Prejsť na článok

Prejsť na obsah

Dôveruj Jehovovi, ‚Bohu každej útechy‘

Dôveruj Jehovovi, ‚Bohu každej útechy‘

 Dôveruj Jehovovi, ‚Bohu každej útechy‘

„Nech je požehnaný Boh a Otec nášho Pána Ježiša Krista, Otec nežného milosrdenstva a Boh každej útechy.“ ​(2. KOR. 1:3)

1. Čo potrebujú všetci ľudia bez ohľadu na vek?

UŽ OD narodenia cítime, že potrebujeme útechu. Keď dieťa plače, rodičia vedia, že potrebuje upokojiť. Možno chce byť v náručí alebo je hladné. Aj keď sme starší, často cítime, že potrebujeme utešiť. Platí to najmä vtedy, keď sa nachádzame v ťažkých situáciách.

2. O čom uisťuje Jehova tých, ktorí mu dôverujú?

Určitú útechu nám často môže poskytnúť rodina a priatelia. Niekedy sú však okolnosti také tiesnivé, že nám nedokáže pomôcť žiaden človek. Len Boh nás môže utešiť vždy, nech je naša situácia akokoľvek tiesnivá. Jeho Slovo nás uisťuje: „Jehova je blízko tých, ktorí ho vzývajú... a ich volanie o pomoc vypočuje.“ ​(Žalm 145:18, 19) Áno, „Jehovove oči sú obrátené na spravodlivých a jeho uši na ich volanie o pomoc“. (Žalm 34:15) Ale ak nás má Boh podporiť a utešiť, musíme mu dôverovať. To jasne vyjadril žalmista Dávid, keď spieval: „Jehova sa stane bezpečnou výšinou pre každého utláčaného, bezpečnou výšinou v časoch tiesne. A tí, ktorí poznajú tvoje meno, budú v teba dôverovať, istotne neopustíš tých, ktorí ťa hľadajú, ó, Jehova.“ ​(Žalm 9:9, 10)

3. Ako Ježiš znázornil, že Jehova miluje svoj ľud?

Pre Jehovu sú jeho ctitelia veľmi cenní. Ježiš to jasne vyjadril, keď povedal: „Či sa nepredáva päť vrabcov za dve mince malej hodnoty? A predsa ani jeden z nich nie je zabudnutý pred Bohom. Ale vám sú všetky vlasy na hlave spočítané. Nebojte sa, ste cennejší ako mnoho vrabcov.“ ​(Luk. 12:6, 7) Jehova prostredníctvom proroka Jeremiáša svojmu starovekému ľudu povedal: „Zamiloval som si ťa láskou na neurčitý čas. Preto som ťa priťahoval milujúcou láskavosťou.“ ​(Jer. 31:3)

4. Prečo môžeme dôverovať Jehovovým sľubom?

Keď dôverujeme Jehovovi i v to, že splní svoje sľuby, môže nám to priniesť útechu v čase tiesne. Preto by sme mali mať k Bohu takú dôveru ako Jozua, ktorý vyhlásil: „Nezlyhalo ani jediné slovo zo všetkých dobrých slov, ktoré vám hovoril Jehova, váš Boh. Všetky sa vám splnili. Ani jediné slovo z nich nezlyhalo.“ ​(Joz. 23:14) Navyše si môžeme byť istí, že aj keď nás dočasne drvia ťažké skúšky, „Boh je verný“ a nikdy neopustí svojich lojálnych služobníkov. (Prečítajte 1. Korinťanom 10:13.)

5. Vďaka čomu dokážeme utešovať druhých?

Apoštol Pavol hovorí o Jehovovi ako o ‚Bohu každej útechy‘. „Utešiť“ znamená upokojiť niekoho, kto je v tiesni alebo kto smúti. Znamená to zmierniť jeho trápenie či smútok láskavými slovami a skutkami. Jehova to tak rozhodne robí. (Prečítajte 2. Korinťanom 1:3, 4.) Náš nebeský Otec nie je obmedzovaný nikým a ničím, a preto má k dispozícii akékoľvek prostriedky, aby utešil tých, ktorí ho milujú. Keďže „nás samých potešuje Boh“, aj my sme schopní utešiť našich  spoluveriacich „v akomkoľvek súžení“. Ako výstižne Pavlove slová Korinťanom vyjadrujú Jehovovu neprekonateľnú schopnosť utešiť tých, ktorí sú v zúfalej situácii!

