Prejsť na článok

Prejsť na obsah

Kresťanské rodiny, ‚zostaňte bdelé‘

Kresťanské rodiny, ‚zostaňte bdelé‘

 Kresťanské rodiny, ‚zostaňte bdelé‘

„Zostaňme bdelí a triezvi.“ ​(1. TES. 5:6)

1., 2. Čo je potrebné na to, aby rodina zostala duchovne bdelá?

APOŠTOL PAVOL kresťanom v Tesalonike v súvislosti s ‚veľkým a bázeň vzbudzujúcim Jehovovým dňom‘ napísal: „Bratia, vy však nie ste v tme, aby vás ten deň zastihol, ako by zastihol zlodejov, lebo všetci ste synmi svetla a synmi dňa. Nepatríme noci ani tme.“ A potom dodal: „Preto ďalej nespime ako ostatní, ale zostaňme bdelí a triezvi.“ ​(Joel 2:31; 1. Tes. 5:4–6)

Rada, ktorú dal Pavol Tesaloničanom, je zvlášť vhodná pre kresťanov žijúcich v ‚čase konca‘. (Dan. 12:4) S blížiacim sa koncom tohto zlého systému vecí je Satan zameraný na to, aby čo najviac pravých ctiteľov odviedol od služby Bohu. Preto je múdre, aby sme si vzali k srdcu Pavlovo nabádanie zostať duchovne ostražití. Ak sa má kresťanskej rodine podariť udržať si duchovnú bdelosť, je dôležité, aby si každý člen rodiny plnil svoju biblickú zodpovednosť. Ako môžu manželia, manželky a deti pomôcť, aby ich rodiny ‚zostali bdelé‘?

Manželia, napodobňujte ‚znamenitého pastiera‘

3. Čo patrí k zodpovednosti muža ako hlavy rodiny podľa 1. Timotejovi 5:8?

3 „Hlavou ženy je... muž,“ hovorí Biblia. (1. Kor. 11:3) Čo patrí k zodpovednosti muža ako hlavy domácnosti? O jednom aspekte zodpovednosti hlavy rodiny Písma hovoria: „Ak sa niekto nestará o tých, ktorí sú jeho vlastní a zvlášť o tých, ktorí sú členmi jeho domácnosti, istotne zaprel vieru a je horší ako človek bez viery.“ ​(1. Tim. 5:8) Áno, muž by sa mal starať o svoju rodinu z materiálnej stránky. No ak má pomôcť rodine, aby zostala duchovne bdelá, musí byť viac ako iba živiteľ rodiny. Musí duchovne budovať svoju domácnosť tým, že pomáha všetkým jej členom, aby posilňovali svoj vzťah k Bohu. (Prísl. 24:3, 4) Ako to môže robiť?

4. Čo môže pomôcť mužovi, aby duchovne vybudoval svoju domácnosť?

Keďže „manžel je hlavou svojej manželky, ako je aj Kristus hlavou zboru“, ženatý muž by mal skúmať, ako Ježiš uplatňuje postavenie hlavy v zbore, a napodobňovať ho v tom. (Ef. 5:23) Zamyslime sa nad tým, ako Ježiš opísal svoj vzťah k svojim nasledovníkom. (Prečítajte Jána 10:14, 15.) Čo je kľúčom k úspechu, ak chce muž duchovne vybudovať svoju domácnosť? Študovať, čo Ježiš povedal a robil ako „znamenitý pastier“, a ‚verne nasledovať jeho šľapaje‘. (1. Petra 2:21)

5. Ako dobre pozná Znamenitý Pastier svoj zbor?

Vzťah medzi pastierom a jeho ovcami je založený na poznaní a dôvere. Pastier vie všetko o svojich ovciach a ovce poznajú svojho pastiera a dôverujú mu. Poznajú jeho hlas a poslúchajú ho. Ježiš povedal: „Poznám svoje ovce a moje ovce poznajú mňa.“ Ježiš nepozná zbor len povrchne. Grécke slovo, ktoré je tu preložené ako „poznať“, znamená „poznať osobne, dôverne“. Áno, Znamenitý Pastier pozná svoje ovce osobne. Pozná ich  individuálne potreby a ich slabé i silné stránky. Nášmu Vzoru neunikne nič, čo sa týka jeho oviec. A ovce veľmi dobre poznajú svojho pastiera a dôverujú jeho vedeniu.

