Prejsť na článok

Prejsť na obsah

Čo je Božie Kráľovstvo?

Čo je Božie Kráľovstvo?

 Čo je Božie Kráľovstvo?

ČO BOLO témou Ježišovho zvestovania? Podľa slov samotného Ježiša to bolo Božie Kráľovstvo. (Lukáš 4:43) Keď ľudia počúvali Ježiša, nepochybne ho mnohokrát počuli hovoriť o tomto Kráľovstve. Boli z toho zmätení alebo pripadalo im to ako niečo záhadné? Pýtali sa ho, čo vlastne to Kráľovstvo je? Nie. V evanjeliách nenájdeme zmienku o žiadnych takých otázkach. Bolo teda Božie Kráľovstvo pre týchto ľudí niečím známym?

V starovekých Hebrejských Písmach, ktoré Židia považovali za sväté, sa o tomto Kráľovstve písalo a bolo v nich veľmi živo a konkrétne opísané, čo Božie Kráľovstvo je a čo uskutoční. Dnes sa o Kráľovstve môžeme dozvedieť ešte viac, a to rovnakým spôsobom — tak, že sa pozrieme do Biblie. Zamyslime sa teraz nad siedmimi skutočnosťami, ktoré Biblia učí o Božom Kráľovstve. Prvé tri mohli poznať už Židia, ktorí žili v Ježišových dňoch a dokonca aj predtým. Ďalšie tri odhalil Kristus alebo jeho apoštoli v prvom storočí. Posledná skutočnosť sa stala zjavnou v našej dobe.

1. Božie Kráľovstvo je skutočná vláda, ktorá bude existovať večne. V prvom biblickom proroctve bolo odhalené, že Boh pošle záchrancu, ktorý zachráni verných ľudí. Tento záchranca, označený ako „semeno“, mal odstrániť hrozné ťažkosti, ktoré sa začali vzburou Adama, Evy a Satana. (1. Mojžišova 3:15) Značný čas po vyslovení tohto prvého proroctva boli vernému kráľovi Dávidovi odhalené niektoré vzrušujúce informácie o tomto „semene“, čiže o Mesiášovi. Dávid sa dozvedel,  že Mesiáš bude vládcom Kráľovstva. Vláda tohto Kráľovstva sa mala líšiť od všetkých ostatných vlád. Mala pretrvať navždy. — 2. Samuelova 7:12–14.

2. Božie Kráľovstvo skoncuje so všetkými ľudskými vládami. Prorok Daniel dostal videnie, v ktorom videl sled svetových veľmocí, ktoré mali postupne vládnuť v priebehu dejín až do dnešných dní. Všimnite si vzrušujúce vyvrcholenie tohto videnia: „Za dní tých [posledných ľudských] kráľov zriadi nebeský Boh kráľovstvo, ktoré nebude nikdy zničené. A kráľovstvo nebude prenesené na nijaký iný ľud. Rozdrví a ukončí všetky tieto kráľovstvá a ono samo bude stáť až na neurčité časy.“ Teda všetky kráľovstvá, čiže vlády, tohto sveta — so všetkými tými vojnami, útlakom a korupciou, za ktoré sú zodpovedné — budú navždy zničené. Ako ukazuje Danielovo proroctvo, Božie Kráľovstvo už čoskoro zavládne nad celou zemou. (Daniel 2:44, 45) Toto Kráľovstvo nielenže je skutočnou vládou, ale nakoniec zostane jedinou vládou. *

3. Božie Kráľovstvo skoncuje s vojnami, hladom, chorobami a odstráni dokonca aj smrť. Strhujúce biblické proroctvá odhaľujú, čo Božie Kráľovstvo uskutoční tu na zemi. Táto vláda dosiahne to, čo sa nepodarilo žiadnym ľudským inštitúciám a čo sa im ani nikdy nepodarí. Len si to predstavte — všetky zbrane navždy zničené! „[Boh] pôsobí, aby prestali vojny až do najvzdialenejšej končiny zeme.“ ​(Žalm 46:9) Už žiadne choroby, žiadni lekári, žiadne nemocnice. „Nijaký usadlík nepovie: ‚Som chorý.‘“ ​(Izaiáš 33:24) Už žiadne hladomory a nedostatok potravín, podvýživa ani hladovanie. „Na zemi bude hojnosť obilia.“ ​(Žalm 72:16) Už žiadne pohreby, cintoríny, márnice ani bolesť, ktorá je s tým spojená. Smrť, náš neúprosný nepriateľ, bude konečne navždy preč. Boh „navždy pohltí smrť a Zvrchovaný Pán Jehova istotne zotrie slzy zo všetkých tvárí“. — Izaiáš 25:8.

