Prejsť na článok

Prejsť na obsah

Očakávali Mesiáša

Očakávali Mesiáša

 Očakávali Mesiáša

„Ľud žil v očakávaní a všetci si o Jánovi v duchu mysleli, že azda on je Mesiáš.“ ​(LUK. 3:15, KATOLÍCKY PREKLAD)

1. Aké anjelovo vyhlásenie počuli niektorí pastieri?

JE NOC. Vonku sú pastieri, ktorí strážia svoje stáda. Zrazu pri nich stojí Jehovov anjel a okolo nich žiari Božia sláva. Hoci sú vyľakaní, počúvajú anjelovo vzrušujúce vyhlásenie: „Nebojte sa, ale, hľa, oznamujem vám dobré posolstvo veľkej radosti, ktorú budú mať všetci ľudia, lebo sa vám dnes narodil... Záchranca, ktorý je Kristus, Pán,“ ten, ktorý sa preukáže ako Mesiáš. Pastieri môžu nájsť toto dieťa ležať v jasliach v neďalekom meste. Zrazu „množstvo nebeského vojska“ začína chváliť Jehovu, hovoriac: „Sláva Bohu hore na výšinách a na zemi pokoj medzi ľuďmi dobrej vôle.“ ​(Luk. 2:8–14)

2. Čo znamená „Mesiáš“ a ako mohol byť rozpoznaný?

Isteže, židovskí pastieri vedeli, že „Mesiáš“, čiže „Kristus“, znamená Boží „Pomazaný“. (2. Mojž. 29:5–7) Ale ako sa môžu dozvedieť viac o tom, že dieťa, o ktorom hovoril anjel, bude Mesiáš ustanovený Jehovom, a ako o tom môžu presvedčiť ďalších? Tak, že budú skúmať proroctvá zapísané v Hebrejských Písmach a porovnávať ich s jeho činnosťou a životom.

Prečo žil ľud v očakávaní?

3., 4. Ako rozumieme slovám z Daniela 9:24, 25?

Keď sa pred niekoľkými rokmi objavil na scéne Ján Krstiteľ, jeho slová a skutky viedli niektorých k otázke, či on nie je Mesiáš. (Prečítajte Lukáša 3:15.) Niektorí možno správne rozumeli mesiášskemu proroctvu o ‚sedemdesiatich týždňoch‘. Ak to tak bolo, mohli určiť, kedy sa má Mesiáš objaviť. Časť tohto proroctva znela: „Od vyjdenia slova, aby bol obnovený a znovu postavený Jeruzalem, po Vodcu Mesiáša bude sedem týždňov, okrem toho  šesťdesiatdva týždňov.“ ​(Dan. 9:24, 25) Rôzni učenci sa zhodujú v tom, že sú to týždne rokov. Jeden preklad Biblie napríklad hovorí: „Je určených sedemdesiat týždňov rokov.“ ​(Revised Standard Version)

Jehovovi služobníci dnes vedia, že 69 týždňov, čiže 483 rokov, z Daniela 9:25 sa začalo v roku 455 pred n. l., keď perzský kráľ Artaxerxes poveril Nehemiáša tým, aby obnovil a znovu postavil Jeruzalem. (Neh. 2:1–8) Tieto týždne sa skončili o 483 rokov, v roku 29 n. l., keď bol Ježiš Nazaretský pokrstený a pomazaný svätým duchom, čím sa stal Mesiášom. (Mat. 3:13–17) *

5. O ktorých proroctvách budeme teraz uvažovať?

Zamyslime sa teraz nad niekoľkými z mnohých ďalších proroctiev o Mesiášovi, ktoré sa splnili pri Ježišovom narodení, počas prvých rokov jeho života a v službe. To nepochybne posilní našu vieru v Božie prorocké slovo. Zároveň nás to uistí o tom, že Ježiš bol skutočne tým dlho očakávaným Mesiášom.

