Prejsť na článok

Prejsť na obsah

Uvažuj, akým človekom by si mal byť

Uvažuj, akým človekom by si mal byť

„Akými ľuďmi by ste mali byť vy v svätých činoch správania a v skutkoch zbožnej oddanosti!“ (2. PETRA 3:11)

1., 2. Akými ľuďmi by sme mali byť, aby nás Boh mohol schvaľovať?

JE ÚPLNE normálne, že nám záleží na tom, čo si o nás ľudia myslia. Ale nemalo by nám kresťanom viac záležať na tom, čo si o nás myslí Jehova? Veď je najvýznamnejšou Osobou vo vesmíre a uňho je „zdroj života“. (Žalm 36:9)

2 Apoštol Peter poukázal na to, „akými ľuďmi by [sme] mali byť“ z Jehovovho hľadiska, a nabádal nás, aby sme konali ‚sväté činy správania a skutky zbožnej oddanosti‘. (Prečítajte 2. Petra 3:11.) Aby nás mohol Boh schvaľovať, naše „činy správania“ musia byť sväté, čiže čisté z morálneho, duševného i duchovného hľadiska. Okrem toho musíme konať „skutky zbožnej oddanosti“ motivované posvätnou úctou a vernou láskou k nemu. Teda Jehovovi záleží nielen na tom, ako konáme, ale aj na tom, akými ľuďmi sme vnútri. A keďže ‚skúma srdce‘, vie, či sme svätí v správaní a či sme oddaní výlučne jemu. (1. Par. 29:17)

3. Nad akými otázkami by sme sa mali zamyslieť, keď si chceme udržať dobrý vzťah k Bohu?

3 Náš nepriateľ, Satan Diabol, nechce, aby sme sa Bohu páčili. Preto sa všemožne pokúša pripraviť nás o dobrý vzťah k nemu. Nerozpakuje sa klamať a podvádzať, len aby nás zviedol a odviedol od Boha, ktorého uctievame. (Ján 8:44; 2. Kor. 11:13–15) Preto urobíme múdro, keď sa sami seba opýtame: ‚Ako Satan zvádza ľudí? Ako si môžem chrániť vzťah k Jehovovi?‘

AKO SATAN ZVÁDZA ĽUDÍ?

4. Na čo sa zameriava Satan v snahe zničiť náš vzťah k Bohu a prečo?

4 Učeník Jakub píše: „Každý je pokúšaný tým,  že je priťahovaný a lákaný vlastnou žiadosťou.“ A pokračuje, že „keď sa potom žiadosť stane plodnou, porodí hriech; a keď je hriech vykonaný, splodí smrť“. (Jak. 1:14, 15) V snahe zničiť náš vzťah k Bohu sa Satan zameriava na sídlo našich túžob, na srdce.

5., 6. a) Čím sa Satan pokúša vplývať na naše srdce? b) Aké prostriedky používa Satan, aby skazil túžby nášho srdca, a nakoľko je v tom skúsený?

5 Čím sa Satan pokúša vplývať na naše srdce? V Biblii sa píše: „Celý svet leží v moci toho zlého.“ (1. Jána 5:19) K Satanovým zbraniam patria „veci vo svete“. (Prečítajte 1. Jána 2:15, 16.) Tento majster podvodu už tisícročia buduje svet s jasným cieľom — zvádzať ľudí. A keďže v tomto svete žijeme, musíme si dávať veľký pozor na Diablove rafinované metódy. (Ján 17:15)

6 Satan používa metódy, ktorých účelom je skaziť túžby srdca. Apoštol Ján sa zmienil o troch prostriedkoch, ktoré na to Satan používa. Sú to (1) „žiadosť tela“, (2) „žiadosť očí“ a (3) „honosné vystavovanie prostriedkov na živobytie“. Všetky tri využil aj vtedy, keď v pustatine pokúšal Ježiša. V ich používaní má už dlhoročnú prax. Podľa sklonov jednotlivých ľudí vie, ktorý prostriedok má na kom vyskúšať, a tak sa mu v zvádzaní ľudí veľmi darí. Skôr než pouvažujeme nad tým, ako sa môžeme v tomto ohľade chrániť, pozrime sa, ako sa Diablovi podarilo zviesť Evu a prečo nedokázal zviesť Božieho Syna.

