Prejsť na článok

Prejsť na obsah

Prečo musíme byť svätí

Prečo musíme byť svätí

„Dokážete, že ste svätí.“ (3. MOJŽ. 11:45)

1. V čom nám môže byť užitočná Tretia kniha Mojžišova?

JEHOVA od svojich služobníkov očakáva, že budú svätí. Hoci o svätosti sa hovorí v celej Biblii, najviac zmienok o tejto vlastnosti nachádzame v Tretej knihe Mojžišovej. Keď budeme chápať význam tejto knihy a ceniť si ju, pomôže nám to, aby sme zostávali svätí.

2. Čím sa vyznačuje Tretia kniha Mojžišova?

Túto knihu napísal Mojžiš a je súčasťou „celého Písma“ užitočného na učenie. (2. Tim. 3:16) V každej kapitole sa asi desaťkrát objavuje Jehovovo meno. Keď pochopíme význam tejto knihy, posilní nás to, aby sme sa vyhýbali konaniu, ktorým by sme urobili hanbu Božiemu menu. (3. Mojž. 22:32) Často sa v nej nachádzajú aj slová: „Ja som Jehova.“ To nám pripomína, aké dôležité je poslúchať Boha. V tomto a v nasledujúcom článku sa zameriame na niektoré duchovné poklady z Tretej knihy Mojžišovej, ktorá je darom od Boha a pomáha nám uctievať Jehovu v svätosti.

JEHOVA VYŽADUJE SVÄTOSŤ

3., 4. Čo predstavuje obradné umytie Árona a jeho synov? (Pozri obrázok v úvode článku.)

Prečítajte 3. Mojžišovu 8:5, 6. Jehova vybral pre izraelský národ Árona, aby slúžil ako veľkňaz, a jeho synov,  aby slúžili ako kňazi. Áron predstavuje Ježiša Krista a jeho synovia predstavujú Ježišových pomazaných nasledovníkov. Znamenalo Áronovo obradné umytie, že Ježiš musel byť očistený? Nie, lebo Ježiš sa nedopustil žiadneho hriechu a bol „bez poškvrny“. (Hebr. 7:26; 9:14) Teda až keď bol Áron umytý, mohol predstavovať Ježiša, ktorý je čistý a spravodlivý. A čo znamená umytie Áronových synov?

Obradné umytie Áronových synov znamená očistenie tých, ktorí boli vybratí, aby slúžili ako kňazi v nebi. Súvisí toto očistenie s ich krstom? Nie, lebo krst nezmýva hriechy. Je symbolom toho, že človek sa bezvýhradne oddáva Bohu Jehovovi. Pomazaní sú očistení „pomocou slova“, čo znamená, že sa vo všetkých oblastiach svojho života riadia Kristovým učením. (Ef. 5:25–27) Tým sa stávajú svätými a čistými. Ale ako je to s „inými ovcami“? (Ján 10:16)

5. Prečo môžeme povedať, že iné ovce sú očistené prostredníctvom Božieho Slova?

Áronovi synovia nepredstavujú „veľký zástup“ Ježišových iných oviec. (Zjav. 7:9) No aj títo ľudia s pozemskou nádejou sa stávajú svätými a čistými prostredníctvom Božieho Slova. Ako? Keď v Biblii čítajú o tom, aká dôležitá je Ježišova preliata krv a akú má moc, a uveria tomu, môžu preukazovať Jehovovi „dňom a nocou svätú službu“. (Zjav. 7:13–15) Očisťovanie pomazaných a iných oviec je stály proces. Jeho výsledkom je „znamenité správanie“ oboch týchto skupín. (1. Petra 2:12) Jehova sa určite s potešením pozerá na svoj čistý a jednotný ľud, ktorý poslúcha svojho Pastiera, Ježiša, a verne ho podporuje.