Ako sa vyrovnať s príčinami tiesne

6. Uveď, z akých dôvodov sa nás môže zmocňovať tieseň.

Útechu potrebujeme v mnohých životných situáciách. K tým, ktoré nám spôsobujú asi najväčší zármutok, patrí smrť milovaného človeka, najmä manželského partnera alebo dieťaťa. Človek môže potrebovať útechu aj vtedy, keď je obeťou diskriminácie či predsudkov. K ďalším dôvodom, pre ktoré človek potrebuje utešiť, patria chatrné zdravie, pokročilý vek, chudoba, manželské problémy či tiesnivé pomery vo svete.

7. a) Akú útechu potrebujeme v tiesnivých chvíľach? b) Čo môže Jehova urobiť preto, aby uzdravil ‚zlomené a zdrvené‘ srdce?

V čase tiesne potrebujeme útechu, ktorá priaznivo vplýva na srdce, myseľ, city a telesné i duchovné zdravie. Pouvažujme napríklad o srdci. Božie Slovo uznáva skutočnosť, že naše srdce môže byť ‚zlomené a zdrvené‘. (Žalm 51:17) Jehova v takejto situácii určite dokáže pomôcť, lebo sa o ňom píše, že „uzdravuje ľudí so zlomeným srdcom a obväzuje ich boľavé miesta“. (Žalm 147:3) Aj vo vážnych situáciách Boh dokáže priniesť úľavu srdcu zasiahnutému bolesťou, ak sa k nemu modlíme s pevnou vierou a ak zachovávame jeho prikázania. (Prečítajte 1. Jána 3:19–22; 5:14, 15.)

8. Ako nám môže Jehova pomôcť, keď prežívame duševnú tieseň?

Útechu často potrebuje aj naša myseľ, lebo rôzne skúšky môžu viesť k veľkej duševnej tiesni. Vlastnými silami by sme týmito skúškami viery zrejme neprešli. Žalmista však spieval: „Keď mi vo vnútri pribudlo mojich znepokojujúcich myšlienok, tvoje prejavy útechy poláskali moju dušu.“ ​(Žalm 94:19) Okrem toho Pavol napísal: „O nič sa úzkostlivo nestarajte, ale nech sa vaše prosebné žiadosti oznamujú Bohu modlitbou a pokornou prosbou spolu s vďakou; a Boží pokoj, ktorý prevyšuje každé myslenie, bude strážiť vaše srdce a vaše myšlienkové sily prostredníctvom Krista Ježiša.“ ​(Fil. 4:6, 7) V tom, aby sme sa vyrovnali s duševnou tiesňou, nám môže veľmi pomáhať, keď si čítame Písma a rozjímame o nich. (2. Tim. 3:15–17)

9. Ako sa môžeme vyrovnávať s citovou tiesňou?

Niekedy nás môže zachvátiť taká skľúčenosť, až nám hrozí, že nás úplne ovládnu negatívne pocity. Možno sa nám zdá, že nie sme schopní plniť si nejakú povinnosť, ktorá vyplýva z Písma, alebo niektorú výsadu v službe Jehovovi. Aj v takej situácii nás Jehova môže utešiť a pomôcť nám. Uveďme si príklad. Keď bol Jozua poverený úlohou viesť Izraelitov v ústrety mocným nepriateľským národom, Mojžiš ľudu povedal: „Buďte odvážni a silní. Nebojte sa pred nimi, ani sa nezľaknite, pretože s tebou pochoduje Jehova, tvoj Boh. Ani ťa neopustí, ani ťa celkom nezanechá.“ ​(5. Mojž. 31:6) Vďaka Jehovovej podpore Jozua dokázal voviesť Boží ľud do Zasľúbenej krajiny a zvíťaziť nad všetkými nepriateľmi. Predtým Jehova podobne podporil Mojžiša pri Červenom mori. (2. Mojž. 14:13, 14, 29–31)

10. Čo nám môže pomôcť, keď majú tiesnivé udalosti negatívny účinok na naše telesné zdravie?

10 Tiesnivé udalosti môžu mať negatívny účinok na naše telesné zdravie. Samozrejme, keď sa správne stravujeme, dostatočne oddychujeme a cvičíme a keď dbáme o čistotu, môže to na nás dobre vplývať. Na našom zdraví sa zrejme pozitívne prejaví aj duchovne zdravý pohľad do budúcnosti,  ktorý sa opiera o Bibliu. Preto keď prežívame nejaké trápenie, pomôže nám, ak pamätáme na Pavlovu skúsenosť a jeho povzbudivé slová: „Sme tiesnení vo všetkom, ale nie nehybne zovretí; sme zmätení, ale nie celkom bez východiska; sme prenasledovaní, ale nie zanechaní napospas; sme zrážaní, ale nie zničení.“ ​(2. Kor. 4:8, 9)

