Prejsť na článok

Prejsť na obsah

‚Syn chce zjaviť Otca‘

‚Syn chce zjaviť Otca‘

 ‚Syn chce zjaviť Otca‘

„Nikto nevie, kto je Otec, iba Syn a ten, komu ho chce Syn zjaviť.“ ​(LUK. 10:22)

AKO BY SI ODPOVEDAL?

Prečo mohol Ježiš najlepšie zjaviť svojho Otca?

Ako Ježiš zjavil svojho Otca druhým?

Ako môžeš napodobňovať Ježiša v spôsobe, akým zjavoval Otca?

1., 2. Na akú otázku mnohí ľudia nedokážu odpovedať a prečo?

‚KTO je Boh?‘ Mnohí ľudia na túto otázku nedokážu odpovedať. Napríklad väčšina ľudí hlásiacich sa ku kresťanstvu verí, že Boh je Trojica, no mnohí z nich pripúšťajú, že táto náuka je nepochopiteľná. Istý duchovný napísal: „Je to náuka, ktorá siaha za hranicu ľudskej obmedzenej mysle. Leží mimo oblasti ľudského rozumu a logiky.“ Potom sú tu ľudia, ktorí sa zastávajú evolučnej teórie. Väčšina z nich verí, že Boh neexistuje, a všetky zázraky stvorenia pripisujú slepej náhode. Charles Darwin však nepopieral Božiu existenciu. Povedal: „Zdá sa mi najbezpečnejšie prísť k záveru, že celá táto téma je nad rámec ľudského intelektu.“

Väčšina ľudí, bez ohľadu na svoje názory, premýšľa o otázkach súvisiacich s existenciou Boha. No mnohí sa v hľadaní Boha nakoniec vzdajú, lebo nenachádzajú uspokojujúcu odpoveď. Áno, Satan „zaslepil mysle neveriacich“. (2. Kor. 4:4) Preto nie div, že väčšina ľudí zostáva v nevedomosti a zmätku, pokiaľ ide o to, aká je pravda o Otcovi, Stvoriteľovi vesmíru. (Iz. 45:18)

3. a) Kto nám zjavil Stvoriteľa? b) Nad ktorými otázkami budeme uvažovať?

Poznať pravdu o Bohu je však životne dôležité. Prečo? Lebo iba tí, ktorí vzývajú „Jehovovo meno“, budú zachránení. (Rim. 10:13) Vzývať Božie meno znamená aj spoznať Osobu, ktorá nesie toto meno. Ježiš Kristus pomohol svojim učeníkom získať takéto nevyhnutné poznanie. Zjavil  im Otca. (Prečítajte Lukáša 10:22.) Prečo Ježiš dokázal zjaviť Otca lepšie než ktokoľvek iný? Ako to robil? A ako ho môžeme napodobňovať a zjavovať Otca druhým? Pouvažujme nad týmito otázkami.

JEŽIŠ KRISTUS BOL NAJSPÔSOBILEJŠÍ ZJAVIŤ OTCA

4., 5. Prečo bol Ježiš najspôsobilejší zjaviť svojho Otca?

Ježiš bol najspôsobilejší zjaviť svojho Otca. Prečo to môžeme tvrdiť? Lebo bol stvorený oveľa skôr ako všetky iné formy života. Predtým než sa tento duchovný tvor stal na zemi známym pod menom Ježiš, žil v nebesiach ako ‚jednosplodený Boží Syn‘. (Ján 1:14; 3:18) Bolo to výnimočné postavenie. Keď ešte neexistoval žiadny iný tvor, Syn sa tešil z toho, že mu Otec venuje celú pozornosť, a veľa sa o ňom i o jeho vlastnostiach dozvedal. Určite spolu za tie miliardy rokov obšírne komunikovali a vznikla medzi nimi vrúcna náklonnosť. (Ján 5:20; 14:31) Do akej hĺbky musel Syn spoznať osobnosť svojho Otca! (Prečítajte Kolosanom 1:15–17.)

