Prejsť na článok

Prejsť na obsah

Chráňte sa pred zlými duchmi

Chráňte sa pred zlými duchmi

 Chráňte sa pred zlými duchmi

JAMES vyrastal na Šalamúnových ostrovoch, v odľahlej časti ostrova Malaita. Odmalička bol vedený k tomu, aby prejavoval úctu duchom. „Nikdy som sa nesnažil zapáčiť duchom preto, aby som niekomu uškodil,“ hovorí, „no myslel som si, že nie je možné mať šťastný život bez ochrannej moci rarafono [tradičné zvyky, ktorými ľudia žiadajú duchov o pomoc].“

Tak ako ľudia v mnohých častiach sveta, aj obyvatelia Šalamúnových ostrovov veria, že duchovia môžu človeku buď pomáhať, alebo škodiť. Mnohí Melanézania sa v skutočnosti na takzvaných dobrých duchov nepozerajú so strachom, ale s náklonnosťou.

Viera v duchov sa prejavuje mnohými spôsobmi. Napríklad keď bol James malý, ženy v jeho dedine vždy hnali deti domov, keď počuli vtáka korokoro (koela vranieho). Prečo? Verili, že keď sa ozýva tento vták, je to znamenie, že sa niekomu stane niečo zlé.

Niektorí dedinčania si dávajú nad vchod do domu zvláštny biely kameň. Aj James to urobil vo viere, že tento kameň ho ochráni pred duchmi, ktorí by mu chceli uškodiť. A v práci nikdy nevyhadzoval zvyšky z obeda, ale bral si ich so sebou. Robil to hlavne z obavy, aby ich nejaký čarodejník nepoužil na jeho počarovanie, takže by ochorel.

Tieto zvyky možno nie sú bežné vo vašej oblasti, ale podobne ako James aj vy môžete mať pocit, že sa musíte držať tradičných zvykov, aby ste si zaistili ochranu pred zlými duchmi. Možno ste presvedčení, že dodržiavanie takýchto zvykov je nevyhnutné pre vaše blaho.

Ak máte úctu k Biblii, nepochybne vás bude zaujímať, aké odpovede dáva na nasledujúce otázky: (1) Ako vám môžu zlí duchovia uškodiť? (2) Mohlo by dodržiavanie tradičných zvykov v skutočnosti spôsobiť, že by ste sa dostali pod vplyv démonov? (3) Ako môžete získať skutočnú ochranu pred zlými duchmi a byť šťastní?

Ako zlí duchovia škodia ľuďom

Biblia odhaľuje, že zlí duchovia nemôžu byť duchmi mŕtvych. „Živí si uvedomujú, že zomrú,“ píše sa v Božom Slove, „ale mŕtvi si neuvedomujú vôbec nič.“ ​(Kazateľ 9:5)  Zlí duchovia sú v skutočnosti anjeli, ktorí sa vzbúrili proti Bohu, pripojili sa k Satanovi a snažia sa zvádzať ľudí. (Zjavenie 12:9)

Biblia otvorene hovorí, že potrebujeme ochranu pred zlými duchmi. Apoštol Pavol kresťanom v Efeze napísal: „Nezápasíme s krvou a telom, ale... so zlými duchovnými silami v nebeských miestach.“ A apoštol Peter napísal, že vládca všetkých zlých duchov, Satan Diabol, je „ako revúci lev a hľadá, koho by pohltil“. (Efezanom 6:12; 1. Petra 5:8)

Satan škodí ľuďom predovšetkým tým, že ich zavádza, pričom ich klame alebo pokúša, aby ich priviedol ku konaniu, ktoré uráža Boha. Biblia hovorí, že Satan „sa stále premieňa na anjela svetla“. (2. Korinťanom 11:14) Predstiera, že je duchom, ktorý poskytuje ochranu, ale jeho úmysel je v skutočnosti zlý. Satan zaslepuje mysle ľudí, aby nespoznali pravdu o ňom ani pravdu o Bohu. (2. Korinťanom 4:4) Aký cieľ sleduje?

