Prejsť na článok

Prejsť na obsah

„Robte to na moju pamiatku“

„Robte to na moju pamiatku“

„Keď poďakoval, lámal [chlieb] a povedal: ‚To znamená moje telo, ktoré je za vás. Stále to robte na moju pamiatku.‘“ (1. KOR. 11:24)

1., 2. Aké myšlienky možno prichádzajú na myseľ apoštolom pred Ježišovou poslednou cestou do Jeruzalema?

NA OBLOHE bez jediného mráčika sa objavuje kosáčik nového mesiaca. Včera večer ho strážcovia v Jeruzaleme už iste spozorovali a dali o tom vedieť Sanhedrinu, ktorý vzápätí vyhlásil začiatok nového mesiaca, nisana. Správa o tom sa už určite šíri signálnymi ohňami alebo poslami a každú chvíľu príde aj sem. Ježiš bude nepochybne chcieť ísť do Jeruzalema, aby tam bol ešte pred Pesachom.

Takéto myšlienky možno prichádzajú na myseľ niektorým apoštolom, ktorí sú teraz s Ježišom v Perei (na druhej strane Jordánu) a budú ho sprevádzať na jeho poslednej ceste do Jeruzalema. (Mat. 19:1; 20:17, 29; Mar. 10:1, 32, 46) Keďže prvý deň židovského mesiaca nisan bol už stanovený, slávnosť Pesach sa bude konať o trinásť dní, 14. nisana po západe slnka.

3. Prečo sa kresťania právom zaujímajú o dátum Pesachu?

Deň Pánovej večere, ktorý sa zhoduje s dňom židovského Pesachu, pripadne v roku 2014 na 14. apríla po západe slnka. Pre pravých kresťanov a tých, ktorí sa zaujímajú o biblickú pravdu, to bude výnimočný deň. Prečo? Lebo v 1. Korinťanom 11:23–25 čítame: „Ježiš v tú noc, v ktorú mal byť vydaný, vzal chlieb, a keď poďakoval, lámal ho a povedal: ‚To znamená moje telo, ktoré je za vás. Stále to robte na moju pamiatku.‘ Keď sa navečeral, urobil podobne s pohárom.“

4. a) O akých otázkach by sme mali uvažovať v súvislosti s Pamätnou slávnosťou? b) Ako sa každý rok určuje dátum Pamätnej slávnosti? (Pozri rámček  „Pamätná slávnosť v roku 2014“.)

Pánova večera je jediná slávnosť, o ktorej Ježiš svojim nasledovníkom povedal, aby si ju každý rok pripomínali. Preto sa jej nepochybne zúčastníte aj vy. Predtým si však položte otázky: Ako by som sa mal na ňu pripraviť? Aké symboly budú na nej použité?  Aký bude priebeh tejto slávnosti? A aký význam by mala mať táto udalosť i symboly pre mňa osobne?

SYMBOLY

5. Aké pokyny týkajúce sa prípravy posledného Pesachu dal Ježiš apoštolom?

Keď Ježiš apoštolom povedal, aby pripravili miesto na slávnosť Pesach, nehovoril o tom, že by ho mali nejako zložito vyzdobiť; chcel len vhodnú a čistú miestnosť, ktorá by bola dostatočne veľká pre všetkých pozvaných. (Prečítajte Marka 14:12–16.) Apoštoli mali prichystať určité potraviny vrátane nekvaseného chleba a červeného vína. Práve na tieto dva symboly obrátil Ježiš pozornosť po skončení jedla Pesach.

6. a) Čo po slávení Pesachu urobil Ježiš s chlebom? b) Aký druh chleba sa používa na Pamätnej slávnosti?

Medzi prítomnými bol aj apoštol Matúš a neskôr napísal: „Ježiš vzal chlieb, a keď vyslovil požehnanie, rozlámal ho, dával ho učeníkom a povedal: ‚Vezmite, jedzte.‘“ (Mat. 26:26) Chlieb, ktorý Ježiš použil, bol nekvasený, aký sa jedával pri Pesachu. (2. Mojž. 12:8; 5. Mojž. 16:3) Bol vyrobený z pšeničnej múky a vody bez použitia kvasu a prísad ako soľ a korenie. Pretože bol nekvasený, nemal tvar bochníka, ale bol plochý, suchý a krehký, takže sa dal ľahko nalámať na kúsky. V období, keď sa blíži Pamätná slávnosť, môžu zboroví starší niekoho požiadať, aby taký chlieb z pšeničnej múky a vody vyrobil. Cesto sa pečie na jemne naolejovanom kuchynskom plechu alebo na panvici. (Tam, kde nedostať pšeničnú múku, možno nekvasený chlieb vyrobiť z ryžovej, jačmennej či kukuričnej múky alebo z iného obilia.) Na tento účel môže poslúžiť aj židovský maces, ak v ňom nie sú prísady ako slad, vajcia alebo cibuľa.

