli? (1. Jána 4:8)

Navyše, keď si Eva „začala brať [zo zakázaného] ovocia a jedla ho“, jej manžel nebol pri nej. Až „potom z toho dala aj svojmu manželovi, keď bol s ňou, a on ho začal jesť“. (1. Mojžišova 3:6)

Okrem toho, keď Adam a Eva mali pohlavné styky a rodili sa im deti, Boh ich za to neodsúdil. (1. Mojžišova 4:1, 2) Je zjavné, že ovocie, z ktorého Adam s Evou jedli, nepredstavovalo pohlavný styk, ale bolo to doslovné ovocie, ktoré rástlo na strome.

2. Zakazuje Biblia sexuálne potešenie?

▪ Odpoveď: Prvá kniha Biblie odhaľuje, že Boh vytvoril ľudí „mužského a ženského rodu“ a vyhlásil svoje stvorenie za „veľmi dobré“. (1. Mojžišova 1:27, 31) Neskôr inšpiroval jedného biblického pisateľa, aby dal ženatým mužom tieto pokyny: „Raduj sa s manželkou svojej mladosti... Jej prsia nech ťa opájajú v každom čase.“ (Príslovia 5:18, 19) Máte z týchto výrokov dojem, že Biblia zakazuje sexuálne potešenie?

 Z uvedených biblických citátov vyplýva, že Boh vytvoril pohlavné orgány nielen preto, aby ľuďom umožnil rozmnožovanie, ale aj preto, aby si manželská dvojica mohla prejavovať lásku a nehu spôsobom, ktorý je pre oboch príjemný. Pohlavným stykom môžu byť uspokojené telesné i citové potreby muža a ženy, ktorých spája vrúcny, dôverný vzťah.

3. Schvaľuje Biblia, keď muž a žena žijú spolu bez uzavretia manželstva?

▪ Odpoveď: Biblia jasne hovorí, že „Boh bude súdiť smilníkov“. (Hebrejom 13:4) Grécke slovo pre smilstvo, porneia, má široký význam. Opisuje všetky formy pohlavných stykov medzi ľuďmi, ktorí nie sú zosobášení. * Teda v Božích očiach je nesprávne, keď muž a žena žijú spolu bez sobáša — aj keby mali v úmysle vziať sa neskôr.

Aj keď sa dvaja ľudia majú veľmi radi, Boh vyžaduje, aby pohlavné styky mali až po uzavretí manželstva. Bol to on, kto nás vytvoril so schopnosťou milovať. Jeho hlavnou vlastnosťou je láska. Preto opodstatnene trvá na tom, že sexuálny život patrí len do manželstva, ako to bude vysvetlené v nasledujúcom článku.

4. Je polygamia prijateľná?

▪ Odpoveď: Istý čas Boh pripúšťal, aby mal muž viac než jednu manželku. (1. Mojžišova 4:19; 16:1–4; 29:18–30:24) Ale polygamiu nezaviedol Boh, veď Adamovi dal iba jednu manželku.

Boh poveril Ježiša Krista, aby znovu zaviedol monogamiu, pôvodnú Božiu normu pre manželstvo. (Ján 8:28) Keď Ježiš dostal otázku, či je zákonné rozviesť sa, povedal: „Ten, ktorý ich stvoril, stvoril ich od začiatku ako muža a ženu a povedal: ‚Preto opustí človek svojho otca a svoju matku a bude sa pridržiavať svojej manželky, a tí dvaja budú jedno telo.‘“ (Matúš 19:4, 5)

Jeden z Ježišových učeníkov bol neskôr inšpirovaný Bohom, aby napísal: „Nech má každý muž svoju vlastnú manželku  a každá žena svojho vlastného manžela.“ (1. Korinťanom 7:2) Biblia tiež hovorí, že každý ženatý muž, ktorý je v kresťanskom zbore poverený zodpovednými úlohami, musí byť „manžel jednej manželky“. (1. Timotejovi 3:2, 12)

5. Je nesprávne, aby manželská dvojica používala antikoncepciu?

▪ Odpoveď: Ježiš svojim nasledovníkom neprikazoval, že majú mať deti. Takéto usmernenie nevyšlo ani od žiadneho z Ježišových učeníkov. Nikde v Biblii nenájdeme konkrétny zákaz kontroly pôrodnosti.

