Prejsť na článok

Prejsť na obsah

Pravé uctievanie sa vyznačuje jednotou

Pravé uctievanie sa vyznačuje jednotou

 Pravé uctievanie sa vyznačuje jednotou

„Zjednotím ich ako stádo v ohrade.“ ​(MICH. 2:12)

1. Ako sa v stvorení prejavuje Božia múdrosť?

ŽALMISTA zvolal: „Aké mnohé sú tvoje diela, ó, Jehova! Všetky si ich urobil v múdrosti. Zem je plná tvojich výtvorov.“ ​(Žalm 104:24) Božia múdrosť je zjavná zo vzájomnej previazanosti miliónov druhov rastlín, hmyzu, zvierat i baktérií, z ktorých sa skladá neopísateľne zložitá živá príroda na zemi. Aj tisíce rôznych mechanizmov v našom tele, od veľkých orgánov po nepatrné molekulárne mechanizmy v našich bunkách, spolupracujú a umožňujú celému nášmu organizmu správne fungovať.

2. Prečo sa musela jednota kresťanov zobrazená na 13. strane javiť ako zázrak?

Jehova stvoril ľudí tak, aby boli jeden od druhého závislí. Ľudský rod sa vyznačuje širokou paletou osobností, výzorov a schopností. Okrem toho Boh obdaril prvých ľudí vlastnosťami, ktoré má aj on a ktoré im umožňovali vzájomne spolupracovať a spoliehať sa jeden na druhého. (1. Mojž. 1:27; 2:18) Ale ľudstvo vo všeobecnosti je dnes odcudzené Bohu a ako celok nikdy nedokázalo konať jednotne. (1. Jána 5:19) Preto keď sa vezme do úvahy, že kresťanský zbor v prvom storočí pozostával z takých rôznych ľudí, ako boli efezskí otroci, významné grécke ženy, vzdelaní židovskí muži a bývalí ctitelia modiel, jeho jednota sa musela javiť ako zázrak. (Sk. 13:1; 17:4; 1. Tes. 1:9; 1. Tim. 6:1)

3. Ako sa v Biblii opisuje jednota kresťanov a čím sa budeme zaoberať na tomto štúdiu?

Pravé uctievanie umožňuje ľuďom spolupracovať tak harmonicky ako údy nášho tela. (Prečítajte 1. Korinťanom 12:12, 13.) V tomto článku preskúmame tieto hľadiská: Ako pravé uctievanie zjednocuje ľudí? Prečo jedine Jehova môže zjednotiť milióny ľudí zo všetkých národov? Aké prekážky na ceste k jednote nám Jehova pomáha prekonávať? A ako sa z hľadiska jednoty líši pravé kresťanstvo od takzvaného?

Ako pravé uctievanie zjednocuje ľudí?

4. Ako pravé uctievanie zjednocuje ľudí?

Ľudia, ktorí praktizujú pravé uctievanie, uznávajú, že Jehova je oprávneným Zvrchovaným Panovníkom vesmíru, lebo je Stvoriteľom všetkého. (Zjav. 4:11) A tak hoci praví kresťania žijú v rôznych kultúrach a pomeroch, všetci poslúchajú rovnaké Božie zákony a žijú podľa tých istých biblických zásad. Všetci praví ctitelia odôvodnene hovoria Jehovovi „Otec“. (Iz. 64:8; Mat. 6:9) Preto sú všetci duchovnými bratmi a môžu zažívať nádhernú jednotu, ktorú žalmista opísal týmito slovami: „Hľa, aké je to dobré a aké príjemné, keď bratia bývajú spolu v jednote!“ ​(Žalm 133:1)

5. Ktorá vlastnosť prispieva k jednote pravých ctiteľov?

I keď sú praví kresťania nedokonalí, uctievajú Boha jednotne, lebo sa naučili milovať jeden druhého. Jehova ich učí milovať a vyučuje ich to tak, ako to nedokáže nikto iný. (Prečítajte 1. Jána 4:7, 8.) Jeho slovo hovorí: „Oblečte [si] nežnú náklonnosť súcitu, láskavosť, pokoru mysle, miernosť a zhovievavosť. Ďalej sa navzájom znášajte a ochotne  si vzájomne odpúšťajte, ak má niekto proti inému dôvod na sťažnosť. Podobne ako Jehova ochotne odpustil vám, tak robte aj vy. Ale okrem toho všetkého si oblečte lásku, lebo je dokonalým putom jednoty.“ ​(Kol. 3:12–14) Predovšetkým podľa tohto dokonalého puta jednoty — lásky — možno poznať pravých kresťanov. Nezažil si osobne, že táto jednota je charakteristickým znakom pravého uctievania? (Ján 13:35)

