Prejsť na článok

Prejsť na obsah

Jehova je „Zjavovateľ tajomstiev“

Jehova je „Zjavovateľ tajomstiev“

 Jehova je „Zjavovateľ tajomstiev“

„Váš Boh je naozaj Boh bohov a Pán kráľov a Zjavovateľ tajomstiev.“ ​(DAN. 2:47)

AKO BY SI ODPOVEDAL?

Aké podrobnosti o budúcnosti nám Jehova zjavil?

Čo predstavuje prvých šesť hláv divého zvieraťa?

Aká je spojitosť medzi divým zvieraťom a sochou z Nabuchodonozorovho sna?

1., 2. Čo nám Jehova zjavil a prečo?

KTORÉ vlády budú mať na zemi dominantné postavenie, keď Božie Kráľovstvo ukončí ľudské panovanie? Odpoveď na túto otázku vieme, lebo nám ju odhalil „Zjavovateľ tajomstiev“, Boh Jehova, a to prostredníctvom spisov proroka Daniela a apoštola Jána.

Jehova dal týmto mužom niekoľko videní, v ktorých sa objavovali rôzne zvieratá. Danielovi odhalil aj význam prorockého sna o obrovskej soche z rozličných kovov. Postaral sa, aby boli tieto informácie zaznamenané do Biblie a aby sa zachovali na náš úžitok. (Rim. 15:4) Jehova to urobil, aby posilnil našu nádej, že jeho Kráľovstvo čoskoro rozdrví všetky ľudské vlády. (Dan. 2:44)

3. Čo musíme v prvom rade pochopiť, ak máme jasne rozumieť proroctvám, a prečo?

Proroctvá Daniela a Jána odhaľujú nielen totožnosť ôsmich kráľov, čiže ľudských vlád, ale i to, v akom poradí sa niektorí z nich objavia. No týmto proroctvám môžeme jasne rozumieť iba vtedy, keď chápeme zmysel úplne prvého proroctva Biblie. Prečo? Lebo splnenie tohto proroctva je zjednocujúcou témou Biblie. Všetky ostatné proroctvá sa odvíjajú od neho.

SEMENO HADA A DIVÉ ZVIERA

4. Kto tvorí semeno ženy a čo toto semeno urobí?

Krátko po vzbure v Edene Jehova sľúbil, že „žena“ privedie na svet „semeno“. * (Prečítajte 1. Mojžišovu 3:15.) Toto semeno malo nakoniec  rozdrviť hadovi, Satanovi, hlavu. Neskôr Jehova zjavil, že semeno príde prostredníctvom Abraháma, bude pochádzať z izraelského národa, bude z kmeňa Júdu a bude potomkom kráľa Dávida. (1. Mojž. 22:15–18; 49:10; Žalm 89:3, 4; Luk. 1:30–33) Hlavnou časťou tohto semena je Kristus Ježiš. (Gal. 3:16) Druhotnú časť semena tvoria členovia kresťanského zboru pomazaní duchom. (Gal. 3:26–29) Ježiš a pomazaní spolu tvoria Božie Kráľovstvo, nástroj, ktorým Boh rozdrví Satana. (Luk. 12:32; Rim. 16:20)

5., 6. a) O koľkých veľkých mocnostiach hovoria Daniel a Ján? b) Čo predstavujú hlavy divého zvieraťa zo Zjavenia?

V spomínanom edenskom proroctve sa uvádzalo, že aj zo Satana vzíde „semeno“. Toto semeno sa malo správať nepriateľsky k semenu ženy. Kto tvorí semeno hada? Všetci, ktorí podobne ako Satan nenávidia Boha a stavajú sa na odpor Božiemu ľudu. Satan v priebehu dejín zorganizoval svoje semeno do rôznych politických zoskupení alebo kráľovstiev. (Luk. 4:5, 6) No len pomerne málo ľudských kráľovstiev malo zásadný vplyv na Boží ľud, či už na izraelský národ, alebo na zbor pomazaných kresťanov. Prečo je táto skutočnosť významná? Lebo vysvetľuje, prečo sa vo videniach Daniela a Jána neobjavuje viac ako osem takýchto veľkých mocností.

