Prejsť na článok

Prejsť na obsah

Vedeli ste?

Vedeli ste?

 Vedeli ste?

Prečo je v Biblii uctievanie falošného boha Baala spájané so sexuálnymi orgiami?

Kanaansky boh Baal bol v podstate bohom plodnosti. Jeho ctitelia verili, že od neho závisí úrodnosť ich polí a plodnosť ich hospodárskych zvierat. A tak podľa diela Manners and Customs in the Bible (Spôsoby a zvyky v Biblii) „pohlavné styky v miestnych svätyniach mali prispieť k úrodnosti krajiny, lebo mali povzbudzovať k pohlavným stykom boha búrky Baala a jeho manželku Ašéru, čo malo viesť k hojnosti úrody a hospodárskych zvierat“.

Kanaančania verili, že Baal sa vždy počas obdobia sucha utiahne do hlbín zeme, lebo ho premôže Mót, boh sucha a smrti. Nástup dažďov sa však považoval za Baalov návrat k moci a s tým spojený návrat bujnej vegetácie a života. Kanaančania toto obdobie oslavovali bezuzdnými orgiami. To vysvetľuje, prečo Izraeliti, ktorí sa pripojili k ctiteľom Baala z Peoru, začali mať „nemravný pomer s moábskymi dcérami“. (4. Mojžišova 25:1–3)

Čo mal Ježiš na mysli, keď povedal, že znalci Písma a farizeji sa podobajú „obieleným hrobom“?

Ježiš odsúdil znalcov Písma a farizejov ako pokrytcov a povedal im: „Podobáte [sa] obieleným hrobom, ktoré sa síce zvonku zdajú krásne, ale vnútri sú plné kostí mŕtvych ľudí a nečistoty každého druhu.“ ​(Matúš 23:27) Pätnásteho dňa mesiaca adar (asi mesiac pred Pesachom), keď sa končilo obdobie dažďov, Židia podľa svojho zvyku zviditeľňovali náhrobné kamene tak, že ich natierali vápnom. Biely náter sa totiž dažďami zmýval, a tak ho bolo treba obnovovať.

Podľa diela The Jewish Encyclopedia sa hroby zviditeľňovali preto, aby boli „mnohí pútnici, ktorí putovali po cestách na sviatok Pesach“, ochránení pred znečistením. Podľa zákona uvedeného v 4. Mojžišovej 19:16 bol každý, kto sa dotkol mŕtveho tela, ľudskej kosti alebo pohrebiska, sedem dní nečistý. Keď boli Izraeliti obradne nečistí, nemohli mať účasť na čistom uctievaní, inak im hrozila smrť. (3. Mojžišova 15:31) Ježiš toto prirovnanie vyslovil len niekoľko dní pred Pesachom — teda každoročné bielenie hrobiek mali jeho poslucháči určite čerstvo v pamäti. Ježiš chcel povedať, že jeho náboženskí odporcovia neboli takí, akými sa javili navonok, a že kontaktom s nimi sa človek mohol duchovne znečistiť.

[Obrázok na strane 15]

Vápencová stéla zobrazujúca boha Baala zosielajúceho blesk, 14./13. storočie pred n. l.

[Prameň ilustrácie]

Musée du Louvre, Paris