Prejsť na článok

Prejsť na obsah

Prečo Noach získal Božiu priazeň? Prečo by nás to malo zaujímať?

Prečo Noach získal Božiu priazeň? Prečo by nás to malo zaujímať?

 Prečo Noach získal Božiu priazeň? Prečo by nás to malo zaujímať?

VÄČŠINA z nás si pamätá na chvíľu, keď sme sa dozvedeli nejakú dôležitú správu. Dokážeme si vybaviť detaily toho okamihu — nielen to, kde sme boli a čo sme robili, ale aj to, ako sme reagovali. Noach nepochybne nikdy nezabudol na deň, keď mu Jehova Boh, Zvrchovaný Pán celého vesmíru, oznámil jednu veľmi dôležitú správu. Jehova mu povedal, že sa rozhodol priviesť skazu na „každé telo“. Noach mal postaviť obrovský koráb na svoju záchranu i na záchranu svojej rodiny a zvierat každého druhu. — 1. Mojžišova 6:9–21.

Ako Noach reagoval? Tešil sa z tejto správy alebo začal sa sťažovať? Ako to povedal členom svojej rodiny? O tom sa v Biblii nepíše. No čítame v nej: „Noach... urobil všetko podľa toho, čo mu prikázal Boh. Urobil to práve tak.“ — 1. Mojžišova 6:22.

To je určite dôležitá informácia, lebo to čiastočne vysvetľuje, prečo Noach našiel priazeň v Božích očiach. Noach bol ochotný urobiť všetko, čo od neho Boh žiadal. (1. Mojžišova 6:8) Bol tu aj iný dôvod, prečo Boh prejavil Noachovi priazeň? Odpoveď na túto otázku je dôležitá, pretože aj my musíme byť ako Noach, ak chceme patriť k prežijúcim, keď Boh znova zasiahne, aby očistil zem od zla. Najprv však pouvažujme o tom, aký bol Noachov život pred potopou.

 Na zem prichádzajú démoni

Noach žil v ranom období ľudských dejín. Narodil sa asi tisíc rokov po tom, čo bol stvorený prvý človek. Ľudia vtedy neboli žiadnymi jaskynnými ľuďmi, ako si to mnohí predstavujú — neboli to zarastení, zhrbení tvorovia s tupým výrazom v tvári a s kyjakmi v rukách. Ľudia v tom čase používali železné a medené nástroje a aj Noach zrejme používal takéto nástroje pri stavbe korábu. Poznali aj hudobné nástroje. Ľudia sa ženili, vydávali, vychovávali deti, pestovali plodiny, chovali dobytok, predávali, kupovali. V tom sa život veľmi podobal tomu súčasnému. — 1. Mojžišova 4:20–22; Lukáš 17:26–28.

V iných ohľadoch bol život dosť odlišný. Jeden rozdiel bol v tom, že ľudia žili oveľa dlhšie. Nebolo nič nezvyčajné, ak človek žil dlhšie ako 800 rokov. Noach žil 950 rokov, Adam 930 a Matuzalem, Noachov starý otec, 969 rokov. * — 1. Mojžišova 5:5, 27; 9:29.

Ďalší rozdiel je opísaný v 1. Mojžišovej 6:1, 2: „Keď začalo pribúdať ľudí na povrchu zeme a rodili sa im dcéry, stalo sa, že si synovia pravého Boha všímali ľudské dcéry, že sú vzhľadné; a brali si za manželky všetky, ktoré si vyvolili.“ Týmito ‚synmi pravého Boha‘ boli anjeli z neba, ktorí sa zhmotňovali a žili na zemi ako ľudia. Neprišli na zem na Boží príkaz ani s cieľom pomôcť ľudskej rodine. Biblia hovorí, že „opustili svoje správne bydlisko“, aby mali sexuálne styky s krásnymi ženami. Tak sa stali démonmi. — Júda 6.

Títo démonskí anjeli, zvrátení vzbúrenci s nadľudskou silou a inteligenciou, mali na ľudí skazonosný vplyv. Je veľmi pravdepodobné, že ovládli ľudskú spoločnosť. Nekonali tajne ako nejaký vodca zločineckej organizácie, ktorý skrýva svoju totožnosť a pôsobí zo zákulisia. Naopak, otvorene konali v nehanebnej vzbure voči Božiemu usporiadaniu.

