Prejsť na článok

Prejsť na obsah

Dovoľuješ Božiemu duchu, aby ťa viedol?

Dovoľuješ Božiemu duchu, aby ťa viedol?

 Dovoľuješ Božiemu duchu, aby ťa viedol?

„Tvoj duch je dobrý; kiež ma vedie do krajiny priamosti.“ ​(ŽALM 143:10)

1., 2. a) Uveď niekoľko udalostí, pri ktorých Jehova použil svätého ducha v prospech svojich služobníkov. b) Pôsobí svätý duch iba v zvláštnych prípadoch? Vysvetli to.

ČO TI príde na myseľ, keď sa hovorí o pôsobení svätého ducha? Vybavia sa ti veľké činy Gedeona a Samsona? (Sud. 6:33, 34; 15:14, 15) Možno si spomenieš na odvahu raných kresťanov alebo na to, s akým pokojom stál Štefan pred Sanhedrinom. (Sk. 4:31; 6:15) A čo pôsobenie ducha v súčasnosti — radosť, ktorá je taká viditeľná na našich medzinárodných zjazdoch, rýdzosť našich bratov, ktorí sú väznení za svoj neutrálny postoj, a pozoruhodný vzrast zvestovateľského diela? Všetky tieto príklady svedčia o pôsobení svätého ducha.

Ale pôsobí svätý duch iba v zvláštnych prípadoch alebo za mimoriadnych okolností? Nie. Božie Slovo hovorí o kresťanoch, že ‚chodia duchom‘, sú „vedení duchom“ a ‚žijú duchom‘. (Gal. 5:16, 18, 25) Tieto vyjadrenia naznačujú, že svätý duch môže nepretržite vplývať na naše životy. Každý deň by sme mali prosiť Jehovu, aby prostredníctvom svojho ducha viedol naše myslenie, reč a konanie. (Prečítajte Žalm 143:10.) Keď dovoľujeme duchu, aby voľne pôsobil v našom živote, vytvára v nás ovocie, ktoré je pre druhých občerstvujúce a prináša Bohu chválu.

3. a) Prečo je potrebné, aby nás viedol svätý duch? b) O akých otázkach budeme uvažovať?

Prečo je také dôležité, aby nás viedol svätý duch? Pretože je tu iná sila, ktorá sa nás snaží ovládnuť, sila, ktorá odporuje pôsobeniu svätého ducha. Túto silu Písma nazývajú „telo“, čo označuje hriešne sklony nášho padlého tela, dedičstvo nedokonalosti, ktoré sme dostali ako Adamovi potomkovia. (Prečítajte Galaťanom 5:17.) Čo to teda znamená dovoliť, aby nás viedol Boží duch? Existujú nejaké praktické kroky, ktoré môžeme podniknúť, aby sme odolali tlaku nášho hriešneho tela? Zamyslime sa nad týmito otázkami, keď budeme uvažovať o zvyšných šiestich aspektoch „ovocia ducha“, ktorými sú „zhovievavosť, láskavosť, dobrota, viera, miernosť, sebaovládanie“. (Gal. 5:22, 23)

Miernosť a zhovievavosť podporujú v zbore pokoj

4. Ako miernosť a zhovievavosť prispievajú k pokoju v zbore?

Prečítajte Kolosanom 3:12, 13. Pri podporovaní pokoja v zbore je dôležitá tak miernosť, ako aj zhovievavosť. Oba tieto aspekty ovocia ducha nám pomáhajú, aby sme s druhými zaobchádzali vľúdne, zostali pokojní, aj keď nás niekto provokuje, a nemstili sa, keď niekto povie alebo urobí niečo neláskavé. Ak máme s nejakým spolukresťanom nezhody, zhovievavosť, čiže trpezlivosť, nám pomôže, aby sme to nevzdali a zo všetkých síl sa snažili nezhody urovnať. Sú miernosť a zhovievavosť v zbore skutočne také potrebné? Áno, pretože sme všetci nedokonalí.

5. Čo sa stalo medzi Pavlom a Barnabášom a na čo to poukazuje?

 Zamyslime sa nad tým, čo sa stalo medzi Pavlom a Barnabášom. Roky úzko spolupracovali na šírení dobrého posolstva. Každý z nich mal dobré vlastnosti. No pri jednej príležitosti došlo medzi nimi k „ostrému výbuchu hnevu, takže sa od seba oddelili“. (Sk. 15:36–39) Táto príhoda ukazuje, že aj medzi oddanými Božími služobníkmi občas vznikajú nezhody. Ak medzi nejakým kresťanom a jeho spoluveriacim vznikne nedorozumenie, čo môže tento kresťan urobiť, aby zabránil stupňovaniu napätia, ktoré by vyvrcholilo ostrou výmenou názorov, čo by mohlo zanechať dlhodobé jazvy?

