Prejsť na článok

Prejsť na obsah

Pôsobivý preklad Božieho Slova

Pôsobivý preklad Božieho Slova

„Božie slovo je živé.“ (HEBR. 4:12)

PIESNE: 37, 116

1. a) Akú úlohu dal Boh Adamovi? b) Ako Boží služobníci dodnes používajú dar reči?

JEHOVA obdaril ľudí schopnosťou komunikovať. Adamovi dal v záhrade Eden úlohu, aby použil tento dar a pomenoval zvieratá. Adam zapojil svoju fantáziu a intelekt, vďaka čomu každé zviera dostalo výstižné meno. (1. Mojž. 2:19, 20) Boží služobníci dodnes používajú dar reči na to, aby chválili Jehovu a hovorili o ňom s druhými. A v nedávnej minulosti významne prispeli k podpore pravého uctievania tým, že začali prekladať Bibliu.

2. a) Aké zásady stanovil výbor Prekladu nového sveta? b) Čo sa dozvieme v tomto článku?

Existujú tisíce prekladov Biblie. Niektoré sa pridržiavajú pôvodného textu presnejšie, iné menej. V 40. rokoch minulého storočia stanovil výbor Prekladu nového sveta zásady, ktoré boli záväzné aj pri preklade Biblie do ďalších viac ako 130 jazykov. Sú to tieto zásady: (1) Prejaviť úctu Božiemu menu tým, že sa v preklade zachová na všetkých miestach, kde bolo pôvodne. (Prečítajte Matúša 6:9.) (2) Pokiaľ sa to dá, preložiť pôvodnú inšpirovanú správu doslovne. Ale všade tam, kde by bol doslovný preklad nejasný, verne preniesť význam pôvodného textu. (3) Použiť ľahko zrozumiteľný  jazyk, ktorý sa dobre číta. * (Prečítajte Nehemiáša 8:8, 12.) V tomto článku sa dozvieme, ako prekladatelia uplatnili tieto zásady pri revízii anglického Prekladu nového sveta z roku 2013 aj pri preklade do ďalších jazykov.

ÚCTA K BOŽIEMU MENU

3., 4. a) Napríklad ktoré staroveké rukopisy obsahujú tetragram? b) Čo urobili mnohí prekladatelia Biblie s Božím menom?

Odborníci, ktorí skúmajú staroveké hebrejské rukopisy, napríklad zvitky od Mŕtveho mora, sú prekvapení, koľkokrát sa v nich vyskytuje tetragram, čiže Božie meno vo forme štyroch hebrejských písmen. Toto meno sa však nenachádza iba v hebrejských rukopisoch, ale aj v niektorých odpisoch gréckej Septuaginty, ktoré boli zhotovené v čase od druhého storočia pred n. l. do prvého storočia n. l.

Napriek jasným dôkazom, že do Biblie Božie osobné meno patrí, ho mnohé preklady úplne vypúšťajú. Napríklad v roku 1952, len dva roky po vydaní Prekladu nového sveta Kresťanských gréckych Písiem, vyšla revidovaná verzia prekladu American Standard Version. Vydanie tohto prekladu z roku 1901 ešte obsahovalo Božie meno, ale v revidovanom vydaní sa už nevyskytovalo. Prečo? V predslove sa píše: „Používanie nejakého vlastného mena pre jediného Boha... je úplne nevhodné pre univerzálnu vieru kresťanskej cirkvi.“ Tohto vzoru sa potom držal celý rad ďalších prekladov, či už v angličtine, alebo v iných jazykoch.

5. Prečo je dôležité, aby sa v Biblii používalo Božie meno?

Záleží na tom, či prekladatelia ponechajú v Biblii Božie meno, alebo nie? Nuž, dobrý prekladateľ považuje za dôležité vedieť, čo je zámerom autora, a mal by to pri svojej práci brať do úvahy. A z mnohých biblických veršov vyplýva, že Boh považuje svoje meno za dôležité a chce, aby k nemu mali ľudia úctu. (2. Mojž. 3:15; Žalm 83:18; 148:13; Iz. 42:8; 43:10; Ján 17:6, 26; Sk. 15:14) Jehova, Autor Biblie, viedol svojím duchom jej pisateľov, aby jeho meno bez zábran používali. (Prečítajte Ezechiela 38:23.) Božie meno sa v starovekých rukopisoch vyskytuje niekoľkotisíckrát. Ak ho prekladatelia vynechávajú, dávajú tým najavo neúctu k Autorovi Biblie.

6. Prečo sa v revidovanom Preklade nového sveta vyskytuje Božie meno na ďalších šiestich miestach?

Dôkazov, že Božie meno by sa malo v Biblii používať, stále pribúda. V revidovanom Preklade nového sveta z roku 2013 sa nachádza 7 216-krát, čo je o šesťkrát viac ako vo vydaní z roku 1984. Päť z týchto nových výskytov je v 1. Samuelovej 2:25, 6:3, 10:2623:14, 16. Túto úpravu urobili prekladatelia predovšetkým na základe nedávno zverejnených zvitkov od Mŕtveho mora. Tie v spomínaných veršoch uvádzajú Božie meno a sú o vyše 1 000 rokov staršie než hebrejský masoretský text, ktorý slúžil ako podklad pri príprave pôvodného vydania Prekladu nového sveta. Šiesty výskyt je v Sudcoch 19:18. Do tohto verša bolo Božie meno vrátené na základe hlbšieho skúmania starovekých rukopisov.

