Prejsť na článok

Prejsť na obsah

O Božom Kráľovstve

O Božom Kráľovstve

 Čo nás učí Ježiš

O Božom Kráľovstve

Čo je Božie Kráľovstvo?

Božie Kráľovstvo je vláda, ktorá bude vládnuť nad celou zemou. Ježiš povedal: „Budete sa teda modliť takto:... ‚Nech príde tvoje kráľovstvo. Nech sa deje tvoja vôľa, ako v nebi, tak i na zemi.‘“ — Matúš 6:9, 10; Daniel 2:44.

Kto bude vládnuť v Božom Kráľovstve?

Ježiš sa narodil, aby sa stal Vládcom Božieho Kráľovstva. Anjel jeho matke povedal: „Boh Jehova mu dá trón jeho otca Dávida. Bude vládnuť ako kráľ.“ ​(Lukáš 1:30–33) Okrem toho, Ježiš vybral niektorých zo svojich nasledovníkov, aby vládli spolu s ním. Svojim apoštolom povedal: „Vy ste to však, ktorí ste so mnou vydržali v mojich skúškach, a ja robím s vami zmluvu, ako môj Otec urobil zmluvu so mnou, o kráľovstve.“ ​(Lukáš 22:28, 29; Daniel 7:27) Spolu s Ježišom bude vládnuť 144 000 jeho nasledovníkov. — Zjavenie 5:9, 10; 14:1.

Kde bude sídliť táto vláda?

Božie Kráľovstvo bude vládnuť z neba. Ježiš svojim učeníkom povedal: „Ak teda pôjdem a pripravím vám miesto [v nebi], prídem opäť a prijmem vás k sebe, aby ste boli aj vy tam, kde som ja... Odchádzam k Otcovi.“ — Ján 14:2, 3, 12; Daniel 7:13, 14.

Čo urobí Božie Kráľovstvo so zlom?

Ježiš odstráni zo zeme zlých ľudí. Povedal: „Keď príde Syn človeka [Ježiš] v svojej sláve a všetci anjeli s ním, vtedy sa posadí na svoj slávny  trón. A budú pred ním zhromaždené všetky národy a oddelí ľudí jedných od druhých... Títo [zlí] odídu do večného odrezania, ale spravodliví do večného života.“ — Matúš 25:31–34, 46.

Kto bude žiť na zemi pod vládou Božieho Kráľovstva?

Ježiš povedal: „Šťastní sú mierni, lebo oni zdedia zem.“ ​(Matúš 5:5; Žalm 37:29; 72:8) Zem bude naplnená ľuďmi, ktorí sa už teraz učia milovať jeden druhého. Ježiš svojim nasledovníkom povedal: „Dávam vám nové prikázanie, aby ste sa navzájom milovali, tak ako som ja vás miloval, aby ste sa aj vy navzájom milovali. Podľa toho všetci poznajú, že ste moji učeníci, ak budete mať lásku medzi sebou.“ — Ján 13:34, 35.

Čo urobí Božie Kráľovstvo pre obyvateľov zeme?

Ježiš uzdraví ľudí zo všetkých chorôb. Keď bol na zemi, hovoril zástupom „o Božom kráľovstve a uzdravoval tých, ktorí potrebovali uzdravenie“. (Lukáš 9:11) Apoštol Ján po tom, čo videl vo videní vzkrieseného Ježiša, povedal: „Videl som nové nebo a novú zem... Počul [som] silný hlas hovoriť z trónu: ‚Hľa, Boží stan je s ľudstvom... A [Boh] zotrie [ľuďom] každú slzu z očí a smrti už viac nebude.‘“ — Zjavenie 21:1–4.

Božie Kráľovstvo obnoví na zemi rajské podmienky. Jeden zo zločincov, ktorí boli popravení s Ježišom, povedal: „Ježiš, spomeň si na mňa, keď prídeš do svojho kráľovstva.“ A Ježiš mu odpovedal: „Pravdivo ti dnes hovorím, budeš so mnou v raji.“ — Lukáš 23:42, 43; Izaiáš 11:4–9.

Viac informácií nájdete v 8. kapitole knihy Čo učí Biblia? *

[Poznámka pod čiarou]

^ 16. ods. Vydali Jehovovi svedkovia.