6., 7. a) Akú biblickú radu môžeme uplatniť, skôr ako sa rozhovor so spoluveriacim zmení na prudkú výmenu názorov? b) Aký úžitok to prináša, keď je kresťan „rýchly v počúvaní, pomalý v reči, pomalý v hneve“?

Ako naznačujú slová ‚ostrý výbuch hnevu‘, nezhoda medzi Pavlom a Barnabášom bola náhla a intenzívna. Ak kresťan cíti, že začína byť podráždený, keď so spoluveriacim hovorí o nejakej téme, je múdre, ak sa drží rady z Jakuba 1:19, 20: „Každý človek má byť rýchly v počúvaní, pomalý v reči, pomalý v hneve; lebo hnev muža nepôsobí Božiu spravodlivosť.“ V závislosti od situácie by sa mohol pokúsiť zmeniť tému, odložiť rozhovor na neskôr alebo ho ukončiť, skôr ako sa zmení na prudkú výmenu názorov. (Prísl. 12:16; 17:14; 29:11)

Aký úžitok prinesie uplatnenie tejto rady? Keď si kresťan nechá čas na to, aby sa upokojil, pomodlil sa a uvažoval, ako by bolo najlepšie odpovedať, umožňuje Božiemu duchu, aby ho viedol. (Prísl. 15:1, 28) Pod vplyvom ducha môže prejaviť miernosť a zhovievavosť. To ho vyzbrojí, aby mohol uplatniť radu z Efezanom 4:26, 29: „Hnevajte sa, a predsa nehrešte... Nech z vašich úst nevychádza žiadna skazená reč, ale každá reč, ktorá je dobrá na budovanie podľa potreby, aby odovzdala poslucháčom to, čo je užitočné.“ Áno, keď si oblečieme zhovievavosť a miernosť, prispejeme k pokoju a jednote v zbore.

Občerstvuj svoju rodinu láskavosťou a dobrotou

8., 9. Čo je láskavosť a dobrota a aký vplyv majú na atmosféru v rodine?

Prečítajte Efezanom 4:31, 32; 5:8, 9. Láskavosť a dobrota sú občerstvujúce ako jemný vánok a chladný nápoj v horúci deň. V kruhu rodiny tieto vlastnosti prispievajú k príjemnej atmosfére. Láskavosť je sympatická  vlastnosť, ktorá pramení z úprimného záujmu o druhých, záujmu, ktorý sa prejavuje nápomocnými skutkami a ohľaduplnými slovami. Dobrota, podobne ako láskavosť, je pozitívna vlastnosť, ktorá sa prejavuje skutkami, z ktorých druhí majú úžitok. Vyznačuje sa duchom štedrosti. (Sk. 9:36, 39; 16:14, 15) Ale dobrota zahŕňa aj niečo viac.

Dobrota je mravná znamenitosť. Netýka sa len toho, čo robíme, ale čo je dôležitejšie, toho, čím sme. Je ako ovocie, ktoré je celé zrelé a sladké, a niet na ňom žiadnej chyby — ani vnútri, ani na povrchu. Dobrota, ktorá je výsledkom pôsobenia svätého ducha, preniká každou oblasťou kresťanovho života.

10. Čo môže pomôcť členom rodiny, aby si rozvíjali ovocie ducha?

10 Čo môže pomôcť členom kresťanskej domácnosti, aby si prejavovali láskavosť a dobrotu? Dôležitú úlohu v tom zohráva presné poznanie Božieho Slova. (Kol. 3:9, 10) Niektoré hlavy rodín zaradili do svojho týždenného večerného rodinného uctievania rozbor ovocia ducha. Takéto štúdium nie je náročné zorganizovať. Vďaka pomôckam na výskum, ktoré sú dostupné vo vašom jazyku, si môžete vybrať študijný materiál o každom aspekte ovocia ducha. Môžete prebrať každý týždeň niekoľko odsekov, a tak venovať každému aspektu niekoľko týždňov. Pri štúdiu prečítajte a rozoberte uvedené biblické texty. Uvažujte, ako môžete uplatniť to, čo sa učíte, a modlite sa k Jehovovi, aby požehnal vaše úsilie. (1. Tim. 4:15; 1. Jána 5:14, 15) Môže mať takéto štúdium skutočne pozitívny vplyv na to, ako sa k sebe správajú členovia rodiny?

