Prejsť na článok

Prejsť na obsah

Ako sa k nám Jehova približuje

Ako sa k nám Jehova približuje

„Priblížte sa k Bohu, a on sa priblíži k vám.“ (JAK. 4:8)

1. Aká je jedna zo základných potrieb človeka a kto ju môže uspokojiť?

JEDNOU zo základných potrieb človeka je mať blízke vzťahy s druhými. O ľuďoch môžeme povedať, že sú si blízki, keď sa majú veľmi radi a dobre sa poznajú. Tešíme sa zo vzťahov s členmi rodiny a s priateľmi, ktorí nás milujú, vážia si nás a rozumejú nám. No ten najbližší vzťah by sme mali mať k nášmu Vznešenému Stvoriteľovi, Jehovovi. (Kaz. 12:1)

2. Čo nám Jehova sľubuje, no prečo tomu mnohí ľudia neveria?

Jehova nás vo svojom Slove povzbudzuje, aby sme sa k nemu priblížili a sľubuje nám, že on sa „priblíži k nám“. (Jak. 4:8) Nenadchýna ťa táto myšlienka? No pre mnohých ľudí je predstava, že by Boh chcel mať s nimi blízky vzťah, úplne nereálna. Buď sa im zdá príliš vzdialený, alebo sa cítia nehodní približovať sa k nemu. Je teda možné mať k Jehovovi blízky vzťah?

3. Čím si môžeme byť istí v súvislosti s Jehovom?

Pravda je taká, že Jehova „nie je ďaleko od nikoho“, kto ho chce nájsť. Je možné ho spoznať. (Prečítajte Skutky 17:26, 27; Žalm 145:18.) Náš Boh chce, aby ľudia mali  k nemu blízky vzťah, hoci sú nedokonalí. Je pripravený a ochotný prijať nás za svojich blízkych priateľov. (Iz. 41:8; 55:6) Žalmista mohol o Jehovovi z vlastnej skúsenosti napísať: „Ó, Ty, ktorý vypočúvaš modlitbu, áno, k tebe prídu ľudia každého tela. Šťastný je ten, ktorého si vyvolíš a dáš, aby sa priblížil.“ (Žalm 65:2, 4) Jedným z tých, ktorí sa k Bohu približovali, bol judský kráľ Asa. Pouvažujme o jeho príklade a o tom, ako sa k nemu Jehova približoval. *

POUČNÝ PRÍKLAD ZO STAROVEKU

4. Aký príklad dal kráľ Asa judskému ľudu?

Kráľ Asa prejavoval obdivuhodnú horlivosť za čisté uctievanie. Vyhnal chrámových prostitútov a očistil krajinu od modlárstva, ktoré sa v nej veľmi rozmohlo. (1. Kráľ. 15:9–13) Nabádal ľudí, „aby hľadali Jehovu, Boha svojich predkov, a uplatňovali zákon a prikázanie“, čo aj sám robil. Jehova požehnal prvých desať rokov jeho vlády pokojom. Čomu to Asa pripísal? Povedal ľudu: „Hľadali sme Jehovu, nášho Boha. Hľadali sme, a on nám dáva odpočinutie všade dookola.“ (2. Par. 14:1–7) Pozrime sa, čo sa stalo potom.

5. V akej situácii Asa dokázal, že sa spolieha na Boha a aký bol výsledok?

Proti Judsku pritiahol Etiópčan Zerach s miliónom vojakov a s 300 dvojkolesovými vozmi. Predstav si, že by si bol na Asovom mieste. (2. Par. 14:8–10) Ako by si reagoval, keby si videl, že tvoje kráľovstvo napadla taká obrovská armáda? No ty máš iba 580 tisíc vojakov, takže musíš čeliť skoro dvojnásobnej presile! Pýtal by si sa, prečo to Boh pripúšťa? Vzal by si situáciu do vlastných rúk s tým, že ide o výnimočný stav? Asa to neurobil. Svojou reakciou ukázal, že má dôverný vzťah k Jehovovi. Vrúcne prosil: „Pomôž nám, ó, Jehova, náš Bože, lebo my sa opierame o teba a v tvojom mene sme prišli proti tomuto zástupu. Ó, Jehova, ty si náš Boh. Nenechaj, aby si smrteľný človek udržal silu proti tebe.“ Ako Boh odpovedal na Asovu úpenlivú prosbu? „Jehova porazil Etiópčanov.“ Nikto z nich nezostal nažive. (2. Par. 14:11–13)