Otec ustanovil Syna za svojho hovorcu, „Slovo Božie“. (Zjav. 19:13) Vďaka tomuto postaveniu mohol Ježiš najlepšie zjaviť Otca druhým. Ján vo svojom evanjeliu vhodne opisuje Ježiša, „Slovo“, ako toho, kto je „v Otcovom náručí“, čo môže znamenať aj „pri Otcovej hrudi“. (Ján 1:1, 18) Toto slovné spojenie môže byť narážka na spôsob, akým sa v tých dňoch stolovalo. Jeden hosť spočíval hneď vedľa druhého na rovnakom ležadle. Keďže boli blízko seba, ľahko sa mohli dať do rozhovoru. (Pozri Jána 13:23–25.) Tak aj Syn sa mohol tešiť z dôverných rozhovorov s Otcom, lebo bol veľmi blízko pri ňom.

6., 7. Ako sa rozvíjal vzťah medzi Otcom a Synom?

Vzťah medzi Otcom a Synom sa stále rozvíjal. Syn, opísaný ako zosobnená múdrosť, sa stal „tým, čo mal [Boh] zvlášť rád deň čo deň“. (Prečítajte Príslovia 8:22, 23, 30, 31.) Je logické, že keď spolupracovali a Syn sa učil napodobňovať Otcove vlastnosti, ich vzájomné puto silnelo. Po stvorení ďalších inteligentných tvorov Syn videl, ako Jehova s každým z nich zaobchádza, a istotne si ešte viac cenil jeho osobnosť.

Keď neskôr Satan Diabol spochybnil oprávnenosť Jehovovej zvrchovanosti, Syn mohol pozorovať, ako Jehova v tejto náročnej situácii prejavuje lásku, spravodlivosť, múdrosť a moc. To ho nepochybne pripravilo, aby dokázal zvládať ťažkosti, ktoré neskôr, keď slúžil na zemi, sám zažíval. (Ján 5:19)

8. Ako nám záznam v evanjeliách pomáha lepšie spoznať Otcove vlastnosti?

Keďže Syn mal k Otcovi blízky vzťah, mohol o ňom poskytnúť viac detailov než ktokoľvek iný. Existuje teda lepší spôsob, ako spoznať Otca, než všímať si to, čo učil a robil jeho jednosplodený Syn? Predstavme si, aké ťažké by bolo precítiť slovo „láska“, keby sme si iba prečítali definíciu v slovníku. No v evanjeliách máme farbisto opísané, ako Ježiš slúžil a zaujímal sa o druhých, a to nám odhaľuje veľa o tom, čo znamená výrok „Boh je láska“. (1. Jána 4:8, 16) Rovnakým  spôsobom sa môžeme dozvedieť aj o ďalších Jehovových vlastnostiach, ktoré Ježiš zjavil svojim učeníkom, kým bol na zemi.

AKO JEŽIŠ ZJAVIL OTCA

9. a) Akými dvoma základnými spôsobmi zjavil Ježiš svojho Otca? b) Na príklade ukáž, ako Ježiš zjavil Otca svojím učením.

Ako Ježiš zjavil Otca učeníkom a v konečnom dôsledku i svojim budúcim nasledovníkom? Robil to dvoma základnými spôsobmi: svojím učením a svojím konaním. Zamyslime sa najprv nad Ježišovým učením. Bolo z neho vidieť, že Ježiš veľmi dobre vie, ako Otec uvažuje, cíti a koná. Napríklad prirovnal Otca k starostlivému majiteľovi stáda, ktorý sa vydá hľadať jednu zablúdenú ovcu. Ježiš povedal, že keď ju majiteľ nájde, tak „sa z nej raduje viac ako z tých deväťdesiatich deviatich, ktoré nezablúdili“. Čo chcel Ježiš týmto podobenstvom vyzdvihnúť? Povedal: „Práve tak nie je prianím môjho Otca, ktorý je v nebi, aby zahynul jeden z týchto maličkých.“ ​(Mat. 18:12–14) Čo sa môžeš z tohto podobenstva naučiť o Jehovovi? Aj keď sa niekedy cítiš bezvýznamný a zabudnutý, pamätaj, že tvoj nebeský Otec sa o teba zaujíma a stará. V jeho očiach si ‚jeden z tých maličkých‘.