7. a) O akom nápoji hovoril Ježiš? b) Aký druh vína sa používa na Pamätnej slávnosti?

Matúš ďalej napísal: „[Ježiš] vzal aj pohár, a keď poďakoval, dal im ho povediac: ‚Pite z neho vy všetci.‘“ (Mat. 26:27, 28) Ježiš vzal pohár červeného vína. (Nemohlo ísť o čerstvú hroznovú šťavu, lebo zber hrozna sa konal dávno predtým.) Víno síce nebolo súčasťou prvého jedla Pesach v Egypte, ale Ježiš nemal námietky proti tomu, aby ho pri Pesachu použili. Trochu vína  dokonca použil aj počas Pánovej večere. Kresťania preto tiež majú víno pri Pamätnej slávnosti. Pretože k hodnote Kristovej krvi sa nemuselo nič pridávať, nie je vhodné víno, do ktorého bolo pridané brandy či korenie. Malo by sa použiť bežné červené víno, vyrobené doma či kúpené v obchode, napríklad frankovka, kabernet alebo burgundské.

VÝZNAM SYMBOLOV

8. Prečo sa kresťania zaujímajú o význam chleba a vína?

Apoštol Pavol objasnil, že nielen apoštoli, ale aj ostatní kresťania by mali sláviť Pánovu večeru. Spolukresťanom v Korinte napísal: „Prijal som od Pána to, čo som vám aj odovzdal, že Pán Ježiš... vzal chlieb, a keď poďakoval, lámal ho a povedal: ‚To znamená moje telo, ktoré je za vás. Stále to robte na moju pamiatku.‘“ (1. Kor. 11:23, 24) Preto kresťania dodnes slávia túto mimoriadnu slávnosť každý rok a zaujímajú sa o význam chleba a vína.

9. Akú mylnú predstavu majú niektorí o chlebe, ktorý Ježiš použil?

Niektorí členovia cirkví poukazujú na to, že Ježišove slová „toto je moje telo“ treba brať doslovne. Preto veria, že chlieb sa zázračne premieňa na Ježišovo skutočné telo. To je však v rozpore s faktmi. * Verní apoštoli mali Ježiša pred sebou, teda videli jeho telo, rovnako ako videli aj nekvasený chlieb, z ktorého mali jesť. Je teda jasné, že Ježiš použil symbolickú reč, ako to urobil mnohokrát predtým. (Ján 2:19–21; 4:13, 14; 10:7; 15:1)

10. Čo na Pánovej večeri symbolizuje chlieb?

10 Chlieb, ktorý mali apoštoli pred sebou a z ktorého zanedlho jedli, znamenal Ježišovo telo. Aké telo? Istý čas Boží služobníci verili, že chlieb znamená zbor  pomazaných, ktorý je v Biblii označený ako „Kristovo telo“. Mysleli si to preto, lebo Ježiš chlieb lámal, ale jemu nebola zlomená ani jedna kosť. (Ef. 4:12; Rim. 12:4, 5; 1. Kor. 10:16, 17; 12:27) Časom však na základe logického uvažovania a dôkazov z Písma pochopili, že chlieb predstavuje Ježišovo ľudské telo. Ježiš „trpel v tele“, bol dokonca pribitý na kôl. Chlieb na Pánovej večeri teda symbolizuje Ježišovo fyzické telo, v ktorom „vyniesol naše hriechy“ na mučenícky kôl. (1. Petra 2:21–24; 4:1; Ján 19:33–36; Hebr. 10:5–7)

11., 12. a) Čo Ježiš povedal o víne? b) Čo na Pánovej večeri symbolizuje víno?

