Prejsť na článok

Prejsť na obsah

Ako si vybudovať pevné a šťastné manželstvo

Ako si vybudovať pevné a šťastné manželstvo

„Ak sám Jehova nestavia dom, nie je to nič platné, že jeho stavitelia na ňom tvrdo pracovali.“ (ŽALM 127:1a)

1. – 3. S akými problémami zápasia manželské dvojice? (Pozri obrázok v úvode článku.)

ISTÝ muž, ktorý je už 38 rokov šťastne ženatý, hovorí: „Ak vyvíjate skutočné úsilie a dokazujete, že vám leží na srdci úspech vášho manželstva, Jehova to požehná.“ Tieto slová dokazujú, že tešiť sa zo šťastného manželstva a poskytovať si podporu v ťažkých chvíľach nie je nedosiahnuteľný cieľ. (Prísl. 18:22)

Treba si však uvedomiť, že tí, ktorí vstúpia do manželstva, budú zažívať „súženie v tele“, čiže sa budú stretávať s problémami. (1. Kor. 7:28) Prečo? Už len každodenné starosti môžu byť príčinou napätia. Aj v tom najlepšom manželstve sa môžu objaviť zranené city, nedorozumenia alebo zlá komunikácia ako následok nesprávneho používania jazyka. (Jak. 3:2, 5, 8) Mnoho manželských párov má náročné zamestnanie a súčasne sa musia starať o deti. Stres a vyčerpanosť prispievajú k tomu, že si manželia ťažko nachádzajú čas jeden na druhého, a tým sa oslabuje ich manželské puto. Vzájomnú lásku a úctu môžu oslabovať tiež finančné, zdravotné a ďalšie ťažkosti. A aj manželstvo, ktoré má zdanlivo pevný základ, môžu podkopať „skutky tela“, ako je sexuálna  nemravnosť, bezočivé správanie, nepriateľstvo, spory, žiarlivosť a výbuchy hnevu. (Gal. 5:19–21)

Akoby toho nebolo dosť, ľudia v „posledných dňoch“ sa vyznačujú sebeckým a bezbožným postojom, ktorý pôsobí na manželstvo ako jed. (2. Tim. 3:1–4) Navyše manželstvá sú dnes vystavené intenzívnemu útoku zákerného nepriateľa. Apoštol Peter nás varuje: „Váš protivník, Diabol, obchádza ako revúci lev a hľadá, koho by pohltil.“ (1. Petra 5:8; Zjav. 12:12)

4. Ako sa dá vybudovať pevné a šťastné manželstvo?

Istý manžel z Japonska pripúšťa: „Bol som pod obrovským finančným tlakom. A pretože som s manželkou málo komunikoval, aj ona bola vo veľkom strese. Nedávno musela riešiť aj vážne zdravotné ťažkosti. Stres, ktorý sme obaja prežívali, spôsoboval, že občas medzi nami vznikali konflikty.“ Niektorým manželským nezhodám sa nedá zabrániť, ale nie sú neriešiteľné. S Jehovovou pomocou sa dá vybudovať pevné a šťastné manželstvo. (Prečítajte Žalm 127:1.) Pouvažujme teraz o piatich duchovných stavebných kameňoch, ktoré hrajú dôležitú úlohu pri vytváraní pevného a trvalého manželského puta. Potom si rozoberieme, ako tieto stavebné kamene stmeľuje láska.

UROBTE JEHOVU SÚČASŤOU SVOJHO MANŽELSTVA

5., 6. Ako môžu manželské dvojice urobiť Jehovu súčasťou svojho manželstva?

Základným stavebným kameňom pevného manželstva je vzájomná vernosť a podriadenosť jeho Pôvodcovi. (Prečítajte Kazateľa 4:12.) Manželia a manželky môžu urobiť Jehovu súčasťou svojho manželstva tým, že sa riadia jeho radami, ktoré im z lásky dáva. O Božom ľude v staroveku sa v Biblii píše: „Tvoje uši počujú za tebou slovo, ktoré hovorí: ‚Toto je tá cesta. Choďte po nej,‘ keby ste šli doprava alebo keby ste šli doľava.“ (Iz. 30:20, 21) Dnes môžu manželské dvojice „počuť“ Jehovov hlas tak, že si spolu čítajú Božie Slovo. (Žalm 1:1–3) Svoj vzťah si posilňujú aj pomocou pravidelného rodinného uctievania, ktoré by malo byť príjemné a duchovne osviežujúce. A keď sa každý deň spolu modlia, upevňujú si manželstvo, ktoré potom môže odolávať útokom zo strany Satanovho sveta.