10. Ako Ježiš zjavil Otca svojím konaním?

10 Ako bolo uvedené, Ježiš zjavil Otca aj svojím konaním. Preto keď apoštol Filip Ježiša žiadal: „Ukáž nám Otca“, Ježiš mohol oprávnene povedať: „Kto videl mňa, videl aj Otca.“ ​(Ján 14:8, 9) Pozrime sa na niekoľko príkladov, z ktorých vidno, ako Ježiš prejavoval Otcove vlastnosti. Jeden „muž plný malomocenstva“ ho prosil, aby ho uzdravil. Ježiš sa ho dotkol a povedal mu: „Chcem. Buď očistený.“ V tomto Ježišovom skutku uzdravený muž nepochybne videl Jehovovu ruku. (Luk. 5:12, 13) Aj pri Lazarovej smrti si učeníci istotne uvedomili, aký je Otec súcitný, lebo Ježiš „zastonal v duchu, znepokojil sa“ a „vyhŕkli [mu] slzy“. Hoci Ježiš vedel, že o chvíľu Lazara vzkriesi, cítil s Lazarovými príbuznými a priateľmi. (Ján 11:32–35, 40–43) Aj ty určite máš svoje obľúbené biblické pasáže o Ježišových činoch, v ktorých sa zračí Otcovo milosrdenstvo.

11. a) Čo zjavil Ježiš o Otcovi, keď vyčistil chrám? b) V akom zmysle nám správa o vyčistení chrámu prináša útechu?

11 A čo sa môžeš naučiť z toho, že Ježiš vyčistil chrám? Predstav si, ako sa to odohralo: Ježiš si urobil bič z povrazov a vyhnal predavačov dobytka  i oviec. Rozsypal mince zmenárnikov a poprevracal ich stoly. (Ján 2:13–17) Tento rázny čin pripomenul učeníkom prorocké slová kráľa Dávida: „Strávila [ma] úplná horlivosť pre tvoj dom.“ ​(Žalm 69:9) Tým, že Ježiš podnikol rázne kroky, ukázal, že má silnú túžbu hájiť pravé uctievanie. Vidíš z tejto správy, akú má Otec osobnosť? Boh má nielen neobmedzenú moc vyhladiť zlo z povrchu zeme, ale aj planúcu túžbu urobiť to. Z toho, ako rozhodne Ježiš zareagoval na nesprávne konanie, vidíme, čo musí cítiť Otec, keď sa pozerá na bujnejúcu skazenosť na zemi. To nám prináša útechu, keď sami trpíme krivdu.

12., 13. Čo sa môžeš naučiť o Jehovovi z toho, ako Ježiš zaobchádzal so svojimi učeníkmi?

12 Pozrime sa na ďalší príklad. Týka sa toho, ako Ježiš zaobchádzal so svojimi učeníkmi. Opakovane sa hádali, kto z nich je väčší. (Mar. 9:33–35; 10:43; Luk. 9:46) Ježiš vďaka tomu, že bol dlhý čas s Otcom, vedel, ako sa Jehova pozerá na sklon k pýche. (2. Sam. 22:28; Žalm 138:6) Navyše tento sklon videl aj u Satana Diabla. Tohto samoľúbeho tvora zaujímala iba vlastná dôležitosť a postavenie. Preto Ježiša muselo veľmi trápiť, keď u učeníkov, ktorých školil, pozoroval pretrvávajúcu ctižiadostivosť. Mali ju dokonca i tí, ktorých si vybral za apoštolov! Ich ctižiadostivý postoj sa prejavoval až do posledného dňa Ježišovho života na zemi. (Luk. 22:24–27) Napriek tomu Ježiš ich vždy láskavo naprával a nestrácal nádej, že raz si osvoja pokorné zmýšľanie, aké mal on. (Fil. 2:5–8)

13 Vidíš Otcovu ruku v tom, ako trpezlivo Ježiš naprával zlý postoj svojich učeníkov? Vidíš za Ježišovými skutkami a slovami Otca, ktorý neopustí svoj ľud, ani keď opakovane zlyháva? Či nás tieto Božie vlastnosti nemotivujú približovať sa k nemu a vyjadrovať mu svoju ľútosť nad chybami, ktorých sa dopúšťame?

