Prejsť na článok

Prejsť na obsah

„Jeden je váš Vodca, Kristus“

„Jeden je váš Vodca, Kristus“

 „Jeden je váš Vodca, Kristus“

„Nech vás nenazývajú ‚vodcami‘, lebo jeden je váš Vodca, Kristus.“ ​(MAT. 23:9, 10)

1. Koho považujú Jehovovi svedkovia za svojho Vodcu a prečo?

CIRKVI takzvaného kresťanstva majú ľudských vodcov, ako je rímsky pápež, patriarchovia a metropoliti východných ortodoxných cirkví a predstavitelia ďalších náboženstiev. Jehovovi svedkovia nepovažujú za svojho vodcu nikoho z ľudí. Nie sú učeníkmi ani nasledovníkmi žiadneho človeka. To je v súlade s tým, čo prorocky povedal Jehova o svojom Synovi: „Hľa, dal som ho ako svedka národnostným skupinám, ako vodcu a veliteľa národnostným skupinám.“ ​(Iz. 55:4) Medzinárodný zbor pomazaných kresťanov a ich spoločníkov spomedzi „iných oviec“ nechce iného vodcu, než je ten, ktorého im dal Jehova. (Ján 10:16) Hlásia sa k Ježišovým slovám: „Jeden je váš Vodca, Kristus.“ ​(Mat. 23:10)

Duchovné knieža Izraela

2., 3. Akú aktívnu úlohu mal Boží Syn v Izraeli?

Stáročia pred založením kresťanského zboru Jehova viedol svoj izraelský ľud prostredníctvom anjelského vodcu. Keď Jehova vyviedol Izraelitov z Egypta, povedal im: „Hľa, posielam pred tebou anjela, aby ťa opatroval na ceste a priviedol ťa na miesto, ktoré som pripravil. Dávaj na seba kvôli nemu pozor a poslúchaj jeho hlas. Nesprávaj sa voči nemu spurne, lebo neodpustí váš priestupok, lebo moje meno je v ňom.“ ​(2. Mojž. 23:20, 21) Je rozumné usudzovať, že tento anjel, ktorý ‚mal v sebe Jehovovo meno‘, bol Boží prvorodený Syn.

Predtým ako sa Boží Syn narodil ako človek, zjavne mal meno Michael. V knihe Daniel je Michael nazvaný kniežaťom Danielovho ľudu, Izraela. (Dan. 10:21) Učeník Júda poukazuje na to, že Michael sa venoval záležitostiam Izraela dávno predtým, ako žil Daniel. Po Mojžišovej smrti chcel Satan nejakým  spôsobom použiť Mojžišovo telo na podporu svojich vlastných záujmov, možno tak, že by Izraelitov podnietil dopustiť sa modlárstva. Michael zasiahol, aby tomu zabránil. Júda hovorí: „Keď však archanjel Michael mal spor s Diablom a dohadoval sa o Mojžišovo telo, neodvážil sa nad ním vyniesť súd utŕhačnými výrazmi, ale povedal: ‚Nech ťa Jehova pokára.‘“ ​(Júda 9) O niečo neskôr, pred obliehaním Jericha, to bol nepochybne opäť Michael, „knieža Jehovovho vojska“, kto sa zjavil Jozuovi, aby ho ubezpečil o Božej podpore. (Prečítajte Jozuu 5:13–15.) Keď sa jedno démonské knieža pokúšalo brániť istému anjelovi doručiť prorokovi Danielovi závažné posolstvo, archanjel Michael prišiel tomuto anjelovi na pomoc. (Dan. 10:5–7, 12–14)

Prichádza predpovedaný Vodca

4. Aké proroctvo dostal Daniel o príchode Mesiáša?

Pred opísanou udalosťou poslal Jehova svojho anjela Gabriela, aby prorokovi Danielovi odovzdal proroctvo o príchode „Vodcu Mesiáša“. (Dan. 9:21–25) * Presne v určenom čase, na jeseň 29 pred n. l., Ján pokrstil Ježiša. Na Ježiša bol vyliaty svätý duch, čím sa z neho stal Pomazaný, čiže Kristus, Mesiáš. (Mat. 3:13–17; Ján 1:29–34; Gal. 4:4) Ako Mesiáš sa mal stať neporovnateľným Vodcom.