Prvé roky jeho života boli predpovedané

6. Vysvetli, ako sa splnili slová z 1. Mojžišovej 49:10.

Mesiáš sa mal narodiť v izraelskom kmeni Júda. Keď patriarcha Jakob na smrteľnej posteli požehnával svojich synov, predpovedal: „Žezlo sa neodvráti od Júdu ani veliteľská palica spomedzi jeho nôh, kým nepríde Šílo; a jemu bude patriť poslušnosť národov.“ ​(1. Mojž. 49:10) Mnohí židovskí učenci spájali tieto slová s Mesiášom. Počnúc vládou judského kráľa Dávida boli žezlo (kráľovská zvrchovanosť) a veliteľská palica (právomoc vydávať príkazy) v kmeni Júda. „Šílo“ znamená „ten, ktorého to je; ten, ktorému to patrí“. Kráľovská línia Júdu sa mala ukončiť „Šílom“ ako trvalým kráľovským dedičom, lebo poslednému judskému kráľovi, Cedekijahovi, Boh povedal, že vládu dostane ten, kto má na ňu zákonné právo. (Ezech. 21:26, 27) Ježiš bol po Cedekijahovi jediný potomok Dávida, ktorému bolo toto zákonné právo sľúbené. Pred jeho narodením anjel Gabriel Márii povedal: „Boh Jehova mu dá trón jeho otca Dávida. Bude vládnuť ako kráľ nad Jakobovým domom navždy a jeho kráľovstvu nebude konca.“ ​(Luk. 1:32, 33) Šílo musí byť Ježiš Kristus, ktorý bol potomok Júdu a Dávida. (Mat. 1:1–3, 6; Luk. 3:23, 31–34)

7. Kde sa narodil Mesiáš a prečo je to dôležité?

Mesiáš sa mal narodiť v Betleheme. „Ty, ó, Betlehem, Efrata, si príliš maličký, aby si sa dostal medzi judské tisíce, z teba mi vyjde ten, ktorý sa má stať panovníkom v Izraeli, ktorého pôvod je od skorých čias, odo dní neurčitého času,“ napísal prorok Micheáš. (Mich. 5:2) Mesiáš sa mal narodiť v judskom meste Betlehem, ktoré sa zrejme kedysi volalo Efrata. Hoci Ježišova matka Mária a jeho adoptívny otec Jozef žili v Nazarete, na základe rímskeho výnosu o súpise museli ísť do Betlehema, kde sa narodil Ježiš v roku 2 pred n. l. (Mat. 2:1, 5, 6) Aké pozoruhodné splnenie proroctva!

8., 9. Čo bolo predpovedané o narodení Mesiáša a udalostiach, ktoré potom nasledovali?

Mesiáš sa mal narodiť panne. (Prečítajte  Izaiáša 7:14.) Hebrejské slovo bethulah znamená „panna“, ale v Izaiášovi 7:14 je použitý iný výraz (ʽalmah). V tomto  texte je zapísané proroctvo, že „dievča [haʽalmah]“ porodí syna. Slovo ʽalmah je použité na Rebeku, pannu, predtým ako vstúpila do manželstva. (1. Mojž. 24:16, 43) Matúš použil pod inšpiráciou grécke slovo pre „pannu“ ​(parthenos), keď poukazoval na splnenie Izaiáša 7:14 v súvislosti s Ježišovým narodením. Pisatelia evanjelií Matúš a Lukáš uvádzajú, že Mária bola panna, ktorá počala pôsobením svätého ducha. (Mat. 1:18–25; Luk. 1:26–35)

Po narodení Mesiáša mali byť zabité malé deti. Niečo podobné sa stalo stáročia predtým, keď egyptský faraón nariadil, aby boli hebrejskí chlapci hneď po narodení hodení do rieky Níl. (2. Mojž. 1:22) Zvlášť pozoruhodné sú slová v Jeremiášovi 31:15, 16, kde je opísané, že Ráchel plače nad svojimi synmi, ktorí boli vzatí do „krajiny nepriateľa“. Jej nárek bolo počuť aj vo vzdialenej Ráme na území Benjamina severne od Jeruzalema. Matúš poukázal na to, že Jeremiášove slová sa splnili, keď kráľ Herodes prikázal pozabíjať malých chlapcov v Betleheme a jeho okolí. (Prečítajte Matúša 2:16–18.) Predstav si ten veľký smútok!