„ŽIADOSŤ TELA“

Evu premohla „žiadosť tela“ (Pozri 7. odsek.)

7. Ako Satan využil „žiadosť tela“ pri pokúšaní Evy?

7 Medzi základné ľudské potreby patrí prijímanie potravy. Stvoriteľ zabezpečil, aby zem dokázala produkovať potravu vo veľkom množstve. Satan sa môže pokúšať pôsobiť na našu prirodzenú túžbu po jedle tak, aby nás priviedol ku konaniu, ktoré je v rozpore s Božou vôľou. Všimnime si, ako to urobil pri Eve. (Prečítajte 1. Mojžišovu 3:1–6.) Povedal jej, že môže jesť ovocie ‚stromu poznania dobrého a zlého‘ a nezomrie, ba dokonca že v ten deň, keď z neho zje, stane sa podobnou Bohu. (1. Mojž. 2:9) Tým naznačil, že zostane nažive, aj keď nebude poslúchať Boha. Aká bezočivá lož! Keď už Eve vnukol túto myšlienku, mala dve možnosti: alebo ju mohla zavrhnúť, alebo sa s ňou mohla pohrávať a dovoliť, aby v nej túžba po ovocí silnela. Hoci mohla jesť ovocie ktoréhokoľvek iného stromu v záhrade, rozhodla sa premýšľať nad tým, čo jej o strome uprostred záhrady povedal Satan. Potom „si začala brať z jeho ovocia a jedla  ho“. Tak v nej Satan vyvolal túžbu po niečom, čo jej Stvoriteľ zakázal.

Ježiš sa ničím nedal odviesť od konania Božej vôle (Pozri 8. odsek.)

8. Ako chcel Satan využiť „žiadosť tela“, keď pokúšal Ježiša, a prečo sa mu to nepodarilo?

8 Satan zvolil rovnakú taktiku aj vtedy, keď v pustatine pokúšal Ježiša. Po jeho pôste, ktorý trval 40 dní a 40 nocí, sa pokúsil zapôsobiť na jeho túžbu po jedle. „Ak si Boží syn,“ povedal mu, „povedz tomuto kameňu, aby sa stal chlebom.“ (Luk. 4:1–3) Ježiš mal na výber dve možnosti: alebo sa mohol rozhodnúť nevyužiť zázračné schopnosti na to, aby si zaobstaral jedlo, alebo sa mohol rozhodnúť využiť ich. Vedel, že zázračnú moc nemá využívať sebecky. A tak hoci bol hladný, vzťah s Jehovom uprednostnil pred možnosťou nasýtiť sa. Satanovi preto povedal: „Je napísané: ‚Nielen zo samého chleba bude žiť človek, ale z každého výroku, vychádzajúceho z Jehovových úst.‘“ (Mat. 4:4; Luk. 4:4)

„ŽIADOSŤ OČÍ“

9. Čo napovedá výraz „žiadosť očí“ a ako ju Satan využil pri Eve?

9 Ďalší prostriedok, ktorý Ján spomenul, bola „žiadosť očí“. Tento výraz napovedá, že človek môže po niečom zatúžiť, už len keď sa na to díva. Práve to Satan zneužil pri Eve, keď jej povedal: „Celkom istotne sa vám otvoria oči.“ Čím dlhšie sa Eva na zakázané ovocie pozerala, tým príťažlivejšie pre ňu bolo. Videla, že strom „je niečím túžobným pre oči“.

