Prejsť na článok

Prejsť na obsah

Bude zem zničená?

Bude zem zničená?

 Bude zem zničená?

POLOŽILI ste si už niekedy otázku, aká budúcnosť čaká našu zem? Keď ľudia vidia, čo sa s našou krásnou planétou deje, mnohí si myslia, že neprežije.

Áno, zem je dnes ničená — ľudia nadmerne čerpajú a znehodnocujú vzácne prírodné zdroje, ako sú lesy, voda a ovzdušie. Okrem toho niektorí vedci varujú, že zem a všetok život na nej by mohol byť ohrozený napríklad veľkým meteoritom, explodujúcou hviezdou alebo vyčerpaním vodíkového paliva Slnka.

Vedci sú presvedčení, že postupne, možno za mnohé miliardy rokov, ľudský život na zemi už nebude možný. Encyclopædia Britannica to opisuje ako „nezvratnú tendenciu spieť k chaosu“.

Našťastie, Biblia nás uisťuje, že Jehova Boh nedovolí, aby zem bola zničená alebo aby sa stala neobývateľnou. Ako Stvoriteľ má neobmedzené množstvo „dynamickej energie“, a tak môže vesmír udržiavať v existencii večne. (Izaiáš 40:26) Preto môžete vložiť dôveru v tieto slová: „[Boh] založil zem na jej stanovených miestach; nebude sa potácať na neurčitý čas čiže navždy.“ „Chváľte ho, slnko a mesiac. Chváľte ho, všetky hviezdy svetla... veď sám prikázal, a boli stvorené. A drží ich, aby stáli navždy.“ — Žalm 104:5; 148:3–6.

Boží zámer so zemou

Božím zámerom nikdy nebolo, aby zem bola ničená a znečisťovaná, ako sa to deje dnes. Keď Boh stvoril prvého muža a ženu, Adama a Evu, umiestnil ich do nádhernej záhrady. Samozrejme, ich rajský domov by nezostal krásny bez starostlivosti. Boh poveril prvý ľudský pár, „aby [túto záhradu] obrábal a staral sa o ňu“. (1. Mojžišova 2:8, 9, 15). Boh dal našim, v tom čase dokonalým, rodičom naozaj radostnú a uspokojujúcu prácu!

 Ale k Božiemu zámeru patrilo oveľa viac ako len to, aby sa ľudia starali o túto pôvodnú záhradu. Boh chcel, aby bola celá zem premenená na raj. Preto dal Adamovi a Eve tento príkaz: „Buďte plodní a rozmnožte sa a naplňte zem a podmaňte si ju a majte v podriadenosti morské ryby a nebeské lietajúce tvory a každého živého tvora, ktorý sa pohybuje na zemi.“ — 1. Mojžišova 1:28.

Žiaľ, istý pyšný anjel, ktorý sa stal známym ako Satan, konal proti Božiemu zámeru. Túžil po tom, aby Adam a Eva uctievali jeho. Prehovoril prostredníctvom hada a priviedol ich k tomu, aby sa vzbúrili proti Božej vláde. (1. Mojžišova 3:1–6; Zjavenie 12:9) Nášho Stvoriteľa muselo veľmi zraniť sebectvo a nevďačnosť, ktorú tým prejavili! Táto vzbura však nezmenila Jehovovo predsavzatie so zemou. Jehova hovorí: „Moje slovo, vychádzajúce z mojich úst... sa ku mne [nevráti] bez výsledkov, ale istotne urobí to, v čom som mal potešenie, a istotne bude mať úspech v tom, na čo som ho poslal.“ — Izaiáš 55:11.

Jehova mal pádny dôvod, prečo dovolil, aby Satanova vzbura pokračovala až dodnes. V priebehu času malo ľudstvo príležitosť vládnuť si samo a vyskúšať mnohé formy vlády. Výsledky jasne ukazujú, že nezávislosť od Boha, ku ktorej podnecuje Satan, vedie k úplnému neúspechu. * — Jeremiáš 10:23.

Napriek tomu v priebehu uplynulých tisícročí niektorí priami ľudia mali Božie požehnanie. Okrem toho Boh pre nás v Biblii uchoval záznam o tom, k akým výsledkom to vedie, keď ho ľudia poslúchajú, a k čomu to vedie, keď odmietajú jeho vládu. Jehova tiež urobil úžasné veci na náš úžitok do budúcnosti. S láskou zabezpečil ľudstvu Záchrancu, keď poslal svojho milovaného Syna, Ježiša Krista, aby nás učil tomu najlepšiemu spôsobu života a aby za nás položil život. (Ján 3:16) Keďže Ježiš si nezaslúžil zomrieť, jeho smrť Boh použil ako právny podklad na to, aby získal pre ľudí späť to, čo Adam a Eva stratili — vyhliadku na večný život na rajskej zemi. * S týmto cieľom Jehova Boh zriadil nebeskú vládu, ktorá bude vládnuť nad celým ľudstvom, a ustanovil svojho Syna, vzkrieseného Ježiša Krista, za Kráľa tohto Kráľovstva. Toto obdivuhodné usporiadanie zabezpečí, aby sa uskutočnil Boží zámer so zemou. — Matúš 6:9, 10.

Preto môžete mať absolútnu dôveru v tieto úžasné sľuby zaznamenané v Biblii: „Zločinci budú odrezaní, ale tí, ktorí dúfajú v Jehovu, budú vlastniť zem. Spravodliví budú vlastniť zem a budú na nej bývať navždy.“ „‚Hľa, Boží stan je s ľudstvom a bude bývať s nimi a oni budú jeho ľudom. A sám Boh bude s nimi. A zotrie im každú slzu z očí a smrti už viac nebude a nebude už viac ani smútku, ani kriku, ani bolesti. Predošlé veci sa pominuli.‘ A Ten, ktorý sedel na tróne, povedal: ‚Hľa, robím všetky veci nové.‘“ — Žalm 37:9, 29; Zjavenie 21:3–5.

