Prejsť na článok

Prejsť na obsah

Vážne sa usiluj získať Jehovovo požehnanie

Vážne sa usiluj získať Jehovovo požehnanie

 Vážne sa usiluj získať Jehovovo požehnanie

„[Boh] sa stáva darcom odmeny tým, ktorí ho vážne hľadajú.“ ​(HEBR. 11:6)

1., 2. a) Ako sa mnoho ľudí usiluje získať Božie požehnanie? b) Zvlášť prečo by nás malo zaujímať, ako získať Jehovovo požehnanie?

„BOH vám žehnaj!“ V niektorých krajinách nie je nezvyčajné počuť tieto slová od úplne cudzích ľudí, keď niekto kýchne. Duchovných z rozličných náboženstiev možno vidieť, ako žehnajú ľudí, zvieratá i neživé predmety. Cestovateľov priťahujú niektoré miesta s náboženským významom, lebo dúfajú, že dostanú nejaké požehnanie. Politici často prosia Boha o požehnanie pre svoj národ. Myslíš si, že také prosby o požehnanie sú vhodné? Majú zmysel? Kto v skutočnosti dostáva Božie požehnanie a prečo?

Jehova predpovedal, že v posledných dňoch mu budú slúžiť čistí a pokojamilovní ľudia zo všetkých národov, ktorí budú napriek nenávisti a odporu do všetkých končín zeme zvestovať dobré posolstvo o Kráľovstve. (Iz. 2:2–4; Mat. 24:14; Zjav. 7:9, 14) Tí z nás, ktorí prijali zodpovednosť žiť v súlade s týmto inšpirovaným opisom, chcú — a potrebujú — Božie požehnanie, lebo bez neho by sme nemali nijakú nádej na úspech. (Žalm 127:1) Ale ako môžeme Božie požehnanie získať?

Požehnania dostihnú poslušných

3. Aký by bol výsledok, keby boli Izraeliti poslúchali?

Prečítajte Príslovia 10:6, 7. Krátko predtým ako Izraeliti vstúpili do Zasľúbenej krajiny, Jehova poukázal na to, že ak budú poslúchať jeho hlas, budú mať všetkého hojnosť a budú mať jeho ochranu. (5. Mojž. 28:1, 2) Jehovove požehnania mali na Jehovov ľud nielen prísť, ale mali ich ‚dostihnúť‘. Tí, ktorí  boli poslušní, si mohli byť požehnaniami úplne istí.

4. Čo zahŕňa pravá poslušnosť?

S akým postojom mali Izraeliti poslúchať? Boží Zákon uvádzal, že Bohu by sa nepáčilo, keby mu jeho ľud neslúžil „s plesaním a radosťou srdca“. (Prečítajte 5. Mojžišovu 28:45–47.) Jehova si zaslúži viac ako len mechanické poslúchanie konkrétnych príkazov, čo dokážu aj zvieratá alebo démoni. (Mar. 1:27; Jak. 3:3) Pravá poslušnosť Bohu je prejav lásky. Je pre ňu typická radosť prameniaca z viery, že Jehovove prikázania nie sú bremenom a že Jehova „sa stáva darcom odmeny tým, ktorí ho vážne hľadajú“. (Hebr. 11:6; 1. Jána 5:3)

5. Ako by dôvera v Jehovov sľub pomohla človeku pri poslúchaní zákona z 5. Mojžišovej 15:7, 8?

Zamyslime sa, ako sa poslušnosť založená na tejto dôvere mohla prejaviť pri dodržiavaní zákona uvedeného v 5. Mojžišovej 15:7, 8. (Prečítajte.) Neochotné dodržanie tohto zákona by azda na začiatku viedlo k tomu, že by sa chudobnému v určitej miere pomohlo. Viedlo by však k dobrým vzťahom a srdečnej atmosfére v Božom ľude? A čo je ešte dôležitejšie, bol by to prejav viery v to, že Jehova je schopný postarať sa o svojich služobníkov, a prejav vďačnosti za príležitosť napodobniť ho v štedrosti? To sotva! Boh si všímal stav srdca skutočne štedrého človeka a sľúbil, že mu bude žehnať v každom skutku a v každom podnikaní. (5. Mojž. 15:10) Viera v tento sľub by viedla ku konaniu a k mnohým požehnaniam. (Prísl. 28:20)