6. Ako nám nádej na Kráľovstvo pomáha zachovávať medzi sebou jednotu?

Praví ctitelia sú jednotní aj preto, lebo považujú Božie Kráľovstvo za jedinú nádej pre ľudstvo. Vedia, že Božie Kráľovstvo čoskoro nahradí ľudské vlády a požehná poslušné ľudstvo ozajstným a trvalým mierom. (Iz. 11:4–9; Dan. 2:44) Preto kresťania konajú v súlade so slovami, ktoré Ježiš vyslovil o svojich nasledovníkoch: „Nie sú časťou sveta, tak ako ja nie som časťou sveta.“ ​(Ján 17:16) Praví kresťania zostávajú v konfliktoch tohto sveta neutrálni; a tak sa im darí zachovávať jednotu dokonca i vtedy, keď ľudia okolo nich bojujú.

Jediný zdroj duchovného vyučovania

7., 8. Ako biblické vyučovanie prispieva k našej jednote?

Kresťania v prvom storočí boli jednotní, lebo všetci dostávali povzbudenie z toho istého zdroja. Uznávali, že Ježiš vyučuje a usmerňuje zbor prostredníctvom vedúceho zboru pozostávajúceho z apoštolov a zo starších mužov v Jeruzaleme. Títo oddaní muži rozhodovali na základe Božieho Slova a prostredníctvom cestujúcich dozorcov odovzdávali pokyny zborom v mnohých krajinách. O niektorých týchto dozorcoch sa v Biblii píše: „Keď cestovali mestami, odovzdávali im tam ustanovenia, o ktorých rozhodli apoštoli a starší v Jeruzaleme, aby ich zachovávali.“ ​(Sk. 15:6, 19–22; 16:4)

Podobne aj dnes vedúci zbor, ktorý pozostáva z pomazaných kresťanov, prispieva k jednote celosvetového zboru. Vedúci zbor vydáva duchovne povzbudzujúcu literatúru v mnohých jazykoch. Tento duchovný pokrm je založený na Božom Slove. Teda to, čo sa vyučuje, nepochádza od ľudí, ale od Jehovu. (Iz. 54:13)

9. Ako nám činnosť, ktorou nás poveril Boh, pomáha mať medzi sebou jednotu?

Kresťanskí dozorcovia tiež podporujú jednotu, lebo sa ujímajú vedenia vo zvestovaní. Tých, ktorí spolupracujú v službe Bohu, zjednocuje oveľa silnejší duch priateľstva než ľudí vo svete, ktorých zjednocujú iba rovnaké záujmy. Kresťanský zbor bol založený, nie aby plnil funkciu akéhosi spoločenského klubu, ale aby robil česť Jehovovi a vykonal určitú prácu: aby zvestoval dobré posolstvo, robil učeníkov a budoval zbor. (Rim. 1:11, 12; 1. Tes. 5:11; Hebr. 10:24, 25)  Preto mohol apoštol Pavol vysloviť očakávanie, že kresťania budú ‚stáť pevne v jednom duchu, ako jedna duša zápasiť bok po boku za vieru v dobré posolstvo‘. (Fil. 1:27)

10. Napríklad akými spôsobmi sme ako Boží ľud zjednotení?

10 Ako Jehovov ľud sme jednotní, lebo uznávame Jehovovu zvrchovanosť, milujeme bratov, dúfame v Božie Kráľovstvo a rešpektujeme bratov, ktorých Boh používa, aby sa medzi nami ujímali vedenia. Jehova nám pomáha prekonávať určité postoje, ktoré by ako dôsledok našej nedokonalosti, mohli ohroziť našu jednotu. (Rim. 12:2)