5. Ako si Kristus v úlohe Vodcu počínal počas svojej služby na zemi?

Ježiš sa ako ‚Vodca Mesiáš‘ prejavoval od začiatku svojej služby na zemi. Už po niekoľkých dňoch začal zhromažďovať učeníkov a vykonal svoj prvý zázrak. (Ján 1:35–2:11) Jeho učeníci ho sprevádzali, keď putoval po celej krajine a zvestoval dobré posolstvo o Kráľovstve. (Luk. 8:1) Školil ich vo zvestovateľskom diele a ujímal sa vedenia vo zvestovaní a vyučovaní, pričom im v tom dával znamenitý príklad. (Luk. 9:1–6) Kresťanskí starší dnes by ho v tomto ohľade mali napodobňovať.

6. Ako Kristus dokázal, že je Pastier a Vodca?

Ježiš poukázal na ďalšie hľadisko svojho postavenia Vodcu, keď sa prirovnal k láskavému pastierovi. Pastieri v Oriente doslovne vedú svoje stáda. W. M. Thomson v knihe The Land and the Book (Krajina a Kniha) napísal: „Pastier ide pred stádom nielen preto, aby mu ukazoval cestu, ale aj preto, aby zistil, či je cesta schodná a bezpečná... Palicou vedie a usmerňuje stádo k zeleným pastvinám a bráni ho pred nepriateľmi.“ Ježiš poukázal na to, že je pravý Pastier a Vodca, týmto vyhlásením: „Ja som znamenitý pastier; znamenitý pastier sa vzdáva svojej duše v prospech oviec. Moje ovce počúvajú môj hlas a poznám ich a nasledujú ma.“ ​(Ján 10:11, 27) Ježiš v súlade so svojimi slovami zomrel za svoje ovce obetnou smrťou, ale Jehova ho „povýšil... za nášho Vodcu a Spasiteľa“. (Sk. 5:31, Preklad A. Boteka s komentármi Jeruzalemskej Biblie; Hebr. 13:20)

Dozorca kresťanského zboru

7. Prostredníctvom čoho dozerá Ježiš na kresťanský zbor?

Vzkriesený Ježiš krátko pred vystúpením do neba svojim učeníkom povedal: „Dostal som všetku moc v nebi a na zemi.“ ​(Mat. 28:18) Jehova poveril Ježiša poslať svätého ducha učeníkom, aby ich posilnil v kresťanskej pravde. (Ján 15:26) Ježiš vylial tohto ducha na raných kresťanov na Letnice 33 n. l. (Sk. 2:33) S vyliatím svätého ducha bolo spojené založenie kresťanského zboru. Jehova zveril svojmu Synovi nebeské postavenie Vodcu celého zboru  na zemi. (Prečítajte Efezanom 1:22; Kolosanom 1:13, 18.) Ježiš vedie kresťanský zbor prostredníctvom Jehovovho svätého ducha a má k dispozícii svätých anjelov, ktorí ‚mu boli podriadení‘. (1. Petra 3:22)

8. Aký pozemský nástroj používal Kristus na vedenie učeníkov v prvom storočí a koho používa dnes?

Kristus dal tiež prostredníctvom svätého ducha „dary v podobe ľudí“ — niektorých „za pastierov a učiteľov“ v zbore. (Ef. 4:8, 11) Apoštol Pavol kresťanských dozorcov nabádal: „Dávajte pozor na seba a na celé stádo, v ktorom vás svätý duch ustanovil za dozorcov, aby ste pásli Boží zbor.“ ​(Sk. 20:28) Keď vznikol kresťanský zbor, všetci títo dozorcovia boli pomazaní duchom. Apoštoli a starší jeruzalemského zboru slúžili ako vedúci zbor. Prostredníctvom tohto nástroja viedol Kristus celú skupinu svojich pomazaných ‚bratov‘ na zemi. (Hebr. 2:11; Sk. 16:4, 5) V tomto čase konca zveril Kristus ‚celý svoj majetok‘, záujmy Kráľovstva týkajúce sa zeme, svojmu „vernému a rozvážnemu otrokovi“, ktorého zastupuje vedúci zbor, skupina kresťanských mužov pomazaných duchom. (Mat. 24:45–47) Pomazaní aj ich spoločníci spomedzi iných oviec uznávajú, že keď sa podriaďujú pokynom novodobého vedúceho zboru, podriaďujú sa vlastne svojmu Vodcovi, Kristovi.