6. Prečo sa musíme pravidelne skúmať?

To, že Jehova vyžadoval od izraelských kňazov, aby boli telesne čistí, má veľký význam aj pre Jehovov ľud dnes. Mnohí, s ktorými študujeme Bibliu, si často všímajú, že naše miesta uctievania sú čisté a aj my sme čistí a upravení. Čistota kňazstva nám tiež pomáha uvedomiť si, že každý, kto vystupuje na symbolický vrch Jehovovho uctievania, musí mať „čisté srdce“. (Prečítajte Žalm 24:3, 4; Iz. 2:2, 3) Bohu musíme slúžiť s čistou mysľou, s čistým srdcom, ale aj s čistým telom. Preto sa musíme pravidelne skúmať. Po takom sebaskúmaní možno zistíme, že potrebujeme urobiť veľké zmeny, aby sme boli svätí. (2. Kor. 13:5) Napríklad pokrstený kresťan, ktorý pozerá pornografiu, by si mal položiť otázku: Dokazujem, že som svätý? Potom by mal vyhľadať pomoc, aby sa tohto zlozvyku zbavil. (Jak. 5:14)

DOKÁŽ SA AKO SVÄTÝ SVOJOU POSLUŠNOSŤOU

7. Aký príklad dal Ježiš v súlade so slovami v 3. Mojžišovej 8:22–24?

Pri slávnostnom uvedení izraelských kňazov do úradu dal Mojžiš trochu krvi barana veľkňazovi Áronovi a jeho synom na pravé ucho, na palec pravej ruky a na palec pravej nohy. (Prečítajte 3. Mojžišovu 8:22–24.) Toto použitie krvi znázorňovalo, že kňazi si budú poslušne spĺňať svoje úlohy. Podobne i Ježiš ako Veľkňaz dal pomazaným kresťanom aj iným ovciam dokonalý príklad. Jeho  uši boli vždy pripravené počúvať Božie nariadenia, jeho ruky pohotovo konali Jehovovu vôľu a jeho nohy nikdy neodbočili z cesty svätosti. (Ján 4:31–34)

8. Čo musíme všetci robiť?

My, ktorí slúžime Jehovovi, či už patríme k pomazaným, alebo k Ježišovým iným ovciam, musíme zostávať rýdzi ako náš Veľkňaz. Musíme poslušne dodržiavať všetky nariadenia, ktoré sú zapísané v Božom Slove, a „nezarmucovať Božieho svätého ducha“. (Ef. 4:30) Buďme odhodlaní „narovnávať cesty svojim nohám“. (Hebr. 12:13)

9. Ako sa vyjadrili traja bratia, ktorí úzko spolupracujú s členmi vedúceho zboru? Ako ti ich vyjadrenia môžu pomôcť dokázať sa ako svätý?

Pozrime sa na úprimné vyjadrenia troch bratov s pozemskou nádejou, ktorí desaťročia úzko spolupracujú s členmi vedúceho zboru. Jeden z nich sa vyjadril: „Slúžiť s týmito bratmi je určite veľká česť. No hoci sú pomazaní, pri úzkej spolupráci si človek uvedomí, že aj oni sú nedokonalí. Preto za celé tie roky je jedným z mojich cieľov poslúchať tých, ktorí vedú dielo.“ Druhý brat povedal: „Biblické verše, ako napríklad 2. Korinťanom 10:5, kde sa hovorí o ‚poslušnosti Kristovi‘, mi pomáhajú poslúchať tých, ktorí vedú dielo, a spolupracovať s nimi. Preto ich zo srdca poslúcham.“ Tretí brat uviedol: „Musíme milovať to, čo miluje Jehova, a nenávidieť to, čo nenávidí, ako aj stále hľadať jeho rady a robiť to, čo sa mu páči. To zahŕňa poslúchať jeho organizáciu a tých, ktorých používa na uskutočnenie svojho predsavzatia so zemou.“ Tento brat si spomína aj na príklad Nathana Knorra, ktorý sa neskôr stal členom vedúceho zboru. Poslušnosť brata Knorra naňho veľmi zapôsobila. Keď v Strážnej veži v roku 1925 vyšiel článok „Zrodenie národa“, brat Knorr ochotne prijal to, čo sa tam písalo, hoci niektorí tieto myšlienky spochybňovali. Keď budeš uvažovať o slovách týchto troch bratov, podnieti ťa to poslúchať Boha, a tak sa dokázať ako svätý.

