Prejsť na článok

Prejsť na obsah

Prospievajú ti oddychové činnosti, ktorým sa venuješ?

Prospievajú ti oddychové činnosti, ktorým sa venuješ?

 Prospievajú ti oddychové činnosti, ktorým sa venuješ?

„Presviedčajte sa stále o tom, čo je prijateľné Pánovi.“ ​(EF. 5:10)

1., 2. a) Z ktorých vyjadrení v Božom Slove vidíme, že Jehova chce, aby sme sa tešili zo života? b) K čomu nás to podnieti, keď sa na oddych pozeráme ako na „dar od Boha“?

V CELEJ Biblii nachádzame vyjadrenia, z ktorých vidíme, že Jehova chce nielen to, aby sme žili, ale aj to, aby sme sa zo života tešili. Napríklad v Žalme 104:14, 15 sa uvádza, že Jehova spôsobuje, „aby vychádzala potrava zo zeme, a víno, ktoré rozradostňuje srdce smrteľného človeka, aby sa tvár leskla olejom, a chlieb, ktorý živí srdce smrteľného človeka“. Áno, Jehova spôsobuje, aby plodiny rástli, a my z nich môžeme získať potravu v podobe obilia, oleja a vína. Ale víno tiež „rozradostňuje srdce“. To síce nie je absolútne nevyhnutné k udržaniu života, no prispieva to k našej radosti. (Kaz. 9:7; 10:19) Teda Jehova chce, aby sme sa tešili, aby bolo naše srdce naplnené „veselosťou“. (Sk. 14:16, 17)

Preto nemusíme mať výčitky, keď si z času na čas naplánujeme, že budeme ‚pozorne sledovať vtáky na nebi‘ a ‚poľné ľalie‘ alebo sa budeme venovať iným príjemným činnostiam, ktoré nás občerstvia a obohatia. (Mat. 6:26, 28; Žalm 8:3, 4) Šťastný život v dobrom zdraví je „dar od Boha“. (Kaz. 3:12, 13) Keď sa na oddychové činnosti budeme pozerať ako na súčasť tohto daru, podnieti nás to využívať ho tak, aby sme robili radosť jeho Darcovi. *

Rozmanitosť, ale aj hranice

3. Prečo je rozumné pamätať na to, že ľudia si môžu zvoliť odlišné oddychové činnosti?

Tí, ktorí majú vyrovnaný pohľad na oddychové činnosti, pamätajú, že môžu byť rozmanité, no zároveň si uvedomujú, že sú potrebné isté hranice. Prečo je to tak? Odpovedať na túto otázku nám pomôže, keď zábavu porovnáme s jedlom. V rôznych častiach sveta ľudia obľubujú rôzne jedlá. Stáva sa, že to, na čom si pochutnajú ľudia v jednej oblasti, nechutí ľuďom niekde inde. Podobne to, čo kresťania v jednej časti sveta považujú za príjemný oddych, nemusí byť zaujímavé pre kresťanov na inom mieste. To isté môže platiť dokonca aj medzi kresťanmi, ktorí žijú na rovnakom mieste. To, čo niekto považuje za oddych (možno čítať dobrú knihu), môže byť pre iného nudné; to, čo jedného občerství (možno výlet na bicykli), môže druhého vyčerpať. Z toho vyplýva, že v takých oblastiach, ako je jedlo a zábava, je priestor na rozmanitosť a osobnú voľbu. (Rim. 14:2–4)

4. Prečo si musíme stanoviť hranice, keď si vyberáme určitý druh zábavy? Znázorni to.

Zároveň však uznávame, že hoci zábava môže byť rozmanitá, nedáva nám to oprávnenie preháňať to s ňou. Na znázornenie opäť použime príklad s jedlom. I keď možno ochotne jeme rôzne jedlá, nebudeme zámerne jesť to, čo je skazené. Bolo by to proti zdravému rozumu a mohlo by nám to uškodiť. Podobne môžeme byť ochotní vyskúšať rôzne formy zábavy, ale vyhýbame sa oddychovým  činnostiam, ktoré ohrozujú život, sú násilné alebo morálne skazené. Taká zábava by bola proti biblickým zásadám a mohla by nám uškodiť tak telesne, ako aj duchovne. Aby sme sa uistili, že náš výber v tejto oblasti je v rámci rozumných hraníc, bude dobré, keď vopred zistíme, či nám určitý druh zábavy, ktorý nás láka, prospeje, alebo nie. (Ef. 5:10) Ako to môžeme urobiť?