Ako sa zbaviť pýchy a žiarlivosti

11. Prečo pýcha spôsobuje rozdelenie a ako nám Jehova pomáha prekonať ju?

11 Pýcha rozdeľuje ľudí. Pyšný človek sa rád považuje za lepšieho, ako sú ostatní, a zvyčajne sa sebecky teší z toho, že sa môže vychvaľovať. To je však často prekážkou na ceste k jednote; ľudia, ktorí počujú jeho vychvaľovanie, môžu začať žiarliť. Učeník Jakub nám otvorene hovorí: „Každá taká pýcha je zlá.“ ​(Jak. 4:16) Správať sa k ľuďom ako k menejcenným je neláskavé. Je pozoruhodné, že Jehova nám dáva príklad v prejavovaní pokory tým, že sa zaujíma o nás nedokonalých ľudí. Dávid o Jehovovi napísal: „Tvoja pokora ma robí veľkým.“ ​(2. Sam. 22:36) Božie Slovo nám pomáha víťaziť nad pýchou tým, že nás učí správne uvažovať. Pavol sa pod inšpiráciou opýtal: „Kto pôsobí, že sa odlišuješ od iného? Vari máš niečo, čo si nedostal? A ak si to skutočne dostal, prečo sa chváliš, ako keby si to nebol dostal?“ ​(1. Kor. 4:7)

12., 13. a) Prečo je ľahké začať žiarliť? b) K čomu to povedie, keď prijmeme Jehovov pohľad na druhých ľudí?

12 Ďalšia bežná prekážka na ceste k jednote je žiarlivosť. Pre zdedenú nedokonalosť máme všetci ‚sklon k závisti‘ a dokonca aj dlhoroční kresťania môžu občas na niekoho žiarliť, lebo má lepšie okolnosti, väčší majetok, viac výsad alebo schopností. (Jak. 4:5) Napríklad brat, ktorý má rodinu, by mohol niekedy žiarliť na výsady niektorého služobníka celým časom, a pritom si vôbec nemusí uvedomovať, že zasa on môže trochu závidieť jemu, že má deti. Ako môžeme zabrániť, aby taká žiarlivosť nenarušila našu jednotu?

13 Vyhýbať sa žiarlivosti nám pomôže to, keď si pripomenieme, že v Biblii sú pomazaní členovia kresťanského zboru prirovnaní k častiam ľudského tela. (Prečítajte 1. Korinťanom 12:14–18.) Napríklad oko je na rozdiel od srdca na viditeľnom mieste, ale neceníš si oba orgány? Podobne Jehova si cení všetkých členov zboru, aj keď niektorí sú určitý čas na viditeľnejšej pozícii ako iní. Preto prijmime Jehovov pohľad na našich bratov. Nežiarlime na nich, ale namiesto toho sa o nich úprimne zaujímajme. Tým budeme prispievať k tomu, že sa bude ešte viac prehlbovať odlišnosť medzi pravými kresťanmi a členmi cirkví takzvaného kresťanstva.

Takzvané kresťanstvo je poznačené nejednotou

14., 15. Ako sa odpadlícke kresťanstvo stalo nejednotným?

14 Jednota pravých kresťanov ostro kontrastuje s rozkolmi medzi cirkvami takzvaného kresťanstva. V štvrtom storočí už bolo odpadlíctvo v takzvanom kresťanstve také  rozšírené, že túto formu kresťanstva prijal aj pohanský cisár Ríma, ktorý nad ním neskôr získal kontrolu, čo prispelo k rozmachu odpadlíckeho kresťanstva. Potom sa v rade rozkolov oddelilo od Ríma mnoho kráľovstiev a vytvorilo vlastné štátne cirkvi.

15 Mnoho týchto kráľovstiev bojovalo proti sebe celé stáročia. V 17. a 18. storočí ľudia v Británii, Francúzsku a Spojených štátoch propagovali oddanosť svojmu štátu, čím sa vlastne nacionalizmus začal ponášať na náboženstvo. Počas 19. a 20. storočia nacionalizmus začal ovládať myslenie väčšiny ľudí. Napokon sa takzvané kresťanstvo roztrieštilo na množstvo siekt, z ktorých väčšina toleruje nacionalizmus. Členovia cirkví dokonca bojovali proti spoluveriacim z inej krajiny. Dnes je takzvané kresťanstvo rozdelené jednak sektárskymi náukami a jednak nacionalizmom.