POSLÚCHAJ BOŽÍ ZÁKON O KRVI

10. Nakoľko dôležité je poslúchať Boží zákon o krvi?

10 Prečítajte 3. Mojžišovu 17:10. Jehova zakázal Izraelitom jesť „akýkoľvek druh krvi“. Zákaz prijímať krv, či už zvieraciu, alebo ľudskú, platí aj pre kresťanov. (Sk. 15:28, 29) Nechceme ani len pomyslieť na to, že by Boh musel „zamerať svoju tvár proti“ nám a musel by nás odstrániť zo zboru. Milujeme ho a chceme ho poslúchať. Aj v situácii, keď je ohrozený náš život, sme odhodlaní nepodvoliť sa naliehaniu tých, ktorí nepoznajú Jehovu a berú jeho zákony na ľahkú váhu. Vieme, že keď odmietame krv, môžeme sa stať terčom posmechu. (Júda 17, 18) No my chceme poslúchať Boha. Čo nám pomôže, aby sme boli „pevne rozhodnutí“ nejesť krv ani neprijať transfúziu? (5. Mojž. 12:23)

11. Prečo môžeme povedať, že činnosť, ktorú vykonával veľkňaz v Deň zmierenia, nebola iba nejakým rituálom?

11 Boží názor na krv pochopíme z toho, ako izraelský veľkňaz použil  zvieraciu krv raz v roku v Deň zmierenia. Krv sa mala použiť na výnimočný účel — na odpustenie hriechov. Izraeliti tak mohli mať pokojný vzťah k Bohu. Veľkňaz mal krv býka a capa rozprsknúť na vrchnák a pred vrchnák truhly zmluvy. (3. Mojž. 16:14, 15, 19) Prostredníctvom tejto krvi mohol Boh odpustiť Izraelitom ich hriechy. Okrem toho Jehova nariadil, že ak nejaký muž zabije zviera, aby mal čo jesť, jeho krv mal vyliať na zem a zakryť ju prachom, „lebo duša tela každého druhu je jeho krv“. (3. Mojž. 17:11–14) Boli to všetko iba nejaké rituály? Nie. Spôsob použitia krvi v Deň zmierenia, ako aj príkaz vyliať krv na zem, je v súlade s príkazom týkajúcim sa krvi, ktorý dal Jehova Noachovi a jeho potomkom. (1. Mojž. 9:3–6) Jehova zakázal prijímať krv na udržanie života. Čo to znamená pre kresťanov?

12. Ako Pavol spojil použitie krvi s odpustením hriechov?

12 Apoštol Pavol vysvetlil hebrejským kresťanom, že krv má očisťujúci účinok. Napísal: „Takmer všetko sa očisťuje podľa Zákona krvou a bez vyliatia krvi niet odpustenia.“ (Hebr. 9:22) Zdôraznil tiež, že hoci zvieracie obete mali určitú hodnotu, Izraelitom iba pripomínali, že sú hriešni a potrebujú väčšiu obeť, ktorá odstráni hriechy natrvalo. Zákon bol teda „tieňom budúcich dobrých vecí, ale nie skutočnou podstatou vecí“. (Hebr. 10:1–4) Akým spôsobom malo byť teda umožnené odpustenie hriechov?

13. Čo to znamená pre teba, že Ježiš predložil Jehovovi hodnotu svojej krvi?