10. Ako Satan využil „žiadosť očí“, aby pokúšal Ježiša, a ako Ježiš zareagoval?

10 Ako Satan použil tento prostriedok, keď pokúšal Ježiša? „V okamihu mu ukázal všetky kráľovstvá celej obývanej zeme.“ A potom mu povedal: „Dám ti všetku túto moc a ich slávu.“ (Luk. 4:5, 6) Ježiš nemohol fyzickým zrakom v okamihu uvidieť všetky kráľovstvá, ale Satan mu sprostredkoval videnie ich slávy. Zjavne bol presvedčený, že tento pohľad bude pre Ježiša príťažlivý. Potom mu bez štipky hanby navrhol: „Ak mi preukážeš akt uctievania, to všetko bude tvoje.“ (Luk. 4:7) Ježiš však nechcel byť takým človekom, akým ho chcel mať Satan. Bez váhania mu povedal: „Je napísané: ‚Jehovu, svojho Boha, budeš uctievať a jemu samému budeš preukazovať svätú službu.‘“ (Luk. 4:8)

„HONOSNÉ VYSTAVOVANIE PROSTRIEDKOV NA ŽIVOBYTIE“

11. Ako Satan zviedol Evu?

11 Jedna z troch „vecí vo svete“, ktoré Ján spomenul, je aj „honosné vystavovanie prostriedkov na živobytie“.  Pochopiteľne, kým boli Adam s Evou jedinými ľuďmi na zemi, nemali sa pred kým vystatovať „prostriedkami na živobytie“. Napriek tomu prejavili pýchu. Keď Satan pokúšal Evu, naznačil jej, že Boh jej upiera niečo veľmi dobré. Oklamal ju, že hneď v ten deň, keď zje ovocie „zo stromu poznania dobrého a zlého“, „celkom istotne [bude] ako Boh a [bude] poznať dobré a zlé“. (1. Mojž. 2:17; 3:5) Tým jej vlastne povedal, že sa môže stať nezávislou od Jehovu. Čo spôsobilo, že uverila tejto lži? Bola to zjavne pýcha. Eva zjedla zakázané ovocie v presvedčení, že nezomrie. No žalostne sa mýlila!

12. Akým ďalším spôsobom Satan pokúšal Ježiša a čo mu na to Ježiš odpovedal?

12 Aký úžasný príklad pokory dal Ježiš v porovnaní s Evou! Satan ho pokúšal iným spôsobom ako Evu, ale on odmietol čo i len pomyslieť na to, že by urobil niečo, čím by síce zapôsobil na druhých, ale skúšal by tým Boha. Bol by to prejav pýchy! Miesto toho Satanovi stručne a jasne odvetil: „Je povedané: ‚Nebudeš skúšať Jehovu, svojho Boha.‘“ (Prečítajte Lukáša 4:9–12.)

AKO SI MÔŽEME CHRÁNIŤ VZŤAH K JEHOVOVI?

13., 14. Vysvetli, aké metódy dnes Satan používa, aby nás zviedol.

13 Dnes Satan používa na zvádzanie rovnaké metódy ako pri Eve a Ježišovi. Na „žiadosť tela“ pôsobí napríklad tak, že prostredníctvom svojho sveta podporuje nemravnosť a nestriedmosť v jedení a pití. Pornografiou, zvlášť na internete, môže upútať pozornosť neopatrného človeka, a tak zas môže zapôsobiť na „žiadosť očí“. A ľudí, ktorí sú pyšní a majú sklon vystatovať sa svojimi „prostriedkami na živobytie“, vábi možnosťou nadobudnúť majetok, moc a slávu.

Ktoré biblické zásady by ti mali napadnúť v týchto situáciách? (Pozri 13. a 14. odsek.)

14 „Veci vo svete“ sú ako návnada rybára. Sú príťažlivé, ale v každej sa skrýva háčik. Podobne Satan využíva to, čo sa ľuďom javí ako normálne a potrebné, aby v nich vyvolal túžbu urobiť niečo, čím porušia Božie zákony. Týmito rafinovanými pokušeniami však sleduje jeden cieľ — ovplyvniť naše túžby a skaziť naše srdce. V skutočnosti sa nám tým snaží nahovoriť, že uspokojiť svoje osobné potreby a mať pohodlný život  je dôležitejšie ako konať Božiu vôľu. Zhltneme mu túto návnadu?

15. Čo nám pomôže, aby sme podobne ako Ježiš odolali Satanovým pokušeniam?