11. Ako sa dá bojovať s duchovnou chorobou?

11 Niektoré skúšky môžu mať škodlivý účinok na naše duchovné zdravie. Aj v takých chvíľach nám môže Jehova podať pomocnú ruku. Jeho Slovo nás uisťuje: „Jehova dáva oporu všetkým, ktorí padajú, a dvíha všetkých, ktorí sú zohnutí.“ ​(Žalm 145:14) V boji s duchovnou chorobou by sme mali vyhľadať pomoc kresťanských starších. (Jak. 5:14, 15) A stále by sme mali mať na pamäti biblickú nádej na večný život, lebo nám to dáva silu, keď prechádzame skúškami viery. (Ján 17:3)

Ľudia, ktorých Boh utešil

12. Opíš, ako Jehova utešil Abraháma.

12 Žalmista pod inšpiráciou vyhlásil: „[Jehova] pamätaj na slovo svojmu sluhovi, na ktoré si ma nechal čakať. To je moja útecha v mojom trápení, lebo tvoj výrok ma zachoval nažive.“ ​(Žalm 119:49, 50) Dnes máme Jehovovo písané Slovo, ktoré obsahuje veľa príkladov ľudí, ktorých Boh utešil. Napríklad Abraháma sa zrejme zmocnila veľká tieseň, keď sa dozvedel, že Jehova sa chystá zničiť Sodomu a Gomoru. Tento verný patriarcha sa Boha opýtal: „Či zmetieš spravodlivých so zlými?“ Jehova ho utešil, keď ho uistil, že Sodomu nezničí, ak sa v nej nájde čo len 50 spravodlivých ľudí. Abrahám sa však Jehovu pýtal ešte päť ráz: Čo ak tam bude iba 45 spravodlivých? A čo ak 40, 30, 20, 10? Jehova ho zakaždým veľmi trpezlivo a láskavo uistil, že v takom prípade Sodomu ušetrí. Hoci v tej oblasti nebolo ani desať spravodlivých, Jehova zachoval nažive Lóta a jeho dcéry. (1. Mojž. 18:22–32; 19:15, 16, 26)

13. Čím Anna ukázala, že dôveruje Jehovovi?

13 Elkánova manželka Anna veľmi túžila mať dieťa. Ale bola neplodná, a to ju skľučovalo. Modlila sa v tejto veci k Jehovovi a veľkňaz Éli jej potom povedal: „Kiež Boh Izraela vypočuje tvoju prosebnú žiadosť.“ Po týchto slovách sa Anne uľavilo „a jej tvár už nebola ustarostená“. (1. Sam. 1:8, 17, 18) Anna  dôverovala Jehovovi a zverila záležitosť do jeho rúk. Hoci nevedela, čo sa bude diať, pocítila vnútorný pokoj. Časom Jehova vypočul jej modlitbu. Otehotnela a porodila syna, ktorému dala meno Samuel. (1. Sam. 1:20)

14. Prečo Dávid potreboval útechu a na koho sa vtedy obrátil?

14 Dávid, kráľ starovekého Izraela, je ďalším príkladom človeka, ktorého Boh utešil. Keďže Jehova „vidí, aké je srdce“, pri výbere Dávida za budúceho kráľa Izraela vedel, že tento muž je úprimný a oddane podporuje pravé uctievanie. (1. Sam. 16:7; 2. Sam. 5:10) Neskôr sa však Dávid dopustil cudzoložstva s Bat-šebou a svoj hriech sa pokúsil zakryť tým, že dal zabiť jej manžela. Keď si uvedomil ohavnosť svojich činov, v modlitbe Jehovu prosil: „Podľa hojnosti svojich milosrdenstiev vymaž moje priestupky. Dôkladne ma umy od môjho previnenia a očisti ma aj od môjho hriechu. Sám totiž poznám svoje priestupky a môj hriech je predo mnou.“ ​(Žalm 51:1–3) Dávid sa úprimne kajal a Jehova mu odpustil. Musel však znášať následky svojho zlého konania. (2. Sam. 12:9–12) Napriek tomu tohto pokorného Jehovovho služobníka utešovalo vedomie, že Jehova mu prejavil milosrdenstvo.

15. Akú pomoc poskytol Jehova Ježišovi krátko pred jeho smrťou?

15 Keď bol Ježiš na zemi, zažil veľa ťažkých situácií. Boh pripustil, aby v nich bola jeho viera skúšaná, a Ježiš ako dokonalý človek zostal rýdzi. Vždy dôveroval Jehovovi a zastával sa jeho zvrchovanosti. Keď mal byť zradený a popravený, v modlitbe Jehovu prosil: „Nech sa nedeje moja vôľa, ale tvoja.“ Nato sa mu zjavil anjel a posilnil ho. (Luk. 22:42, 43) Boh poskytol Ježišovi útechu, silu a podporu, ktorú v tej chvíli potreboval.

