Prejsť na článok

Prejsť na obsah

Jehova vedie naše vyučovacie dielo

Jehova vedie naše vyučovacie dielo

„Ja, Jehova, som tvoj Boh, Ten, čo ťa vyučuje na tvoj úžitok, Ten, kto ťa nechal kráčať po ceste, po ktorej máš chodiť.“ (IZ. 48:17)

1. Aké prekážky pri zvestovaní posolstva o Kráľovstve museli prekonať novodobí kresťania?

BÁDATELIA BIBLIE stáli na prelome 19. a 20. storočia pred mnohými prekážkami. * Tak ako kresťania v prvom storočí, aj oni ohlasovali nepopulárne posolstvo. Bolo ich málo a svet ich považoval za nevzdelaných. Časom mali byť vystavení „veľkému hnevu“ Satana Diabla. (Zjav. 12:12) A posolstvo o Kráľovstve mali zvestovať v období, ktoré je v Biblii opísané ako „posledné dni“ a „kritické časy, s ktorými sa bude dať ťažko vyrovnať“. (2. Tim. 3:1)

2. Čo dnes Jehova robí na podporu zvestovateľského diela?

Jehova chce, aby jeho ľud dnes oznamoval dobré posolstvo v takom rozsahu ako nikdy predtým, a v uskutočnení tohto predsavzatia mu nič nezabráni. Práve tak, ako oslobodil izraelský národ z Babylona, vyslobodil aj svojich novodobých služobníkov z „Veľkého Babylona“, celosvetovej ríše falošného náboženstva. (Zjav. 18:1–4) Jehova nás vyučuje na  náš úžitok, pomáha nám mať s druhými pokojné vzťahy a školí nás, aby sme mohli vyučovať ďalších. (Prečítajte Izaiáša 48:16–18.) Hoci naše dielo vedie Jehova, neznamená to, že vždy riadi všetky udalosti vo svete tak, aby sa nám dobré posolstvo zvestovalo ľahšie. Určité okolnosti nám však vydávanie svedectva uľahčujú. Samozrejme, zvestovať dobré posolstvo dokážeme iba s Jehovovou pomocou, lebo stále zažívame prenasledovanie a iné problémy spojené so životom vo svete, ktorý je v Satanovej moci. (Iz. 41:13; 1. Jána 5:19)

3. Ako sa spĺňa Danielovo proroctvo?

Jehova prostredníctvom proroka Daniela predpovedal, že v čase konca pribudne „pravé poznanie“. (Prečítajte Daniela 12:4.) Jehova pomohol Bádateľom Biblie, aby porozumeli základným biblickým pravdám, ktoré boli roky zahalené učením takzvaného kresťanstva. V našich dňoch používa svoj ľud, aby oznamoval biblické pravdy po celej zemi. Spĺňanie Danielovho proroctva vidíme na vlastné oči. Pravdu prijalo už takmer osem miliónov ľudí a šíria ju ďalej. Ktoré činitele prispievajú k tomu, aby sa na celom svete zvestovalo posolstvo o Kráľovstve?

PREKLADANIE BIBLIE

4. Nakoľko dostupná bola Biblia v 19. storočí?

Jeden činiteľ, ktorý podporuje šírenie dobrého posolstva, je dostupnosť Biblie. Duchovní takzvaného kresťanstva stáročia odrádzali ľudí od čítania Biblie. Tých, ktorí ju čítali, prenasledovali a niektorých, ktorí ju prekladali, dali dokonca zabiť. No v 19. storočí biblické spoločnosti prispeli k tomu, aby bola Biblia, či už celá, alebo jej časti, preložená asi do 400 jazykov. Na konci storočia už Bibliu vlastnilo mnoho ľudí, ale nerozumeli jej.

5. Čo dosiahli Jehovovi svedkovia v oblasti prekladania Biblie?

Bádatelia Biblie vedeli, že ich úlohou je zvestovať dobré posolstvo, a preto horlivo vyučovali z Božieho Slova druhých. Spočiatku používali a rozširovali rôzne preklady Biblie. Ale v roku 1950 vydali Jehovovi svedkovia Preklad nového sveta Svätých písiem. Odvtedy bol vydaný buď celý, alebo jeho časti, vo vyše 120 jazykoch. V roku 2013 vyšiel v angličtine revidovaný Preklad nového sveta, ktorý uľahčí prekladanie tejto Biblie do ďalších jazykov. A keď v službe používame preklad Biblie, ktorý sa ľahko číta, umožňuje nám to lepšie vykonávať našu zvestovateľskú činnosť.

OBDOBIE MIERU

6., 7. a) Do akej miery bolo posledných sto rokov poznačených vojnami? b) Ako obdobie relatívneho pokoja prispelo k pokroku diela?

