Prejsť na článok

Prejsť na obsah

Veria Jehovovi svedkovia, že iba oni budú zachránení?

Veria Jehovovi svedkovia, že iba oni budú zachránení?

 Naši čitatelia sa pýtajú

Veria Jehovovi svedkovia, že iba oni budú zachránení?

Jehovovi svedkovia veria, že našli pravé náboženstvo. Keby si to nemysleli, tak by svoje presvedčenie zmenili. Podobne ako členovia mnohých iných náboženstiev, aj Jehovovi svedkovia dúfajú, že budú zachránení. No sú tiež presvedčení o tom, že nie je ich vecou posudzovať, kto bude zachránený. Koniec koncov, Sudcom je Boh. On o tom rozhoduje. — Izaiáš 33:22.

Božie Slovo odhaľuje, že na záchranu nestačí len túžiť po nej, ale je nutné aj spolupracovať so Záchrancom. Predstavte si takúto situáciu: Turista zablúdi v divočine. Zúfalo túži nájsť cestu, aby sa dostal von. To, či zahynie, alebo prežije, závisí od toho, ako zareaguje na pomoc. Ak je pyšný, môže pomoc od záchrancu odmietnuť. Na druhej strane, ak ju pokorne prijme, dostane sa do bezpečia.

Podobne zachránení budú tí, ktorí spolupracujú so Záchrancom ľudstva, Jehovom Bohom. Záchrana je dar od Boha, no nedosiahnu ju všetci. Boží Syn, Ježiš, povedal: „Nie každý, kto mi hovorí: ‚Pane, Pane,‘ vojde do nebeského kráľovstva, ale ten, kto koná vôľu môjho Otca, ktorý je v nebesiach.“ — Matúš 7:21.

Jehovovi svedkovia veria, že Boh zachráni iba tých, ktorí prejavujú vieru v Ježišovu výkupnú obeť a verne sa pridŕžajú Ježišovho učenia. (Skutky 4:10–12) Pouvažujte o troch dôležitých požiadavkách na záchranu, ktoré sú odhalené v Božom Slove.

1. „Podľa toho všetci poznajú, že ste moji učeníci, ak budete mať lásku medzi sebou,“ povedal Ježiš svojim učeníkom. (Ján 13:35) Ježiš zdôraznil dôležitosť lásky vlastným príkladom, keď dal svoj život za iných. Teda tí, ktorí milujú druhých, prejavujú vlastnosť, ktorá je nevyhnutná na záchranu.

2. „Oznámil som im tvoje meno,“ povedal Ježiš v modlitbe k svojmu Otcovi. (Ján 17:26) Ježiš vedel, aké dôležité je pre jeho Otca jeho osobné meno, Jehova. Ježiš sa modlil, aby sa ‚posvätilo‘ meno jeho Otca. (Matúš 6:9) K posväcovaniu Božieho mena patrí poznať ho a považovať ho za dôležité a sväté. Je potrebné, aby tí, ktorí sa usilujú o záchranu, používali Božie meno tak ako Ježiš. Okrem toho je potrebné, aby o Božom mene a o Božích vlastnostiach učili ďalších. (Matúš 28:19, 20) Len tí, ktorí vzývajú Božie meno, budú zachránení. — Rimanom 10:13.

3. „Moje kráľovstvo nie je časťou tohto sveta,“ povedal Ježiš Pontskému Pilátovi. (Ján 18:36) Len málo ľudí dnes dáva najavo vieru v Božie Kráľovstvo, čiže vo vládu, v ktorej je Ježiš Kráľom. Ľudia dôverujú skôr v ľudské inštitúcie. Zachránení však budú tí, ktorí verne podporujú Božie Kráľovstvo a vyučujú ďalších o tom, ako toto Kráľovstvo oslobodí všetkých ľudí prejavujúcich vieru. — Matúš 4:17.

Keď sa Ježišovi učeníci dozvedeli o niektorých požiadavkách na záchranu, povedali: „Teda kto môže byť zachránený?“ Ježiš odpovedal: „Čo je nemožné u ľudí, je možné u Boha.“ ​(Lukáš 18:18–30) Jehovovi svedkovia sa zo všetkých síl snažia spĺňať tieto požiadavky na záchranu. A veľmi sa tiež namáhajú, aby pomohli k záchrane aj ďalším.