Manželské dvojice sa preto môžu samy rozhodnúť, či budú mať deti, koľko ich budú mať a kedy. Ak sa manželia rozhodnú používať nejakú antikoncepčnú metódu, pri ktorej nedochádza k prerušeniu tehotenstva, je to ich osobné rozhodnutie i zodpovednosť. * Nikto by ich za to nemal odsudzovať. (Rimanom 14:4, 10–13)

6. Je nesprávne podstúpiť potrat?

▪ Odpoveď: Boh považuje život za posvätný a dokonca už aj embryo vníma ako jedinečnú živú bytosť. (Žalm 139:16) Boh prikázal, aby bol človek, ktorý ublížil nenarodenému dieťaťu, za to volaný na zodpovednosť. Teda v jeho očiach sa usmrtenie nenarodeného dieťaťa rovná vražde. (2. Mojžišova 20:13; 21:22, 23)

Čo však, ak pri pôrode nastanú komplikácie a manželia sú nútení vybrať si medzi životom matky a životom dieťaťa? V takom prípade sa manželia musia rozhodnúť, či zachraňovať matku, alebo dieťa. *

7. Pripúšťa Biblia rozvod?

▪ Odpoveď: Áno, pripúšťa. Ježiš však uviedol jediný prijateľný dôvod na ukončenie manželstva, keď povedal: „Každý, kto sa rozvádza so svojou manželkou okrem dôvodu smilstva [mimomanželského pohlavného styku] a ožení sa s inou, cudzoloží.“ (Matúš 19:9)

Boh nenávidí rozvod, ku ktorému vedú nečestné, zradné úmysly. Osobne bude brať na zodpovednosť tých, ktorí ľahkovážne opúšťajú svojho manželského partnera, najmä ak to robia preto, aby si mohli vziať iného. (Malachiáš 2:13–16; Marek 10:9)

  8. Schvaľuje Boh homosexualitu?

▪ Odpoveď: Biblia jednoznačne odsudzuje smilstvo, ku ktorému patria aj homosexuálne styky. (Rimanom 1:26, 27; Galaťanom 5:19–21) No aj keď jasne hovorí, že Boh neschvaľuje takýto životný štýl, uvádza tiež, že „tak veľmi Boh miloval svet, že dal svojho jednosplodeného Syna, aby nikto, kto v neho prejavuje vieru, nebol zničený, ale mal večný život“. (Ján 3:16)

Hoci praví kresťania neschvaľujú homosexuálne vzťahy, správajú sa láskavo ku všetkým ľuďom. (Matúš 7:12) Boh nás nabáda: „Ctite ľudí každého druhu.“ A tak praví kresťania neprejavujú homofóbiu, neprechovávajú nenávisť k homosexuálom. (1. Petra 2:17)

9. Je niečo zlé na sexe cez telefón, sextingu alebo kybersexe?

▪ Odpoveď: Sex cez telefón zahŕňa nevhodné rozhovory o sexe alebo počúvanie otvoreného erotického rozprávania cez telefón. Výraz „sexting“ sa vzťahuje na posielanie erotických fotografií alebo explicitných sexuálnych textových správ cez mobilný telefón. Kybersex je akákoľvek obojsmerná erotická komunikácia cez internet.

Biblia sa k takýmto novodobým praktikám konkrétne nevyjadruje. Hovorí však: „Nech nie je medzi vami ani zmienka o smilstve a nečistote nijakého druhu alebo o chamtivosti, ako sa sluší na svätých, ani hanebné správanie či pochabé reči, ani oplzlé žartovanie, veci, ktoré nie sú vhodné.“ (Efezanom 5:3, 4) Sex cez telefón, sexting a kybersex vedú k prekrútenému pohľadu na sex a povzbudzujú ľudí, aby vyhľadávali sexuálne potešenie mimo manželstva. Tieto praktiky ľuďom nepomáhajú ovládať svoje sexuálne túžby, ale vedú ľudí k tomu, aby ich uspokojovali sebeckým spôsobom.

10. Aký je názor Biblie na masturbáciu?

▪ Odpoveď: V Biblii nenájdeme konkrétnu zmienku o masturbácii — úmyselnom dráždení pohlavných orgánov, ktoré vedie k sexuálnemu vzrušeniu a k orgazmu. Božie Slovo však kresťanom prikazuje: „Umŕtvujte preto svoje telesné údy, ktoré sú na zemi, čo sa týka smilstva, nečistoty [a nesprávnych] pohlavných vášní.“ (Kolosanom 3:5)

Masturbácia vedie k egoistickému, prekrútenému pohľadu na sex. Biblia nás uisťuje, že ľuďom, ktorí sa úprimne snažia zbaviť tohto návyku, môže Boh dať „moc, ktorá je nad to, čo je prirodzené“. (2. Korinťanom 4:7; Filipanom 4:13)

[Poznámky pod čiarou]

^ 11. ods. Porneia zahŕňa aj ďalšie sexuálne aktivity, ktoré sa odchyľujú od účelu, pre ktorý Boh vytvoril ľudské pohlavné orgány, ako je napríklad cudzoložstvo, homosexualita a sodomia.

^ 19. ods. Viac informácií o biblickom názore na sterilizáciu nájdete v Strážnej veži z 15. júna 1999 na stranách 27 – 28 v článku z rubriky „Otázky čitateľov“.

^ 22. ods. Rozbor otázky, či má žena, ktorá bola znásilnená, právo rozhodnúť sa pre potrat, nájdete v časopise Prebuďte sa! z 22. mája 1993 na stranách 10 – 11. Tento časopis vydávajú Jehovovi svedkovia.