6. Ako môžu manželia napodobňovať Znamenitého Pastiera?

Ak chce manžel napodobňovať Kristov spôsob vedenia hlavou, musí sa na seba pozerať ako na pastiera a na tých, ktorí sú v jeho starostlivosti, ako na ovce. Mal by sa snažiť dobre poznať svoju rodinu. Môže manžel naozaj získať také poznanie? Áno, ak dobre komunikuje so všetkými členmi rodiny, počúva, keď vyjadrujú svoje obavy, ujíma sa vedenia v rodinných aktivitách, a svedomito robí dobré rozhodnutia v takých veciach, ako je rodinné uctievanie, návšteva zhromaždení, zvestovateľská služba, oddychové činnosti a výber zábavy. Keď kresťanský manžel, ktorý sa ujíma vedenia, pozná nielen Božie Slovo, ale aj tých, ktorí sú mu zverení, je pravdepodobnejšie, že členovia jeho rodiny budú dôverovať jeho vedeniu hlavou a že bude mať uspokojenie z toho, že zostanú zjednotení v pravom uctievaní.

7., 8. Ako môže manžel napodobňovať Znamenitého Pastiera v prejavovaní náklonnosti tým, ktorí sú v jeho starostlivosti?

Okrem toho dobrý pastier má k svojim ovciam náklonnosť. Keď študujeme správy v evanjeliách o Ježišovom živote a jeho službe, naše srdce si cení náklonnosť, ktorú Ježiš prejavoval svojim učeníkom. Dokonca sa ‚vzdal svojej duše v prospech oviec‘. Manželia by mali napodobňovať Ježiša v prejavovaní náklonnosti tým, ktorí sú v ich starostlivosti. Manžel, ktorý túži po Božom schválení, by nemal drsne panovať nad svojou manželkou, ale stále by ju mal milovať „podobne ako aj Kristus miloval zbor“. (Ef. 5:25) Mal by používať láskavé a ohľaduplné slová, pretože jeho manželka si zaslúži úctu. (1. Petra 3:7)

Pri výchove detí by sa hlava rodiny mala pevne pridŕžať zbožných zásad. Nesmie však zabudnúť prejavovať svojim deťom náklonnosť. Ak je potrebné deti naprávať, mal by to robiť láskavo. Niektorým deťom môže trvať dlhšie, kým pochopia, čo sa od nich očakáva. V takom prípade by mal otec prejaviť väčšiu trpezlivosť. Keď muži stále nasledujú Ježišov príklad, vytvárajú doma prostredie naplnené pocitom bezpečia a istoty. Ich rodiny sa tešia z duchovného bezpečia, o ktorom spieval žalmista. (Prečítajte Žalm 23:1–6.)

9. Akú zodpovednosť majú kresťanskí manželia podobne ako patriarcha Noach a čo im pomôže, aby sa jej ujali?

Patriarcha Noach žil v čase konca vtedajšieho sveta. Ale Jehova ho „zachoval v bezpečí so siedmimi inými, keď uviedol potopu na svet bezbožných ľudí“. (2. Petra 2:5) Noach mal zodpovednosť pomôcť svojej rodine, aby prežila potopu. Hlavy kresťanských rodín sú v týchto posledných dňoch v podobnej situácii. (Mat. 24:37) Aké dôležité je, aby študovali príklad ‚znamenitého pastiera‘ a snažili sa ho napodobňovať!

Manželky, ‚budujte svoju domácnosť‘

10. Čo pre manželku znamená podriaďovať sa svojmu manželovi?

10 „Manželky nech sa podriaďujú svojim manželom ako Pánovi,“ napísal apoštol Pavol. (Ef. 5:22) Tento výrok v žiadnom prípade nenaznačuje, že manželkino postavenie nie je dôstojné. Pravý Boh pred vytvorením prvej ženy, Evy, vyhlásil: „Pre človeka nie je dobre, aby bol stále sám. Urobím mu pomocníčku ako jeho doplnok.“ ​(1. Mojž. 2:18) Úloha „pomocníčky“ a „doplnku“ — poskytovanie podpory manželovi, keď sa stará o rodinné zodpovednosti — je naozaj dôstojná.