16. Čo rozdeľuje členov takzvaného kresťanstva?

16 V 20. storočí niektoré zo stoviek siekt takzvaného kresťanstva založili ekumenické hnutie s cieľom dosiahnuť jednotu. Ale po mnohých desaťročiach snáh sa ich do jednej cirkvi zlúčilo len niekoľko, no napriek tomu ich členovia zostávajú rozdelení v názore na otázku evolúcie, potratu, homosexuality a vysviacky žien. V niektorých odnožiach takzvaného kresťanstva sa predstavitelia cirkví usilujú zjednotiť členov jednotlivých cirkví zľahčovaním náuk, ktoré ich predtým rozdeľovali. Zľahčovanie náuk však vedie k tomu, že ľudia majú povrchnú vieru, a určite sa tým nezjednocujú rozdelené cirkvi takzvaného kresťanstva.

Pravé uctievanie víťazí nad nacionalizmom

17. Ako bolo predpovedané, že pravé uctievanie „v konečnej časti dní“ zjednotí ľudí?

17 I keď nejednota ľudstva je dnes výraznejšia než kedykoľvek predtým, praví ctitelia sa odlišujú tým, že sú jednotní. Boží prorok Micheáš predpovedal: „Zjednotím ich ako stádo v ohrade.“ ​(Mich. 2:12) Micheáš predpovedal, že pravé uctievanie bude vyvýšené nad všetky ostatné formy uctievania, či už ide o uctievanie falošných bohov, alebo o uctievanie štátu. Napísal: „V konečnej časti dní sa stane, že vrch Jehovovho domu bude pevne založený nad vrcholkom vrchov a určite bude vyzdvihnutý nad pahorky; a budú k nemu prúdiť ľudia. Lebo všetky národy, tie budú chodiť každý v mene svojho Boha; ale my, my budeme chodiť v mene Jehovu, nášho Boha.“ ​(Mich. 4:1, 5)

18. Aké zmeny nám pomohlo urobiť pravé uctievanie?

18 Micheáš tiež opisuje, ako pravé uctievanie zjednotí bývalých nepriateľov. „A [ľudia z mnohých národov] istotne pôjdu a povedia: ‚Poďte a vystúpme na Jehovov vrch a k domu Jakobovho Boha; a on nás bude poučovať o svojich cestách a budeme chodiť po jeho chodníkoch‘... A budú musieť prekovať svoje meče  na radlice a svoje oštepy na záhradnícke nožnice. Nepozdvihnú meč, národ proti národu, ani sa už viac nebudú učiť vojne.“ ​(Mich. 4:2, 3) Ľudia, ktorí zanechali uctievanie bohov vytvorených ľuďmi alebo uctievanie štátu, aby mohli začať uctievať Jehovu, sa tešia z celosvetovej jednoty. Boh ich učí, ako milovať.

19. Jasným dôkazom čoho je zjednocovanie miliónov ľudí v pravom uctievaní?

19 Celosvetová jednota pravých kresťanov dnes je jedinečná a jasne svedčí o tom, že Jehova svojím duchom stále vedie svoj ľud. Ľudia zo všetkých národov sa zjednocujú v rozsahu, aký nemá v ľudských dejinách obdobu. Tento vývoj je pozoruhodným splnením toho, čo naznačuje Zjavenie 7:9, 14, a poukazuje na to, že Boží anjeli čoskoro uvoľnia „vetry“, ktoré zničia súčasný zlý systém vecí. (Prečítajte Zjavenie 7:1–4, 9, 10, 14.) Nie je to výsada patriť do zjednoteného celosvetového bratstva? Ako môže každý z nás prispievať k tejto jednote? To sa rozoberá v nasledujúcom článku.

Ako by si odpovedal?

• Ako pravé uctievanie zjednocuje ľudí?

• Ako môžeme zabrániť tomu, aby našu jednotu nenarušila žiarlivosť?

• Prečo pravých ctiteľov nerozdeľuje nacionalizmus?

[Študijné otázky]

[Obrázok na strane 13]

Kresťania v prvom storočí pochádzali z rôznych pomerov

[Obrázky na strane 15]

Ako prispieva k jednote tvoja pomoc pri prácach okolo sály Kráľovstva?