Prejsť na článok

Prejsť na obsah

Usiluješ sa o zrelosť podobnú Kristovej?

Usiluješ sa o zrelosť podobnú Kristovej?

„[Dospejme] k miere vzrastu, ktorý patrí ku Kristovej plnosti.“ (EF. 4:13)

PIESNE: 69, 70

1., 2. O aký rast by sme sa mali usilovať? Znázorni to.

PREDSTAV SI ženu, ktorá kupuje na trhu ovocie. Možno si z neho nevyberá tie najväčšie kusy ani nehľadá to najlacnejšie. Chce kúpiť ovocie, ktoré má výbornú chuť i vôňu a obsahuje veľa vitamínov. Inými slovami, hľadá ovocie, ktoré je zrelé.

Zrelosť je dôležitá aj pre kresťanov. Keď sa niekto zasvätí Bohu a dá sa pokrstiť, jeho duchovný rast tým nekončí. Jeho cieľom je stať sa zrelým Božím služobníkom. Teda zrelosť, o ktorej hovoríme, nesúvisí s telesným vývinom. Týka sa duchovného rastu, podstatou ktorého je blízky vzťah k Bohu. Dôležitosť duchovného rastu vyzdvihol aj apoštol Pavol vo svojom liste kresťanom do Efezu. Povzbudil ich, aby sa usilovali dospieť „k jednote vo viere a v presnom poznaní Božieho Syna, k plne dospelému mužovi, k miere vzrastu, ktorý patrí ku Kristovej plnosti“. (Ef. 4:13)

3. V čom sa situácia dnešných kresťanov podobá situácii kresťanov v efezskom zbore?

 Keď Pavol písal list do Efezu, tamojší zbor už existoval niekoľko rokov. Mnohí členovia zboru už dosiahli kresťanskú zrelosť, no niektorí sa o tento cieľ museli ešte usilovať. Dnes je situácia podobná. Mnohí bratia a sestry už slúžia Jehovovi celé roky a za ten čas sa z nich stali duchovne zrelí kresťania. Neplatí to však o všetkých. Každý rok sa dávajú pokrstiť tisíce nových, a tí ešte len nastúpili cestu ku kresťanskej zrelosti. Do ktorej skupiny patríš ty? (Kol. 2:6, 7)

AKO MÔŽEŠ DUCHOVNE RÁSŤ?

4., 5. V čom sa zrelí kresťania navzájom odlišujú, ale čo majú spoločné? (Pozri obrázok v úvode článku.)

Keď si na trhu prezeráš zrelé ovocie, zistíš, že každý kus je iný. No všetky majú určité charakteristické črty, z ktorých vidno, že sú naozaj zrelé. Podobné je to aj so zrelými kresťanmi. Nie sú rovnakí, lebo pochádzajú z rôznych krajín, vyrastali v odlišnom prostredí, majú inú mieru zdravia a líšia sa aj vekom a životnými skúsenosťami. Majú rozdielnu osobnosť a zvyky. No napriek tomu majú niečo spoločné. Všetci si vypestovali vlastnosti, ktoré dokazujú, že sú duchovne zrelí. Aké sú to vlastnosti?

Duchovne zrelý Jehovov služobník napodobňuje vo svojom živote Ježiša. Ten nám dal príklad, aby sme „verne nasledovali jeho šľapaje“. (1. Petra 2:21) Čo je podľa Ježiša dôležité? Milovať Jehovu celým srdcom, dušou a mysľou a milovať svojho blížneho ako sám seba. (Mat. 22:37–39) Zrelý kresťan sa usiluje riadiť touto radou. Svojím spôsobom života dáva najavo, že tým najdôležitejším je preňho osobný vzťah k Jehovovi a obetavá láska k blížnemu.

Starší bratia napodobňujú Kristovu pokoru tým, že podporujú mladších, ktorí boli poverení rôznymi úlohami (Pozri 6. odsek.)

6., 7. a) Napríklad ktoré vlastnosti prejavuje zrelý kresťan? b) Akú otázku by sme si mali položiť?

Láska, ktorú prejavuje zrelý kresťan, je však len jednou stránkou ovocia Božieho ducha. (Gal. 5:22, 23) Dôležitá je aj miernosť, sebaovládanie a trpezlivosť. Vďaka týmto vlastnostiam si kresťan dokáže v náročných situáciách zachovať vnútorný pokoj a napriek bolestným sklamaniam nestratí nádej. Pri osobnom štúdiu neustále hľadá biblické zásady, ktoré mu pomáhajú rozlišovať, čo je správne a čo nesprávne. Tým si školí svedomie a keď sa ním riadi, dokáže robiť múdre rozhodnutia. To je dôkaz, že je duchovne zrelý. Zrelý kresťan je aj pokorný, lebo Jehovove rady a normy vždy považuje za lepšie ako svoje vlastné. * Okrem toho horlivo zvestuje dobré posolstvo o Kráľovstve a prispieva k jednote v zbore.