6. O čom by nás mali uisťovať slová z Hebrejom 11:6?

Okrem viery v to, že Jehova je Darca odmeny, sa v Hebrejom 11:6 uvádza ďalšia vlastnosť potrebná na to, aby sme dostali Božie požehnanie. Všimnime si, že Jehova odmeňuje tých, ktorí „ho vážne hľadajú“. Slovo, ktoré je tu použité v pôvodnom jazyku, vyjadruje intenzívne a sústredené úsilie. Akú veľkú istotu nám vlieva tento verš! Ak vynakladáme vážne úsilie, budeme požehnaní. Veď zdrojom požehnaní je jediný pravý Boh, „ktorý nemôže luhať“. (Tít. 1:2) Už celé tisícročia dokazuje, že na jeho sľuby sa dá bezvýhradne spoľahnúť. Každé jeho slovo sa vždy splní. (Iz. 55:11) Preto si môžeme byť celkom istí, že keď budeme prejavovať pravú vieru, bude pre nás Darcom odmeny.

7. Ako si môžeme zaistiť požehnanie prostredníctvom Abrahámovho „semena“?

Ako sa ukázalo, Ježiš Kristus je hlavná časť Abrahámovho „semena“. Druhotná časť predpovedaného „semena“ sú pomazaní kresťania. Títo kresťania boli poverení ‚široko-ďaleko oznamovať znamenitosti toho, ktorý ich povolal z tmy do svojho podivuhodného svetla‘. (Gal. 3:7–9, 14, 16, 26–29; 1. Petra 2:9) Nemôžeme dúfať, že nadobudneme k Jehovovi dobrý vzťah, ak ignorujeme tých, ktorých Ježiš poveril starostlivosťou o svoj majetok. Bez pomoci „verného a rozvážneho otroka“ by sme nedokázali úplne pochopiť zmysel toho, čo čítame v Božom Slove, ani by sme nevedeli, ako to uplatniť. (Mat. 24:45–47) Keď uplatňujeme to, čo sa z Písma učíme, zaisťujeme si Božie požehnanie.

Zostaň zameraný na Božiu vôľu

8., 9. Aké úsilie vynaložil patriarcha Jakob v súlade so svojimi prosbami?

Myšlienka, že na získanie Božieho požehnania treba vynaložiť veľké úsilie, nám môže pripomenúť patriarchu Jakoba. Tento patriarcha nevedel, ako sa splní sľub, ktorý dal Boh Abrahámovi, ale veril, že Boh veľmi rozmnoží potomstvo jeho starého otca, z ktorého potomkov sa mal stať veľký národ. Preto sa v roku 1781 pred n. l. vydal do Háranu nájsť si manželku. Nešlo mu len o to, aby si našiel príjemnú spoločníčku; hlavný  dôvod bol iný: hľadal duchovne zmýšľajúcu ženu, ktorá uctieva Jehovu a ktorá by bola dobrou matkou jeho detí.

Vieme, že Jakob stretol svoju príbuznú Ráchel. Zamiloval sa do nej a súhlasil s tým, že bude pre jej otca, Lábana, pracovať sedem rokov, aby ju dostal za manželku. To nie je len pekný príbeh o veľkej láske. Jakob určite vedel o sľube, ktorý dal Všemohúci Boh jeho starému otcovi Abrahámovi a zopakoval jeho otcovi Izákovi. (1. Mojž. 18:18; 22:17, 18; 26:3–5, 24, 25) Izák zas svojmu synovi Jakobovi povedal: „Všemohúci Boh ťa požehná a urobí ťa plodným a rozmnoží ťa, a ty sa istotne staneš zhromaždením národov. A dá ti Abrahámovo požehnanie, tebe a tvojmu semenu, aby si si vzal do vlastníctva krajinu, kde bývaš ako cudzí usadlík a ktorú dal Boh Abrahámovi.“ ​(1. Mojž. 28:3, 4) A tak v úsilí, ktoré Jakob vynaložil pri hľadaní vhodnej manželky a zakladaní rodiny, sa odzrkadľovala jeho dôvera v to, čo povedal Jehova.

10. Prečo Jehova rád žehnal Jakobovi?

10 Jakob sa nesnažil nadobudnúť bohatstvo, aby zabezpečil svoju rodinu. Mysľou bol zameraný na svoje dedičstvo. Sústreďoval sa na uskutočnenie Jehovovej vôle. Bol odhodlaný urobiť, čo len bude v jeho silách, aby napriek prekážkam získal Božie požehnanie. Tento postoj si udržal do vysokého veku a Jehova mu za to žehnal. (Prečítajte 1. Mojžišovu 32:24–29.)