7., 8. Aký je význam Božieho mena a prečo je to dôležité?

Pre pravých kresťanov je Jehovovo meno veľmi dôležité a chcú dobre  poznať jeho význam. Výbor Prekladu nového sveta tomu rozumie tak, že Božie meno vychádza z kauzatívneho, čiže príčinného tvaru hebrejského slovesa havah a znamená „pôsobí, že sa stane“. * V minulosti naše publikácie zakladali toto vysvetlenie na 2. Mojžišovej 3:14, kde sa píše: „Dokážem, že som tým, čím dokážem, že som.“ Podľa vydania Prekladu nového sveta z roku 1984 toto meno znamená, že Boh sám sa „stáva Tým, kto spĺňa sľuby“. * No v revidovanom preklade z roku 2013 sa hovorí: „Jehovovo meno nezahŕňa len myšlienku, že on sám sa stane, čímkoľvek je potrebné. Jehova totiž môže spôsobiť, že i jeho stvorenie sa stane čímkoľvek, čo je potrebné na dovŕšenie jeho zámeru.“ (Pozri aj brožúrku Pomôcka na štúdium Božieho Slova, strana 5.)

Jehova teda pôsobí, aby sa aj jeho stvorenie stalo tým, čím chce on. V súlade s významom svojho mena napríklad spôsobil, že Noach sa stal staviteľom korábu, Becalel vynikajúcim remeselníkom, Gedeon víťazným vojvodcom a Pavol apoštolom pre národy. Áno, Boží ľud chápe, že Božie meno má hlboký význam. A výbor Prekladu nového sveta by nikdy nezľahčil jeho dôležitosť tým, že by ho z Biblie vypustil.

9. Prečo vedúci zbor kladie taký dôraz na preklad Biblie do ďalších jazykov?

Preklade nového sveta, ktorý je dnes dostupný vo viac ako 130 jazykoch, sa zračí úcta k Božiemu menu. Je uvedené všade tam, kde sa nachádza v pôvodných svätých spisoch. (Prečítajte Malachiáša 3:16.) Na rozdiel od toho stále viac prekladov Biblie vynecháva Božie meno a nahrádza ho titulmi ako „Pán“ alebo menami miestnych božstiev. To je jeden z hlavných dôvodov, prečo vedúci zbor Jehovových svedkov kladie taký dôraz na to, aby malo čo najviac ľudí k dispozícii preklad, z ktorého je zjavná úcta k Božiemu menu.

PRESNÝ A ZROZUMITEĽNÝ PREKLAD

10., 11. Napríklad s akými ťažkosťami sa stretávali prekladatelia do niektorých jazykov?

10 Prekladanie Biblie do toľkých jazykov je veľmi náročné. Napríklad anglický Preklad nového sveta sa držal vzoru iných anglických prekladov Biblie a v niektorých veršoch používal hebrejské slovo „šeol“. Jedným z týchto veršov bol Kazateľ 9:10, kde sa písalo: „Nie je práce ani plánovania, ani poznania, ani múdrosti v šeole, na mieste, na ktoré ideš.“ Prekladatelia do iných jazykov však museli riešiť určitý problém. Výraz „šeol“ bol pre väčšinu ľudí neznámy. Nenachádza sa ani v slovníkoch a niektorí čitatelia si mysleli, že je to doslovné miesto. Z toho dôvodu dostali prekladatelia súhlas, aby objasnili význam slova „šeol“ a zodpovedajúceho gréckeho výrazu „hádes“ a preložili ich zrozumiteľným slovom hrob.

11 V niektorých jazykoch prekladanie hebrejského slova nefeš a gréckeho slova psyché dôsledne výrazom „duša“ vyvolávalo v čitateľoch zmätok. Prečo? Lebo použitie slova „duša“ v týchto jazykoch vytvára dojem, že ide o nejakého ducha alebo o nehmotnú časť človeka, ktorá pri smrti opúšťa telo. Aby sa takýmto mylným predstavám predišlo, prekladatelia dostali schválenie  prekladať výraz „duša“ podľa kontextu v súlade s tým, ako je význam tohto slova vysvetlený v dodatku Prekladu nového sveta so študijnými poznámkami (čes.). Prvoradým cieľom bolo poskytnúť čitateľom text, ktorý môžu okamžite pochopiť a ľahko sa im číta. Užitočné informácie o hebrejských a gréckych slovách sú často uvedené v poznámkach pod čiarou.

12. Napríklad ktoré zmeny sa objavili v revidovanom Preklade nového sveta z roku 2013? (Pozri aj článok „Revízia anglického Prekladu nového sveta“ v tomto čísle.)