6. V čom je nám Asa príkladom?

Vďaka čomu mohol Asa dôverovať Bohu, že ho bude viesť a ochraňovať? V Biblii sa píše, že „Asa robil to, čo je správne v Jehovových očiach“ a že jeho „srdce bolo celé s Jehovom“. (1. Kráľ. 15:11, 14) Aj my musíme slúžiť Bohu celým srdcom. Je to životne dôležité, lebo iba tak môžeme mať k nemu blízky vzťah teraz i po celú večnosť. Sme veľmi vďační, že Jehova sa ujíma iniciatívy, aby nás k sebe pritiahol a aby nám pomáhal vytvoriť si k nemu blízke puto a udržať si ho. Zamyslime sa teraz nad dvoma spôsobmi, akými to robí.

JEHOVA NÁS PRIŤAHUJE PROSTREDNÍCTVOM VÝKUPNÉHO

7. a) Čím všetkým nás Jehova k sebe priťahuje? b) Čo je tým najväčším dôkazom Božej lásky?

Jehova prejavil lásku ľudskej rodine tým, že pre nás vytvoril nádherný pozemský domov. Lásku nám prejavuje aj tak, že sa stará, aby sme mali všetko, čo potrebujeme. (Sk. 17:28; Zjav. 4:11) Čo je ešte dôležitejšie, uspokojuje naše duchovné potreby. (Luk. 12:42) Uisťuje nás tiež o tom, že nás  osobne počúva, keď sa k nemu modlíme. (1. Jána 5:14) Ale ten najväčší dôkaz jeho lásky, ktorým nás k sebe priťahuje a za ktorý sme nesmierne vďační, je výkupné. (Prečítajte 1. Jána 4:9, 10, 19.) Jehova poslal na zem svojho „jednosplodeného Syna“, aby sme mohli byť vyslobodení z hriechu a smrti. (Ján 3:16)

8., 9. Akú úlohu má Ježiš v Jehovovom predsavzatí?

Jehova umožnil, aby z výkupného mali úžitok dokonca aj ľudia, ktorí žili predtým, ako Kristus prišiel na zem. Výkupné bolo z Božieho pohľadu akoby zaplatené už vo chvíli, keď Jehova vyslovil proroctvo o budúcom Záchrancovi ľudstva. Vedel totiž, že jeho predsavzatie nezlyhá. (1. Mojž. 3:15) O stáročia neskôr apoštol Pavol ďakoval Bohu za „vyslobodenie výkupným, ktoré zaplatil Kristus Ježiš“. Potom dodal, že Boh „odpúšťal hriechy, ktoré sa stali v minulosti, kým zhovieval“. (Rim. 3:21–26) Ježiš má teda životne dôležitú úlohu v tom, že sa môžeme približovať k Bohu!

Iba prostredníctvom Ježiša môžu pokorní ľudia spoznať Jehovu a tešiť sa z blízkeho vzťahu k nemu. Ako je táto myšlienka vyjadrená v Písme? Pavol napísal: „Boh nám odporúča svoju lásku tým, že Kristus zomrel za nás, kým sme ešte boli hriešnikmi.“ (Rim. 5:6–8) Výkupné nebolo zaplatené preto, lebo sme si to zaslúžili, ale preto, lebo nás Jehova a Ježiš milujú. „Nikto nemôže prísť ku mne, ak ho nepritiahne Otec,“ povedal Ježiš. Pri inej príležitosti vyhlásil: „Nikto neprichádza k Otcovi, iba prostredníctvom mňa.“ (Ján 6:44; 14:6) Teda Jehova priťahuje k sebe ľudí prostredníctvom Ježiša. Zároveň nám pomáha, aby sme mali k nemu dobrý vzťah, a tak si zachovali nádej na večný život. Používa pri tom svojho svätého ducha. (Prečítajte Júdu 20, 21.) Pozrime sa teraz na druhý spôsob, akým nás Jehova k sebe priťahuje.