13 Prečítajte Efezanom 1:7. Obetná smrť Ježiša Krista, ktorý ochotne „dal za nás sám seba“, má pre tých, ktorí milujú Krista i jeho Otca, veľký význam. (Gal. 2:20) Čo nás však oslobodzuje a umožňuje odpustenie  hriechov, je to, čo urobil Ježiš po svojej smrti a vzkriesení. Bolo to znázornené tým, čo sa dialo v Deň zmierenia. V ten deň veľkňaz vchádzal do Najsvätejšej svätostánku, neskôr do Najsvätejšej Šalamúnovho chrámu. Tam predložil Bohu akoby v jeho prítomnosti trochu krvi obetovaných zvierat. (3. Mojž. 16:11–15) Podobne Ježiš vošiel do samého neba a predložil Jehovovi hodnotu svojej ľudskej krvi. (Hebr. 9:6, 7, 11–14, 24–28) Veľmi si ceníme, že vďaka viere v Ježišovu krv nám Jehova odpúšťa hriechy a môžeme mať čisté svedomie.

14., 15. Prečo je dôležité chápať Jehovov zákon o krvi a poslúchať ho?

14 Teraz už možno lepšie rozumieš tomu, prečo nám Jehova zakazuje jesť krv. (3. Mojž. 17:10) Chápeš, prečo je krv v Božích očiach svätá? Lebo krv predstavuje život. (1. Mojž. 9:4) Preto iste súhlasíš s tým, že na krv by sme sa mali pozerať rovnako ako Boh a poslúchať jeho príkaz neprijímať ju. Pokojný vzťah k Bohu môžeme mať jedine vtedy, keď veríme v Ježišovu výkupnú obeť a keď chápeme, aký mimoriadny význam má krv pre nášho Stvoriteľa. (Kol. 1:19, 20)

15 Ktokoľvek z nás sa môže náhle ocitnúť v situácii, keď bude musieť riešiť otázku krvi. Alebo niekto z našej rodiny či blízkych priateľov sa bude musieť rozhodnúť, ako sa postaví k transfúzii, ku krvným frakciám alebo k lekárskym postupom, pri ktorých sa používa krv. Preto je veľmi dôležité modliť sa, urobiť si výskum a zaujať pevný postoj ešte skôr, ako vznikne nejaká naliehavá situácia. Vyhneme sa tak tomu, že by sme sa dopustili kompromisu. Určite nechceme zarmútiť Jehovu tým, že by sme urobili niečo, čo zakazuje. Mnohí lekári a tí, ktorí obhajujú transfúziu, vyzývajú ľudí, aby darovali krv, lebo podľa nich tak niekomu môžu zachrániť život. Jehovov svätý ľud však uznáva, že iba Stvoriteľ má právo určiť, ako sa má krv používať. Preňho je krv svätá. A my musíme byť odhodlaní poslúchať jeho zákon o krvi. Svojím svätým správaním dávame najavo, že si hlboko ceníme hodnotu Ježišovej krvi. Iba jeho krv má moc zachrániť život. Vďaka nej nám môžu byť odpustené hriechy a máme nádej na večný život. (Ján 3:16)

Si odhodlaný poslúchať Jehovov zákon o krvi? (Pozri 14. a 15. odsek.)

PREČO OD NÁS JEHOVA OČAKÁVA SVÄTOSŤ

16. Prečo musí byť Jehovov ľud svätý?

16 Keď Boh oslobodzoval Izraelitov z otroctva v Egypte, povedal: „Ja som Jehova, ktorý vás vyvádza z egyptskej krajiny, aby som dokázal, že som vám Bohom; a vy dokážete, že ste svätí, lebo ja som svätý.“ (3. Mojž. 11:45) Jehova od Izraelitov očakával, že budú svätí, lebo on je svätý. To isté očakáva od nás dnes. Tretia kniha Mojžišova nás v tom nenecháva na pochybách.

17. Ako sa na 3. Mojžišovu pozeráš teraz?

17 Určite si mal úžitok z tohto článku, ktorý rozoberal niektoré časti Tretej knihy Mojžišovej. Teraz si túto inšpirovanú biblickú knihu zrejme ceníš oveľa viac a lepšie chápeš dôvody, prečo musíme byť svätí. Aké ďalšie duchovné poklady môžeme nájsť v tejto knihe? V nasledujúcom článku sa dozvieme ešte viac o tom, ako môžeme uctievať Jehovu čistým spôsobom.