Prejsť na článok

Prejsť na obsah

Máriina úloha v Božom predsavzatí

Máriina úloha v Božom predsavzatí

 Máriina úloha v Božom predsavzatí

POČAS Ježišovej služby raz istá žena v zástupe pozdvihla svoj hlas a zvolala: „Šťastné lono, ktoré ťa nosilo, a prsia, ktoré si cical!“ Keby Ježiš chcel, aby jeho matke bola prejavovaná mimoriadna náboženská oddanosť, toto bola ideálna príležitosť, aby na to poukázal. No on namiesto toho povedal: „Nie, skôr sú šťastní tí, čo počujú Božie slovo a dodržiavajú ho!“ ​(Lukáš 11:27, 28)

Ježiš nikdy nenaznačil, že by jeho matke mali byť prejavované zvláštne pocty, a ani svojich učeníkov neučil, aby to robili. Teda ako to, že mnohí úprimní ľudia Máriu uctievajú? Pouvažujme vo svetle Svätých Písiem o niektorých všeobecne rozšírených náukách o Ježišovej matke.

„Milosti plná“ a „požehnaná medzi ženami“

Anjel Gabriel oznámil Márii, aká bude jej úloha v Božom predsavzatí. Pri tej príležitosti ju pozdravil slovami: „Dobrý deň, ty vysoko poctená, Jehova je s tebou.“ ​(Lukáš 1:28) Iná možnosť prekladu tohto pozdravu znie: „Zdravas’, milosti plná, Pán s tebou.“ Krátko nato Alžbeta pozdravila Máriu slovami: „Si požehnaná medzi ženami a požehnaný je plod tvojho lona!“ ​(Lukáš 1:42) Nenaznačujú tieto vyjadrenia, že by Mária mala byť uctievaná?

V skutočnosti z toho nič také nevyplýva. Hoci tieto slová sú zahrnuté do modlitby, ktorou sa katolíci modlia k Márii, v samotnej Biblii sa nenachádza žiaden podklad  na to, aby sa ľudia k nej modlili. Gabriel a Alžbeta uznali, že Márii sa dostalo výnimočnej výsady porodiť Mesiáša, ale myšlienka, že by sa k nej ľudia mali modliť, nemá biblické opodstatnenie. Keď učeníci prosili Ježiša, aby ich naučil modliť sa, Ježiš ukázal, že modlitby majú byť adresované jeho Otcovi. Ježišova známa vzorová modlitba sa začína slovami: „Náš Otče v nebesiach.“ ​(Matúš 6:9)

Patrí k tým, ktorí vládnu

Ďalšou rozšírenou náukou je, že Mária je teraz „Kráľovnou nebies“. No v Biblii jej nikde nie je pripísaný takýto titul. Biblia však ukazuje, že Mária má v Božom nebeskom usporiadaní mimoriadne miesto. Aké?

Ježiš naznačil, že niektorí z jeho verných učeníkov s ním budú vládnuť v jeho Kráľovstve. (Lukáš 22:28–30) Ježiš týchto vyvolených poverí, aby slúžili ako ‚kňazi nášmu Bohu‘ a „budú vládnuť ako králi nad zemou“. (Zjavenie 5:10) Biblia nás vedie k záveru, že Mária je medzi tými, ktorým bola daná táto veľkolepá výsada. Prečo to môžeme povedať?

Zrejme si spomínate, že po Ježišovej smrti Mária ‚zotrvávala v modlitbe‘ spolu s Ježišovými učeníkmi a jeho bratmi. Pri tej príležitosti sa zhromaždilo asi 120 učeníkov vrátane ‚niekoľkých žien‘. (Skutky 1:12–15) „V priebehu dňa sviatku Letníc,“ hovorí Biblia, „boli všetci spolu na jednom mieste“, keď bol na nich vyliaty Boží svätý duch, ktorý im dal schopnosť hovoriť cudzími jazykmi. (Skutky 2:1–4)

Skutočnosť, že Mária bola medzi tými, ktorí získali toto požehnanie, ukazuje, že tak ona, ako aj ďalšie ženy, ktoré dostali svätého ducha, boli vybraté, aby sa stali súčasťou Ježišovho nebeského Kráľovstva. A tak máme opodstatnený dôvod veriť, že Mária je teraz s Ježišom v nebeskej sláve. (Rimanom 8:14–17) Pouvažujme o niektorých výsadách, ktoré bude mať Mária i ostatní Ježišovi spoluvládcovia pri uskutočňovaní Božích predsavzatí.

Udeľovanie úžasných požehnaní

Biblická kniha Zjavenie ukazuje, že 144 000 Ježišových nasledovníkov bude vzkriesených do nebeskej slávy, aby spolu s Ježišom boli kňazmi, sudcami a kráľmi. (Zjavenie 14:1, 4; 20:6) Ako kňazi sa budú podieľať na udeľovaní požehnaní, ktoré vyplývajú z Ježišovej obete, na úžitok všetkým poslušným ľuďom, ktorí budú vďaka tomu pozdvihnutí k duchovnej, morálnej i telesnej dokonalosti. (Zjavenie 21:1–4) Akou výsadou bude pre všetkých verných ctiteľov Jehovu zažiť ten nádherný čas! *

Mária zohrala a stále zohráva úlohu v uskutočňovaní Jehovových predsavzatí. Pre svoju pokoru, vieru, poslušnosť a pre oddanosť, ktorú prejavovala ako matka, nehovoriac o vytrvalosti v skúškach, je určite hodná napodobňovania. Vzhľadom na to, že bola poctená výsadou porodiť Mesiáša a že sa bude podieľať na udeľovaní trvalých požehnaní ľudstvu, jej patrí hlboká úcta.

No to najdôležitejšie, čo sa od Márie učíme, je, že tak ako všetci ostatní verní Boží služobníci, aj ona uctieva len Jehovu a nikoho iného. Mária pripája svoj hlas k ostatným Kristovým spoluvládcom v nebi, ktorí volajú: „Sediacemu na tróne [Jehovovi Bohu] a Baránkovi [Ježišovi Kristovi] nech je požehnanie a česť a sláva a moc po celú večnosť.“ ​(Zjavenie 5:13; 19:10)

[Poznámka pod čiarou]

^ 13. ods. Viac informácií o týchto požehnaniach nájdete v 8. kapitole knihy Čo učí Biblia?, ktorú vydali Jehovovi svedkovia.

[Zvýraznený text na strane 10]

Mária je pre svoju pokoru, vieru a poslušnosť hodná napodobňovania