SYN CHCEL ZJAVIŤ OTCA

14. Ako Ježiš ukázal, že chce zjaviť Otca?

14 Mnohí diktátori bránia ľuďom v prístupe k informáciám, aby ich držali v nevedomosti a mohli ich ovládať. Ježiš taký nebol. Chcel sa s druhými deliť o informácie, ktoré mal o Otcovi, a úplne im ho zjavil. (Prečítajte Matúša 11:27.) Okrem toho dal svojim učeníkom „rozumovú schopnosť, aby... poznali toho pravého“, Jehovu Boha. (1. Jána 5:20) Čo to znamená? Ježiš pomáhal svojim poslucháčom pochopiť, čo učil o Otcovi. Nezahalil ho závojom tajomstva, nehovoril o ňom ako o súčasti nepochopiteľnej Trojice.

15. Prečo Ježiš nepovedal učeníkom o svojom Otcovi všetko?

15 Zjavil Ježiš o Otcovi všetko, čo vedel? Nie, veľa vecí si nechal pre seba. (Prečítajte Jána 16:12.) Prečo to bolo múdre? Lebo v tom čase učeníci ‚nemohli zniesť‘ všetky informácie. Ježiš im však vysvetlil, že veľa sa dozvedia, keď príde „pomocník“, svätý duch, a ten ich uvedie „do celej pravdy“. (Ján 16:7, 13) Tak ako múdri rodičia nepovedia deťom určité informácie, kým nie sú dostatočne veľké na to, aby ich pochopili, aj Ježiš čakal, kým učeníci nedospejú k zrelosti a nebudú schopní porozumieť určitým  pravdám o Otcovi. Ježiš láskavo bral do úvahy ich obmedzenia.

NAPODOBŇUJ JEŽIŠA A POMÁHAJ DRUHÝM SPOZNAŤ JEHOVU

16., 17. Prečo môžeš zjavovať Otca druhým?

16 Keď niekoho dobre spoznáš a vážiš si ho, lebo je láskavý, zrejme ťa to podnecuje hovoriť o ňom druhým. Keď bol Ježiš na zemi, rozprával o svojom Otcovi. (Ján 17:25, 26) Môžeme ho v tom napodobňovať a zjavovať Jehovu druhým?

17 Ako sme už uviedli, Ježiš poznal svojho Otca oveľa lepšie než ktokoľvek iný. A ochotne sa delil o to, čo vedel, dokonca pomohol svojim učeníkom prehĺbiť si intelektuálne schopnosti, vďaka čomu ešte dôvernejšie spoznali jednotlivé stránky Božej osobnosti. Zásluhou Ježiša sme aj my spoznali Otca lepšie ako väčšina ľudí dnes. Akí sme vďační, že Ježiš nám svojím učením a konaním ochotne zjavil Otca! Áno, právom sa môžeme chváliť tým, že poznáme Otca. (Jer. 9:24; 1. Kor. 1:31) Keďže sme sa usilovali priblížiť k Jehovovi, on sa priblížil k nám. (Jak. 4:8) Preto sa teraz môžeme deliť s druhými o to, čo o ňom vieme. Ako to môžeme robiť?

18., 19. Akými spôsobmi môžeš zjavovať Otca druhým? Vysvetli to.

18 Musíme napodobňovať Ježiša a zjavovať Otca slovami a skutkami. Nezabúdajme, že veľa ľudí, ktorých stretávame vo zvestovateľskej službe, nevie, kto je Boh. Ich pohľad na Boha môže byť zastretý falošnými náukami. Môžeme im hovoriť, čo vieme z Biblie o tom, aké má Boh meno, aké má predsavzatie s ľuďmi a akou je osobou. Navyše, môžeme sa rozprávať so spoluveriacimi o tom, čo cenné sme sa z Biblie dozvedeli o Božej osobnosti. Potom z toho budú mať úžitok aj oni.

19 A ako môžeme napodobňovať Ježiša a zjavovať Otca svojím konaním? Keď ľudia uvidia v našich skutkoch Kristovu lásku, bude ich to priťahovať k Otcovi i k Ježišovi. (Ef. 5:1, 2) Apoštol Pavol nás povzbudil, aby sme ‚sa stali jeho napodobňovateľmi, ako bol i on Kristov‘. (1. Kor. 11:1) Máme nesmiernu výsadu, že svojím konaním môžeme pomáhať ľuďom vidieť, aký je Jehova. Kiež každý z nás ďalej napodobňuje Ježiša a zjavuje Otca druhým.

[Študijné otázky]