11., 12. Aký úžitok mali dva manželské páry zo štúdia láskavosti?

11 Mladý manželský pár, ktorý túžil, aby ich manželstvo bolo úspešné, sa rozhodol, že si do hĺbky preštuduje ovocie ducha. Aký úžitok im to prinieslo? Manželka hovorí: „Keď sme sa dozvedeli, že láskavosť zahŕňa aj vernosť a lojálnosť, významne to ovplyvnilo naše vzájomné správanie. Naučilo nás to byť ústupčivými, ako aj odpúšťať. A pomohlo nám to naučiť sa hovoriť ‚ďakujem‘ a ‚prepáč‘, keď to bolo potrebné.“

12 Ďalší kresťanskí manželia, ktorí zažívali manželské problémy, si uvedomili, že v ich vzťahu chýba láskavosť. Rozhodli sa, že si túto vlastnosť spoločne preštudujú. K čomu to viedlo? Manžel spomína: „Štúdium láskavosti nám pomohlo pochopiť, že  je potrebné, aby sme si nepripisovali zlé pohnútky, ale radšej hľadali v tom druhom to dobré. Začali sme sa viac zaujímať o potreby toho druhého. Byť láskavý pre mňa znamenalo podnietiť manželku, aby voľne vyjadrovala svoje myšlienky, bez toho, aby som sa urazil. To znamená, že som sa musel zbaviť svojej pýchy. Keď sme si začali v manželstve prejavovať láskavosť, postupne sme prestali zaujímať obranný postoj. Bolo to značne oslobodzujúce.“ Mohla by mať aj vaša rodina úžitok zo štúdia ovocia ducha?

Prejavuj vieru, keď ťa nikto nevidí

13. Pred akým nebezpečenstvom musíme chrániť svoju duchovnosť?

13 Kresťania musia dovoliť Božiemu duchu, aby ich viedol nielen na verejnosti, ale aj v súkromí. Dnes je v Satanovom svete čoraz viac nemravných obrazov a úpadkovej zábavy. To ohrozuje našu duchovnosť. Čo môže kresťan urobiť? Božie Slovo radí: „Odložte všetku nečistotu a to, čo je navyše, mravné zlo, a prijmite s miernosťou vštepovanie slova, ktoré môže zachrániť vaše duše.“ ​(Jak. 1:21) Uvažujme, ako nám viera, ďalší aspekt ovocia ducha, môže pomôcť, aby sme zostali čistí v Jehovových očiach.

14. Ako môže nedostatok viery viesť k nesprávnemu konaniu?

14 Mať vieru v podstate znamená, že Jehova Boh je pre nás skutočný. Ak by Boh pre nás nebol skutočný, ľahko by sme skĺzli k nesprávnemu konaniu. Zamyslime sa, čo sa stalo v Božom ľude v staroveku. Jehova odhalil prorokovi Ezechielovi, aké odporné veci sa diali v súkromí: „Videl si, syn človeka, čo robia starší domu Izraela v tme, každý z nich vo vnútorných miestnostiach svojho vystaveného predmetu? Hovoria totiž: ‚Jehova nás nevidí. Jehova opustil krajinu.‘“ ​(Ezech. 8:12) Všimol si si, čo prispelo k tejto zlej situácii? Títo starší neverili, že Jehova vie o tom, čo robia. Jehova pre nich nebol skutočný.

15. Ako nás chráni silná viera v Jehovu?

15 Zamyslime nad príkladom Jozefa, ktorý mal odlišný postoj. Hoci bol ďaleko od rodiny a svojho ľudu, odmietol sa dopustiť cudzoložstva s Putifárovou manželkou. Prečo? Povedal: „Ako by som sa teda mohol dopustiť takého veľkého zla a v skutočnosti hrešiť proti Bohu?“ ​(1. Mojž. 39:7–9) Áno, Jehova bol pre neho skutočný. Ak je Boh pre nás skutočný, nebudeme v súkromí sledovať nečistú zábavu ani nebudeme robiť nič, o čom vieme, že sa Bohu nepáči. Mali by sme mať rovnaké odhodlanie ako žalmista, ktorý spieval: „Vnútri svojho  domu sa budem prechádzať v rýdzosti svojho srdca. Nepostavím si pred oči nič neužitočné.“ ​(Žalm 101:2, 3)

Chráň si srdce sebaovládaním

16., 17. a) Ako sa podľa knihy Príslovia ‚mladý muž, ktorý nemal srdce‘, chytil do pasce hriechu? b) Ako by sa podľa obrázka na 26. strane mohlo niečo podobné stať niekomu aj dnes bez ohľadu na vek?