11. Ako príkladná manželka ‚buduje svoju domácnosť‘?

 11 Príkladná manželka pracuje pre dobro svojej domácnosti. (Prečítajte Príslovia 14:1.) Na rozdiel od pochabej ženy, ktorá prejavuje neúctu k usporiadaniu vedenia hlavou, múdra žena prejavuje hlbokú úctu k tomuto opatreniu. V kontraste s postojom neposlušnosti a nezávislosti, ktorý je príznačný pre tento svet, múdra manželka sa podriaďuje svojmu manželovi. (Ef. 2:2) Pochabá manželka bez zábran hovorí nepriaznivo o svojom manželovi, zatiaľ čo múdra žena prispieva k tomu, aby u svojich detí a iných ľudí zvyšovala úctu voči svojmu manželovi. Taká manželka si dáva pozor, aby nepodkopávala autoritu svojho manžela tým, že by mu stále niečo vyčítala alebo sa s ním hádala. Múdrosť sa prejaví aj v oblasti financií. Pochabá žena pravdepodobne ľahkomyseľne premrhá ťažko zarobené peniaze z rodinného rozpočtu. Ale manželka, ktorá je oporou, taká nie je. Vo finančných otázkach spolupracuje s manželom. Koná rozvážne a vie dobre hospodáriť. Nevyvíja na svojho manžela tlak, aby pracoval nadčas.

12. Ako môže manželka prispieť k tomu, aby rodina ‚zostala bdelá‘?

12 Príkladná manželka prispieva k tomu, aby rodina ‚zostala bdelá‘, tým, že pomáha manželovi pri duchovnom vzdelávaní detí. (Prísl. 1:8) Aktívne podporuje program rodinného uctievania. Okrem toho podporuje manžela, keď deťom dáva radu alebo ich napráva. Ako veľmi sa tým líši od manželky, ktorá nespolupracuje s manželom a ktorej deti trpia fyzicky i duchovne!

13. Prečo je dôležité, aby manželka podporovala svojho manžela v aktívnej účasti na teokratických činnostiach?

13 Ako sa manželka, ktorá je manželovi oporou, pozerá na to, keď sa jej manžel aktívne podieľa na činnosti zboru? Veľmi sa z toho teší! Či už je jej manžel služobný pomocník, starší, alebo možno člen výboru pre styk s nemocnicami, či člen regionálneho stavebného výboru, je veľmi šťastná, že jej manžel má takú výsadu. Určite musí prinášať obete, ak ho chce aktívne podporovať slovami a skutkami. Uvedomuje si však, že aktívna účasť manžela na teokratických činnostiach pomáha celej rodine zachovať si duchovnú bdelosť.

14. a) Čo môže byť náročné pre manželku, ktorá chce byť oporou, a čo jej môže pomôcť? b) Ako manželka prispieva k blahu celej rodiny?

14 Pre manželku môže byť ťažké byť príkladnou oporou, keď jej manžel urobí rozhodnutie, s ktorým nesúhlasí. Aj vtedy prejavuje „tichého a mierneho ducha“ a spolupracuje s ním, aby jeho rozhodnutie viedlo k dobrým výsledkom. (1. Petra 3:4) Dobrá manželka sa  snaží napodobňovať znamenitý príklad zbožných žien dávnych čias, ako bola Sára, Rút, Abigail a Ježišova matka Mária. (1. Petra 3:5, 6) Napodobňuje aj dnešné zrelé kresťanky, ktoré sa „správajú úctivo“. (Tít. 2:3, 4) Príkladná manželka do veľkej miery prispieva k úspešnému manželstvu a blahu celej rodiny aj tým, že prejavuje svojmu manželovi lásku a úctu. Jej domov je miestom útechy a bezpečia. Manželka, ktorá je oporou, je pre duchovného manžela neoceniteľná! (Prísl. 18:22)

Mladí, ‚upierajte zrak na to, čo je neviditeľné‘

15. Ako môžu mladí spolupracovať s rodičmi, aby ich rodina ‚zostala bdelá‘?

15 Ako môžete vy, mladí, spolupracovať so svojimi rodičmi, aby vaša rodina zostala duchovne bdelá? Zamyslite sa nad cenou, ktorú pred vás Jehova kladie. Rodičia vám zrejme už od detstva ukazovali ilustrácie zobrazujúce život v raji. Ako ste rástli, rodičia pravdepodobne používali Bibliu a kresťanské publikácie, aby vám pomohli predstaviť si, ako bude vyzerať večný život v novom svete. Keď zostávate zameraní na službu Jehovovi a plánujete podľa toho aj svoj život, pomôže vám to, aby ste ‚zostali bdelí‘.

