Prejsť na článok

Prejsť na obsah

Spomínaš si?

Spomínaš si?

 Spomínaš si?

Mal si radosť z čítania posledných čísel Strážnej veže? Ak áno, vyskúšaj sa, či vieš odpovedať na nasledujúce otázky:

• Čo vám pomôže viesť deti k zodpovednosti?

Buďte pre deti príkladom, aby videli, čo to znamená byť zodpovedný. (Ján 13:15) Neočakávajte priveľa; ako dieťa postupne rastie, môžete od neho žiadať viac v dodržiavaní hygieny, v dochvíľnosti i v školských povinnostiach. Dajte mu jasné usmernenie, aby ste ho naučili plniť si svoje povinnosti. (1. mája, strany 19 – 20)

• Prečo Boh nepotrestal Árona za to, že urobil zlaté teľa?

Áron porušil Boží zákon o modlárstve. (2. Mojž. 20:3–5) Ale Mojžiš sa u Boha za Árona prihovoril a jeho pokorná prosba mala „mnoho sily“. (Jak. 5:16) Áron bol už mnoho rokov verný. A hoci ho ľudia presvedčili, aby urobil teľa, neskôr ukázal, že v srdci s nimi nesúhlasil, lebo sa spolu s Léviho synmi postavil na Jehovovu stranu. (2. Mojž. 32:25–29) (15. mája, strana 21)

• Kde sa nachádzal Ofir, o ktorom sa Biblia zmieňuje ako o zdroji zlata?

Na dovoz zlata z Ofira dal Šalamún postaviť lode v Ecjon-gebere. (1. Kráľ. 9:26–28) Tento prístav bol na najsevernejšom mieste Akabského zálivu Červeného mora blízko dnešného Elatu a Akaby. Teda Ofir mohol byť pri Červenom mori alebo na pobreží Afriky alebo Indie. (1. júna, strana 15)

• Čo označuje ‚balzam z Gileádu‘? (Jer. 8:22)

Balzamový olej bola aromatická olejovitá živicová látka, ktorú vylučuje viacero rastlín rastúcich v Gileáde východne od Jordánu a na rôznych iných miestach. Pre svoj liečebný účinok sa dával na rany. Žalostný stav izraelského národa mal Izraelitov podnietiť hľadať liek, ale oni ho nehľadali. (Jer. 8:9) (1. júna, strany 21 – 22)

• Čo môže kresťanovi pomôcť vyrovnať sa s cudzoložstvom manželského partnera?

Ak sa nevinný partner usiloval žiť podľa biblických zásad, nemusí sa cítiť vinný zo zrady cudzoložníka. Boh vie, že potrebuješ útechu a povzbudenie. Môže ju poskytnúť prostredníctvom spolukresťanov. (15. júna, strany 30 – 31)

• Ako môžeš pomôcť niekomu, kto je chorý?

Buď dobrým poslucháčom. (Kaz. 3:1, 7) Prejavuj empatiu a ohľaduplnosť. (Rim. 12:15) Buď povzbudením a buď nápomocný. (Kol. 4:6; 1. Jána 3:18) Buď s ním v kontakte. (Prísl. 17:17) (1. júla, strany 10 – 13)

• Ako vieme, že Boh nemal začiatok?

Mojžiš na to poukázal vo svojej modlitbe. (Žalm 90:2) V súlade s tým nesie Jehova jedinečný titul ‚Kráľ večnosti‘. (1. Tim. 1:17) (1. júla, strana 28)

• Ako môžete vštepiť deťom lásku k čítaniu?

Lásku k čítaniu pomáha vštepiť ovzdušie lásky a príklad rodičov. Okrem toho dajte deťom knihy k dispozícii. Čítajte nahlas. Snažte sa ich zapájať a rozprávajte sa o tom, čo ste si prečítali. Nech deti čítajú vám a povzbudzujte ich klásť otázky. (15. júla, strana 26)

• Prečo sa Ježiš neponáhľal za svojím chorým priateľom Lazarom a neuzdravil ho?

Keď Ježiš prišiel, Lazar bol mŕtvy už štyri dni. Ježiš vďaka tomu, že počkal, dokázal vydať lepšie svedectvo o svojom Otcovi. Mnohí sa stali veriacimi. (Ján 11:45) (1. augusta, strany 14 – 15)

• Čo boli „výšiny“?

Vo väčšine prípadov išlo o nekryté miesta na vrchole kopcov alebo o iné miesta určené na falošné uctievanie. Niekedy boli na nich vystavané oltáre, posvätné stĺpy alebo koly a ďalšie náboženské predmety a okrasy, ktoré sa používali pri praktikách, ktoré Boh odsudzuje. (4. Mojž. 33:52) (1. augusta, strana 23)