16 Sebaovládanie, posledný aspekt ovocia ducha, nám umožňuje, aby sme odmietali veci, ktoré Boh odsudzuje. Môže nám pomôcť chrániť si srdce. (Prísl. 4:23) Zamyslime sa nad situáciou v Prísloviach 7:6–23, ktorá opisuje „mladého muža, ktorý nemal srdce“ a podľahol lákadlám prostitútky. Keď ‚prechádzal ulicou blízko jej nárožia‘, chytil sa do pasce. Možno sa odvážil prísť do jej blízkosti zo zvedavosti. Príliš rýchlo stratil správny úsudok a nerozpoznal, že schádza na cestu pochabosti a že „ide o jeho vlastnú dušu“.

17 Ako sa mohol mladý muž vyhnúť tejto hroznej chybe? Keby dbal na varovanie: „Nezablúď na jej vozové cesty.“ ​(Prísl. 7:25) Môžeme si z toho zobrať poučenie, že ak chceme, aby nás viedol Boží duch, nesmieme vkročiť na cestu pokušenia. Jeden zo spôsobov, ako môže niekto zablúdiť na pochabú cestu „mladého muža, ktorý nemal srdce“, je ten, že by bezcieľne prepínal televízne kanály alebo surfoval po internete. Či už zámerne, alebo nie, môže náhodou natrafiť na sexuálne dráždivé scény. Postupne by si mohol vypestovať nečistý zvyk sledovať pornografiu, čo by malo ničivý vplyv na jeho svedomie a vzťah k Bohu. Mohlo by ho to stáť život. (Prečítajte Rimanom 8:5–8.)

18. Aké opatrenia môže kresťan urobiť, aby si chránil srdce, a akú úlohu v nich zohráva sebaovládanie?

18 Samozrejme, môžeme a mali by sme prejavovať sebaovládanie tým, že budeme okamžite konať, ak natrafíme na nejaký provokatívny obrázok. No oveľa lepšie je, keď sa takej situácii vyhneme! (Prísl. 22:3) Určiť si vhodné ochranné opatrenia a držať sa ich si vyžaduje sebaovládanie. Napríklad keď máme počítač na mieste, kde možno ľahko sledovať jeho používanie, je to na ochranu. Niektorí zistili, že je pre nich najlepšie, ak používajú počítač alebo sledujú televíziu iba v prítomnosti iných. Ďalší sa rozhodli vôbec nemať internet. (Prečítajte Matúša 5:27–30.) Teda podniknime akékoľvek potrebné opatrenia, aby sme chránili seba a svoju rodinu, a tak mohli uctievať Jehovu „z čistého srdca a z dobrého svedomia a z nepokryteckej viery“. (1. Tim. 1:5)

19. Aký úžitok nám to prinesie, ak dovolíme, aby nás viedol svätý duch?

19 Ovocie, ktoré vzniká pôsobením svätého ducha, prináša veľký úžitok. Miernosť a zhovievavosť prispievajú k pokoju v zbore. Láskavosť a dobrota prispievajú k šťastiu v rodine. Viera a sebaovládanie nám pomáhajú zostať blízko pri Jehovovi a zostať čistí v jeho očiach. Navyše Galaťanom 6:8 nás uisťuje: „Kto rozsieva s ohľadom na ducha, zožne od ducha večný život.“ Áno, na základe Kristovho výkupného, Jehova použije svätého ducha, aby dal večný život tým, ktorí dovoľujú, aby ich viedol jeho duch.

Ako by si odpovedal?

• Ako miernosť a zhovievavosť podporujú pokoj v zbore?

• Čo môže pomôcť kresťanom prejavovať v rodine láskavosť a dobrotu?

• Ako môže viera a sebaovládanie pomôcť kresťanovi, aby si chránil srdce?

[Študijné otázky]

[Obrázok na strane 24]

Ako môžeme zabrániť, aby sa rozhovor nezmenil na prudkú výmenu názorov?

[Obrázok na strane 25]

Vaša rodina môže mať úžitok zo štúdia ovocia ducha

[Obrázok na strane 26]

Akým nebezpečenstvám sa môžeme vyhnúť, ak prejavujeme vieru a sebaovládanie?