Satan žiadostivo túži po uctievaní a chce, aby mu ľudia, či už úmyselne, alebo nevedome, preukazovali takéto uctievanie. Keď bol na zemi Boží vlastný Syn, Ježiš, Satan od neho chcel, aby pred ním ‚padol a preukázal mu akt uctievania‘. Ježiš mu povedal: „Odíď, Satan! Lebo je napísané: ‚Jehovu, svojho Boha, budeš uctievať.‘“ ​(Matúš 4:9, 10) Ježiš odmietol urobiť čokoľvek, čím by sa Satanovi podriadil a preukázal mu akt uctievania.

Jehova je najmocnejšou bytosťou zo všetkých duchovných bytostí a nedovolí, aby ktokoľvek z tých, ktorí ho poslúchajú, utrpel trvalú škodu. (Žalm 83:18; Rimanom 16:20) No ak sa chceme páčiť Jehovovi Bohu, tak ako sa mu páčil Ježiš, musíme sa vyhnúť akémukoľvek konaniu, ktorým by sme sa podriadili Satanovi alebo jeho démonom. Preto je nutné zistiť, ktoré z tradičných zvykov súvisia s uctievaním zlých duchovných síl. Ako to môžete zistiť?

Rozpoznajte zvyky, ktoré sa Bohu nepáčia

Jehova Boh varoval v staroveku svoj izraelský ľud, aby nenapodobňoval niektoré tradičné zvyky okolitých národov. Povedal: „Nemá sa nájsť v tebe nikto, kto... používa veštenie, kto pestuje mágiu, ani nikto, kto hľadá znamenie, ani čarodejník, ani ten, kto spútava iných zaklínaním.“ O ľuďoch, ktorí konali podľa týchto zvykov, Biblia hovorí: „Každý, kto robí tieto veci, je niečím odporným Jehovovi.“ ​(5. Mojžišova 18:10–12)

Preto sa v súvislosti so zvykmi rozšírenými vo vašej oblasti zamyslite nad nasledujúcimi otázkami: Vedie daný zvyk ľudí k tomu, aby verili v rôzne znamenia? Pripisuje tento zvyk magickú, ochrannú moc neživým veciam? Patrí k nemu vyslovovanie zaklínadiel alebo ochrana pred nimi? Vyžaduje si daný zvyk podriadiť sa inej duchovnej bytosti, než je Jehova alebo jeho ustanovený zástupca, Ježiš? (Rimanom 14:11; Filipanom 2:9, 10)

Je dôležité, aby ste zavrhli každý zvyk, s ktorým sú spojené takéto praktiky. Prečo? Apoštol Pavol bol inšpirovaný napísať: „Nemôžete mať účasť pri ‚Jehovovom stole‘ a pri stole démonov.“ Pavol upozorňoval, že tí, ktorí by sa snažili páčiť aj Bohu, aj iným duchom, by ‚podnecovali Jehovu k žiarlivosti‘. (1. Korinťanom 10:20–22) Jehova Boh vyžaduje — a aj si zaslúži — výlučnú oddanosť. (2. Mojžišova 20:4, 5)

Zamyslite sa aj nad touto otázkou: Podporuje daný zvyk myšlienku, že človek nie je zodpovedný za svoje skutky? Napríklad cudzoložstvo a pohlavný styk pred uzavretím manželstva nie je prijateľný v mnohých komunitách a tieto veci sú odsúdené aj v Biblii. (1. Korinťanom 6:9, 10) No v niektorých  kultúrach v oblasti Tichomoria sa takéto konanie môže stať prijateľným, ak dievča tvrdí, že sa tohto skutku dopustilo pod vplyvom zaklínadla. *

No Biblia učí, že sme zodpovední za svoje skutky. (Rimanom 14:12; Galaťanom 6:7) Napríklad prvá žena, Eva, mala pocit, že ju Satan podvodom priviedol k neposlušnosti Bohu, keď povedala: „Had — on ma podviedol, a tak som jedla.“ Jehova však bral Evu na zodpovednosť za jej skutky. (1. Mojžišova 3:13, 16, 19) A aj nás berie na zodpovednosť za to, ako sa správame. (Hebrejom 4:13)

Čo musíte urobiť?