15 Aj keď Eva Satanovým pokušeniam podľahla, Ježiš im odolal. Pri každom pokušení dal Satanovi odpoveď z Písiem a uviedol ju slovami „je napísané“ alebo „je povedané“. Keď budeme usilovne študovať Bibliu, budeme ju dobre poznať a dokážeme si spomenúť na texty, ktoré nám v pokušení pomôžu uvažovať správne. (Žalm 1:1, 2) Keď budeme pamätať na biblické príklady ľudí, ktorí boli verní Bohu, pomôže nám to konať rovnako ako oni. (Rim. 15:4) A keď budeme mať k Jehovovi pravú posvätnú úctu a zároveň budeme milovať to, čo miluje on, a nenávidieť to, čo nenávidí on, bude nás to chrániť. (Žalm 97:10)

16., 17. Prečo nás Pavol povzbudzuje používať „silu rozumu“?

16 Apoštol Pavol nás povzbudzuje používať „silu rozumu“, aby sme sa stali ľuďmi, ktorých zmýšľanie formuje Jehova, a nie tento svet. (Rim. 12:1, 2) Na inom mieste zdôrazňuje, že je potrebné prísne strážiť svoje myšlienky: „Boríme úvahy a všetko povýšené, čo sa pozdvihuje proti poznaniu Boha, a privádzame každú myšlienku do zajatia, aby sme ju urobili poslušnou Kristovi.“ (2. Kor. 10:5) Naše myšlienky do veľkej miery rozhodujú o tom, akými ľuďmi sme, a preto musíme ‚ďalej uvažovať‘ o tom, čo je správne z Božieho hľadiska. (Fil. 4:8)

17 Keby sme sa zaoberali nevhodnými myšlienkami a živili v sebe nesprávne túžby, nemohli by sme byť svätí. Jehovu musíme milovať „z čistého srdca“. (1. Tim. 1:5) Lenže srdce je zradné a my si ani nemusíme uvedomovať, do akej miery nás ovplyvňujú „veci vo svete“. (Jer. 17:9) Preto je dôležité, aby sme uplatnili Pavlovu radu: „Stále skúšajte, či ste vo viere, dokazujte, čím ste vy sami.“ (2. Kor. 13:5) Štúdium Biblie nám pomáha čestne si zodpovedať nasledujúcu otázku: ‚Páčia sa Bohu moje myšlienky a túžby?‘

18., 19. Prečo by sme mali byť odhodlaní byť takými ľuďmi, akými nás chce Jehova mať?

18 Odolávať „veciam vo svete“ nám pomáha aj to, že pamätáme na inšpirované slová apoštola Jána: „Svet sa pomíňa, ako aj jeho žiadosť, ale ten, kto koná Božiu vôľu, zostáva naveky.“ (1. Jána 2:17) Niektorým ľuďom sa môže zdať, že Satanov systém má pevné základy a bude tu večne. Realita je však iná. Satanov svet jedného dňa pominie. Nič z toho, čo nám môže ponúknuť, nie je trvalé. Ak budeme na túto skutočnosť pamätať, pomôže nám to nedať sa zviesť Diablovými lákadlami.

19 Apoštol Peter nás nabáda, aby sme boli takými ľuďmi, akých Boh schvaľuje, a aby sme očakávali a pevne zachovávali v mysli „prítomnosť Jehovovho dňa, prostredníctvom ktorého sa nebesia rozplynú v ohni a prvky sa v žeravej horúčave roztopia“. (2. Petra 3:12) Ten deň príde veľmi skoro a Jehova v ňom odstráni Satanov svet do posledného zvyšku. Dovtedy nás Diabol bude ďalej pokúšať „vecami vo svete“, rovnako ako pokúšal Evu i Ježiša. Nesmieme byť ako Eva a snažiť sa uspokojiť vlastné žiadosti. Tým by sme v podstate uznali Satana za svojho boha. Musíme byť ako Ježiš a odolávať takým pokušeniam bez ohľadu na to, ako príťažlivo a príjemne budú na nás pôsobiť. Kiež je každý z nás odhodlaný byť takým človekom, akým nás chce Jehova mať.