Títo duchovní Boží synovia mali styky so ženami a tie im potom rodili deti, ktoré mali v dospelosti mimoriadnu silu. Títo potomkovia sa stali známymi pod hebrejským označením „Nefilim“. V Biblii čítame: „V tých dňoch boli na zemi Nefilim, a tiež potom, keď synovia pravého Boha mávali pomer s ľudskými dcérami a tie im rodili synov; boli to tí mocní, ktorí boli oddávna preslávení muži.“ ​(1. Mojžišova 6:4) Ľudia z nich mali oprávnene strach. Slovo „Nefilim“ znamená „zrážači“. Boli to zabijaci, ktorých násilné činy sa zrejme odzrkadľujú v konaní hrdinov starovekých mýtov a legiend.

Trápenie spravodlivých

Biblia opisuje, že táto generácia sa vyznačovala hlboko zakorenenou a veľmi rozšírenou skazenosťou. Čítame v nej: „Zlo človeka na zemi [bolo] obzvlášť veľké a... každý sklon myšlienok jeho srdca [bol] po celý čas len zlý... Zem bola naplnená násilím... Každé telo skazilo svoju cestu na zemi.“ — 1. Mojžišova 6:5, 11, 12.

Taký bol svet, v ktorom žil Noach. Na rozdiel od ľudí naokolo „Noach bol spravodlivý muž“, ktorý „chodil s pravým Bohom“. (1. Mojžišova 6:9) Pre spravodlivého človeka nie je ľahké žiť v spoločnosti nespravodlivých ľudí. Noacha muselo veľmi zarmucovať  to, čo hovorili a robili ľudia okolo neho. Pravdepodobne sa cítil ako Lót, spravodlivý človek, ktorý žil po potope. Lót, ktorý žil medzi zvrátenými obyvateľmi Sodomy, bol ‚ťažko sužovaný voľným správaním ľudí vzdorujúcich zákonu‘ a „tým, čo videl a počul, keď býval medzi nimi, zo dňa na deň trápil svoju spravodlivú dušu pre ich nezákonné skutky“. (2. Petra 2:7, 8) Rovnako sa určite cítil aj Noach.

Znepokojujú vás šokujúce udalosti, o ktorých sa dozvedáte zo správ, či bezbožné správanie ľudí naokolo? Ak áno, iste sa dokážete vžiť do pocitov Noacha. Len si predstavte, aké ťažké muselo byť preňho žiť v nespravodlivom svete 600 rokov — lebo presne toľko rokov mal, keď prišla potopa. Noach musel veľmi túžiť po úľave! — 1. Mojžišova 7:6.

Noach mal odvahu odlišovať sa

Noach „sa [prejavil] medzi svojimi súčasníkmi ako bezchybný“. (1. Mojžišova 6:9) Všimnite si, že Biblia hovorí, že bol bezchybný medzi svojimi súčasníkmi, nie že bol bezchybný v ich očiach. Inými slovami, Noach bol bezchybný z pohľadu Boha, ale z pohľadu ľudí predpotopného sveta bol čudák. Môžeme si byť istí, že sa nestotožňoval so všeobecne rozšírenými názormi a že sa ani nezapájal do bezbožnej zábavy a do spoločenských aktivít tých dní. Predstavte si, ako sa asi ľudia naňho pozerali, keď začal stavať koráb! Pravdepodobne sa mu smiali; jednoducho ho nebrali vážne.

Okrem toho Noach mal silné náboženské presvedčenie a hovoril o ňom iným. Biblia ho označuje za „zvestovateľa spravodlivosti“. (2. Petra 2:5) Noach nepochybne očakával odpor. Jeho prastarý otec Enoch bol spravodlivý muž, ktorý predpovedal, že Boh vykoná rozsudok nad zlými. To zjavne viedlo k tomu, že bol prenasledovaný, hoci Boh nedovolil, aby ho jeho odporcovia zabili. (1. Mojžišova 5:18, 21–24; Hebrejom 11:5; 12:1; Júda 14, 15) Keďže Noach mal proti sebe Satana, démonov, Nefilim a väčšinu ľudí, ktorí buď jeho posolstvo prehliadali, alebo mu priamo odporovali, určite potreboval odvahu, ako aj vieru, že Jehova je schopný ochrániť ho.

Boží služobníci vždy zažívali odpor zo strany tých, ktorí Bohu neslúžia. Dokonca aj Ježiš Kristus bol nenávidený a rovnako aj jeho nasledovníci. (Matúš 10:22; Ján 15:18) Noach mal odvahu slúžiť Bohu, hoci to nebolo populárne. Chápal, že mať Božiu priazeň je oveľa dôležitejšie ako mať schválenie tých, ktorí Bohu odporujú. A Noach mal Božiu priazeň.

