Prejsť na článok

Prejsť na obsah

Ako sa Eden týka vás

Ako sa Eden týka vás

 Ako sa Eden týka vás

JEDNOU z najprekvapujúcejších námietok, ktoré niektorí učenci uvádzajú proti biblickej správe o Edene, je, že táto správa nemá podporu ostatných častí Biblie. Napríklad profesor náboženských štúdií Paul Morris píše: „Príbeh o Edene sa neskôr v Biblii priamo už viac nespomína.“ S jeho posudkom sa možno rôzni „odborníci“ stotožňujú, je však v úplnom rozpore so skutočnosťou.

Pravda je taká, že v Biblii je množstvo zmienok o záhrade Eden, o Adamovi, Eve a hadovi. * Ale omyl niekoľkých učencov nie je nič v porovnaní s oveľa vážnejšou chybou, ktorá má ďalekosiahlejšie následky. Tým, že náboženskí vodcovia a kritici Biblie spochybňujú správu o záhrade Eden zapísanú v 1. Mojžišovej, spúšťajú totálny útok na Bibliu. Prečo?

Iba ak pochopíme to, čo sa stalo v Edene, môžeme pochopiť ostatné časti Biblie. Napríklad Božie Slovo bolo napísané preto, aby sme mohli nájsť odpovede na tie najdôležitejšie otázky, ktoré si ako ľudia kladieme. A odpovede, ktoré v Biblii nachádzame, vždy nejako súvisia s udalosťami, ktoré sa odohrali v záhrade Eden. Vezmime si niekoľko príkladov.

Prečo starneme a zomierame? Adam a Eva mali žiť večne, za predpokladu, že zostanú podriadení Jehovovi. Zomrieť mali len vtedy, keby sa proti nemu vzbúrili. A tak v deň, keď sa vzbúrili, začali zomierať. (1. Mojžišova 2:16, 17; 3:19) Prišli o dokonalosť a aj svojmu potomstvu už mohli odovzdať jedine hriech a nedokonalosť. V Biblii čítame: „Pre jedného človeka prišiel na svet hriech a pre hriech smrť, a tak sa smrť rozšírila na všetkých ľudí, pretože všetci zhrešili.“ ​(Rimanom 5:12)

Prečo Boh pripúšťa zlo? V záhrade Eden Satan označil Boha za luhára, ktorý odopiera ľuďom niečo dobré. (1. Mojžišova 3:3–5) Tým spochybnil správnosť jeho spôsobu vlády. Adam s Evou sa rozhodli nasledovať Satana, a tak aj oni odmietli Jehovu ako Zvrchovaného Panovníka a v podstate tvrdili, že človek môže sám rozhodovať o tom, čo je  dobré a čo zlé. Jehova ako dokonale spravodlivý a múdry Boh vedel, že je len jediný spôsob, ako správne vyriešiť túto situáciu — nechať uplynúť určitý čas, a tak dať ľuďom príležitosť, aby si vládli sami, tak ako sa rozhodnú. Výsledkom bolo zlo, čiastočne spôsobené Satanovým stálym vplyvom. Tak postupne vyšla najavo jedna veľká pravda: Ľudia nie sú schopní vládnuť si bez Boha. (Jeremiáš 10:23)

Aké predsavzatie má Boh so zemou? Keď Jehova vytvoril záhradu Eden, stanovil tým vlastne normu krásy pre celú zem. Poveril Adama a Evu úlohou naplniť zem svojimi potomkami a ‚podmaniť si ju‘, aby napokon tejto norme krásy a harmónie zodpovedala celá planéta. (1. Mojžišova 1:28) Teda Božím predsavzatím je, aby zem bola rajom, obývaným zjednotenou rodinou dokonalých potomkov Adama a Evy. Veľká časť Biblie hovorí o opatrení, ktorým Boh splní toto svoje pôvodné predsavzatie.