JEHOVA NÁS PRIŤAHUJE PROSTREDNÍCTVOM SVOJHO PÍSANÉHO SLOVA

10. Ako nám Biblia pomáha približovať sa k Bohu?

10 Doteraz sme v tomto článku citovali alebo sa odvolávali na texty zo 14 biblických kníh. Ako by sme bez Biblie vedeli, že sa môžeme priblížiť k nášmu Stvoriteľovi? Ako by sme sa bez nej dozvedeli o výkupnom a o tom, že Jehova nás k sebe priťahuje prostredníctvom Ježiša? Jehova svojím duchom inšpiroval pisateľov Biblie, vďaka čomu môžeme spoznať Božie príťažlivé vlastnosti i jeho veľkolepé predsavzatie. Napríklad v Druhej Mojžišovej 34:6 a 7 Jehova o sebe hovorí, že je „Boh milosrdný a milostivý, pomalý do hnevu a hojný v milujúcej láskavosti a pravde, zachovávajúci milujúcu láskavosť pre tisíce, odpúšťajúci previnenie a priestupok a hriech“. Koho by taký Boh nepriťahoval? Jehova vie, že čím viac sa o ňom dozvedáme zo stránok Biblie, tým reálnejším sa pre nás stáva a tým bližší vzťah k nemu máme.

11. Prečo by sme mali študovať Božie vlastnosti a cesty? (Pozri obrázok v úvode článku.)

11 V úvode knihy Priblíž sa k Jehovovi je vysvetlené, ako môžeme získať blízky vzťah k Bohu. Píše sa tam: „V každom priateľstve, ktoré si rozvíjame, je vzájomné puto založené na tom, že toho druhého poznáme a že obdivujeme a ceníme si jeho jedinečné vlastnosti.  Preto je nevyhnutné venovať sa štúdiu Božích vlastností a jeho ciest, ako ich zjavuje Biblia.“ Môžeme byť Jehovovi veľmi vďační, že dal Bibliu napísať rečou, ktorej môžu ľudia rozumieť.

12. Prečo dal Jehova napísať Bibliu ľuďom?

12 Jehova mohol dať Bibliu napísať aj anjelom, lebo sa o nás i o to, čo robíme, veľmi zaujímajú. (1. Petra 1:12) Anjeli by túto úlohu určite zvládli. Ale pozerali by sa na veci očami ľudí? Dokázali by pochopiť naše potreby, slabosti a túžby? Nie. A Jehova to vedel. Bibliu dal napísať ľuďom, a preto je nám spôsob, akým je napísaná, bližší. Rozumieme uvažovaniu jej pisateľov i ďalších ľudí, ktorí sú v nej spomenutí. Vieme sa stotožniť s ich pocitmi, sklamaniami, pochybnosťami, obavami a zlyhaniami, ale vieme sa aj tešiť z toho, z čoho sa tešili oni. Všetci biblickí pisatelia boli ľudia „s pocitmi, ako sú naše“. (Jak. 5:17)

Približuje ťa k Jehovovi to, ako zaobchádzal s Jonášom a Petrom? (Pozri 13. a 15. odsek.)

13. Aké pocity v tebe vyvoláva Jonášova modlitba?

13 Ktorý anjel by napríklad dokázal plne vyjadriť to, čo cítil Jonáš, keď utekal pred úlohou od Boha? O čo lepšie je, že Jehova vybral samotného Jonáša, aby zapísal svoj príbeh vrátane vrúcnej modlitby, ktorá stúpala k Bohu z hlbín mora! Jonáš povedal: „Keď ochabovala vo mne moja duša, Jehova bol Ten, na koho som spomínal.“ (Jon. 1:3, 10; 2:1–9)

14. Prečo rozumieme tomu, čo o sebe napísal Izaiáš?

14 Zamysli sa aj nad tým, čo o sebe napísal Izaiáš. Pri pohľade na Božiu slávu si uvedomil vlastnú hriešnosť a zvolal: „Beda mi! Lebo som umlčaný, pretože som muž nečistých pier a bývam medzi ľudom nečistých pier; veď  moje oči videli samotného Kráľa, Jehovu vojsk!“ (Iz. 6:5) Ktorý anjel by niečo také o sebe mohol povedať? Izaiáš to však povedať mohol a my si vieme predstaviť, ako sa asi cítil.