5. Ako môžeme zistiť, či je spôsob, akým oddychujeme, v súlade s Božími normami?

Aby nám oddychová činnosť prospievala a bola v Jehovových očiach prijateľná, musí byť v súlade s konkrétnymi normami stanovenými v Božom Slove. (Žalm 86:11) Ak chceš zistiť, či je to tak aj v prípade činnosti, ktorá sa ti možno páči, odpovedz si na tri otázky v jednoduchom kontrolnom zozname. Možno ich zhrnúť do slov čo, kedy s kým. Pouvažujme teraz o každej z nich.

Čo tá činnosť zahŕňa?

6. Akú zábavu musíme odmietať a prečo?

Prvá otázka, ktorú si musíš položiť, skôr ako sa začneš venovať nejakej forme zábavy, znie: ‚Čo je podstatou oddychovej činnosti, ktorá ma priťahuje?‘ Pri hľadaní odpovede je dobré pamätať na to, že zábavu možno vo všeobecnosti rozdeliť do dvoch kategórií. Prvá zahŕňa zábavu, ktorú by sme si nikdy nezvolili; druhá činnosti, pre ktoré by sme sa možno rozhodli. Čo patrí do prvej kategórie? Veľká časť toho, čím sa ľudia v tomto zlom svete zabávajú, je v priamom rozpore s biblickými zásadami alebo hrubo porušuje Božie zákony. (1. Jána 5:19) Takú zábavu praví kresťania rozhodne odmietajú. Je to napríklad zábava s prvkami sadizmu, démonizmu, homosexuality, pornografie, násilia alebo zábava, ktorá stavia do pozitívneho svetla iné odporné, nemravné praktiky. (1. Kor. 6:9, 10; prečítajte Zjavenie 21:8.) Keď sa takej zábave zďaleka vyhýbame, bez ohľadu na to, či sme sami, alebo v spoločnosti druhých, dokazujeme Jehovovi, že ‚sme si sprotivili to, čo je zlé‘. (Rim. 12:9; 1. Jána 1:5, 6)

7., 8. Ako môžeme zhodnotiť kvalitu určitej formy zábavy? Znázorni to.

Druhá kategória oddychových činností zahŕňa také formy zábavy, ktorých podstatou nie sú praktiky, ktoré Božie Slovo jednoznačne odsudzuje. Predtým než si vyberieme nejakú formu zábavy z tejto kategórie, mali by sme ju dôkladne porovnať s biblickými zásadami, v ktorých sa odráža Jehovov pohľad na to, čo je vhodné. (Prísl. 4:10, 11) Potom sa musíme rozhodnúť tak, aby sme si zachovali dobré svedomie. (Gal. 6:5; 1. Tim. 1:19) Čo nám pomôže urobiť také rozhodnutie? Zamyslime sa. Skôr než ochutnáme nové jedlo, chceme vedieť, aké sú jeho hlavné zložky. Podobne skôr než sa začneme venovať nejakej forme zábavy, musíme preskúmať jej hlavné „zložky“. (Ef. 5:17)

Možno máš rád šport, čo je celkom pochopiteľné. Šport môže byť zábavný a vzrušujúci. No čo ak sa ti nejaký šport páči, lebo športovci sú v ňom bojovní a súťaživí, príliš sa v ňom riskuje, často pri ňom dochádza k zraneniam, spája sa s divokými oslavami, roznecuje nacionalistické vášne alebo obsahuje podobné „zložky“? Keď preskúmaš, čo ten šport zahŕňa, zrejme prídeš k záveru, že by si pri ňom ťažko dokázal zosúladiť svoj spôsob uvažovania s Jehovovým uvažovaním a s posolstvom pokoja a lásky, ktoré zvestujeme druhým. (Iz. 61:1; Gal. 5:19–21) Na druhej strane, ak sú „zložky“ určitej oddychovej činnosti v súlade s Jehovovými zásadami, potom je veľmi pravdepodobné, že ti táto činnosť prospeje a občerství ťa. (Gal. 5:22, 23; prečítajte Filipanom 4:8.)

 Kedy sa jej venuješ?