Vzkriesený Ježiš dal apoštolovi Jánovi na konci prvého storočia n. l. niekoľko ohromujúcich videní. (Zjav. 1:1) V jednom z nich Ján videl draka, čiže Diabla, ako stojí na morskom pobreží. (Prečítajte Zjavenie 13:1, 2.) Ján tiež videl, ako z mora vyšlo neobyčajné zviera so siedmimi hlavami a dostalo od Diabla veľkú právomoc. Neskôr videl iné sedemhlavé zviera, šarlátové, ktoré je obrazom zvieraťa zo Zjavenia 13:1. Anjel Jánovi vysvetlil, že sedem hláv šarlátového zvieraťa predstavuje „sedem kráľov“, čiže vlád. (Zjav. 13:14, 15; 17:3, 9, 10) V čase, keď Ján zapisoval tieto videnia, päť kráľov už padlo, jeden bol práve pri moci a ďalší „ešte neprišiel“. Ktoré to boli kráľovstvá, čiže svetové veľmoci? Pouvažujme teraz o každej hlave zvieraťa opísaného v Zjavení 13. kapitole. Rozoberieme si aj podrobnosti, ktoré zapísal Daniel o väčšine týchto kráľovstiev, o niektorých  z nich storočia predtým, ako začali existovať.

PRVÉ DVE HLAVY — EGYPT A ASÝRIA

7. Čo symbolizuje prvá hlava a ako to vieme?

Prvá hlava zvieraťa symbolizuje Egypt. Ako to vieme? Egypt bol prvou svetovou veľmocou, ktorá sa k Božiemu ľudu správala nepriateľsky. Potomkovia Abraháma, z ktorých malo vzísť sľúbené semeno ženy, sa v Egypte stali veľkým národom. Vtedy začal Egypt Izraelitov utláčať. Satan sa pokúsil vyhladiť Boží ľud, aby zabránil príchodu semena ženy. Čo urobil? Podnietil faraóna, aby nariadil usmrtiť všetkých izraelských chlapcov. Jehova zmaril tento zámer a oslobodil Izraelitov z egyptského otroctva. (2. Mojž. 1:15–20; 14:13) Časom im dal Zasľúbenú krajinu.

8. Ktoré kráľovstvo je symbolizované druhou hlavou a o čo sa pokúsilo?

Druhá hlava zvieraťa symbolizuje Asýriu. Aj toto mocné kráľovstvo sa pokúsilo vyhladiť Boží ľud. Jehova síce použil Asýriu ako nástroj, ktorým potrestal desaťkmeňové kráľovstvo za modlárstvo a vzburu, ale Asýria potom napadla Jeruzalem. Satan možno chcel prerušiť kráľovskú rodovú líniu, ktorá mala viesť k Ježišovi. Tento útok nebol súčasťou Jehovovho predsavzatia. Preto Jehova útočníkov zničil a svoj verný ľud zázračne oslobodil. (2. Kráľ. 19:32–35; Iz. 10:5, 6, 12–15)

TRETIA HLAVA — BABYLON

9., 10. a) Čo Jehova dovolil Babylončanom? b) Čo sa muselo stať, ak sa mali splniť proroctvá?

Tretia hlava zvieraťa z Jánovho videnia symbolizuje kráľovstvo, ktorého hlavným mestom bol Babylon. Jehova dovolil Babylončanom, aby dobyli Jeruzalem a odviedli jeho obyvateľov do zajatia. No skôr ako sa to stalo, vystríhal spurných Izraelitov, že ich postihne taká potupa. (2. Kráľ. 20:16–18) Predpovedal, že na „Jehovovom tróne“ v Jeruzaleme už nebude sedieť nijaký izraelský panovník z kráľovskej rodovej línie. (1. Par. 29:23) Sľúbil však, že príde potomok kráľa Dávida, „ten, kto má zákonné právo“, a bude vládnuť ako kráľ ustanovený Jehovom. (Ezech. 21:25–27)

10 V inom proroctve bolo zjavené, že keď príde sľúbený Mesiáš, čiže Pomazaný, Židia budú uctievať Jehovu v jeruzalemskom chráme. (Dan. 9:24–27) V skoršom proroctve, zapísanom ešte pred babylonským vyhnanstvom, sa uvádzalo, že Mesiáš sa narodí v Betleheme. (Mich. 5:2) Ak sa tieto proroctvá mali splniť, Židia museli byť vyslobodení zo zajatia, museli sa vrátiť do svojej domoviny a znovu vystavať chrám. No Babylon neprepúšťal svojich zajatcov. Ako mala byť prekonaná táto prekážka? Jehova to zjavil svojim prorokom. (Ámos 3:7)

