Prejsť na článok

Prejsť na obsah

Nakoľko spoľahlivé sú evanjeliá?

Nakoľko spoľahlivé sú evanjeliá?

 Nakoľko spoľahlivé sú evanjeliá?

„Na evanjeliá sa musíme pozerať ako na mýty raného kresťanstva.“ — Burton L. Mack, emeritný profesor štúdií Nového zákona.

CITOVANÝ profesor nie je jediný, kto zastáva takýto názor. Viacero učencov spochybňuje spoľahlivosť evanjelií — biblických správ o Ježišovom živote a službe —, ktoré napísali Matúš, Marek, Lukáš a Ján. Prečo si niektorí myslia, že evanjeliá sú mýty? Mal by ich názor vo vás vyvolať pochybnosti o pravdivosti evanjelií? Pozrime sa, čo hovoria niektoré dôkazy.

Spoľahlivosť evanjelií spochybnená

Až do 18. storočia n. l. spoľahlivosť evanjelií nebola nikdy vážnejšie spochybnená. No hlavne od 19. storočia sa viacero učencov začalo pozerať na evanjeliá ako na ľudský výmysel, a nie ako na spisy inšpirované Bohom. Navyše popierali, že pisatelia evanjelií mali informácie o Ježišovi z prvej ruky, a trvali na tom, že títo muži ani neboli spôsobilí hodnoverne zaznamenať históriu. Okrem toho prišli k záveru, že podobnosť v štruktúre a obsahu prvých troch evanjelií — niekedy sú nazývané synoptické, čo znamená „z rovnakého pohľadu“ — naznačuje, že evanjelisti vo veľkej miere od seba odpisovali. Kritici tiež odmietajú uznať Ježišove zázraky a jeho vzkriesenie, ako sú opísané v evanjeliách. Niektorí dokonca tvrdia, že Ježiš vôbec nie je historickou postavou!

Tí istí kritici prišli k záveru, že Evanjelium podľa Marka muselo byť napísané ako prvé, pretože ako sa zdá, neobsahuje nič, čo by Matúš a Lukáš nenapísali. Tvrdia tiež, že Matúš a Lukáš použili Markovo evanjelium na zostavenie vlastných evanjelií, pričom čerpali aj z doplnkového zdroja — zo spisu, ktorí učenci nazývajú dokument Q (z nemeckého Quelle, čo znamená „zdroj“). Podľa biblického učenca A. F. J. Klijna táto populárna hypotéza „degradovala pisateľov evanjelií na ľudí, ktorí iba zozbierali a zapísali jednotlivé príbehy“. Táto hypotéza robí z pisateľov evanjelií plagiátorov a tvorcov mýtov a podkopáva vieru, že Bibliu inšpiroval Boh. — 2. Timotejovi 3:16.

Boli pisatelia evanjelií plagiátormi?

Naozaj sú podobnosti medzi synoptickými evanjeliami dôkazom toho, že pisatelia od seba jednoducho odpisovali? Rozhodne nie. Prečo to môžeme tvrdiť? Okrem iného preto, lebo Ježiš svojim učeníkom sľúbil, že svätý duch im ‚opäť pripomenie všetko, čo im hovoril‘. (Ján 14:26) Preto neprekvapuje, že pisatelia evanjelií si pamätali a zaznamenali v niektorých prípadoch tie isté udalosti. Je pravda, že niektorí pisatelia Biblie možno čítali a čerpali z diel iných biblických pisateľov, ale to by sa dalo nazvať skôr podrobným výskumom než plagiátorstvom. (2. Petra 3:15) Navyše dielo The Anchor Bible Dictionary uvádza: „Zvyčajne sa tradície odovzdávali ústne, a tým možno ľahko vysvetliť, prečo boli Ježišove nezabudnuteľné výroky zapísané v rovnakej forme.“

