Prejsť na článok

Prejsť na obsah

Mýtus č. 4: Boh je Trojica

Mýtus č. 4: Boh je Trojica

Aký je pôvod tohto mýtu?

„Mohlo by sa zdať, že trojičná dogma v podstate vznikla koncom 4. storočia. V istom zmysle je to pravda... Formulácia ‚jeden Boh v troch Osobách‘ sa nepresadila a určite nebola úplne pojatá do kresťanského života a do kresťanského vyznania viery skôr ako koncom 4. storočia.“ ​(New Catholic Encyclopedia, 1967, 14. zväzok, strana 299)

„Nicejský koncil zasadol 20. mája 325 [n. l.]. Konštantín mu sám predsedal, aktívne riadil rokovania a osobne navrhol... rozhodujúcu formuláciu vyjadrujúcu vzťah Krista k Bohu vo vyznaní, ktoré vyšlo z koncilu, že je ‚jednej podstaty s Otcom‘... Biskupi, zastrašení cisárom, s výnimkou dvoch vyznanie viery podpísali, mnohí z nich do značnej miery proti vlastnému presvedčeniu.“ ​(Encyclopædia Britannica, 1970, 6. zväzok, strana 386)

Čo hovorí Biblia?

Štefan, „plný Ducha Svätého, uprene sa zahľadel na nebo, uvidel Božiu slávu a Ježiša stáť po pravici Boha a povedal: ‚Vidím otvorené nebo a Syna človeka stáť po pravici Boha.‘“ ​(Skutky 7:55, 56, Katolícky preklad)

Čo sa dozvedáme z tohto videnia? Štefan, plný Božej činnej sily, videl Ježiša „stáť po pravici Boha“. Ježiš sa teda po svojom vzkriesení do neba očividne nestal znovu Bohom, ale duchovnou bytosťou odlišnou od Boha. V tejto správe nie je žiadna zmienka o nejakej tretej osobe stojacej pri Bohu. Napriek snahám nájsť biblické pasáže na podporu dogmy o Trojici dominikánsky kňaz Marie-Émile Boismard vo svojej knihe À l’aube du christianisme—​La naissance des dogmes (Úsvit kresťanstva — zrod dogiem) napísal: „Vyjadrenie, že v jednom Bohu sú tri osoby... nikde v Novom Zákone nenájdete.“

Dogma, ktorú presadzoval Konštantín, mala ukončiť spory, ktoré existovali v cirkvi v štvrtom storočí. No v skutočnosti vyvolala ďalšiu otázku: Bola Mária, žena, ktorá porodila Ježiša, „Matkou Božou“?

Porovnaj tieto biblické verše: Matúš 26:39; Ján 14:28; 1. Korinťanom 15:27, 28; Kolosanom 1:15, 16

FAKT:

Trojičná dogma vznikla koncom štvrtého storočia