11. Akými symbolmi bola predobrazená Babylonská ríša? (Pozri poznámku pod čiarou.)

11 Prorok Daniel patril k zajatcom vzatým do Babylona. (Dan. 1:1–6) Jehova prostredníctvom neho zjavil, v akom slede sa po Babylone budú objavovať ďalšie svetové veľmoci. Odhalil to pomocou niekoľkých symbolov. Napríklad babylonskému kráľovi Nabuchodonozorovi ukázal vo sne obrovskú sochu z rozličných kovov. (Prečítajte Daniela 2:1, 19, 31–38.) Cez Daniela zjavil, že zlatá hlava sochy  symbolizuje Babylonskú ríšu. * Svetová veľmoc, ktorá mala vystriedať Babylon, bola predobrazená striebornými prsiami a pažami. Ktorá veľmoc to bola a ako sa správala k Božiemu ľudu?

ŠTVRTÁ HLAVA — MÉDO-PERZIA

12., 13. a) Čo Jehova zjavil o porážke Babylona? b) Prečo je namieste hovoriť o Médo-Perzii ako o štvrtej hlave divého zvieraťa?

12 Vyše sto rokov pred Danielom zjavil Jehova prostredníctvom proroka Izaiáša podrobnosti o svetovej veľmoci, ktorá mala dobyť Babylon. Odhalil nielen to, ako padne mesto Babylon, ale aj meno jeho dobyvateľa. Týmto vojvodcom bol Peržan Cýrus (Kýros). (Iz. 44:28–45:2) Daniel dostal ďalšie dve videnia týkajúce sa médo-perzskej svetovej veľmoci. V jednom ju predstavoval medveď, ktorý bol na jednej strane vyzdvihnutý. Bolo mu povedané: „Zožer hodne mäsa.“ ​(Dan. 7:5) V druhom videní túto dvojitú svetovú veľmoc symbolizoval dvojrohý baran. (Dan. 8:3, 20)

13 Médo-perzská ríša zvrhla Babylon a umožnila Izraelitom vrátiť sa do domoviny, čím poslúžila ako Jehovov nástroj na splnenie proroctva. (2. Par. 36:22, 23) No neskôr tá istá veľmoc takmer vyhubila Boží ľud. Biblická kniha Ester opisuje sprisahanie, ktoré zosnoval perzský ministerský predseda Háman. Podnikol kroky na vyhladenie všetkých Židov v obrovskej Perzskej ríši a určil konkrétny dátum tejto genocídy. Len vďaka Jehovovmu zásahu bol Boží ľud opäť ochránený pred prejavom nepriateľstva zo strany Satanovho semena. (Ester 1:1–3; 3:8, 9; 8:3, 9–14) Teda je namieste hovoriť o Médo-Perzii ako o štvrtej hlave zvieraťa zo Zjavenia.

PIATA HLAVA — GRÉCKO

14., 15. Aké detaily Jehova zjavil o starovekej Gréckej ríši?

14 Piata hlava divého zvieraťa zo Zjavenia predstavuje Grécko. Vo sne, ktorý Daniel vysvetlil Nabuchodonozorovi, bola táto veľmoc symbolizovaná medeným bruchom a medenými stehnami sochy. Okrem toho mal Daniel dve videnia, z ktorých sa dozvedáme pozoruhodné detaily nielen o tejto ríši, ale aj o jej najvýznačnejšom panovníkovi.

15 V jednom z týchto videní Grécko predstavoval leopard so štyrmi krídlami, čo poukazovalo na to, že táto ríša bude rýchlo získavať víťazstvá. (Dan. 7:6) V ďalšom videní sa objavil cap s nápadným rohom a rýchlo zabil dvojrohého barana, Médo-Perziu. Jehova Danielovi povedal, že cap symbolizuje Grécko a veľký roh predstavuje jedného z jeho kráľov. Daniel ďalej zapísal, že veľký roh sa zlomil a na jeho mieste vyrástli štyri menšie rohy. Hoci toto proroctvo bolo napísané asi dvesto rokov predtým, ako sa Grécko stalo veľmocou, splnil sa každý detail. Alexander Veľký, najvýznačnejší kráľ starovekého Grécka, viedol vojnové ťaženie proti Médo-Perzii. Tento roh sa však zakrátko zlomil, keď Alexander na vrchole svojej moci, len vo veku 32 rokov, zomrel. Jeho kráľovstvo si napokon rozdelili  štyria jeho vojvodcovia. (Prečítajte Daniela 8:20–22.)

16. Čo urobil Antiochos IV.?