Keď sa manželia spoločne venujú duchovným činnostiam, posilňujú si vzájomný vzťah i vzťah k Jehovovi. Výsledkom je šťastné manželstvo (Pozri 5. a 6. odsek.)

Gerhard z Nemecka hovorí: „Vždy, keď našu radosť ohrozovali osobné ťažkosti alebo nedorozumenia, snažili sme sa uplatňovať rady z Božieho Slova, aby sme boli trpezliví a odpúšťali si. Tieto vlastnosti sú pre úspešné manželstvo nevyhnutné.“ Keď sa dvojice veľmi usilujú, aby bol Boh súčasťou ich manželstva tak, že sa spolu podieľajú na duchovných činnostiach, nielenže sa približujú k Jehovovi, ale posilňujú si aj svoj vzájomný vzťah.

MANŽELIA, BUĎTE LÁSKAVOU HLAVOU RODINY

7. Ako by si mali manželia plniť úlohu hlavy?

Spôsob, akým si manželia plnia úlohu hlavy rodiny, môže veľmi prispieť k vybudovaniu pevného a šťastného manželstva. Biblia hovorí: „Hlavou každého muža je Kristus; hlavou ženy je zase muž.“ (1. Kor. 11:3) Ako by si mali manželia plniť túto úlohu? Odpoveď vyplýva z kontextu Pavlových slov: tak, ako Kristus uplatňuje svoju autoritu nad ľuďmi. Nikdy nebol despotický ani hrubý, ale vždy bol milujúci,  láskavý, rozumný, mierny a pokorný. (Mat. 11:28–30)

8. Ako môže manžel získať lásku a úctu svojej manželky?

Manžel, ktorý nasleduje Krista, sa nemusí stále dožadovať toho, aby mu manželka prejavovala úctu. Naopak, má bývať s manželkou „naďalej podľa poznania“, čiže brať na ňu ohľad a mať pre ňu pochopenie. Má jej „preukazovať česť ako slabšej, ženskej nádobe“. (1. Petra 3:7) Rozpráva sa s ňou úctivo a zaobchádza s ňou ohľaduplne, a to na verejnosti aj v súkromí. Tým dáva najavo, že ju považuje za drahocennú. (Prísl. 31:28) Keď si manžel spĺňa svoju úlohu hlavy takýmto láskavým spôsobom, získava si lásku a úctu svojej manželky. Výsledkom je, že Boh ich manželstvo požehnáva.

MANŽELKY, POKORNE SA PODRIAĎUJTE

9. Ako dáva manželka najavo, že sa manželovi podriaďuje?

Keď Jehovu milujeme z nesebeckej lásky, ktorá je založená na zásadách, pokorne sa podriaďujeme jeho mocnej ruke. (1. Petra 5:6) Ako dáva poddajná manželka najavo, že prejavuje úctu Jehovovej autorite? Jeden dôležitý spôsob je, že spolupracuje so svojím manželom a podriaďuje sa mu. Biblia hovorí: „Vy, manželky, buďte podriadené manželom, ako sa to patrí v Pánovi.“ (Kol. 3:18) Je pravda, že manželke sa nemusia páčiť všetky manželove rozhodnutia. Ale ak nie sú v rozpore s Božími zákonmi, poddajná manželka sa im ochotne podriadi. (1. Petra 3:1)

10. Prečo je podriadenosť dôležitá?

10 Manželka má v manželskom usporiadaní čestné miesto, lebo Biblia o nej hovorí, že je partnerkou svojho manžela. (Mal. 2:14) Pri riešení rodinných záležitostí otvorene vyjadruje svoje názory a pocity, ale robí to s úctou a stále sa podriaďuje svojmu manželovi. Múdry manžel bude počúvať vyjadrenia svojej manželky. (Prísl. 31:10–31) Podriadenosť motivovaná láskou prispieva k radosti, pokoju a súladu v rodine. Obaja  partneri potom pociťujú uspokojenie, ktoré vyplýva z vedomia, že ich konanie sa páči Bohu. (Ef. 5:22)