10. Vysvetli, ako sa na Ježišovi splnili slová z Hozeáša 11:1.

10 Mesiáš mal byť podobne ako Izraeliti povolaný z Egypta. (Hoz. 11:1) Predtým ako dal Herodes pozabíjať všetkých chlapcov, anjel prikázal, aby Jozef, Mária a Ježiš odišli do Egypta. Zostali tam „až do Herodesovej smrti, aby sa splnilo to, čo povedal Jehova prostredníctvom svojho proroka [Hozeáša] hovoriac: ‚Z Egypta som povolal svojho syna.‘“ ​(Mat. 2:13–15) Samozrejme, Ježiš nemohol ovplyvniť nič z toho, čo bolo predpovedané o jeho narodení a prvých rokoch života.

Mesiáš začína konať!

11. Ako bola pred Jehovovým Pomazaným pripravená cesta?

11 Pred Božím Pomazaným mala byť pripravená cesta. Malachiáš predpovedal, že to mal urobiť ‚prorok Eliáš‘ tým, že pripravil srdcia ľudí na príchod Mesiáša. (Prečítajte Malachiáša 4:5, 6.) Sám Ježiš odhalil, že tento „Eliáš“ je Ján Krstiteľ. (Mat. 11:12–14) A Marek poukázal na to, že Ján svojou službou splnil prorocké slová Izaiáša. (Iz. 40:3; Mar. 1:1–4) Ježiš nezariadil, aby Ján ako jeho predchodca konal dielo podobné Eliášovmu. Tento predpovedaný „Eliáš“ konal v súlade s Božou vôľou, aby pripravil ľudí na príchod Mesiáša.

12. Aké poverenie pomáha určiť totožnosť Mesiáša?

12 Poverenie od Boha pomáha určiť totožnosť Mesiáša. Ježiš číta zo zvitku Izaiáša v synagóge v meste Nazaret, kde bol vychovaný, a uplatňuje na seba tieto slová: „Jehovov duch je na mne, lebo ma pomazal, aby som oznamoval dobré posolstvo chudobným, poslal ma, aby som zvestoval oslobodenie zajatým a obnovenie zraku slepým, aby som prepustil zdrvených s úľavou, aby som hlásal Jehovov prijateľný rok.“ Keďže Ježiš bol skutočne Mesiáš, mohol právom povedať: „Dnes sa naplnilo toto písmo, ktoré ste práve počuli.“ ​(Luk. 4:16–21)

13. Ako bola predpovedaná Ježišova verejná služba v Galilei?

13 Verejná služba Mesiáša v Galilei bola predpovedaná. O ‚krajine Zebulúna a krajine Naftaliho, Galilei národov‘, Izaiáš napísal: „Ľud, ktorý chodil v tme, uvidel veľké svetlo. Na tých, ktorí bývali v krajine hlbokého tieňa, zažiarilo svetlo.“ ​(Iz. 9:1, 2)  Ježiš začal svoju verejnú službu v Galilei v meste Kafarnaum na území kmeňov Zebulún a Naftali. Mnohí ľudia sa tešili z duchovného svetla, ktoré im priniesol. (Mat. 4:12–16) V Galilei Ježiš predniesol svoju podnetnú Kázeň na vrchu, vybral si apoštolov, vykonal svoj prvý zázrak a po vzkriesení sa tam pravdepodobne zjavil približne 500 nasledovníkom. (Mat. 5:1–7:27; 28:16–20; Mar. 3:13, 14; Ján 2:8–11; 1. Kor. 15:6) Tým, že Ježiš zvestoval v ‚krajine Zebulúna a krajine Naftaliho‘, splnil Izaiášovo proroctvo. Samozrejme, Ježiš zvestoval posolstvo o Kráľovstve aj v iných častiach Izraela.

Ďalšie proroctvá o Mesiášovi

14. Ako Ježiš naplnil Žalm 78:2?

14 Mesiáš mal hovoriť v podobenstvách. Žalmista Asaf spieval: „Ja otvorím ústa v prísloví.“ ​(Žalm 78:2) Ako vieme, že sa to prorocky splnilo na Ježišovi? Hovorí o tom Matúš. Keď napísal podobenstvá, v ktorých Ježiš prirovnal Kráľovstvo k rastúcemu horčičnému zrnu a ku kvasu, uviedol: „Bez podobenstva im [Ježiš] nehovoril, aby sa naplnilo, čo bolo povedané prostredníctvom proroka, ktorý povedal: ‚Otvorím ústa v podobenstvách, oznámim veci, ktoré boli skryté od založenia.‘“ ​(Mat. 13:31–35) Podobenstvá patrili k účinným metódam Ježišovho vyučovania.