Bez ohľadu na to, ako dlho slúžime Jehovovi, môžeme si položiť otázku: Mohol by som v niektorom ohľade ešte lepšie napodobňovať Ježiša a urobiť duchovný pokrok?

„PEVNÝ POKRM PATRÍ ZRELÝM ĽUĎOM“

8. Ako dobre poznal Ježiš Písmo?

Ježiš Kristus vynikajúco poznal Písmo a dokonale mu rozumel. Už  ako dvanásťročný sa vedel rozprávať o myšlienkach z Božieho Slova s učiteľmi v chráme. „Všetci tí, čo ho počúvali, boli ohromení jeho porozumením a jeho odpoveďami.“ (Luk. 2:46, 47) Inokedy dokázal použiť vhodné texty z Písma, aby umlčal svojich odporcov. (Mat. 22:41–46)

9. a) Čo musíme robiť, ak chceme duchovne rásť? b) Aký cieľ by sme mali sledovať pri štúdiu Biblie?

Ak chceme napodobňovať Ježišov príklad a robiť duchovné pokroky, nesmieme sa uspokojiť s povrchným poznaním Biblie. Musíme ju pravidelne študovať a ísť pri tom do hĺbky, lebo „pevný pokrm patrí zrelým ľuďom“. (Hebr. 5:14) Chceme sa stať zrelými kresťanmi, a preto musíme rásť v „presnom poznaní Božieho Syna“. (Ef. 4:13) Polož si otázky: Čítam si Bibliu každý deň? Vyhradzujem si čas na osobné štúdium? Máme každý týždeň rodinné uctievanie? Keď študuješ Bibliu, všímaj si zásady, ktoré ti pomôžu lepšie chápať, ako Jehova premýšľa a čo cíti. A keď budeš stáť pred nejakým rozhodnutím, snaž sa tieto zásady uplatniť. Tak sa budeš ešte viac približovať k Jehovovi.

10. Aký vplyv majú na zrelého kresťana Božie rady a zásady?

10 Zrelý kresťan vie, že samotné poznanie nestačí. Dôležité je i to, aby Božie rady a zásady miloval. Čím prejaví takúto lásku? Napríklad tým, že sa v živote zameriava na konanie Jehovovej vôle, a nie na to, čo chce on sám. Navyše sa snaží „odložiť starú osobnosť“, čiže predchádzajúce  názory a správanie. Takáto zmena dokazuje, že si oblieka novú osobnosť podobnú Kristovej, ktorá je „stvorená podľa Božej vôle v pravej spravodlivosti a vernej oddanosti“. (Prečítajte Efezanom 4:22–24.) Biblia bola napísaná pod vplyvom Božieho svätého ducha. Keď teda kresťan študuje biblické normy a prehlbuje si k nim lásku, umožňuje svätému duchu, aby pôsobil na jeho myseľ i srdce. A to prispieva k duchovnému rastu.

PRISPIEVAJ K JEDNOTE

11. Medzi akými ľuďmi žil Ježiš?

11 Ježiš bol dokonalý človek, ale žil medzi nedokonalými ľuďmi. Vychovávali ho nedokonalí rodičia a vyrastal s nedokonalými súrodencami. Dokonca i jeho najbližší priatelia sa občas správali sebecky a ctižiadostivo, čo bolo medzi ľuďmi v ich okolí bežné. Napríklad večer pred Ježišovou popravou „vznikol medzi nimi prudký spor o tom, ktorý z nich sa zdá byť najväčším“. (Luk. 22:24) No Ježiš svojim nasledovníkom dôveroval, že napriek nedokonalosti sa z nich stanú zrelí kresťania a vytvoria jednotný zbor. Ešte v ten večer prosil svojho nebeského Otca, aby jeho apoštolom pomohol zachovať jednotu: „Aby boli všetci jedno, tak ako si ty, Otče, v spojení so mnou a ja v spojení s tebou, aby boli aj oni v spojení s nami... aby boli jedno, tak ako sme my jedno.“ (Ján 17:21, 22)

12., 13. a) Čo je podľa Efezanom 4:15, 16 naším cieľom? b) Ako sa jeden brat naučil prispievať k jednote?

12 Zrelý Jehovov služobník prispieva k jednote v zbore. (Prečítajte Efezanom 4:1–6, 15, 16.) Naším cieľom je, aby boli všetci členovia Božieho ľudu „harmonicky spojení“ a aby dobre spolupracovali. Na to, aby sme dosiahli takúto jednotu, potrebujeme pokoru. Zrelí bratia a sestry sú pokorní, a preto dokážu zachovávať jednotu napriek tomu, že sa stretávajú s nedostatkami druhých. Ako zareaguješ, keď niekto v zbore urobí chybu? A čo keď niekto ublíži tebe? Máš sklon či dokonca zvyk postaviť medzi seba a takéhoto spolukresťana obrazný múr? Alebo sa snažíš postaviť most, aby si preklenul problém, ktorý medzi vami vznikol? Zrelý kresťan nestavia múry, ale mosty.