Ak sa chcete páčiť Bohu a žiť v súlade s biblickými zásadami, musíte urobiť rozhodné kroky. V tomto ohľade dali dobrý príklad úprimní ľudia, ktorí žili v prvom storočí v Efeze. Aby sa dostali spod vplyvu zlých duchov, zhromaždili všetky svoje knihy, ktoré sa zaoberali špiritistickými praktikami, a „pred všetkými ich spálili“. (Skutky 19:19)

Títo ľudia ešte predtým ako spálili svoje knihy, „prichádzali, vyznávali a otvorene rozprávali o svojich skutkoch“. (Skutky 19:18) Keďže na nich zapôsobilo to, čo ich Pavol učil o Kristovi, boli podnietení zničiť svoje špiritistické knihy. Okrem toho zmenili svoj postoj k tradičným praktikám, na ktorých predtým lipli.

Je pravda, že zanechať tradície nemusí byť ľahké. James spomenutý v úvode stál pred touto náročnou úlohou. Začal študovať Bibliu s Jehovovými svedkami a to, čo sa dozvedal, sa mu páčilo. No ďalej praktizoval rarafono. Keď skúmal svoje pocity v súvislosti s týmito praktikami, uvedomil si, že síce verí Jehovovým sľubom do budúcnosti, no stále mal pocit, že musí dodržiavať zaužívané zvyky, aby sa mu nič zlé nestalo.

Čo pomohlo Jamesovi zmeniť pohľad? Hovorí: „Modlil som sa k Jehovovi o ochranu a o to, aby mi pomohol plne mu dôverovať. Zároveň som sa vzdal tradičných zvykov.“ Postihlo ho niečo zlé? „Nie,“ hovorí James. „Stalo sa len to, že som sa naučil dôverovať Jehovovi. Pochopil som, akým blízkym priateľom môže byť Jehova.“ Posledných sedem rokov James slúži ako dobrovoľník, ktorý väčšinu svojho voľného času venuje tomu, že pomáha ďalším spoznať, čo učí Biblia.

Môžete napodobniť Jamesov príklad? Preskúmajte zvyky, ktoré sú rozšírené vo vašej oblasti, a použite ‚silu rozumu‘, aby ste zistili, či sú v súlade s ‚Božou vôľou‘. (Rimanom 12:1, 2) Potom odvážne zavrhnite všetky zvyky, ktoré sú spojené s poverami. Ak to urobíte, môžete mať istotu, že Jehova ‚vás prijme‘ a bude vás chrániť. (2. Korinťanom 6:16–18) Aj vy môžete tak ako James zažiť pravdivosť biblického sľubu: „Jehovovo meno je silnou vežou. Do nej uteká spravodlivý a dostáva ochranu.“ ​(Príslovia 18:10)

[Poznámka pod čiarou]

^ 18. ods. Ide o zvyk, keď sa nad listom istej rastliny alebo nad jedlom z nej vysloví zaklínadlo a potom sa to dá dievčaťu. Tento list alebo jedlo údajne spôsobí, že dievča sa cíti priťahované k určitému mužovi. Nie je to to isté, ako keď je dievčaťu bez jeho vedomia podaná droga a potom je prinútené k sexuálnemu styku proti svojej vôli. V takom prípade je dievča nevinnou obeťou.

[Obrázok na strane 19]

„Korokoro“

[Prameň ilustrácie]

S láskavým dovolením Dr. Bakšiho Jehangira

[Obrázok na strane 19]

Dievča zbiera zvyšky jedla, aby ich nikto nezneužil na zaklínanie