15., 16. a) Prečo dokážeme rozumieť pocitom ľudí, o ktorých sa píše v Biblii? Uveď príklady. b) Čo musíme robiť, aby sme mali k Jehovovi stále bližšie?

15 Dokázali by anjeli povedať, že niečoho „nie sú hodní“, ako to povedal Jakob, alebo že sú „hriešni“, ako to povedal Peter? (1. Mojž. 32:10; Luk. 5:8) Báli by sa, ako sa báli Ježišovi učeníci? Potrebovali by „pozbierať odvahu“ na zvestovanie dobrého posolstva za náročných okolností, ako to musel urobiť Pavol a ďalší? (Ján 6:19; 1. Tes. 2:2) Nie. Anjeli sú nadľudskí tvorovia a sú v každom ohľade dokonalí. Ale keď takéto pocity vyjadria nedokonalí ľudia, hneď ich chápeme, lebo aj my sme len ľudia. Preto keď si čítame Božie Slovo, môžeme „sa radovať s tými, ktorí sa radujú; plakať s tými, ktorí plačú“. (Rim. 12:15)

16 Keď premýšľame o tom, čo sa v Biblii píše o Jehovovom zaobchádzaní s jeho vernými služobníkmi v minulosti, môžeme sa o našom Bohu naučiť nespočetné množstvo nádherných vecí. Napríklad to, ako trpezlivo a láskavo sa približoval k nedokonalým ľuďom. Keď budeme Jehovu stále viac spoznávať, naša láska k nemu porastie a budeme mať k nemu stále bližšie. (Prečítajte Žalm 25:14.)

VYTVOR SI S BOHOM NEZLOMNÉ PUTO

17. a) Akú múdru radu dal Asovi Azariah? b) Ako Asa reagoval na Azariahovu radu a s akým výsledkom?

17 Vráťme sa k príkladu kráľa Asu. Keď dosiahol jednoznačné víťazstvo nad etiópskou armádou, Boží prorok Azariah dal jemu i jeho ľudu múdru radu. Povedal: „Jehova je s vami, pokiaľ ste vy s ním; a ak ho budete hľadať, dá sa vám nájsť, ale ak ho opustíte, opustí vás.“ (2. Par. 15:1, 2) Žiaľ, Asa sa po čase prestal držať tejto múdrej rady. Keď Judsku hrozil útok zo strany severného izraelského kráľovstva, začal hľadať pomoc u Sýrčanov. Nevolal k Jehovovi ako predtým, ale snažil sa uzavrieť spojenectvo s pohanským národom. Preto mu Jehova povedal: „Konal si v tomto pochabo, lebo odteraz budú proti tebe vojny.“ A tak boli zostávajúce roky Asovej vlády poznačené neustálymi bojmi. (2. Par. 16:1–9) Čo sa z toho učíme?

18., 19. a) Čo by sme mali robiť, ak náš vzťah k Bohu ochladol? b) Ako sa môžeme k Jehovovi približovať?

18 Nikdy sa nevzdiaľ od Jehovu. Ak sa ti stalo, že tvoj vzťah k Jehovovi ochladol, čo najskôr „by si sa mal vrátiť k svojmu Bohu, dodržiavať milujúcu láskavosť a právo; a nech sa neustále dúfa v tvojho Boha“. (Hoz. 12:6) Približuj sa teda k Jehovovi stále viac tak, že budeš s vďakou uvažovať o výkupnom a usilovne študovať jeho Slovo. (Prečítajte 5. Mojžišovu 13:4.)

19 Žalmista napísal: „Pre mňa je dobré približovať sa k Bohu.“ (Žalm 73:28) Aj pre nás je to dobré. Preto sa ďalej učme o Jehovovi a nájdeme ešte oveľa viac dôvodov, prečo ho môžeme milovať. Vrúcne si želáme, aby sa Jehova stále viac približoval k nám, a to teraz i po celú večnosť!

^ 3. ods. Pozri článok o Asovi s názvom „Je odmena za vašu činnosť“ v Strážnej veži z 15. augusta 2012.