Biblia si neprotirečí

No niektorí si možno kladú otázku: ‚Ako možno uvedené biblické texty dať do súladu s tými, ktoré ako sa zdá, hovoria o zničení zeme?‘ Pouvažujme o niekoľkých príkladoch. Po ich preskúmaní uvidíte, že Biblia si neprotirečí.

Dávno predtým ako vedci zistili, že všetky hmotné veci majú „tendenciu spieť k chaosu“, jeden biblický žalmista napísal: „[Ty,  Bože,] si položil základy zeme a nebesia sú dielom tvojich rúk. Ony sa pominú, ale ty budeš stáť; a ako odev sa všetky obnosia. Ako oblečenie ich vymeníš a skončia svoj beh. Ty si však rovnaký a tvoje roky sa nenaplnia.“ — Žalm 102:25–27.

Keď žalmista napísal tieto slová, neprotirečil tým Božiemu večnému predsavzatiu so zemou. Jeho cieľom bolo skôr dať do protikladu Božiu večnú existenciu s pominuteľnosťou všetkých hmotných vecí, ktoré Boh vytvoril. Bez Božej večnej obnovujúcej moci by vesmír — vrátane slnečnej sústavy, od ktorej sme závislí, pokiaľ ide o stabilitu, svetlo a energiu — upadol do totálneho chaosu a nakoniec by zanikol. Preto ak by zem bola ponechaná bez Božej starostlivosti, ‚obnosila by sa‘, čiže natrvalo by zanikla.

V Biblii sú aj iné texty, ktoré sa na prvý pohľad môžu zdať v rozpore s Božím predsavzatím so zemou. Biblia napríklad hovorí o tom, že nebo a zem ‚sa pominú‘. (Zjavenie 21:1) Tieto slová určite nie sú v rozpore s Ježišovým sľubom: „Šťastní sú mierni, lebo oni zdedia zem.“ ​(Matúš 5:5) Čo sa teda myslí tým, keď sa v Biblii píše, že nebo a zem ‚sa pominú‘?

V Biblii je výraz „zem“ často použitý v obraznom zmysle a myslí sa ním ľudská spoločnosť. Vezmime si ako príklad nasledujúci text: „Celá zem mala stále jeden jazyk a jednu slovnú zásobu.“ ​(1. Mojžišova 11:1) Je zjavné, že slovo „zem“ sa tu vzťahuje na ľudí, ktorí žili na zemi. Ďalším príkladom je Žalm 96:1, v ktorom sa podľa Katolíckeho prekladu píše: „Spievaj Pánovi, celá zem!“ Je jasné, že v týchto, ako aj v mnohých ďalších textoch je slovo „zem“ použité v obraznom zmysle a vzťahuje sa na ľudí. — Žalm 96:13.

Biblia niekedy pripodobňuje vlády na zemi k nebesiam alebo k nebeským telesám. Napríklad utláčajúci babylonskí vládcovia boli opísaní ako podobní hviezdam, lebo sa povyšovali nad ostatných. (Izaiáš 14:12–14) Ako bolo predpovedané, obrazné babylonské „nebesia“, čiže vládnuca trieda, a „zem“, čiže podporovatelia tejto vlády, dospeli k svojmu koncu v roku 539 pred n. l. (Izaiáš 51:6) To umožnilo kajúcnym Židom vrátiť sa do Jeruzalema, kde začali vládnuť „nové nebesia“, čiže nová vláda, nad ‚novou zemou‘, čiže nad spravodlivou ľudskou spoločnosťou. — Izaiáš 65:17.

Keď sa v Biblii píše, že nebesia a zem ‚sa pominú‘, očividne sa to vzťahuje na koniec súčasných skazených vlád a ich bezbožných podporovateľov. (2. Petra 3:7) To umožní Božej novej nebeskej vláde, aby priniesla požehnania novej spravodlivej ľudskej spoločnosti, lebo sú „nové nebesia a nová zem, ktoré očakávame podľa [Božieho] sľubu, a v tých bude bývať spravodlivosť“. — 2. Petra 3:13.

Môžete teda veriť Božiemu sľubu, že náš pozemský domov bude existovať navždy. Okrem toho Biblia ukazuje, čo musíte robiť, aby ste aj vy mohli zažiť ten nádherný čas, keď bude zem premenená na celosvetový raj. Ježiš povedal: „To znamená večný život, že prijímajú poznanie o tebe, jedinom pravom Bohu, a o tom, ktorého si vyslal, o Ježišovi Kristovi.“ ​(Ján 17:3) Povzbudzujeme vás, aby ste preskúmali, čo učí Biblia o budúcnosti zeme a ľudstva. Jehovovi svedkovia vo vašom okolí vám v tom radi pomôžu.

[Poznámky pod čiarou]

^ 10. ods. Podrobnejší rozbor otázky prečo Boh pripúšťa utrpenie nájdete v knihe Čo učí Biblia? na stranách 106 – 114. Vydali Jehovovi svedkovia.

^ 11. ods. Viac informácií o Ježišovej obetnej smrti nájdete v knihe Čo učí Biblia? na stranách 47 – 56.

[Zvýraznený text na strane 12]

V Biblii nachádzame sľub, že náš pozemský domov bude existovať navždy

[Pramene ilustrácií na strane 10]

Zemeguľa v pozadí: NASA/​The Visible Earth (http://visibleearth.nasa.gov/); ľadový medveď: © Bryan and Cherry Alexander Photography