11 To nám pomáha porozumieť aj Ježišovým slovám o víne. Čítame: „Keď sa navečeral, urobil podobne s pohárom a povedal: ‚Tento pohár znamená novú zmluvu na základe mojej krvi.‘“ (1. Kor. 11:25) V Katolíckom preklade znie tento text nasledovne: „Tento kalich je nová zmluva v mojej krvi.“ (Kurzíva od nás.) Takýto doslovný význam nachádzame aj v iných prekladoch Biblie. Bol však samotný pohár v Ježišovej ruke novou zmluvou? Nie, lebo výraz „pohár“ sa vzťahuje na to, čo bolo v ňom — na víno. Čo podľa Ježišových slov víno znamenalo alebo predstavovalo? Jeho preliatu krv.

12 V evanjeliu podľa Marka nachádzame toto Ježišovo vyjadrenie: „To znamená moju ‚krv zmluvy‘, ktorá má byť vyliata za mnohých.“ (Mar. 14:24) Áno, Ježišova krv mala „byť vyliata za mnohých na odpustenie hriechov“. (Mat. 26:28) Červené víno preto vhodne symbolizuje Ježišovu doslovnú krv. Prostredníctvom tejto krvi môžeme získať vyslobodenie výkupným, teda „odpustenie svojich priestupkov“. (Prečítajte Efezanom 1:7.)

Apoštoli pili z vína, ktoré predstavovalo Ježišovu krv zmluvy (Pozri 11. a 12. odsek.)

AKO PREBIEHA PAMÄTNÁ SLÁVNOSŤ

13. Čo všetko prispieva k dôstojnému priebehu Pamätnej slávnosti?

13 Keď sa prvýkrát chystáte zúčastniť na Pamätnej slávnosti s Jehovovými svedkami, možno si kladiete otázku, ako bude táto slávnosť prebiehať. Zhromaždenie sa bude pravdepodobne konať v peknom a čistom prostredí, kde sa budú môcť všetci tešiť z tejto príležitosti. V miestnosti bude možno jednoduchá kvetinová výzdoba. Nebude tam nič, čo by pôsobilo pompézne, ale bude tam vládnuť príjemná a dôstojná atmosféra. Skúsený rečník jasne a úctivým spôsobom rozoberie, čo o tejto udalosti hovorí Biblia. Pomôže všetkým prítomným, aby rozumeli tomu, čo Kristus pre nás urobil. Zomrel za nás, čím poskytol výkupné, aby sme mohli žiť. (Prečítajte Rimanom 5:8–10.) Rečník vysvetlí aj to, o akých dvoch druhoch nádeje pre kresťanov sa hovorí v Biblii.

14. O akých dvoch druhoch nádeje sa hovorí na Pamätnej slávnosti?

14 Jeden druh nádeje prechováva pomerne malá skupina Kristových nasledovníkov, ku ktorej patrili aj verní apoštoli. Títo kresťania budú môcť vládnuť s Kristom v nebi. (Luk. 12:32; 22:19, 20; Zjav. 14:1) Väčšina tých, ktorí dnes verne slúžia Bohu, má iný druh nádeje. Majú vyhliadku na večný život v obnovenom pozemskom raji. V tom čase sa bude diať Božia vôľa ako v nebi, tak i na zemi, o čo sa kresťania už dlho modlia. (Mat. 6:10) V Písme nachádzame príťažlivý opis nádherných podmienok, z ktorých sa ľudia budú môcť tešiť navždy. (Iz. 11:6–9; 35:5, 6; 65:21–23)

15., 16. Ako sa na Pamätnej slávnosti používa nekvasený chlieb?

15 V závere prejavu rečník oznámi, že nadišla chvíľa, aby sme sa riadili podobným postupom, ktorý na Pamätnej  slávnosti zaviedol Ježiš. Budú pri tom použité dva symboly, o ktorých sme hovorili už skôr, totiž nekvasený chlieb a červené víno. Symboly môžu byť na stole v blízkosti rečníka. Ten obráti pozornosť prítomných na biblickú správu o tom, čo Ježiš povedal a urobil, keď zaviedol túto slávnosť. V Matúšovom evanjeliu napríklad čítame: „Ježiš vzal chlieb, a keď vyslovil požehnanie, rozlámal ho, dával ho učeníkom a povedal: ‚Vezmite, jedzte, to znamená moje telo.‘“ (Mat. 26:26) Ježiš lámal nekvasený chlieb, aby ho mohol podať apoštolom po svojom boku. Na zhromaždení dňa 14. apríla budú kúsky nekvaseného chleba pripravené na tanieroch, ktoré budú kolovať medzi prítomnými.