Za posledných sto rokov zomreli vo vojnách milióny ľudí, a to hlavne v prvej a druhej svetovej vojne. Preto vzniká otázka, či bolo nejaké obdobie mieru, ktoré Jehovovmu ľudu uľahčilo zvestovanie dobrého posolstva. V roku 1942, keď zúrila druhá svetová vojna, Nathan Knorr, ktorý v tom čase viedol dielo Jehovových svedkov, predniesol na jednom zjazde prednášku „Mier — môže byť trvalý?“ Uviedol v nej dôkazy zo 17. kapitoly knihy Zjavenie, že vojna sa neskončí Armagedonom, ale nastane obdobie mieru. (Zjav. 17:3, 11)

To ale neznamená, že keď sa druhá svetová vojna skončila, na celom svete zavládol mier. Podľa jedného zdroja bolo v rokoch 1946 až 2013  zaznamenaných 331 ozbrojených konfliktov. Milióny ľudí prišli o život. V tom istom období však v mnohých krajinách vládol relatívny pokoj a Jehovovi svedkovia ho využili na zvestovanie dobrého posolstva. Aký bol výsledok ich úsilia? V roku 1944 bolo na celom svete asi len 110 tisíc zvestovateľov Kráľovstva. Dnes ich je takmer osem miliónov! (Prečítajte Izaiáša 60:22.) Nie sme radi, že môžeme zvestovať dobré posolstvo v pokojných podmienkach?

POKROK V DOPRAVE

8., 9. Aký pokrok nastal v oblasti dopravy a ako to uľahčuje našu činnosť?

Pokrok v oblasti dopravy tiež uľahčil zvestovanie biblického posolstva. V roku 1900, 21 rokov po vydaní prvej Strážnej veže, bolo v celých Spojených štátoch zaregistrovaných iba osemtisíc automobilov. Okrem toho bolo veľmi málo zjazdných ciest. Dnes je na celom svete zaregistrovaných viac ako jeden a pol miliardy motorových vozidiel a sú vybudované milióny kilometrov kvalitných ciest. Vďaka tomu sa mnohí z nás dostanú s dobrým posolstvom aj k ľuďom žijúcim na odľahlých miestach. No aj tam, kde cestovanie nie je jednoduché a ľudia musia chodiť veľké vzdialenosti pešo, bratia vynakladajú úsilie, aby vyučovali druhých a robili z nich učeníkov. (Mat. 28:19, 20)

Na podporu diela využívame rôzne druhy dopravy. Kamióny, lode a vlaky dopravia biblickú literatúru za niekoľko týždňov aj do najvzdialenejších kútov sveta. Lietadlá umožňujú, aby sa krajskí dozorcovia, členovia výborov odbočiek, misionári a iní rýchlo prepravili na zjazdy a rôzne teokratické podujatia. Členovia vedúceho zboru a ďalší bratia zo svetového ústredia sa môžu letecky dostať do mnohých krajín a povzbudzovať a školiť spoluveriacich. Pokrok v oblasti dopravy je teda ďalší činiteľ podporujúci jednotu Jehovovho ľudu. (Žalm 133:1–3)

SPOLOČNÝ JAZYK

10. Prečo možno povedať, že angličtina je medzinárodný jazyk?

10 V prvom storočí sa veľa ľudí v Rímskej ríši dorozumievalo hovorovou gréčtinou koiné. Existuje aj dnes nejaký jazyk, ktorým by rozprávali ľudia na celom svete? Viacerí by povedali, že takýmto  jazykom je angličtina. V knihe English as a Global Language (Angličtina ako celosvetový jazyk) sa píše: „Asi štvrtina svetovej populácie hovorí plynule po anglicky alebo tomuto jazyku rozumie.“ Angličtina je najčastejšie vyučovaný cudzí jazyk a používa sa v medzinárodnej komunikácii v oblasti obchodu, politiky, vedy a techniky.

11. Aký vplyv má angličtina na pokrok pravého uctievania?

11 Angličtina ako svetový jazyk prispieva k šíreniu biblickej pravdy. Zozačiatku vychádzala Strážna veža a iné biblické publikácie iba v angličtine. No keďže už vtedy sa ňou hovorilo v mnohých krajinách sveta, našu literatúru si mohli čítať mnohí ľudia. Angličtina sa tiež používa ako oficiálny jazyk vo svetovom ústredí Jehovových svedkov. A v tomto jazyku prebieha aj vyučovanie študentov vo Vzdelávacom stredisku Watchtower v Pattersone v štáte New York.

12. V akom rozsahu prekladajú Jehovovi svedkovia biblickú literatúru a akú úlohu v tom hrá počítačová technika?

12 Keďže máme zodpovednosť zvestovať dobré posolstvo o Kráľovstve ľuďom zo všetkých národov, prekladáme našu literatúru asi do 700 jazykov. Túto obrovskú úlohu dokážeme vykonávať aj vďaka pokroku, ktorý sa dosiahol v oblasti počítačovej techniky. Bratia napríklad vyvinuli mnohojazyčný elektronický vydavateľský systém (MEPS), ktorý urýchľuje prekladateľskú prácu. Táto činnosť prispieva k tomu, že posolstvo o Kráľovstve sa šíri v mnohých jazykoch a že Jehovov ľud na celom svete je jednotný. To, čo nás však najviac zjednocuje, je „čistý jazyk“ biblickej pravdy. (Prečítajte Sofoniáša 3:9.)