Noach dbal na Božiu výstrahu

Ako sme videli, Noach odvážne zvestoval iným ľuďom. Ako reagovali na jeho posolstvo? Z Biblie sa dozvedáme, že ľudia pred potopou „jedli a pili, muži sa ženili a ženy sa vydávali, až do dňa, keď Noach vstúpil do korábu; a nevšimli si, kým neprišla potopa a všetkých ich nezmietla“. Nedbali na varovanie. — Matúš 24:38, 39.

Ježiš povedal, že rovnako to bude aj v našich dňoch. Jehovovi svedkovia už viac ako sto rokov oznamujú výstrahu, že Jehova podnikne radikálne kroky, aby splnil svoj sľub nastoliť nový, spravodlivý svet. Hoci milióny ľudí zareagovali pozitívne, miliardy obyvateľov zeme si túto výstrahu nevšímajú. ‚Podľa svojho priania‘ ignorujú, že potopa skutočne nastala, ako aj to, aký má význam. — 2. Petra 3:5, 13.

Ale Noach dbal na Božiu výstrahu. Veril tomu, čo mu Jehova Boh povedal. A vďaka svojej poslušnosti bol zachránený. Apoštol Pavol napísal: „Vierou Noach, keď dostal božskú výstrahu pred tým, čo ešte nebolo možné vidieť, prejavil zbožnú bázeň a postavil koráb na záchranu svojej domácnosti.“ — Hebrejom 11:7.

 Príklad hodný napodobňovania

Koráb, ktorý postavil Noach, bol obrovský — bol dlhší ako futbalové ihrisko a vysoký ako trojpodlažná budova. Bol viac ako o 30 metrov dlhší než škuner Wyoming, ktorý bol údajne najväčšou drevenou loďou, aká kedy bola postavená. Pravdaže, koráb nebol loďou, jeho jedinou úlohou bolo udržať sa na hladine. Napriek tomu pri jeho stavbe museli byť použité pokrokové stavebné postupy a zvnútra i zvonku musel byť pokrytý smolou. Jeho stavba mohla trvať viac ako 50 rokov. — 1. Mojžišova 6:14–16.

Okrem toho musel Noach robiť aj ďalšie veci. Musel zhromaždiť zásoby potravy na rok pre svoju rodinu i pre zvieratá. Skôr ako prišla potopa, musel zhromaždiť zvieratá a voviesť ich do korábu. „Noach konal podľa všetkého, čo mu prikázal Jehova.“ Určite pocítil obrovskú úľavu, keď mal všetko pripravené a Jehova zavrel dvere korábu! — 1. Mojžišova 6:19–21; 7:5, 16.

A potom prišla potopa. Pršalo 40 dní a 40 nocí. Všetci museli zostať v korábe celý rok, až kým vody neustúpili. (1. Mojžišova 7:11, 12; 8:13–16) Zlí ľudia zahynuli. Na očistenú zem prežili iba Noach s rodinou.

Biblia hovorí, že celosvetová potopa, ktorá nastala za dní Noacha, slúži ako „vzor budúcich vecí“. V akom zmysle? Čítame: „Terajšie nebesia a zem [sú] zachované pre oheň a sú zachované na deň súdu a zničenia bezbožných.“ No tak ako to bolo v Noachových dňoch, aj teraz tu budú ľudia, ktorí prežijú. Môžeme si byť istí, že „Jehova vie, ako oslobodiť zo skúšky ľudí zbožnej oddanosti“. — 2. Petra 2:5, 6, 9; 3:7.

Noach bol zbožný muž oddaný Bohu, spravodlivý človek uprostred skazenej spoločnosti. Poslúchal Boha vo všetkom. Mal odvahu robiť to, čo je správne, aj keď vedel, že bude pre to musieť znášať pohŕdanie a nenávisť tých, ktorí nechcú slúžiť Bohu. Keď budeme v týchto ohľadoch napodobňovať Noacha, aj my môžeme získať Božiu priazeň a vyhliadku, že budeme môcť prežiť do nového sveta, ktorý už čoskoro príde. — Žalm 37:9, 10.

[Poznámka pod čiarou]

^ 7. ods. Pozri článok „Naozaj žili tak dlho?“ v časopise Prebuďte sa! z júla 2007 na strane 30.

[Zvýraznený text na strane 5]

Násilné činy Nefilim sa zrejme odzrkadľujú v konaní hrdinov starovekých mýtov a legiend

[Obrázok na strane 7]

Keď budeme napodobňovať Noachovu vieru, môžeme získať Božiu priazeň

[Prameň ilustrácie na strane 5]

Alinari/​Art Resource, NY