OCHOTNE SI ODPÚŠŤAJTE

11. Prečo je odpúšťanie nevyhnutné?

11 Ďalším zo symbolických stavebných kameňov, ktorý nesmie chýbať v žiadnom manželstve, je odpúšťanie. Keď sa manželia „ďalej navzájom znášajú a ochotne si vzájomne odpúšťajú“, posilňujú si manželské puto. (Kol. 3:13) Keby si však v mysli uchovávali akýsi zoznam starých krívd a stále sa k nemu vracali, podkopávali by svoj manželský vzťah. Tak ako trhliny v múroch narušujú statiku domu, aj sťažnosti a zatrpknutosť ohrozujú manželstvo. Keby sme v srdci prechovávali hnev, mohol by sa tam zakoreniť a odpúšťanie by bolo pre nás stále ťažšie. Ale silné manželské puto vzniká vtedy, keď si manžel a manželka odpúšťajú, tak ako Jehova odpúšťa im. (Mich. 7:18, 19)

12. Ako láska „prikrýva množstvo hriechov“?

12 Pravá láska „nevypočítava urážky“, ale „prikrýva množstvo hriechov“. (1. Kor. 13:4, 5; prečítajte 1. Petra 4:8.) Inými slovami, ten, kto miluje, si nestanovuje počet priestupkov, ktoré dokáže odpustiť. Keď sa apoštol Peter opýtal, koľkokrát má niekomu odpustiť, Ježiš mu odpovedal: „Až sedemdesiatsedem ráz.“ (Mat. 18:21, 22) Ježiš ukázal, že vlastne neexistuje žiadne obmedzenie v tom, koľkokrát má kresťan odpustiť druhým. (Prísl. 10:12) *

13. Čo nám pomôže, aby sme boli ochotní odpúšťať?

13 Annette z Nemecka hovorí: „Ak si manželia nechcú odpustiť, rastie zatrpknutosť a nedôvera, a to pôsobí na manželstvo ako jed. Ale keď si odpúšťajú, zbližuje ich to a posilňujú si tým manželské puto.“ Čo ti pomôže, aby si bol ochotný odpúšťať? Uč sa byť vďačný a ceň si svojho manželského partnera. Hľadaj príležitosti, aby si ho úprimne pochválil. (Kol. 3:15) Keď budeš ochotne odpúšťať, budeš sa tešiť z vnútorného pokoja, jednoty v manželstve a z Božieho schválenia. (Rim. 14:19)

RIAĎTE SA ZLATÝM PRAVIDLOM

14., 15. Čo je Zlaté pravidlo a ako ho môžeme uplatňovať v manželstve?

14 Určite chceš, aby sa k tebe druhí správali s úctou. Vážiš si, keď si ťa vypočujú a berú do úvahy tvoje pocity. Ale počul si už niekoho povedať: „Aký požičaj, taký vráť“? Takáto reakcia môže byť niekedy pochopiteľná. Biblia nám však radí: „Nehovor: ‚Urobím mu práve tak, ako on urobil mne.‘“ (Prísl. 24:29) Ježiš nás učil riešiť ťažkosti oveľa lepším spôsobom. To, čo povedal, sa často označuje za Zlaté pravidlo: „Ako chcete, aby ľudia robili vám, tak robte aj vy im.“ (Luk. 6:31) Týmito slovami mal Ježiš na mysli, aby sme sa k ľuďom správali rovnako, ako by sme chceli, aby sa oni správali k nám, a neodplácali neláskavé konanie neláskavým konaním. V manželstve to znamená, že do vzťahu musíme vkladať to, čo od neho sami očakávame.

15 Manželské puto posilňujeme, keď sme vnímaví voči pocitom manželského partnera. Istý manžel z Južnej Afriky  hovorí: „Snažíme sa uplatňovať Zlaté pravidlo. Je pravda, že niekedy nás na tom druhom niečo rozčúli. Ale veľmi sa usilujeme správať sa k nemu tak, ako by sme chceli, aby sa on správal k nám, čiže ohľaduplne a úctivo.“

16. Čo by sme nikdy nemali robiť svojmu manželskému partnerovi?