11. Aké úsilie by sme mali vynakladať v súlade so zjavenou Božou vôľou?

11 Tak ako Jakob, ani my nepoznáme do detailu, ako sa uskutoční Jehovovo predsavzatie. Ale vďaka štúdiu Božieho Slova v hrubých rysoch vieme, čo očakávať v súvislosti s ‚Jehovovým dňom‘. (2. Petra 3:10, 17) Napríklad nevieme presne, kedy ten deň príde, ale vieme, že je blízko. Veríme Božiemu Slovu, keď hovorí, že dôkladným vydávaním svedectva v zostávajúcom krátkom čase zachránime seba i tých, ktorí nás počúvajú. (1. Tim. 4:16)

12. Čím si môžeme byť istí?

12 Uznávame, že koniec môže prísť kedykoľvek; čas, ktorý Jehova stanovil, nezávisí  od toho, či bude svedectvo osobne vydané každému človeku na tejto planéte. (Mat. 10:23) Navyše dostávame dobré rady, ako zvestovať efektívne. S vierou sa do tejto činnosti zapájame najlepšie, ako vieme, a využívame pritom všetky prostriedky, ktoré máme k dispozícii. Bude veľa ľudí v našom obvode priaznivo reagovať na posolstvo, ktoré zvestujeme? To nemôžeme dopredu vedieť. (Prečítajte Kazateľa 11:5, 6.) Našou úlohou je zvestovať s dôverou, že Jehova nám požehná. (1. Kor. 3:6, 7) Môžeme si byť istí, že vidí, akú veľkú snahu vyvíjame, a prostredníctvom svojho svätého ducha nás podľa potreby konkrétne usmerní. (Žalm 32:8)

Usiluj sa získať svätého ducha

13., 14. Ako sa prejavuje schopnosť Božieho svätého ducha pomáhať Božím služobníkom?

13 Čo by sme mali robiť, ak máme pocit, že nedokážeme splniť nejakú pridelenú úlohu alebo zvestovať? Mali by sme Jehovu prosiť, aby nám dal svojho svätého ducha, a tak zosilnil všetky schopnosti, ktoré máme a ktoré môžeme používať v službe jemu. (Prečítajte Lukáša 11:13.) Boží duch môže dať ľuďom schopnosť vykonať prácu alebo zvládnuť výsadu služby bez ohľadu na ich predchádzajúce okolnosti či skúsenosti. Napríklad hneď po odchode z Egypta dal Boží duch pastierom a otrokom schopnosť poraziť nepriateľov v bitke napriek tomu, že s vedením vojny nemali nijaké skúsenosti. (2. Mojž. 17:8–13) Zakrátko ten istý duch umožnil Becalelovi a Oholiábovi zrealizovať zložité architektonické plány svätostánku inšpirované Bohom. (2. Mojž. 31:2–6; 35:30–35)

14 Tento mocný duch dal novodobým Božím služobníkom schopnosť uspokojiť potreby organizácie, keď bolo nutné začať s vlastnou tlačou. V jednom liste vtedajší dozorca tlačiarne brat R. J. Martin opísal, čo sa podarilo v roku 1927. „Pán nám v pravý čas otvoril dvere; a do rúk sa nám dostala veľká rotačka, nám, ktorí sme nevedeli nič o jej konštrukcii ani obsluhe. Ale Pán vie, ako rozhýbať myseľ tých, ktorí mu dávajú všetko... Už o niekoľko týždňov sme dokázali rotačku rozbehnúť; a hladko beží doteraz, pričom robí veci, o ktorých ani jej konštruktéri netušili, že ich dokáže.“ Jehova takému vážnemu úsiliu požehnáva až dodnes.

15. Ako môžu slová z Rimanom 8:11 povzbudiť tých, čo sú v pokušení?

15 Jehovov duch pôsobí rôzne. Je dostupný všetkým Božím služobníkom a pomáha  im zdolať aj obrovské prekážky. Čo môžeme robiť, keď máme pocit, že neodoláme nejakému pokušeniu? Môžeme čerpať silu z Pavlových slov v Rimanom 7:21, 25 a 8:11. Áno, „duch toho, ktorý vzkriesil Ježiša z mŕtvych“, môže pôsobiť v náš prospech a môže nám dať silu zvíťaziť v boji proti telesným žiadostiam. Táto pasáž bola napísaná pomazaným kresťanom, ale zásada platí pre všetkých Božích služobníkov. Všetci môžeme získať život tým, že budeme prejavovať vieru v Krista, všemožne sa usilovať umŕtvovať nesprávne túžby a žiť v súlade s tým, ako nás vedie duch.

