Prejsť na článok

Prejsť na obsah

Otázky čitateľov

Otázky čitateľov

Na základe čoho boli Židia v prvom storočí „v očakávaní“ príchodu Mesiáša?

Za dní Jána Krstiteľa „ľudia boli v očakávaní a všetci uvažovali v srdci o Jánovi: ‚Je to azda Kristus?‘“ (Luk. 3:15) Prečo Židia očakávali príchod Mesiáša práve v tom čase? Existuje niekoľko možných dôvodov.

Keď sa Ježiš narodil, pastierom, ktorí pásli svoje stáda na pastvinách neďaleko Betlehema, sa zjavil Jehovov anjel a oznámil im: „Dnes sa vám narodil v Dávidovom meste Záchranca, ktorý je Kristus, Pán.“ (Luk. 2:8–11) K tomuto anjelovi sa potom pripojilo „množstvo nebeského vojska, ktoré chválilo Boha a hovorilo: ‚Sláva Bohu hore na výšinách a na zemi pokoj medzi ľuďmi dobrej vôle.‘“ * (Luk. 2:13, 14)

Tieto slová na pokorných pastierov nepochybne mocne zapôsobili. Okamžite sa vydali do Betlehema, a keď našli Jozefa s Máriou a Ježišom, „porozprávali, čo im bolo oznámené o tomto dieťatku“. K čomu to viedlo? „Všetci, ktorí to počuli, divili sa tomu, čo im povedali pastieri.“ (Luk. 2:17, 18) Vyjadrenie „všetci, ktorí to počuli“, ukazuje, že pastieri nehovorili len s Jozefom a Máriou. A keď sa títo muži vrátili domov, ďalej „oslavovali a chválili Boha za všetko, čo počuli a videli, ako im to bolo povedané“. (Luk. 2:20) Pastieri si dobrú správu, ktorú počuli o Kristovi, určite nenechali pre seba!

Keď Mária priniesla svojho prvorodeného syna do Jeruzalema, aby ho „predstavila Jehovovi“, tak ako to predpisoval mojžišovský Zákon, pristúpila k nej prorokyňa Anna a „začala vzdávať vďaky Bohu a hovoriť o dieťati všetkým čakajúcim oslobodenie Jeruzalema“. (Luk. 2:36–38; 2. Mojž. 13:12) Tak sa správa o tom, že sa narodil Mesiáš, šírila ďalej.

Neskôr „prišli do Jeruzalema astrológovia z východu a hovorili: ‚Kde je ten narodený kráľ Židov? Lebo sme videli jeho hviezdu, keď sme boli na východe, a prišli sme mu vzdať poctu.‘“ (Mat. 2:1, 2) Keď to počul kráľ Herodes, „znepokojil sa a s ním celý Jeruzalem; a keď zhromaždil všetkých hlavných kňazov a znalcov Písma z ľudu, vypytoval sa ich, kde sa má narodiť Kristus“. (Mat. 2:3, 4) Správa, že sľúbený Mesiáš  už prišiel, sa teda dostala k značnému počtu ľudí. *

Zo slov v Lukášovi 3:15, ktoré už boli citované, vyplýva, že niektorí Židia sa domnievali, že Kristom by mohol byť Ján Krstiteľ. Ale Ján uviedol veci na pravú mieru, keď povedal: „Ten, čo prichádza po mne, je silnejší ako ja, ktorému nie som hoden zobuť sandále. Ten vás bude krstiť svätým duchom a ohňom.“ (Mat. 3:11) Tieto skromné Jánove slová nepochybne ešte zintenzívnili očakávania Mesiášovho príchodu.

Mohlo to byť tak, že si Židia v prvom storočí čas príchodu Mesiáša vypočítali na základe proroctva o 70 týždňoch v Danielovi 9:24–27? Hoci to nemožno vylúčiť, nemožno to ani potvrdiť. Skutočnosť je taká, že v čase, keď žil na zemi Ježiš, existovalo mnoho protirečivých interpretácií proroctva o 70 týždňoch a žiadna z nich sa nepribližovala nášmu súčasnému porozumeniu. *

Eséni, o ktorých sa predpokladá, že boli židovskou sektou mníchov, hlásali, že sa na konci obdobia 490 rokov objavia dvaja Mesiáši. No nemožno s istotou tvrdiť, že eséni zakladali svoje výpočty na Danielovom proroctve. Aj keby to tak bolo, je dosť ťažké predstaviť si, že by takáto skupina žijúca v ústraní mohla Židov vo všeobecnosti ovplyvniť v názore na biblickú chronológiu.

Niektorí Židia v druhom storočí n. l. verili, že 70 týždňov zodpovedalo obdobiu od zničenia prvého chrámu v roku 607 pred n. l. po zničenie druhého chrámu v roku 70 n. l. Iní však spájali splnenie tohto proroctva s druhým storočím pred n. l., konkrétne s makabejským obdobím. Neexistoval teda jasný jednotný výklad, ako by sa malo počítať 70 týždňov z tohto proroctva.

Ak by proroctvo o 70 týždňoch bolo správne chápané už v prvom storočí n. l., dalo by sa očakávať, že kresťania v prvom storočí by sa na to odvolávali ako na jeden z dôkazov, že Mesiáš prišiel presne v stanovenom čase a bol ním Ježiš Kristus. Nič však nenaznačuje, že by na to raní kresťania niekedy poukázali.

Je tu aj ďalší faktor, ktorý stojí za zmienku. Pisatelia evanjelií poukazujú na mnohé proroctvá z Hebrejských Písiem, ktoré sa splnili na Ježišovi Kristovi. (Mat. 1:22, 23; 2:13–15; 4:13–16) No ani jeden z nich nespojil príchod Ježiša so splnením proroctva o 70 týždňoch.

Zhrňme si to: Nemožno s istotou potvrdiť, že ľudia v Ježišových dňoch správne rozumeli proroctvu o 70 týždňoch. Evanjeliá však poukazujú na iné dôvody, na základe ktorých mohli byť Židia „v očakávaní“ príchodu Mesiáša.

^ 4. ods. V Biblii sa nepíše, že by anjeli pri Ježišovom narodení spievali.

^ 7. ods. Ako je možné, že astrológovia si spojili objavenie sa „hviezdy“ na východe s narodením kráľa Židov? Mohlo to byť tým, že počuli o Ježišovom narodení, keď prechádzali Izraelom?

^ 9. ods. Súčasné porozumenie proroctva o 70 týždňoch je uvedené v knihe Venuj pozornosť Danielovmu proroctvu! v 11. kapitole.