Prejsť na článok

Prejsť na obsah

Nasledujme Krista, dokonalého Vodcu

Nasledujme Krista, dokonalého Vodcu

 Nasledujme Krista, dokonalého Vodcu

TÍ, KTORÍ nasledujú ľudských vládcov, často zažívajú sklamanie. No tí, ktorí sa podriaďujú Kristovmu vedeniu, zažívajú niečo celkom iné. Ježiš povedal: „Poďte ku mne všetci, ktorí sa lopotíte a ste preťažení, a ja vás občerstvím. Vezmite na seba moje jarmo a staňte sa mojimi učeníkmi, lebo ja som miernej povahy a pokorného srdca, a nájdete občerstvenie pre svoje duše.“ ​(Mat. 11:28, 29) Ježišovo vedenie je občerstvujúce a povznášajúce. Ježiš sa veľmi zaujíma o tých, ktorí sú ponížení a utláčaní, a pozýva ich, aby prišli pod jeho jemné jarmo. Ako však môžeme nasledovať Ježišovo vedenie?

Apoštol Peter napísal: „Kristus trpel za vás a zanechal vám príklad, aby ste verne nasledovali jeho šľapaje.“ ​(1. Petra 2:21) Nakoľko dôležité je pre nás nasledovať Ježišove šľapaje? Predstav si, že by si bol v skupine ľudí, ktorí musia prejsť cez mínové pole a iba jeden člen vašej skupiny by vedel, ako ním prejsť bezpečne. Nenasledoval by si verne šľapaje toho človeka? Podobne naša budúcnosť závisí od toho, nakoľko verne svojím spôsobom života kopírujeme vzor, ktorý nám dal Ježiš. Zahŕňa to počúvať Ježiša, poslúchať ho a spolupracovať s tými, ktorí ho zastupujú.

Počúvajme a poslúchajme

Ježiš na konci svojej Kázne na vrchu vyhlásil: „Každý, kto počuje tieto moje slová a koná podľa nich, bude prirovnaný k rozumnému mužovi, ktorý si postavil dom na skalnom masíve. A prišiel lejak a prišli záplavy a duli vetry a šľahali dom, ten sa však nezrútil, lebo bol založený na skalnom masíve.“ ​(Mat. 7:24, 25)

Ježiš tu nazval muža, ktorý počúva jeho slová a poslúcha ich, ‚rozumným‘. Dávame svojou úprimnou poslušnosťou najavo, že si vážime a ceníme Kristov príklad, alebo máme sklon vyberať si z Ježišových príkazov len tie, ktoré sa nám ľahko poslúchajú? Ježiš povedal: „Vždy robím to, čo sa [Bohu] páči.“ ​(Ján 8:29) Snažme sa jeho príklad napodobňovať.

Apoštoli v prvom storočí dali vynikajúci príklad v podriaďovaní sa Kristovmu vedeniu. Pri jednej príležitosti Peter Ježišovi povedal: „Hľa, my sme všetko opustili a nasledujeme ťa.“ ​(Mar. 10:28) Áno, apoštoli považovali Ježišovo vedenie za také cenné, že ochotne zanechali iné veci, aby mohli nasledovať Ježiša. (Mat. 4:18–22)

Spolupracujme s Kristovými zástupcami

Ježiš sa krátko pred svojou smrťou zmienil o ďalšom spôsobe, ako môžeme nasledovať jeho vedenie. Povedal: „Kto prijíma toho, koho posielam, prijíma aj mňa.“ ​(Ján 13:20) V skutočnosti Ježiš hovoril o svojich pomazaných zástupcoch ako o svojich ‚bratoch‘. (Mat. 25:40) Po tom, čo bol Ježiš vzkriesený do nebies, jeho ‚bratia‘ boli vymenovaní, aby konali miesto neho, ‚zastupujú Krista‘ ako vyslanci a pozývajú ďalších, aby sa zmierili s Jehovom Bohom. (2. Kor. 5:18–20) Uznávať Kristovo vedenie znamená podriaďovať sa jeho ‚bratom‘.

 Urobíme dobre, keď preskúmame, ako reagujeme na časové biblické rady, ktoré sú predkladané v našich publikáciách založených na Biblii. Keď študujeme Písma a navštevujeme zborové zhromaždenia, sú nám pripomínané Kristove výroky. (2. Petra 3:1, 2) Tým, že pravidelne prijímame tento duchovný pokrm, dávame najavo, že si ho úprimne ceníme. Ako by sme však mali reagovať na určitú radu, s ktorou sa stretávame opätovne? Božie Slovo napríklad kresťanom radí, aby vstupovali do manželstva „iba v Pánovi“. (1. Kor. 7:39) Táto téma sa v Strážnej veži opakovane rozoberá už vyše sto rokov. Je to určite prejav láskyplného záujmu Kristových bratov o naše duchovné blaho, že uverejňujú takéto články a iné inšpirované rady. Venovať pozornosť týmto pripomienkam je jeden zo spôsobov, ako dávame najavo, že nasledujeme nášho dokonalého Vodcu, Ježiša Krista.

„Chodník spravodlivých je ako jasné svetlo, ktoré svieti stále viac, až do úplného dňa,“ píše sa v Prísloviach 4:18. Áno, Ježišovo vedenie stále napreduje. Ďalší spôsob, ako spolupracovať s Kristovými ‚bratmi‘, je mať pozitívny postoj k akýmkoľvek úpravám v našom porozumení biblických právd, ktoré uverejňuje „verný a rozvážny otrok“. (Mat. 24:45)

Podriadenosť Kristovým ‚bratom‘ prejavujeme aj vtedy, keď spolupracujeme s menovanými dozorcami v kresťanskom zbore. Apoštol Pavol povedal: „Poslúchajte tých, ktorí sa medzi vami ujímajú vedenia, a podriaďujte sa im, lebo oni stále bdejú nad vašimi dušami.“ ​(Hebr. 13:17) Napríklad starší nám možno dá radu týkajúcu sa dôležitosti pravidelného večerného rodinného uctievania alebo nám dá návrhy na zlepšenie niektorej stránky našej zvestovateľskej služby. Cestujúci dozorca nám možno dá užitočnú biblickú radu v určitej oblasti kresťanského života. Keď tieto rady ochotne uplatňujeme, ukazujeme tým, že nasledujeme Ježiša ako svojho Vodcu.

Tento svet je v žalostnom stave, pokiaľ ide o správne vedenie. Aké občerstvujúce je však nasledovať Kristovo láskyplné vedenie! Poslúchajme preto nášho Vodcu a spolupracujme s tými, ktorých dnes používa.

[Obrázky na strane 27]

Riadiš sa biblickou radou „nedajte sa nerovne spriahnuť s neveriacimi“?