 Lukáš uviedol, že hovoril s mnohými očitými svedkami a že „od začiatku všetko presne sledoval“. (Lukáš 1:1–4) Pripadá vám to ako výrok nejakého plagiátora alebo niekoho, kto si vymýšľal? Práve naopak! Archeológ William Ramsay prišiel po dôkladnej analýze Lukášových spisov k takémuto záveru: „Lukáš je prvotriedny historik: Nielenže sa vyjadroval o skutočnostiach dôveryhodne, ale mal aj skutočný cit pre dejiny... Tento autor by mal patriť k najväčším dejepiscom.“

Svedectvo raných cirkevných otcov vrátane Origena, teológa z tretieho storočia, ukazuje, že ako prvý napísal svoje evanjelium Matúš. Origenes napísal: „Prvé [evanjelium] je napísané podľa Matúša, toho, ktorý bol kedysi publikánom [vyberačom daní], ale potom sa stal apoštolom Ježiša Krista, a ktorý ho napísal v hebrejčine, lebo ho vydal pre židovských konvertitov.“ Je zjavné, že Matúš, apoštol a očitý svedok udalostí, nepotreboval odpisovať od Marka, ktorý nebol očitým svedkom. O aké dôkazy sa potom opierajú tí, ktorí tvrdia, že Matúš a Lukáš odpisovali od Marka a z údajného dokumentu Q?

Napísal Marek svoje evanjelium ako prvý?

Teória, podľa ktorej bolo Markovo evanjelium napísané ako prvé a slúžilo ako zdroj pre Matúša a Lukáša, sa nezakladá na žiadnom „logickom a presvedčivom argumente,“ uznáva  dielo The Anchor Bible Dictionary. Napriek tomu sa mnohí učenci domnievajú, že Marek napísal svoje evanjelium pred Matúšom a Lukášom, pretože ako tvrdia, v Markovom evanjeliu je len málo takých informácií, ktoré nie sú v ostatných evanjeliách. Napríklad Johannes Kuhn, biblický učenec z 19. storočia, trval na tom, že Markovo evanjelium muselo byť napísané prvé. Inak, ako povedal Kuhn, „by si človek musel myslieť, že Marek rozrezal zvitky Matúšovho a Lukášovho evanjelia na malé časti, zamiešal ich v hrnci a z tejto zmesi potom vytvoril svoje evanjelium“.

Vzhľadom na to, že Markovo evanjelium je najkratšie, neprekvapuje, že obsahuje najmenej ojedinelých informácií. To však nedokazuje, že bolo napísané ako prvé. Okrem toho nie je pravda, že Marek nedopĺňa Matúša a Lukáša. Markova živá a dynamická správa o Ježišovej službe obsahuje v skutočnosti vyše 180 pasáží a fascinujúcich detailov, ktoré Matúš ani Lukáš neuvádzajú, čo z nej robí skutočne jedinečnú správu o Ježišovom živote. — Pozri  rámček na strane 13.

Ako je to s dokumentom Q?

A čo možno povedať o dokumente Q, ktorý bol podľa niektorých zdrojom, z ktorého čerpali Matúš i Lukáš? Profesor náboženstva James M. Robinson hovorí: „Q je nepochybne najdôležitejší kresťanský text, aký máme.“ Tieto slová sú prekvapujúce, pretože dokument Q už dnes neexistuje a vlastne nikto ani nemôže dokázať, či vôbec niekedy existoval! Jeho úplné zmiznutie je o to pozoruhodnejšie, že podľa tvrdení učencov malo byť v obehu niekoľko odpisov tohto dokumentu. Okrem toho cirkevní otcovia z dokumentu Q nikdy necitovali.

Zamyslite sa. Dokument Q by mal údajne existovať a podporovať predpokladané prvenstvo Markovho evanjelia. Nejde náhodou o hypotézu, ktorá je založená na inej hypotéze? V prípade takýchto teórií je múdre pamätať na príslovie: „Naivný verí všetkému, čo sa hovorí, rozvážny človek žiada dôkazy.“ — Príslovia 14:15, Preklad A. Boteka.