4. Vládcu Božieho Kráľovstva vybral sám Boh. Mesiáš nie je nejakým samozvaným vládcom ani si ho nezvolili nedokonalí ľudia. Vybral ho osobne Jehova Boh. O tom svedčia už samotné tituly Mesiáš a Kristus. Tieto dve slová majú rovnaký význam — znamenajú „pomazaný“. Tohto Kráľa teda pomazal, čiže ustanovil na vykonávanie jeho mimoriadneho poverenia, Jehova. A hovorí o ňom: „Hľa, môj sluha, ktorého pevne držím! Môj vyvolený, ktorého moja duša schválila! Vložil som doňho svojho ducha. Vynesie právo národom.“ ​(Izaiáš 42:1; Matúš 12:17, 18) A kto by mohol lepšie vedieť, akého Vládcu potrebujeme, než náš Stvoriteľ?

5. Kráľ Božieho Kráľovstva už celému ľudstvu ukázal, že bude dobrým vládcom. Ježiš Nazaretský dokázal, že je predpovedaným Mesiášom. Narodil sa v rodovej línii, ktorú Boh vopred označil. (1. Mojžišova 22:18; 1. Paralipomenon 17:11; Matúš 1:1) Keď bol na zemi, naplnil množstvo proroctiev o Mesiášovi, ktoré boli zapísané stáročia predtým. Okrem toho, jeho mesiášstvo bolo potvrdené z nebies. Ako? Tak, že sám Boh prehovoril z neba a označil Ježiša za svojho Syna. Okrem toho aj anjeli hovorili o Ježišovi ako o predpovedanom Mesiášovi. Ježiš tiež často pred očami stoviek alebo aj tisícov svedkov robil zázraky, ktoré boli jasným prejavom moci od Boha. * Ježiš znovu a znovu ukazoval, akým Vládcom bude. Mal nielen moc pomáhať ľuďom, ale aj túžbu robiť to. (Matúš 8:1–3) Bol nesebecký, súcitný, odvážny a pokorný. Záznam o jeho živote na zemi je zachovaný v Biblii, takže si ho všetci môžu prečítať.

6. V Božom Kráľovstve bude s Kristom vládnuť 144 000 jeho spoluvládcov. Ježiš povedal, že v nebi s ním budú vládnuť aj ďalší,  vrátane jeho apoštolov. Túto skupinu svojich nasledovníkov označil ako „malé stádo“. (Lukáš 12:32) Neskôr bolo apoštolovi Jánovi odhalené, že toto malé stádo bude mať celkovo 144 000 členov. Budú mať v nebi vzrušujúce poverenie — budú spolu s Kristom vládnuť ako králi a slúžiť ako kňazi. — Zjavenie 5:9, 10; 14:1, 3.

7. Božie Kráľovstvo, ktoré už vládne v nebi, je pripravené prevziať moc nad celou zemou. Táto posledná skutočnosť je jednou z najvzrušujúcejších biblických právd, aké sa môžeme dozvedieť. Biblia poskytuje hojnosť dôkazov, že Ježiš už dostal kráľovskú moc v nebi. Tam vládne už teraz, v našich dňoch, a je veľmi blízko čas, keď zavládne aj nad celou zemou a naplní veľkolepé proroctvá, ktoré tu boli spomenuté. Ale ako si môžeme byť istí, že Božie Kráľovstvo už vládne? A kedy začne vládnuť nad zemou?

[Poznámky pod čiarou]

^ 5. ods. Proroctvá, ako je toto, ukazujú, že Božie Kráľovstvo nie je niečo v našom srdci, ako tomu mnohí veria. Pozri článok „Naši čitatelia sa pýtajú“ na strane 13.