16 Po dobytí Perzie vládlo Grécko nad krajinou, v ktorej žil Boží ľud. V tom čase Židia znovu obývali Zasľúbenú krajinu a jeruzalemský chrám bol obnovený. Stále boli Božím vyvoleným ľudom a obnovený chrám bol stále centrom pravého uctievania. No v druhom storočí pred n. l. Grécko, piata hlava divého zvieraťa, zaútočilo na Boží ľud. Antiochos IV., jeden z dedičov rozdelenej Alexandrovej ríše, postavil v jeruzalemskom chráme pohanský oltár a zakázal židovské náboženstvo, pričom porušenie tohto zákazu sa trestalo smrťou. Satanovo semeno opäť bojovalo proti Božiemu ľudu! Čoskoro však bolo Grécko nahradené inou svetovou veľmocou. Ktoré kráľovstvo sa stalo šiestou hlavou divého zvieraťa?

ŠIESTA HLAVA — RÍM, NAHÁŇAJÚCI STRACH A HROZNÝ

17. Akú úlohu zohrala šiesta hlava v spĺňaní 1. Mojžišovej 3:15?

17 V čase, keď Ján dostal videnie divého zvieraťa, bol vládnucou veľmocou Rím. (Zjav. 17:10) Táto šiesta hlava zohrala dôležitú úlohu v spĺňaní proroctva zapísaného v 1. Mojžišovej 3:15. Satan využil rímskych vládnych predstaviteľov, aby semenu rozmliaždil pätu, čím ho dočasne ochromil. Ako sa to stalo? Rimania na základe falošného obvinenia z poburovania vypočúvali Ježiša a nakoniec ho popravili. (Mat. 27:26) Z tohto zranenia sa však semeno zakrátko uzdravilo, lebo Jehova Ježiša vzkriesil.

18. a) Aký nový národ si Jehova zvolil a prečo? b) Ako semeno hada naďalej prejavovalo nepriateľstvo voči semenu ženy?

18 Keďže izraelskí náboženskí vodcovia sa spriahli s Rímom proti Ježišovi a zavrhla ho aj väčšina jeho národa, Jehova sa odvrátil od telesného Izraela a už ho nepovažoval za svoj ľud. (Mat. 23:38; Sk. 2:22, 23) Zvolil si nový národ, „Boží Izrael“. (Gal. 3:26–29; 6:16) Týmto národom bol zbor pomazaných kresťanov tvorený Židmi i Nežidmi. (Ef. 2:11–18) Aj po Ježišovej smrti a vzkriesení prejavovalo semeno hada nepriateľstvo voči semenu ženy. Rím sa viackrát pokúsil zničiť kresťanský zbor, druhotnú časť semena. *

19. a) Ako Daniel opisuje šiestu svetovú veľmoc? b) Čo budeme preberať v ďalšom článku?

19 Vo sne, ktorý Daniel vysvetlil Nabuchodonozorovi, je Rím symbolizovaný nohami zo železa. (Dan. 2:33) Ďalšie podrobnosti sa dozvedáme z Danielovho videnia, ktoré výstižne opisuje nielen Rímsku ríšu, ale aj svetovú veľmoc, ktorá z Ríma vzišla. (Prečítajte Daniela 7:7, 8.) Celé stáročia bol Rím pre svojich nepriateľov ako zviera „naháňajúce strach a hrozné a neobyčajne silné“. No z proroctva sa dozvedáme, že z tejto ríše malo vyrásť „desať rohov“ a medzi nimi mal vyrásť iný roh, malý, ktorý sa mal stať zvlášť významným. Čo predstavuje desať rohov a čo malý roh? Ako malý roh súvisí s obrovskou sochou z Nabuchodonozorovho sna? Odpovede na tieto otázky sa dozvieme v nasledujúcom článku.

[Poznámky pod čiarou]

^ 4. ods. Žena predstavuje Jehovovu organizáciu podobnú manželke. Túto organizáciu tvoria duchovní tvorovia v nebesiach. (Iz. 54:1; Gal. 4:26; Zjav. 12:1, 2)

^ 11. ods. Babylon je symbolizovaný jednak hlavou sochy, o ktorej sa píše v knihe Daniel, a jednak treťou hlavou divého zvieraťa opísaného v Zjavení. Pozri 12. a 13. stranu.

^ 18. ods. Rím v roku 70 n. l. zničil Jeruzalem, no tento útok nesúvisel so spĺňaním 1. Mojžišovej 3:15. V tom čase už telesný Izrael nebol Božím vyvoleným národom.

[Študijné otázky]