15. Ako sa splnilo proroctvo z Izaiáša 53:4?

15 Mesiáš mal niesť naše slabosti. Izaiáš predpovedal: „On sám však niesol naše choroby; a naše bolesti, tie znášal.“ ​(Iz. 53:4) Matúš uviedol, že keď Ježiš uzdravil Petrovu svokru, uzdravoval ďalších, „aby sa naplnilo, čo bolo povedané prostredníctvom proroka Izaiáša, ktorý povedal: ‚On sám vzal naše choroby a niesol naše utrpenia.‘“ ​(Mat. 8:14–17) Toto je len jeden z mnohých zaznamenaných prípadov, keď Ježiš liečil chorých.

16. Ako apoštol Ján poukázal na to, že Ježiš splnil slová z Izaiáša 53:1?

16 Hoci Mesiáš bude robiť veľa dobrého, mnohí ľudia v neho neuveria. (Prečítajte  Izaiáša 53:1.) Apoštol Ján poukázal na to, ako sa toto proroctvo splnilo, keď napísal: „Hoci [Ježiš] urobil pred nimi toľko znamení, neuverili v neho, aby sa naplnilo slovo, ktoré povedal prorok Izaiáš: ‚Jehova, kto uveril v to, čo sme počuli? A komu bolo zjavené Jehovovo rameno?‘“ ​(Ján 12:37, 38) Aj v čase, keď slúžil apoštol Pavol, uverilo dobrému posolstvu o Ježišovi, Mesiášovi, málo ľudí. (Rim. 10:16, 17)

17. Ako sa splnilo proroctvo zo Žalmu 69:4?

17 Mesiáš mal byť nenávidený bez príčiny. (Žalm 69:4) Apoštol Ján citoval Ježišove slová: „Keby som nebol vykonal medzi [ľuďmi] skutky, aké nikto iný nevykonal, nemali by hriech. Teraz však videli a nenávideli ako mňa, tak aj môjho Otca. Je to preto, aby sa splnilo slovo napísané v ich Zákone: ‚Nenávideli ma bez príčiny.‘“ ​(Ján 15:24, 25) „Zákon“ často znamená celé Písmo. (Ján 10:34; 12:34) Správy v evanjeliách dokazujú, že Ježiš bol nenávidený, hlavne židovskými náboženskými vodcami. Okrem toho Kristus povedal: „Svet nemá dôvod nenávidieť vás, ale mňa nenávidí, lebo svedčím o tom, že jeho skutky sú zlé.“ ​(Ján 7:7)

18. Aké ďalšie skúmanie posilní naše presvedčenie, že Ježiš je Mesiáš?

18 Ježišovi nasledovníci v prvom storočí si boli istí, že Ježiš je Mesiáš, lebo sa na ňom splnili mesiášske proroctvá zapísané v Hebrejských Písmach. (Mat. 16:16)  Ako sme videli, niektoré z nich sa splnili počas prvých rokov života Ježiša Nazaretského a počas jeho služby. V nasledujúcom článku preskúmame ďalšie proroctvá o Mesiášovi. Keď o nich budeme rozjímať, určite to posilní naše presvedčenie, že Ježiš Kristus je Mesiáš, ktorého ustanovil náš nebeský Otec, Jehova.

[Poznámka pod čiarou]

^ 4. ods. Podrobný rozbor ‚sedemdesiatich týždňov‘ pozri v 11. kapitole knihy Venuj pozornosť Danielovmu proroctvu!

Ako by si odpovedal?

• Ktoré proroctvá sa splnili v súvislosti s Ježišovým narodením?

• Ako bola pred Mesiášom pripravená cesta?

• Ktoré prorocké slová z 53. kapitoly Izaiáša sa splnili na Ježišovi?

[Študijné otázky]