16 K dispozícii by mal byť dostatočný počet tanierov, aby si ich v primeranom čase mohli podať všetci prítomní. Nie je to žiadny komplikovaný obrad. Najprv bude vyslovená krátka modlitba a po nej usporiadatelia dajú kolovať taniere spôsobom, ktorý bude v mieste konania praktický. Len málo účastníkov slávnosti (ak vôbec niekto) bude prijímať z chleba, tak ako to bolo vo väčšine zborov na Pamätnej slávnosti v roku 2013.

17. Ako sa podľa Ježišovho pokynu používa na Pamätnej slávnosti víno?

17 Rečník potom upriami pozornosť na to, čo Ježiš urobil s vínom. Matúš to opisuje takto: „[Ježiš] vzal aj pohár, a keď poďakoval, dal im ho povediac: ‚Pite z neho vy všetci; lebo to znamená moju „krv zmluvy“, ktorá má byť vyliata za mnohých na odpustenie hriechov.‘“ (Mat. 26:27, 28) Podľa tohto vzoru bude opäť vyslovená modlitba a medzi všetkými prítomnými budú kolovať poháre s červeným vínom.

18. Prečo je dôležité byť na Pamätnej slávnosti, hoci väčšina prítomných nebude prijímať zo symbolov?

18 Väčšina prítomných nebude prijímať zo symbolov, pretože Ježiš povedal, že by z nich mali prijímať len tí, ktorí budú vládnuť v jeho nebeskom Kráľovstve. (Prečítajte Lukáša 22:28–30; 2. Tim. 4:18) Všetci ostatní budú úctivými pozorovateľmi. Je však dôležité, aby boli na Pánovej večeri prítomní, lebo tým dávajú najavo, ako veľmi si vážia Ježišovu obeť. Mnohí pritom premýšľajú o úžitku, ktorý môžu mať z výkupného. Majú nádej, že budú patriť k „veľkému zástupu“ tých, ktorí prežijú blížiace sa „veľké súženie“. To sú tí, ktorí „si vyprali rúcha a vybielili ich v Baránkovej krvi“. (Zjav. 7:9, 14–17)

19. Ako sa môžeme pripraviť na Pánovu večeru a mať z nej čo najväčší úžitok?

19 Na toto mimoriadne zhromaždenie sa pripravujú Jehovovi svedkovia na celom svete. Niekoľko týždňov pred Pamätnou slávnosťou budeme pozývať čo najviac ľudí, aby sa na nej zúčastnili spolu s nami. Okrem toho si v dňoch pred touto slávnosťou budeme čítať z Biblie o udalostiach v Ježišovom živote, ktoré sa odohrali tesne pred jeho smrťou, i o tom, čo všetko sa stalo v ten deň roku 33 n. l., keď ustanovil Pánovu večeru. Osobné záležitosti by sme si mali zariadiť tak, aby sme mohli byť na tomto zhromaždení prítomní. Mali by sme prísť ešte pred úvodnou piesňou a modlitbou, aby sme mohli privítať hostí, a zostať až do konca programu. Každý z nás, či už je členom zboru, alebo ešte nie, by mal vo svojej Biblii sledovať texty, ktoré bude rečník čítať a vysvetľovať, aby načerpal z programu čo najväčší úžitok. Čo je však najdôležitejšie, svojou prítomnosťou na Pamätnej slávnosti dáme najavo, že si zo srdca ceníme Ježišovu obeť a poslúchame jeho príkaz: „Stále to robte na moju pamiatku.“ (1. Kor. 11:24)

^ 9. ods. Nemecký učenec Heinrich Meyer napísal: „Pretože Ježišovo telo bolo ešte neporušené (stále živé) ani jeho krv ešte nebola vyliata, nikto z prítomných [apoštolov] si nemohol predstavovať... že v skutočnosti jedia a pijú doslovné telo a krv Pána. [Preto] ani Ježiš nemohol dať svojim jednoduchým slovám taký zmysel, ktorý by pre nich nebol prijateľný.“