Prečo prišiel na zem Ježiš Kristus? Keď sa Adam s Evou v záhrade Eden vzbúrili proti Bohu, privodili rozsudok smrti nielen sebe, ale aj všetkým svojim potomkom. No Boh vo svojej láske poskytol ľuďom nádej. Poslal na zem svojho Syna, aby zabezpečil výkupné, ako to nazýva Biblia. (Matúš 20:28) Čo to znamená? Ježiš bol „posledný Adam“. Obstál vo veci, v ktorej Adam zlyhal. Zostal poslušný Jehovovi, a tak si udržal svoj dokonalý ľudský život. Potom ho ochotne dal ako obeť, čiže výkupné, a tak sa postaral o to, aby všetkým verným ľuďom mohli byť odpustené hriechy a napokon mohli získať taký život, aký mali Adam a Eva v Edene predtým, než zhrešili. (1. Korinťanom 15:22, 45; Ján 3:16) Tak Ježiš zabezpečil, aby sa Jehovovo predsavzatie premeniť túto zem na raj podobný Edenu splnilo. *

Božie predsavzatie nie je niečo zahmlené, ani to nie je nejaká abstraktná teologická myšlienka. Je to skutočnosť. Tak ako záhrada Eden bola skutočným miestom na tejto zemi so skutočnými zvieratami a skutočnými ľuďmi, aj Boží sľub do budúcnosti je niečo reálne, čo sa onedlho stane skutočnosťou. Bude to aj vaša budúcnosť? Do veľkej miery to závisí od vás. Boh chce, aby takúto budúcnosť malo čo najviac ľudí — aj tí, ktorí sa v živote nevydali práve najšťastnejšou cestou. (1. Timotejovi 2:3, 4)

Keď Ježiš zomieral, rozprával sa s mužom, ktorého život v určitom okamihu nabral hrozný smer. Ten muž bol zločinec a vedel, že si zaslúži rozsudok smrti. Ale obrátil sa na Ježiša s prosbou o útechu, o nádej. Ako Ježiš na jeho prosbu reagoval? Povedal mu: „Budeš so mnou v raji.“ ​(Lukáš 23:43) Ak Ježiš chce, aby v raji podobnom Edenu bol tento bývalý zločinec — vzkriesený a požehnaný možnosťou žiť tam navždy —, nepraje si rovnaké požehnanie aj pre vás? Určite áno! A praje si to aj jeho Otec! Ak si to prajete aj vy, urobte, čo je vo vašich silách, aby ste spoznali Boha, ktorý vytvoril záhradu Eden.

[Poznámky pod čiarou]

^ 8. ods. Viac informácií o Kristovej výkupnej obeti nájdete v 5. kapitole knihy Čo učí Biblia?, ktorú vydali Jehovovi svedkovia.

 [Rámček/obrázky na strane 10]

PROROCTVO, KTORÉ SPÁJA BIBLIU DO JEDNÉHO CELKU

„Položím nepriateľstvo medzi teba [hada] a ženu a medzi tvoje semeno a jej semeno. Ono ti rozmliaždi hlavu a ty mu rozmliaždiš pätu.“ ​(1. Mojžišova 3:15)

Toto je prvé proroctvo, ktoré môžeme v Biblii nájsť. Vyslovil ho Boh v Edene. Koho predstavujú štyri postavy tohto proroctva: žena, jej potomstvo, had a jeho potomstvo? Ako sa prejavuje predpovedané „nepriateľstvo“?

HAD

Satan Diabol. (Zjavenie 12:9)

ŽENA

Jehovova organizácia nebeských tvorov. (Galaťanom 4:26, 27) Izaiáš o tejto „žene“ predpovedal, že porodí budúci duchovný národ. (Izaiáš 54:1; 66:8)

SEMENO HADA

Tí, ktorí sa rozhodli konať Satanovu vôľu. (Ján 8:44)

SEMENO ŽENY

V prvom rade Ježiš Kristus, ktorý vyšiel z nebeskej časti Jehovovej organizácie. K „semenu“ patria aj Kristovi duchovní bratia, jeho nebeskí spoluvládcovia. Títo pomazaní kresťania tvoria duchovný národ, „Boží Izrael“. (Galaťanom 3:16, 29; 6:16; 1. Mojžišova 22:18)

ROZMLIAŽDENIE PÄTY

Bolestivý úder zasadený Mesiášovi, ktorý však nemal trvalé následky. Keď bol Ježiš na zemi, Satanovi sa podarilo dosiahnuť jeho usmrtenie. Ale Ježiš bol vzkriesený.

ROZMLIAŽDENIE HLAVY

Smrteľný úder zasadený Satanovi. Ježiš Satana navždy odstráni. Ale ešte predtým napraví všetky následky zla, s ktorým Satan začal v Edene. (1. Jána 3:8; Zjavenie 20:10)

Stručné zhrnutie ústrednej témy Biblie nájdete v brožúre Biblia — aké posolstvo prináša?, ktorú vydali Jehovovi svedkovia.

[Obrázok na strane 11]

Adam a Eva zakúsili katastrofálne následky hriechu