13 Jeden brat, ktorý sa volá Uwe, sa v minulosti nechal ľahko rozčúliť chybami spoluveriacich. Potom si však povedal, že si v Biblii a v encyklopédii Hlbšie pochopenie Písma preštuduje niečo o Dávidovi. Prečo práve o ňom? Uwe vysvetľuje: „Dávid zažil, že jeho spoluveriaci sa k nemu nesprávali tak, ako by sa podľa Božieho Slova mali. Napríklad kráľ Saul sa ho pokúšal zabiť, ďalší ho chceli kameňovať a jeho vlastná manželka sa mu posmievala. (1. Sam. 19:9–11; 30:1–6; 2. Sam. 6:14–22) Ale Dávid nikdy nedovolil, aby správanie druhých oslabilo jeho lásku k Jehovovi. Okrem toho bol milosrdný a ja som na tejto vlastnosti potreboval pracovať. Vďaka tomuto štúdiu sa už pozerám na nedostatky spolukresťanov inak. Už nedržím v hlave ich chyby. Skôr sa snažím prispievať k tomu, aby bola v zbore jednota.“ Máš aj ty podobný cieľ?

 VYBERAJ SI PRIATEĽOV, KTORÍ KONAJÚ BOŽIU VÔĽU

14. Koho si Ježiš vyberal za priateľov?

14 Ježiš Kristus sa ku všetkým správal priateľsky. Dobre sa s ním cítili muži, ženy, mladí, starí i deti. Blízkych priateľov si však starostlivo vyberal. Svojim verným apoštolom povedal: „Vy ste mojimi priateľmi, ak robíte to, čo vám prikazujem.“ (Ján 15:14) Ježišovými priateľmi boli len tí, ktorí ho verne nasledovali a celým srdcom slúžili Jehovovi. A čo ty? Vyberáš si priateľov len spomedzi tých, ktorí bezvýhradne slúžia Bohu? Prečo je to dôležité?

15. Aký úžitok môžu mať mladí z priateľstva so zrelými kresťanmi?

15 Ovocie dozrieva najlepšie vtedy, keď má dostatok tepla a slnka. Aj my môžeme rýchlejšie duchovne dozrieť, keď cítime vrúcnu lásku bratov a sestier. To sa týka aj našich mladých. Možno ešte len premýšľate, ako využijete svoj život. Čo vám pomôže, aby ste sa správne rozhodli? Obklopte sa priateľmi, ktorí už dlho slúžia Jehovovi a ktorí prispievajú k jednote v zbore. V živote to nemali vždy jednoduché a rokmi získali mnoho skúseností. Možno museli v službe Bohu prekonávať rôzne prekážky. Keď si ich vyberiete za priateľov, pomôžu vám zvoliť si ten najlepší spôsob života. Vrúcne a budujúce spoločenstvo s takýmito spolukresťanmi môže prispieť k tomu, že sa budete múdro rozhodovať a spieť k duchovnej zrelosti. (Prečítajte Hebrejom 5:14.)

16. Ako istej sestre pomohli jej zrelí priatelia?

16 Helga si spomína, že v poslednom ročníku na strednej škole sa spolužiaci často rozprávali o svojich cieľoch. Mnohí z nich plánovali, že pôjdu na vysokú školu, pretože to považovali za odrazový mostík k úspešnej kariére. Helga sa o tom rozprávala s priateľmi v zbore. Hovorí: „Mnohí z nich boli starší ako ja a veľmi mi pomohli. Povzbudili ma, aby som začala slúžiť celým časom. Vďaka tomu som päť rokov strávila v priekopníckej službe. Teraz po rokoch som veľmi rada, že som značnú časť svojej mladosti venovala službe Jehovovi. Vôbec to neľutujem.“

17., 18. Kedy môžeme dávať Jehovovi to najlepšie?

17 Keď napodobňujeme Ježiša, pomáha nám to duchovne rásť. Posilňujeme si vzťah k Jehovovi a túžbu slúžiť mu zo všetkých síl. Jehovovi dávame to najlepšie vtedy, keď sme duchovne zrelí. Ježiš povzbudzoval svojich nasledovníkov: „Nech svieti vaše svetlo pred ľuďmi, aby videli vaše znamenité skutky a oslavovali vášho Otca, ktorý je v nebesiach.“ (Mat. 5:16)

18 Ako sme už uviedli, zrelý kresťan je pre zbor veľkým prínosom. Jedným z prejavov duchovnej zrelosti je i to, ako používame svedomie. Ako nám môže svedomie pomôcť, aby sme sa múdro rozhodovali? A ako dávame najavo, že rešpektujeme svedomie našich bratov a sestier? O týchto otázkach budeme uvažovať v nasledujúcom článku.

^ 6. ods. Napríklad niekedy sú skúsení vekovo starší bratia požiadaní, aby prenechali isté úlohy v organizácii mladším bratom a poskytovali im podporu.