Kristus začína zvestovateľské dielo

9., 10. Ako viedol Kristus šírenie dobrého posolstva o Kráľovstve?

Ježiš od samého začiatku osobne viedol celosvetovú zvestovateľskú a vyučovaciu činnosť. Stanovil poradie, v akom sa má obyvateľom zeme odovzdávať dobré posolstvo o Kráľovstve. Počas svojej služby apoštolom prikázal: „Nevchádzajte na cestu národov a nevstupujte do samaritánskeho mesta; ale namiesto toho stále choďte k strateným ovciam domu Izraela. Keď pôjdete, zvestujte a hovorte: ‚Nebeské kráľovstvo sa priblížilo.‘“ ​(Mat. 10:5–7) Učeníci horlivo zvestovali medzi Židmi a prozelytmi, zvlášť po Letniciach 33 n. l. (Sk. 2:4, 5, 10, 11; 5:42; 6:7)

10 Neskôr prostredníctvom svätého ducha Ježiš rozšíril zvestovanie o Kráľovstve aj medzi Samaritánov a potom medzi ostatných Nežidov. (Sk. 8:5, 6, 14–17; 10:19–22, 44, 45) S cieľom podporiť šírenie dobrého posolstva medzi národmi Ježiš osobne podnietil Saula z Tarzu stať sa kresťanom. Ježiš dal svojmu učeníkovi Ananiášovi pokyn: „Vstaň, choď do ulice, ktorá sa volá Priama, a v dome Judáša vyhľadaj muža menom Saul z Tarzu... Choď, lebo tento mi je vyvolenou nádobou, aby zaniesol moje meno národom aj kráľom  a synom Izraela.“ ​(Sk. 9:3–6, 10, 11, 15) Z tohto muža sa stal apoštol Pavol. (1. Tim. 2:7)

11. Ako Kristus prostredníctvom svätého ducha rozširoval zvestovateľské dielo?

11 Keď nastal čas, aby sa zvestovanie o Kráľovstve rozšírilo medzi nežidovské národy, Pavol bol na misionárskych cestách do Malej Ázie a ďalej do Európy usmerňovaný z nebies. Lukášova správa v Skutkoch uvádza: „Keď [kresťanskí proroci a učitelia v zbore v sýrskej Antiochii] verejne slúžili Jehovovi a postili sa, svätý duch povedal: ‚Oddeľte mi zo všetkých Barnabáša a Saula pre dielo, ku ktorému som ich povolal.‘ Nato sa postili, modlili sa, položili na nich ruky a prepustili ich.“ ​(Sk. 13:2, 3) Ježiš osobne nazval Saula z Tarzu svojou „vyvolenou nádobou“, ktorá zanesie jeho meno národom; teda tento nový impulz vo vydávaní svedectva vyšiel od Krista, Vodcu zboru. To, že Ježiš používa svätého ducha na vedenie diela, sa jasne ukázalo na Pavlovej druhej misionárskej ceste. V správe sa uvádza, že „Ježišov duch“, čiže Ježiš prostredníctvom svätého ducha, viedol Pavla a jeho spolucestovateľov pri zostavovaní plánu cesty, a videnie ich usmernilo ísť do Európy. (Prečítajte Skutky 16:6–10.)

Ježiš vedie svoj zbor

12., 13. Ako kniha Zjavenie ukazuje, že Kristus si pozorne všíma, čo sa deje v každom zbore?