Evanjeliá — autentické a hodnoverné

Niektorí učenci svojimi špekuláciami a nepodloženými hypotézami odviedli mnohých od skúmania spoľahlivých správ o Ježišovom živote a službe, ktoré sa nachádzajú v evanjeliách. Tieto správy jasne ukazujú, že raní kresťania sa nepozerali na informácie o Ježišovom živote, službe, smrti a vzkriesení ako na mýty. Stovky očitých svedkov potvrdili pravdivosť týchto skutočností. Títo raní nasledovníci Ježiša, ktorí boli ochotní čeliť prenasledovaniu a smrti, si plne uvedomovali, že by bolo nezmyselné byť kresťanom, ak by Ježišova služba a vzkriesenie boli iba výmyslom. — 1. Korinťanom 15:3–8, 17, 19; 2. Timotejovi 2:2.

Profesor teológie George W. Buchanan o kontroverznosti, ktorá zahaľuje hypotézu o údajnom prvenstve Markovho evanjelia a o stratenom tajomnom dokumente Q, hovorí: „Sústredenie sa na hypotézy o pôvode textu odvádza pozornosť bádateľa Biblie od študovania samotného textu.“ Táto myšlienka je v súlade s radou, ktorú dal apoštol Pavol Timotejovi, aby nevenoval „pozornosť falošným príbehom a rodokmeňom, ktoré nevedú nikam, ale vyvolávajú skúmavé otázky, namiesto toho, aby radšej priniesli niečo od Boha v súvislosti s vierou“. — 1. Timotejovi 1:4.

Evanjeliá sú spoľahlivé. Obsahujú dôveryhodné správy očitých svedkov. Sú založené na dôkladnom výskume. Prinášajú nám mnoho fascinujúcich skutočností o živote Ježiša Krista. Preto urobíme dobre, keď sa budeme tak ako Timotej zo staroveku držať Pavlových slov: „Pokračuj v tom, čo si sa naučil a bol presvedčený, aby si uveril.“ Máme spoľahlivé dôkazy, aby sme verili, že „celé Písmo“ — vrátane štyroch evanjelií — „je inšpirované Bohom“. — 2. Timotejovi 3:14–17.

[Rámček na strane 13]

 Ak by Marek nebol napísal svoje evanjelium, nevedeli by sme, že...

Ježiš sa na farizejov pozrel s rozhorčením, lebo bol hlboko zarmútený necitlivosťou ich sŕdc (Marek 3:5)

Ján a Jakub mali prímeno Boanerges (Marek 3:17)

žena postihnutá krvotokom utratila všetok svoj majetok (Marek 5:26)

Herodias voči Jánovi Krstiteľovi prechovávala nenávisť a že Herodes sa obával Jána a chránil ho (Marek 6:19, 20)

Ježiš vyzval svojich učeníkov, aby si trochu odpočinuli (Marek 6:31)

farizeji si umývali ruky až po lakeť (Marek 7:2–4)

Ježiš bral deti do náručia (Marek 10:16)

Ježiš pocítil lásku k mladému vládcovi (Marek 10:21)

Peter, Jakub, Ján a Andrej boli sami, keď sa Ježiša pýtali (Marek 13:3)

mladý muž tam nechal svoj ľanový odev (Marek 14:51, 52)

Okrem toho jedno z Ježišových podobenstiev a dva z jeho zázrakov sú zapísané iba v Markovom evanjeliu. — Marek 4:26–29; 7:32–37; 8:22–26.

Markovo evanjelium obsahuje ešte oveľa viac podrobností od očitých svedkov, ktoré nenájdeme v ostatných evanjeliách. Keď si nájdeme čas, aby sme rozjímali o hodnote všetkých takýchto dôležitých podrobností, určite si toto evanjelium ešte viac oceníme.