16. Čo musíme robiť, aby sme dostali Božieho svätého ducha?

16 Mohli by sme očakávať, že nám Boh dá svoju činnú silu, keby sme nevynaložili žiadne úsilie? Nie. Okrem toho, že sa budeme o svätého ducha modliť, musíme sa usilovne sýtiť Božím inšpirovaným Slovom. (Prísl. 2:1–6) Vieme tiež, že Boží duch spočíva na kresťanskom zbore. Svojou pravidelnou účasťou na zhromaždeniach dávame najavo túžbu ‚počúvať, čo hovorí duch zborom‘. (Zjav. 3:6) A to, čo sa učíme, musíme tiež pokorne prijímať. Príslovia 1:23 nám radia: „Obráťte sa na moje karhanie. Potom spôsobím, aby na vás prýštil môj duch.“ Áno, Boh dáva svojho svätého ducha „tým, ktorí ho poslúchajú ako vládcu“. (Sk. 5:32)

17. K čomu možno prirovnať pôsobenie Božieho požehnania na naše úsilie?

17 I keď na získanie Božieho požehnania je potrebné vynaložiť vážne úsilie, pamätajme na to, že tá hojnosť dobrých vecí, ktoré dáva Jehova svojmu ľudu, sa v žiadnom prípade nedá pripísať iba usilovnej práci. Účinok Jehovovho požehnania na naše úsilie možno prirovnať k tomu, ako naše telo zužitkúva zdravé jedlo. Boh vytvoril naše telo tak, že si dokážeme jedlo vychutnať a získať z neho životne dôležité výživné látky. Boh sa tiež stará o to, aby sme mali čo jesť. Nevieme celkom, ako jedlo nadobúda svoju výživovú hodnotu, a väčšina z nás ani nedokáže vysvetliť, ako telo získava energiu z jedla, ktoré zjeme. Vieme len, že taký proces prebieha a že my ho umožňujeme tým, že jeme. A ak sa rozhodneme jesť výživnú stravu, výsledky sú ešte lepšie. Podobne je to s Božím požehnaním. Jehova dá večný život len za určitých podmienok a poskytuje nám pomoc, aby sme ich dokázali splniť. Je zjavné, že toho robí veľa a zaslúži si chválu. No ak chceme získať jeho požehnanie, musíme s ním spolupracovať tak, že konáme v súlade s jeho vôľou. (Hag. 2:18, 19)

18. Čo si odhodlaný robiť a prečo?

18 Preto do každej úlohy vlož celé svoje srdce. Vždy sa spoliehaj na to, že Jehova ti pomôže dosiahnuť úspech. (Mar. 11:23, 24) Potom si budeš môcť byť istý, že ho aj dosiahneš, lebo „každý, kto hľadá, nachádza“. (Mat. 7:8) Pomazaní kresťania budú požehnaní ‚korunou života‘ v nebesiach. (Jak. 1:12) Kristove „iné ovce“, ktoré sa usilujú získať požehnanie prostredníctvom Abrahámovho semena, si s radosťou vypočujú Kristove slová: „Poďte, vy požehnaní od môjho Otca, dedične sa ujmite kráľovstva pripraveného pre vás od založenia sveta.“ ​(Ján 10:16; Mat. 25:34) Áno, „tí, ktorých [Boh] žehná, budú vlastniť zem... a budú na nej bývať navždy“. (Žalm 37:22, 29)

Vieš vysvetliť?

• Čo zahŕňa pravá poslušnosť?

• Čo musíme urobiť, aby sme získali Božie požehnanie?

• Ako môžeme dostať Božieho svätého ducha a ako môže duch pôsobiť v náš prospech?

[Študijné otázky]

[Obrázky na strane 9]

Jakob zápasil s anjelom, aby získal Jehovovo požehnanie

Vynakladáš také vážne úsilie aj ty?

[Obrázky na strane 10]

Boží svätý duch dal Becalelovi a Oholiábovi schopnosť vykonať výnimočnú prácu