12 Ježiš si pozorne všímal, čo sa deje v zboroch jeho pomazaných nasledovníkov v prvom storočí nášho letopočtu. Veľmi dobre poznal duchovný stav každého zboru. To je zjavné, keď čítame 2. a 3. kapitolu Zjavenia. Tu vymenúva sedem zborov z Malej Ázie. (Zjav. 1:11) Nemusíme vôbec pochybovať, že rovnako dobre poznal duchovný stav ostatných zborov svojich nasledovníkov, ktoré boli v tom čase na zemi. (Prečítajte Zjavenie 2:23.)

13 Ježiš niektoré zbory pochválil za vytrvalosť, vernosť v skúškach, poslušnosť jeho slovu a za to, že odmietali odpadlíkov. (Zjav. 2:2, 9, 13, 19; 3:8) Na druhej strane niektorým zborom dal pevnú radu, lebo ochladla ich láska k nemu, nečinne sa prizerali modlárstvu a smilstvu a tolerovali sektárstvo. (Zjav. 2:4, 14, 15, 20; 3:15, 16) Ako láskavý duchovný dozorca — i k tým, ktorých dôrazne nabádal — povedal: „Všetkých, ku ktorým mám náklonnosť, karhám a vediem k poriadku. Preto buď horlivý a rob pokánie.“ ​(Zjav. 3:19) Hoci bol v nebi, viedol zbory svojich učeníkov na zemi prostredníctvom ducha. Na konci posolstiev určených spomenutým zborom vyhlásil: „Kto má uši, nech počúva, čo hovorí duch zborom.“ ​(Zjav. 3:22)

14. – 16. a) Ako sa Ježiš prejavil ako odvážny Vodca Jehovovho ľudu na zemi? b) K čomu viedlo to, že Ježiš bol so svojimi učeníkmi „po všetky dni až do záveru systému vecí“? c) Čomu sa budeme venovať v nasledujúcom článku?

14 Videli sme, že Michael (Ježiš) sa prejavil ako nebojácny anjelský Vodca Izraela. Neskôr bol Ježiš odvážnym Vodcom a láskavým Pastierom svojich raných učeníkov. Počas pozemskej služby sa ujímal vedenia  vo zvestovaní. A po svojom vzkriesení starostlivo dozeral na šírenie dobrého posolstva o Kráľovstve.

15 Prostredníctvom svätého ducha sa Ježiš neskôr postaral o to, aby sa vydávanie svedectva rozšírilo až do najvzdialenejších končín zeme. Pred vystúpením do neba svojim učeníkom povedal tieto slová: „Prijmete moc, keď na vás príde svätý duch, a budete mi svedkami tak v Jeruzaleme, ako aj v celej Judei a Samárii až do najvzdialenejšej časti zeme.“ ​(Sk. 1:8; prečítajte 1. Petra 1:12.) Pod Kristovým vedením bolo v prvom storočí vydané obrovské svedectvo. (Kol. 1:23)

16 Ale sám Ježiš naznačil, že toto dielo bude pokračovať až do času konca. Po tom, čo svojich nasledovníkov poveril, aby zvestovali a robili učeníkov z ľudí všetkých národov, im sľúbil: „Ja som s vami po všetky dni až do záveru systému vecí.“ ​(Mat. 28:19, 20) Odkedy bola Kristovi v roku 1914 udelená kráľovská moc, je ešte jasnejšie, že je so svojimi učeníkmi a že sa prejavuje ako ich aktívny Vodca. Jeho intenzívnu činnosť od roku 1914 preskúmame v nasledujúcom článku.

[Poznámka pod čiarou]

^ 4. ods. Rozbor tohto proroctva pozri v 11. kapitole knihy Venuj pozornosť Danielovmu proroctvu!

Na zopakovanie

• Ako sa Boží Syn prejavil v úlohe aktívneho Vodcu Izraela?

• Prostredníctvom čoho vedie Kristus svoj zbor na zemi?

• Ako viedol Kristus šírenie dobrého posolstva?

• Z čoho vidno, že Kristus si pozorne všíma duchovný stav každého zboru?

[Študijné otázky]

[Obrázok na strane 21]

„Posielam pred tebou anjela“

[Obrázok na strane 23]

Rovnako ako v minulosti, aj dnes používa Kristus na pasenie svojho stáda „dary v podobe ľudí“