ZÁKONY A SÚDNE VÍŤAZSTVÁ

13., 14. Aký úžitok majú kresťania zo zákonov a súdnych rozhodnutí?

13 V predchádzajúcom článku bolo spomenuté, že raní kresťania mali úžitok z rímskych zákonov, ktoré platili v celej ríši. Podobne i dnes majú kresťania úžitok zo zákonov krajín, v ktorých žijú. Napríklad v Spojených štátoch, kde sídli naše svetové ústredie, ústava zaručuje slobodu náboženstva, prejavu a zhromažďovania. Bratia v tejto krajine sa môžu slobodne stretávať, študovať Bibliu a deliť sa o to, čo sa naučili,  s inými. Tieto práva však museli byť obhájené aj na súdoch. (Fil. 1:7) Keď boli proti Jehovovým svedkom v Spojených štátoch podniknuté právne kroky, bratia sa odvolali na vyššie súdy a ich právo zvestovať posolstvo o Kráľovstve bolo opakovane potvrdené.

14 Aj súdy v iných štátoch potvrdili naše právo slobodne uctievať Boha a verejne zvestovať biblické posolstvo. V niektorých krajinách sme súdy prehrali, no odvolali sme sa na medzinárodné súdy. Napríklad do júna 2014 Európsky súd pre ľudské práva rozhodol v náš prospech v 57 prípadoch a tieto rozhodnutia sú záväzné pre všetky členské štáty Rady Európy. Hoci sme „predmetom nenávisti všetkých národov“, súdy v mnohých krajinách potvrdili naše právo slobodne uctievať Jehovu. (Mat. 24:9)

TECHNICKÝ POKROK

Naša biblická literatúra je dostupná ľuďom na celej zemi

15. K akému pokroku došlo v tlačiarenskom priemysle a aký úžitok z toho máme?

15 Pokrok v tlačiarenskom priemysle tiež prispel k celosvetovému zvestovaniu dobrého posolstva. Stáročia sa tlačilo metódou, ktorú vynašiel okolo roku 1450 Johannes Gutenberg. Za posledné dve storočia však pokrok v tlačiarenskom priemysle išiel dopredu míľovými krokmi. Začali sa vyrábať väčšie, rýchlejšie a dômyselnejšie tlačiarenské stroje. Bola vynájdená ofsetová tlač, čím sa urýchlil výrobný proces a zlepšila sa kvalita ilustrácií. Zlacnela výroba papiera a viazanie kníh. Aký vplyv to všetko malo na naše dielo? Prvá Strážna veža vyšla v júli 1879 v náklade 6 000 výtlačkov. Neboli v nej žiadne ilustrácie a bola vydaná iba v jednom jazyku, v angličtine. Dnes, o 136 rokov, vychádza každé číslo Strážnej veže v náklade vyše 50 miliónov výtlačkov. Časopis obsahuje nádherné farebné ilustrácie a je dostupný vo viac ako 200 jazykoch.

16. Ktoré vynálezy využíva Jehovov ľud na zvestovanie dobrého posolstva? (Pozri obrázok v úvode článku.)

16 Ktoré vynálezy z obdobia posledných 200 rokov využíva Boží ľud na zvestovanie dobrého posolstva? Už sme spomenuli vlaky, autá a lietadlá, ale patria k nim aj bicykle, písacie stroje, Braillovo písmo a zariadenia na jeho zapisovanie, telegraf, telefón, fotoaparát, zariadenia na nahrávanie zvuku a obrazu, rádiové a televízne vysielanie, filmy, počítače a internet. Všetky nám istým spôsobom pomáhajú spĺňať si poverenie robiť učeníkov. Hoci tieto výdobytky techniky nevynašli Jehovovi svedkovia, využívame ich na vydávanie Biblií a biblickej literatúry v mnohých jazykoch a na zvestovanie posolstva o Kráľovstve. Tým sa spĺňa proroctvo, že Jehovov ľud bude „cicať mlieko národov“. (Prečítajte Izaiáša 60:16.)

17. a) Na čo poukazujú všetky dôkazy? b) Prečo nám Jehova umožňuje, aby sme boli jeho spolupracovníkmi?

17 Dôkazy, že máme Božie požehnanie, sú teda jednoznačné. Je pravda, že Jehova nie je odkázaný na ľudí, aby splnil svoje predsavzatie. No náš milujúci nebeský Otec nám umožňuje byť jeho spolupracovníkmi, vďaka čomu môžeme prejavovať svoju lásku k nemu i k blížnym. (1. Kor. 3:9; Mar. 12:28–31) Využívajme teda všetky príležitosti zvestovať posolstvo o Kráľovstve, pretože je to tá najdôležitejšia práca, aká sa na zemi koná. A buďme vďační, že Jehova vedie a požehnáva naše celosvetové vyučovacie dielo!

^ 1. ods. Bádatelia Biblie prijali v roku 1931 meno Jehovovi svedkovia. (Iz. 43:10)