16 Neprezrádzaj iným slabôstky svojho manželského partnera ani sa nesťažuj na jeho zvláštne povahové črty, a to ani zo žartu. Manželstvo nie je súťažnou disciplínou, v ktorej ide o to, kto je silnejší, kto sa vie hlasnejšie hádať alebo kto má ostrejší jazyk. Samozrejme, všetci máme svoje chyby a niekedy druhých nahneváme. No neexistuje žiadny oprávnený dôvod vyjadrovať sa o manželskom partnerovi sarkasticky či ponižujúco, alebo, čo by bolo ešte horšie, sácať doňho či ho dokonca udrieť. (Prečítajte Príslovia 17:27; 31:26.)

17. Ako manžel ukáže, že žije v súlade so Zlatým pravidlom?

17 V niektorých kultúrach platí, že muži, ktorí bijú alebo tyranizujú svoje manželky, sú považovaní za „poriadnych chlapov“. No Biblia hovorí: „Kto je pomalý do hnevu, je lepší ako nejaký mocný, a kto ovláda svojho ducha, ako ten, kto sa zmocňuje mesta.“ (Prísl. 16:32) Ovládať sa, a tak napodobňovať najväčšieho človeka, aký kedy žil, Ježiša Krista, si vyžaduje veľkú morálnu silu. Muž, ktorý slovne či fyzicky týra svoju manželku, vôbec nie je „poriadny chlap“. Taký človek stratí svoj vzťah k Jehovovi. Žalmista Dávid bol silný a smelý muž, a predsa napísal: „Buďte znepokojení, ale nehrešte. Vyrozprávajte sa vo svojom srdci, na lôžku, a mlčte.“ (Žalm 4:4)

„OBLEČTE SI LÁSKU“

18. Prečo je v manželstve dôležitá láska?

18 Prečítajte 1. Korinťanom 13:4–7. V manželstve hrá najdôležitejšiu úlohu láska. „Oblečte si nežnú náklonnosť súcitu, láskavosť, pokoru mysle, miernosť a zhovievavosť. Ale okrem toho všetkého si oblečte lásku, lebo je dokonalým putom jednoty.“ (Kol. 3:12, 14) Obetavá láska, akú mal Kristus, sa podobá malte, ktorá spája stavebné kamene manželstva a vytvára z neho pevnú stavbu. Takéto manželstvo potom neohrozia ani negatívne črty osobnosti, vážne zdravotné ťažkosti, finančné problémy či nezhody s príbuznými.

19., 20. a) Ako si môžu manželské dvojice vybudovať pevné a šťastné manželstvo? b) O čom budeme uvažovať v nasledujúcom článku?

19 Ak má byť manželstvo úspešné, od obidvoch partnerov si to vyžaduje, aby vynakladali úprimné úsilie, prejavovali si oddanú lásku a boli si verní. Keď prídu ťažkosti, nemali by sa hneď vzdávať. Mali by byť rozhodnutí robiť všetko pre to, aby ich manželstvo prekvitalo, nie živorilo. Manželia, ktorí milujú Jehovu a jeden druhého, by mali byť odhodlaní riešiť svoje problémy, pretože „láska nikdy nezlyháva“. (1. Kor. 13:8; Mat. 19:5, 6; Hebr. 13:4)

20 Žijeme v „kritických časoch“, a preto vybudovať pevné a šťastné manželstvo je mimoriadne náročné. (2. Tim. 3:1) Ale s Jehovovou pomocou sa to dá. Ďalšou vecou, ktorej musia manželské dvojice odolávať, je morálny úpadok vo svete posadnutom sexom. V nasledujúcom článku budeme uvažovať o tom, ako sa môžu manželia chrániť pred nemravnosťou.

^ 12. ods. Manželské dvojice by sa mali snažiť vzájomne si odpúšťať a riešiť problémy. No ak dôjde k cudzoložstvu, Biblia ponecháva na nevinnom partnerovi rozhodnutie, či nevernému partnerovi odpustí, alebo sa s ním rozvedie. (Mat. 19:9) Pozri článok „Čo o tom hovorí Biblia? Cudzoložstvo — odpustiť, alebo nie?“ v Prebuďte sa! z 8. augusta 1995.