9. Čo odhaľuje naša odpoveď na otázku: ‚Kedy sa budem venovať oddychovej činnosti?‘

Druhá otázka, ktorú si musíš položiť, znie: ‚Kedy sa budem venovať oddychovej činnosti a koľko času ňou strávim?‘ Naša odpoveď na otázku „Čo?“ odhaľuje veľa o našich sklonoch — o tom, čo považujeme za prijateľné a čo za neprijateľné. Ale v odpovedi na otázku „Kedy?“ sa odzrkadľujú naše priority — čo považujeme za dôležité a čo za nedôležité. Ako teda môžeme zistiť, či oddychovým činnostiam pripisujeme takú dôležitosť, akú si skutočne zaslúžia?

10., 11. Ako nám Ježišove slová v Matúšovi 6:33 pomáhajú rozhodnúť sa, koľko času venovať oddychovým činnostiam?

10 Ježiš Kristus svojim nasledovníkom povedal: „Budeš milovať Jehovu, svojho Boha, celým svojím srdcom, celou svojou dušou, celou svojou mysľou a celou svojou silou.“ ​(Mar. 12:30) Čiže naša láska k Jehovovi je v našom živote na prvom mieste. Dokazujeme to tým, že poslúchame Ježišovo nabádanie: „Stále hľadajte najprv kráľovstvo a Jeho spravodlivosť, a toto všetko vám bude pridané.“ ​(Mat. 6:33) Ako nám tento výrok  pomôže zistiť, koľko času vyhradiť oddychovým činnostiam a akú dôležitosť im pripisovať?

11 Všimnime si jeden detail: Ježiš nás nabádal, aby sme ‚stále hľadali najprv kráľovstvo‘. Nepovedal, aby sme ‚stále hľadali iba kráľovstvo‘. Z toho vidíme, že Ježiš vedel, že okrem Kráľovstva sa budeme musieť v živote usilovať o mnohé veci. Potrebujeme bývanie, stravu, odev, primerané vzdelanie, zamestnanie, oddych a v tomto zozname by sme mohli pokračovať. No medzi všetkými týmito vecami, o ktoré sa usilujeme, je na prvom mieste len jedna — záujmy Kráľovstva. (1. Kor. 7:29–31) Táto základná pravda by nás mala podnietiť, aby sme sa druhoradým činnostiam, ako napríklad zábave, venovali tak, aby sme mohli vykonávať našu hlavnú činnosť — podporovať záujmy Kráľovstva. Ak to tak robíme, primerané množstvo času venované zábave nám môže prospieť.

12. Ako možno zásadu uvedenú v Lukášovi 14:28 uplatniť na zábavu?

12 Teda pokiaľ ide o čas trávený zábavou, urobíme dobre, keď si najprv spočítame náklady. (Luk. 14:28) Potrebujeme zistiť, koľko času si bude určitá oddychová činnosť vyžadovať. Potom sa musíme rozhodnúť, koľko času sa jej oplatí venovať. Ak by nám nejaká forma zábavy ukrajovala z času vyhradeného na také dôležité činnosti ako osobné štúdium Biblie, rodinné uctievanie, účasť na kresťanských zhromaždeniach či na zvestovateľskej službe, potom nestojí za to. (Mar. 8:36) Ale ak nám oddychová činnosť, ktorej sa občas venujeme, dodá silu, aby sme vytrvalo podporovali záujmy Kráľovstva, oprávnene si môžeme povedať, že sa jej oplatí venovať čas.

S kým sa jej venuješ?

13. Prečo by sme mali pozorne zvažovať, s kým trávime voľný čas?

13 Tretia otázka, ktorú si musíš položiť, znie: ‚S kým chcem tráviť voľný čas?‘ Zamyslieť sa nad touto stránkou zábavy je dôležité. Prečo? Lebo kvalita oddychových činností, ktorým sa venujeme, do veľkej miery závisí od kvality našich spoločníkov. Tak ako máme z jedla zvyčajne väčšie potešenie, keď sme v kruhu dobrých priateľov, aj oddychové činnosti nám často prinášajú viac radosti, keď sú s nami dobrí spoločníci. Preto je pochopiteľné, že mnohí z nás, najmä mladí, majú radosť z oddychových činností  v spoločnosti iných. No ak nám má určitá forma zábavy osožiť, je múdre vopred si určiť, akých spoločníkov si vyberieme a akým sa vyhneme. (2. Par. 19:2; prečítajte Príslovia 13:20; Jak. 4:4)

14., 15. a) Aký príklad dal Ježiš v tom, ako si vyberať dobrých spoločníkov? b) Aké otázky týkajúce sa našich spoločníkov by sme si mali položiť?