16. Ako nám môže Jehova pomôcť zvládnuť tiesnivé pocity, keď nám hrozí smrť za to, že zostávame rýdzi?

16 Keby aj nám hrozila smrť za náš pevný kresťanský postoj, Jehova nám môže pomôcť, aby sme zostali rýdzi, a aj to urobí. Okrem toho nachádzame útechu v nádeji na vzkriesenie. A veľmi sa tešíme na deň, keď ako „posledný nepriateľ má byť zničená smrť“. (1. Kor. 15:26) Boží verní služobníci i ďalší ľudia, ktorí zomreli, sú v Jehovovej spoľahlivej pamäti a budú vzkriesení. (Ján 5:28, 29; Sk. 24:15) Viera v Jehovov sľub o vzkriesení je pre nás v čase prenasledovania zdrojom útechy a pevnej nádeje.

17. Ako nás môže Jehova utešiť, keď nám zomrie niekto milovaný?

17 Je veľmi utešujúce vedieť, že naši milovaní, ktorí zosnuli a teraz sú vo všeobecnom hrobe ľudstva, majú vyhliadku, že budú znovu žiť, a to v úžasnom novom svete, kde už nebude nič, čo dnes spôsobuje ľuďom tieseň. A pre „veľký zástup“ Jehovových služobníkov, ktorí prežijú koniec tohto zlého systému vecí, bude veľkou výsadou vítať tých, ktorí budú vzkriesení k životu na zemi, a vyučovať ich. (Zjav. 7:9, 10)

Boh starodávneho času je úkrytom

18., 19. Ako dostávali Boží služobníci útechu, keď boli prenasledovaní?

18 Mojžiš dával pôsobivou a dojemnou piesňou izraelskému ľudu toto uistenie:  „Úkrytom je Boh starodávneho času a naspodu sú ramená trvajúce na neurčito.“ ​(5. Mojž. 33:27) V neskorších časoch prorok Samuel Izraelitom povedal: „Neodbočujte od nasledovania Jehovu, a budete slúžiť Jehovovi celým svojím srdcom... Jehova neopustí svoj ľud kvôli svojmu veľkému menu.“ ​(1. Sam. 12:20–22) Kým lipneme na pravom uctievaní Jehovu, náš Boh nás nikdy neopustí. Vždy, keď to budeme potrebovať, nás podporí.

19 Boh nikdy nezlyháva v poskytovaní potrebnej pomoci a útechy svojmu ľudu v týchto kritických posledných dňoch. Za uplynulých vyše sto rokov bolo tisíce našich spoluveriacich na celom svete prenasledovaných a väznených len preto, že slúžili Jehovovi. Ich skúsenosti dokazujú, že v čase skúšok Jehova naozaj podporuje a utešuje svojich služobníkov. Napríklad jeden náš brat bol v bývalom Sovietskom zväze odsúdený na 23 rokov väzenia za svoju vieru. Napriek tomu sa našiel spôsob, ako k nemu dostať duchovný pokrm, ktorý ho posilňoval a utešoval. Tento brat povedal: „Počas všetkých tých rokov som sa naučil dôverovať [Jehovovi] a čerpal som od neho silu.“ ​(Prečítajte 1. Petra 5:6, 7.)

20. Prečo si môžeme byť istí, že nás Jehova neopustí?

20 Bez ohľadu na to, s čím sa ešte možno stretneme, bude dobré, keď budeme mať stále na mysli tieto utešujúce žalmistove slová: „Jehova sa nezriekne svojho ľudu.“ ​(Žalm 94:14) Hoci my sami potrebujeme útechu, máme zároveň obrovskú výsadu dodávať útechu druhým. V ďalšom článku uvidíme, že aj my môžeme utešovať smútiacich v tomto svete zmietanom ťažkosťami.

Ako by si odpovedal?

• Napríklad čo nám môže spôsobovať tieseň?

• Ako Jehova utešuje svojich služobníkov?

• Čo nás môže utešiť, keď nám hrozí smrť?

[Študijné otázky]

[Rámček/obrázky na strane 25]

AKO SA VYROVNAŤ S TÝM, ČO MÔŽE VPLÝVAŤ NA...

srdce Žalm 147:3; 1. Jána 3:19–22; 5:14, 15

myseľ Žalm 94:19; Fil. 4:6, 7

city 2. Mojž. 14:13, 14; 5. Mojž. 31:6

telesné zdravie 2. Kor. 4:8, 9

duchovné zdravie Žalm 145:14; Jak. 5:14, 15