16., 17. Ako môžu mladí úspešne bežať preteky o život?

16 Zoberte si k srdcu slová apoštola Pavla z 1. Korinťanom 9:24. (Prečítajte.) Bežte preteky o život a buďte pri tom plne zameraní na cenu. Zvoľte si takú cestu, ktorá povedie k získaniu ceny večného života. Mnohí dovolili, aby ich pozornosť rozptýlilo úsilie o hmotné veci, a prestali sa zameriavať na cenu. Aké pochabé! Zamerať svoje plány v živote na získavanie bohatstva nevedie k pravému šťastiu. Veci, ktoré si možno kúpiť za peniaze, sú dočasné. Vy však zameriavajte svoj zrak „na to, čo je neviditeľné“. Prečo? Pretože „to, čo je neviditeľné, je večné“. (2. Kor. 4:18)

17 K tomu, „čo je neviditeľné“, patria aj požehnania Kráľovstva. Plánujte si svoj život tak, aby ste ich získali. Skutočné šťastie zažijete, keď svoj život budete využívať v službe Jehovovi. Služba pravému Bohu dáva príležitosť usilovať sa o krátkodobé i dlhodobé ciele. * Realistické ciele vám pomôžu zostať zameraní na službu Bohu so zrakom upretým na získanie ceny večného života. (1. Jána 2:17)

18., 19. Ako môže mladý človek zistiť, či urobil pravdu svojím vlastníctvom?

18 Mladí, prvým krokom na ceste života je urobiť pravdu svojím vlastníctvom. Urobil si už tento krok? Polož si otázky: ‚Som duchovným človekom alebo moja účasť na duchovných činnostiach závisí od mojich rodičov? Rozvíjam si vlastnosti, ktoré ma robia v Božích očiach príjemným? Usilujem sa udržať si zvyk pravidelne sa venovať činnostiam, ktoré súvisia s pravým uctievaním, ako napríklad modlitba, štúdium, zhromaždenia a zvestovateľská služba? Približujem sa k Bohu tým, že si k nemu posilňujem vzťah?‘ (Jak. 4:8)

19 Zamysli sa nad príkladom Mojžiša. Hoci Mojžiš bol vystavený vplyvu cudzej kultúry, chcel byť známy ako ctiteľ Jehovu, a nie ako  syn faraónovej dcéry. (Prečítajte Hebrejom 11:24–27.) Kresťanskí mladí, aj vy musíte byť rozhodnutí slúžiť verne Jehovovi. Tak získate pravé šťastie, tú najvyššiu kvalitu života už dnes a nádej, že sa budete môcť ‚chopiť skutočného života‘. (1. Tim. 6:19)

20. Kto získa cenu v pretekoch o život?

20 Pri starovekých hrách mohol v behu zvíťaziť iba jeden bežec. V pretekoch o život to tak nie je. Je Božou vôľou, „aby boli ľudia každého druhu zachránení a prišli k presnému poznaniu pravdy“. (1. Tim. 2:3, 4) Mnohí pred tebou tento beh úspešne dobehli a mnohí bežia po tvojom boku. (Hebr. 12:1, 2) Cenu získajú všetci, ktorí sa nevzdajú. Buď preto rozhodnutý zvíťaziť!

21. O čom budeme uvažovať v nasledujúcom článku?

21 Príchod „veľkého a bázeň vzbudzujúceho Jehovovho dňa“ je neodvratný. (Mal. 4:5) Ten deň by nemal zastihnúť kresťanské rodiny nepripravené. Je životne dôležité, aby si všetci členovia rodiny plnili svoju biblickú zodpovednosť. Čo môžeš ešte urobiť, aby si zostal duchovne bdelý a posilnil svoj vzťah k Bohu? Ďalší článok bude rozoberať tri činitele, ktoré vplývajú na duchovné blaho celej rodiny.

[Poznámka pod čiarou]

Čo si sa naučil?

• Prečo je veľmi dôležité, aby kresťanské rodiny ‚zostali bdelé‘?

• Ako môže manžel napodobňovať Znamenitého Pastiera?

• Ako môže byť príkladná manželka pre svojho manžela oporou?

• Ako môžu mladí prispieť k tomu, aby ich rodiny zostali duchovne bdelé?

[Študijné otázky]

[Obrázok na strane 9]

Manželka, ktorá je oporou, je pre duchovného manžela neoceniteľná