14 Pri výbere priateľov je veľmi užitočné riadiť sa Ježišovým príkladom. Ježiš miluje ľudí už od ich stvorenia. (Prísl. 8:31) Keď bol na zemi, prejavoval láskyplný záujem o všetky typy ľudí. (Mat. 15:29–37) Rozlišoval však, komu byť blízkym priateľom a ku komu byť len priateľský. Hoci k ľuďom vo všeobecnosti bol priateľský, za blízkych priateľov si vyberal len tých, ktorí spĺňali konkrétne požiadavky. Svojim 11 verným apoštolom povedal: „Vy ste mojimi priateľmi, ak robíte to, čo vám prikazujem.“ ​(Ján 15:14; pozri aj Jána 13:27, 30.) Ježiš prijal za priateľov iba tých, ktorí ho nasledovali a slúžili Jehovovi.

15 Teda keď sa rozhoduješ, či by si si mal vybrať určitého človeka za blízkeho priateľa, bolo by múdre pamätať na citovaný Ježišov výrok. Polož si napríklad otázky: ‚Vidieť zo slov a skutkov toho človeka, že poslúcha Jehovove a Ježišove príkazy? Drží sa tých istých biblických a morálnych zásad ako ja? Povzbudí ma jeho spoločnosť, aby som dával Kráľovstvo na prvé miesto v živote a lojálne slúžil Jehovovi?‘ Ak môžeš s istotou odpovedať na tieto otázky kladne, našiel si niekoho, kto ti bude pri oddychových činnostiach dobrým spoločníkom. (Prečítajte Žalm 119:63; 2. Kor. 6:14; 2. Tim. 2:22)

Prejde náš výber zábavy testom?

16. Aké otázky si musíme položiť pri výbere zábavy?

16 V krátkosti sme uvažovali o troch stránkach zábavy — o kvalite, množstve a spoločníkoch. Aby nám zábava prospievala, musí byť v súlade s normami, ktoré Biblia stanovuje pre každú z týchto stránok. Takže skôr ako sa začneme venovať nejakej oddychovej činnosti, musíme ju podrobiť testu. V súvislosti s kvalitou chceme vedieť: ‚Čo tá činnosť zahŕňa? Je vhodná alebo je úpadková?‘ (Prísl. 4:20–27) Pokiaľ ide o množstvo, každého z nás bude zaujímať: ‚Koľko času ňou strávim? Je vhodné venovať jej toľko času?‘ (1. Tim. 4:8) A čo sa týka spoločníkov, každý z nás sa musí rozhodnúť: ‚S kým budem tráviť voľný čas? Bude to dobrá spoločnosť?‘ (Kaz. 9:18; 1. Kor. 15:33)

17., 18. a) Ako môžeme otestovať, či je náš výber zábavy v súlade s biblickými normami? b) Čo si osobne rozhodnutý robiť pri výbere zábavy?

17 Ak niektorá forma zábavy nespĺňa biblické normy v ktorejkoľvek z týchto troch oblastí, neprešla testom. Na druhej strane, ak dbáme na to, aby spôsob, akým trávime voľný čas, bol v súlade s biblickými normami vo všetkých troch oblastiach, oddychové činnosti nám nielenže prospejú, ale nimi aj prinesieme česť Jehovovi. (Žalm 119:33–35)

18 Takže keď sa rozhodujeme v otázke výberu zábavy, snažme sa robiť správne veci v správnom čase a so správnymi ľuďmi. Nech je vrúcnou túžbou každého z nás riadiť sa biblickou radou: „Či jete alebo pijete alebo robíte čokoľvek iné, všetko robte na Božiu slávu.“ ​(1. Kor. 10:31)

[Poznámka pod čiarou]

^ 2. ods. V tomto článku používame výrazy „zábava“, „oddychová činnosť“ a „voľný čas“ ako synonymá na vyjadrenie aktivít, ktorým sa radi venujeme vo voľnom čase.

Vieš vysvetliť?

Ako môžeš v otázke oddychových činností uplatniť zásadu z...

Filipanom 4:8?

Matúša 6:33?

Prísloví 13:20?

[Študijné otázky]

[Nákres na strane 9]

(Úplný, upravený text — pozri publikáciu)

Čo

[Nákres na strane 10]

(Úplný, upravený text — pozri publikáciu)

Kedy

[Nákres na strane 12]

(Úplný, upravený text — pozri publikáciu)

S kým

[Obrázok na strane 10]

Ako sa môžeme riadiť Ježišovým príkladom pri výbere priateľov a oddychových činností?