Prejsť na článok

Prejsť na obsah

V Božích očiach si veľmi cenný!

V Božích očiach si veľmi cenný!

 V Božích očiach si veľmi cenný!

Jehova nám svoju lásku dokazuje mnohými spôsobmi. Kristova výkupná obeť je istotne najpresvedčivejšou odpoveďou na satanskú lož, že sme bezcenní alebo že nás nemožno milovať. Nikdy by sme nemali zabudnúť, že Ježiš za nás zomrel bolestivou smrťou na mučeníckom kole a že ešte väčšiu bolesť prežíval Jehova, keď videl svojho milovaného Syna zomierať. Ich ochota podstúpiť to je dôkazom ich lásky k nám. A táto láska bola prejavená nám osobne. Tak to chápal apoštol Pavol, pretože napísal: ‚Boží Syn ma miloval a dal za mňa sám seba.‘ (Galaťanom 2:20)

Jehova nám dokazuje svoju lásku tým, že každému z nás osobne pomáha, aby sme mohli mať úžitok z Kristovej obete. V Jánovi 6:44 Ježiš povedal: „Nikto nemôže prísť ku mne, ak ho nepritiahne Otec, ktorý ma poslal.“ Jehova nás osobne priťahuje k svojmu Synovi a k nádeji na večný život prostredníctvom zvestovateľského diela, vďaka ktorému sme osobne oslovovaní. Priťahuje nás tiež prostredníctvom svojho svätého ducha, ktorého používa, aby nám napriek našim obmedzeniam a našej nedokonalosti pomohol chápať a uplatňovať duchovné pravdy. Preto môže o každom z nás povedať to isté, čo povedal o Izraeli: „Zamiloval som si ťa láskou na neurčitý čas. Preto som ťa priťahoval milujúcou láskavosťou.“ ​(Jeremiáš 31:3)

No azda najdôvernejším spôsobom pociťujeme Jehovovu lásku cez výsadu modlitby. Jehova každého z nás povzbudzuje, aby sme sa k nemu ‚ustavične modlili‘. (1. Tesaloničanom 5:17) A on počúva! Je dokonca nazvaný ako ‚Ten, ktorý vypočúva modlitbu‘. (Žalm 65:2) Touto úlohou nepoveril nikoho iného, dokonca ani svojho Syna. Zamyslite sa nad tým: Stvoriteľ vesmíru nás nabáda, aby sme sa k nemu s voľnosťou reči približovali v modlitbe. Vaše úpenlivé prosby môžu Jehovu dokonca podnietiť, aby urobil niečo, čo by inak možno neurobil. (Hebrejom 4:16; Jakub 5:16; pozri Izaiáša 38:1–16)

Nech každý z nás robí všetko, čo je v jeho silách, aby sa nedal ovplyvniť myšlienkami, ktoré v tomto zomierajúcom svete podporuje Satan. To okrem iného znamená tiež zavrhnúť myšlienku, že sme bezcenní alebo nemilovaní. Ak vás život v tomto systéme naučil pozerať sa na seba ako na takú odstrašujúcu prekážku, že ju nemôže prekonať ani nesmierna Božia láska, alebo považovať svoje dobré skutky za také bezvýznamné, že si ich nevšimnú ani Božie vševidiace oči, alebo svoje hriechy považovať za také veľké, že ich nemôže prikryť ani smrť Božieho drahého Syna — potom ste boli naučení lži. Zavrhnite také lži s úplným odporom, ktorý si zaslúžia! Stále majme na pamäti inšpirované slová apoštola Pavla z Rimanom 8:38, 39: „Som presvedčený, že ani smrť, ani život, ani anjeli, ani vlády, ani terajšie veci, ani budúce veci, ani moci, ani výška, ani hĺbka, ani žiadne iné stvorenie nás nebudú môcť oddeliť od Božej lásky, ktorá je v Kristu Ježišovi, našom Pánovi.“