12 Z otázok, ktoré prichádzali od prekladateľov, vyplynulo, že v biblickom texte sú aj ďalšie miesta, ktoré môžu čitatelia zle pochopiť. Preto v septembri 2007 vedúci zbor schválil revíziu anglického textu. Počas nej boli preskúmané tisíce otázok od prekladateľov. Bratia nahradili zastarané anglické výrazy modernejšími a sústredili sa na to, aby bol text nielen presný, ale aj jasný a ľahko zrozumiteľný. Vďaka prekladom Biblie do iných jazykov sa tak vycibril aj anglický text. (Prísl. 27:17)

VĎAČNÍ ČITATELIA

13. Ako čitatelia reagovali na revidovaný preklad z roku 2013?

13 S akým čitateľským ohlasom sa stretol revidovaný anglický Preklad nového sveta? Ústredie Jehovových svedkov v Brooklyne dostalo tisíce ďakovných listov. Mnohí bratia a sestry to cítia podobne ako jedna sestra, ktorá napísala: „Biblia je ako pokladnica plná vzácnych drahokamov. Keď si čítam Jehovove slová v tomto zrozumiteľnom revidovanom preklade z roku 2013, akoby som skúmala každý z týchto drahokamov a obdivovala všetky jeho vybrúsené plôšky, priezračnosť, farbu a krásu. Vďaka jednoduchému jazyku, ktorým sa táto Biblia vyznačuje, môžem ešte lepšie spoznávať Jehovu. Je ako otec, ktorý ma drží v náručí a číta mi upokojujúce slová.“

14., 15. Aký je čitateľský ohlas na Preklad nového sveta v iných jazykoch?

14 Za Preklad nového sveta sú vďační aj ľudia, ktorí hovoria inými jazykmi než angličtinou. Istý starší muž zo Sofie sa o preklade do bulharčiny vyjadril takto:  „Čítam si Bibliu už mnoho rokov, ale nikdy som nečítal preklad, ktorému by bolo tak ľahko rozumieť a ktorý by pôsobil priamo na srdce.“ A keď jedna sestra z Albánska dostala úplný Preklad nového sveta vo svojom jazyku, zvolala: „Ako krásne znie Božie Slovo v albánčine! Aká výsada, že sa nám Jehova prihovára v našom vlastnom jazyku!“

15 V mnohých krajinách je Biblia drahá a je ťažké si ju zadovážiť. Preto keď ju niekto dostane, považuje to za veľké požehnanie. V jednej správe z Rwandy sa píše: „Mnohí ľudia, s ktorými bratia študovali, dlho nerobili pokroky, lebo nemali Bibliu. Nemali ani dosť peňazí, aby si ju mohli kúpiť od miestnej cirkvi. A často nerozumeli významu niektorých veršov, čo ich pokrok dosť spomaľovalo.“ To sa však zmenilo, keď bol v ich jazyku vydaný Preklad nového sveta. Jedna rodina so štyrmi dospievajúcimi deťmi povedala: „Sme Jehovovi a vernému a rozvážnemu otrokovi nesmierne vďační, že sme dostali túto Bibliu. Sme veľmi chudobní a nemáme peniaze na to, aby si ju mohol kúpiť každý člen našej rodiny. Ale teraz ju má každý z nás. Chceme Jehovovi prejaviť vďačnosť, a tak si ju spoločne čítame každý deň.“

16., 17. a) Čo je Jehovovou vôľou? b) Čo by malo byť naším cieľom?

16 Časom vyjde revidovaný Preklad nového sveta aj v ďalších jazykoch. Satan sa tomu snaží zabrániť. Sme si však istí, že Jehova chce, aby všetci jeho služobníci mohli mať úžitok z jeho slov, ktorými sa nám prihovára jasným a zrozumiteľným spôsobom. (Prečítajte Izaiáša 30:21.) Príde čas, keď „zem bude istotne naplnená poznaním o Jehovovi tak, ako vody pokrývajú samotné more“. (Iz. 11:9)

17 Daj si za cieľ, že budeš dobre využívať všetky Jehovove dary. Medzi ne patrí aj preklad Biblie, v ktorom sa zračí úcta k Božiemu menu. Umožni Jehovovi, aby sa k tebe každý deň prihováral prostredníctvom svojho Slova. A nezabúdaj, že dokáže pozorne počúvať všetky tvoje modlitby. Vďaka takejto komunikácii môžeš spoznať Jehovu ešte lepšie a tvoja láska k nemu stále porastie. (Ján 17:3)

„Aká výsada, že sa nám Jehova prihovára v našom vlastnom jazyku!“

^ 2. ods. Pozri Strážnu vežu z 1. mája 2008, článok „Ako si vybrať dobrý biblický preklad?

^ 7. ods. Toto vysvetlenie sa nachádza aj v niekoľkých odborných publikáciách. Avšak nie všetci odborníci s ním súhlasia.

^ 7. ods. Pozri dodatok 1A „Božie meno v Hebrejských Písmach“ v Preklade nového sveta so študijnými poznámkami, strana 1561, čes.